Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri - MEIMMMA

Ordinul nr. 1236/2015 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 794/2015

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 8 alin. (6) și (7) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. I. -

Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 794/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 și 458 bis din 25 iunie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

"

2. Bugetul schemei de minimis și modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 28.000.000 lei pentru acordarea de alocații financiare nerambursabile, cu posibilitatea suplimentării. Prin implementarea Programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 207 de beneficiari."

2. Punctul 6.11 va avea următorul cuprins:

"

6.11.

(1) Beneficiarii sunt obligați să efectueze activitățile pentru care au solicitat finanțare și pentru care au făcut plata integral și să depună cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare de către beneficiar, dar nu mai târziu de 16 noiembrie 2015. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucrătoare menționat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului program. OTIMMC - UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situația neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea inițială ori elementele de cost achiziționate nu sunt noi și puse în funcțiune, beneficiarul este respins de la finanțare.

(2) Termenul de 30 de zile lucrătoare se poate prelungi o singură dată, numai la solicitarea beneficiarului, urmată de propunerea UPSEC OTIMMC și cu acordul Direcției politici antreprenoriale și implementare programe pentru întreprinderi mici și mijlocii pentru situații excepționale (de exemplu, întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant a unei cereri de prelungire cu cel puțin 5 zile calendaristice înaintea expirării termenului prevăzut în contract.

(3) Durata prelungirii termenului prevăzut la alin. (1) nu poate depăși termenul-limită de efectuare a cheltuielilor, adică 16 noiembrie 2015."

3. Punctul 6.12 va avea următorul cuprins:

"

6.12. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fața locului a reprezentanților UMCR din cadrul OTIMMC în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea decontului, dar nu mai târziu de 26 noiembrie 2015. Reprezentanții UMCR vor face verificări la fața locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte."

4. La anexa nr. 12, articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Termenul-limită pentru efectuarea activităților prevăzute în anexa la prezentul contract de finanțare și de depunere a Cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile, pentru toate activitățile, este 16 noiembrie 2015."

5. La anexa nr. 12, la articolul 25, literele e) și f) vor avea următorul cuprins:

"

e) nu transmite/nu depune la OTIMMC . . . . . . . . . . până la data de 16 noiembrie 2015 cererea-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile prevăzută în anexa nr. 7 la procedură;

f) nu transmite/nu depune la OTIMMC . . . . . . . . . . până la data de 16 noiembrie 2015 cererea-tip de renunțare totală sau parțială a finanțării pentru care există acord de principiu, prevăzută în anexa nr. 8 la procedură."

Art. II. -

Direcția politici antreprenoriale și implementare programe pentru IMM din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri,
Anca-Laura Ionescu,
secretar de stat

București, 20 octombrie 2015.

Nr. 1.236.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...