Guvernul României

Hotărârea nr. 1449/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică

Modificări (13), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 07 decembrie 2005.

În vigoare de la 07 decembrie 2005 până la 29 aprilie 2013, fiind abrogat prin Hotărâre 185/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 309/2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, denumită în continuare Autoritatea, are personalitate juridică și este organul de specialitate al administrației publice centrale aflat în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin care acesta, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, își realizează atribuțiile în acest domeniu.

(2) Autoritatea este instituție publică, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, cu sediul în municipiul București, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 2. - Modificări (1)

Autoritatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

Ministerul Educației și Cercetării exercită prin intermediul Autorității misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, în acord cu strategia și cu Programul de guvernare, în scopul de a fi asigurate pe aceste baze lărgirea patrimoniului național și internațional tehnologic și de inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul pe piața internă, europeană și pe piețe globale, realizarea societății informaționale bazate pe cunoaștere, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

Art. 4. -

Ministerul Educației și Cercetării are, prin intermediul Autorității, rolul și responsabilitatea: Modificări (1)

a) de a asigura planificarea strategică și tactică;

b) de a defini obiectivele strategice și tactice;

c) de a defini, aplica, monitoriza și evalua politicile necesare realizării obiectivelor;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene și de a prelua acquis-ul comunitar;

e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorități publice pentru a realiza coerența politicilor guvernamentale;

f) de a asigura comunicarea cu structurile societății civile și cu cetățenii;

g) de a defini, finanța, aplica, monitoriza și evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor;

h) de a stimula dezvoltarea regională și locală, precum și pe cea a sectorului privat;

i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internațional.

Art. 5. -

În vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Educației și Cercetării exercită, prin intermediul Autorității, următoarele funcții: Modificări (1)

a) politică - funcția de prezentare și armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul cercetării-dezvoltării și inovării;

b) de strategie - prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării;

c) de administrare - prin care prognozează, planifică, alocă, monitorizează și evaluează utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

d) de monitorizare, evaluare și control al realizării politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării;

e) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional-operațional și financiar în care se realizează politicile în domeniu;

f) de comunicare atât cu celelalte structuri ale administrației publice, cât și cu societatea civilă și cu cetățeanul;

g) de cooperare internațională - prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri.

Art. 6. -

(1) Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) fundamentarea, elaborarea și actualizarea periodică a politicilor și strategiilor în domeniu;

b) diseminarea de informații în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării; stimularea creșterii conștiinței publice cu privire la rolul cercetării-dezvoltării și inovării în procesul dezvoltării economice durabile; stimularea și, după caz, asigurarea editării, tipăririi și difuzării de publicații sau de materiale specifice domeniului său de competență;

c) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru și prin cercetare;

d) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovării, a absorbției și difuziei acestora în rândul operatorilor economici și în economie în general; definirea, finanțarea și implementarea de proiecte, de programe și de activități, prin care se creează și se utilizează instrumente financiare și scheme de finanțare pentru reducerea riscului pe piață al întreprinderilor, în special al celor mici și mijlocii; susținerea brevetării unor rezultate ca primă formă de valorificare; cofinanțarea temelor care asigură parteneriate între unitățile de cercetare și operatorii economici;

e) definirea de politici de restructurare, privatizare și de atragere a capitalului străin în domeniu;

f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, sănătății, educației, precum și din alte domenii;

g) atragerea, utilizarea, monitorizarea și evaluarea asistenței tehnice și a consultației interne și internaționale pentru domeniul său specific de competență;

h) definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborării și implementării de scheme de analiză și de monitorizare și evaluare a sistemului cercetării tehnologice și inovării; publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea; realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări și alte activități similare în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor; organizarea de seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine și diseminare de informații, traduceri, precum și altele asemenea; în aceste scopuri poate contracta servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică, și altele asemenea;

i) stimularea și monitorizarea participării României la programe și proiecte internaționale, europene, comunitare și bilaterale în domeniu;

j) elaborarea și inițierea de proiecte de acte normative și de reglementări în domeniu; crearea și dezvoltarea cadrului instituțional în domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care conțin prevederi ce intră sub incidența domeniului său de competență; monitorizarea aplicării, după aprobare, a actelor normative și a reglementărilor promovate;

