Guvernul României

Hotărârea nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1183 din 28 decembrie 2005.

În vigoare de la 28 decembrie 2005 până la 01 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

În vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura activitatea de preluare din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum și a veniturilor salariale aferente, elemente care, conform legii, sunt utilizate la calculul pensiilor.

Art. 2. -

(1) Persoanele fizice și juridice care dețin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă sunt obligate să pună aceste documente la dispoziție casei teritoriale de pensii pe a cărei rază teritorială își au domiciliul sau sediul.

(2) Carnetele de muncă puse la dispoziție caselor teritoriale de pensii conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie completate cu toate înscrierile până la data de 1 aprilie 2001 și să fie certificate de autoritățile abilitate, potrivit legii.

(3) Carnetele de muncă vor fi însoțite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte codul numeric personal.

(4) După încheierea operațiunilor de înregistrare a datelor, carnetele de muncă, în original, se predau deținătorilor de la care au fost preluate.

(5) Procedurile practice de preluare a carnetelor de muncă de către casele teritoriale de pensii, graficul predării-preluării, precum și orice alte operațiuni necesare bunei desfășurări a acestei activități se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Pentru realizarea activității de preluare a datelor din carnetele de muncă sau din alte documente complementare necesare dovedirii stagiului de cotizare, se autorizează contractarea de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, denumit în continuare institut, a unor servicii ce urmează să fie prestate de către acesta.

(2) Activitatea prevăzută la art. 1 se desfășoară pe o perioadă de 2 ani, începând cu data intrării în vigoare a contractului de prestări de servicii dintre Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și institut. Modificări (1)

Art. 4. -

Serviciile care fac obiectul contractului și care urmează să fie prestate de institut constau în:

a) activități de culegere și introducere a datelor pe calculator;

b) activități de verificare a modului de preluare a datelor;

c) alte activități legate de crearea și actualizarea bazei de date privind stagiile de cotizare; Modificări (1)

d) activități conexe operațiunilor prevăzute la lit. a)-c).

Art. 5. - Modificări (1)

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale va acoperi integral costurile aferente tuturor serviciilor efectuate de către institut, inclusiv cheltuielile de regie generală ale acestuia.

Art. 6. -

(1) Numărul maxim de personal pe care îl poate utiliza institutul pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 4 este de 2.300.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) va fi instruit de către specialiști din cadrul caselor teritoriale de pensii și își va desfășura activitatea sub coordonarea directă a conducerii executive a caselor teritoriale de pensii.

Art. 7. -

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, va pune la dispoziție institutului spațiile necesare desfășurării serviciilor prevăzute la art. 4, facilități legate de mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul și comunicații, precum și informațiile legislative necesare îndeplinirii sarcinilor.

Art. 8. -

Fondurile necesare derulării contractului încheiat potrivit prevederilor art. 3 se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, de la capitolul 68.03 "Asigurări și asistență socială", titlul "Bunuri și servicii", în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.768.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...