k) stimularea dezvoltării regionale și locale, precum și a coeziunii sociale, prin programe și proiecte de dezvoltare a cercetării științifice și dezvoltării tehnologice și de stimulare a inovării; stimularea, înființarea sau inițierea înființării și dezvoltării de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic și altele asemenea, inclusiv organizații fără scop lucrativ sau patrimonial;

l) conducerea, finanțarea, monitorizarea și implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării; atribuirea conducerii programelor, conform reglementărilor în vigoare;

m) exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizarea și evaluarea de unități specifice domeniului;

n) elaborarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare, denumit în continuare Planul național, pe perioade multianuale, inclusiv evaluarea surselor necesare; stabilirea și actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin Planul național, în concordanță cu prioritățile politicilor economice și sociale ale Guvernului;

o) stimularea dialogului cu comunitatea științifică și cu alte structuri ale societății civile; în acest sens, se consultă și se stimulează implicarea acestor structuri în mod direct și activ, inclusiv prin susținere financiară, în definirea și implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării;

p) aprobarea regulamentului-cadru și a componenței Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare și inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, precum și a organelor de lucru ale acestuia; asigurarea secretariatului Colegiului consultativ și, după caz, a organelor de lucru ale acestuia;

q) evaluarea programelor cuprinse în Planul național și detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale Planului național și informarea Guvernului asupra realizării acestora;

r) stabilirea fondurilor destinate finanțării programelor-nucleu și repartizarea acestor fonduri pe fiecare program-nucleu;

s) elaborarea planului sectorial de cercetare-dezvoltare propriu, precum și avizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorități publice;

t) prognozarea, planificarea și programarea, după caz, a bugetului aferent cercetării, cuprins în bugetul de stat, a resurselor financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competență; utilizarea acestor resurse;

u) implementarea sistemului informativ național pentru cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice;

v) colaborarea cu organisme și cu organizații naționale și internaționale din domeniul cercetării-dezvoltării și inovării;

w) coordonarea de politici în domeniul proprietății intelectuale și stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovării;

x) coordonarea activității de participare a României la târguri, expoziții și la alte asemenea manifestări interne și internaționale cu caracter tehnico-științific.

(2) Autoritatea îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

(3) Autoritatea, corespunzător obiectului său de activitate, reprezintă Ministerul Educației și Cercetării în toate drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale acestuia cu terții.

Art. 7. -

(1) Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) În structura organizatorică a Autorității, prin decizie a președintelui, se pot organiza servicii și birouri, precum și colective temporare de lucru.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) În cadrul Autorității se organizează, la nivel de direcție generală, Organismul intermediar pentru programul operațional sectorial de creștere a competitivității economice, pentru obiectivele de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, denumit în continuare Organismul intermediar pentru cercetare.

(2) Organismul intermediar pentru cercetare îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de management pentru programul operațional sectorial de creștere a competitivității economice și/sau de către autoritățile de plată, prin acordul părților implicate.

(3) Organismul intermediar pentru cercetare va funcționa cu un număr de 60 de posturi în anul 2006, dintre care 35 de posturi în anul 2005.

(4) Numărul de posturi cu care funcționează Organismul intermediar petru cercetare este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcționarea Autorității.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Numărul maxim de posturi pentru funcționarea Autorității este de 136, exclusiv vicepreședintele. Modificări (2)

(2) În anul 2005 Autoritatea va funcționa cu un număr maxim de 111 posturi, exclusiv vicepreședintele.

(3) Statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea președintelui Autorității.

Art. 10. -

(1) Autoritatea este condusă de un președinte, care este secretarul de stat pentru activitatea de cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat. Vicepreședintele este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației și cercetării. Modificări (1)

(2) Salarizarea președintelui și a vicepreședintelui Autorității se face conform prevederilor legale aplicabile persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

Art. 11. -

(1) Președintele Autorității are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea operativă a Autorității;

b) reprezintă Autoritatea în relația cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, în condițiile legii;

c) angajează și concediază personalul unității, în condițiile legii;

d) încheie contracte individuale de muncă și dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea și încetarea acestora, cu respectarea legislației în vigoare;

e) exercită orice atribuții care îi revin conform prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii și instrucțiuni, în condițiile legii.

(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, președintele este ordonator secundar de credite.

(4) Președintele poate delega dreptul de semnătură vicepreședintelui sau secretarului general.

Art. 12. -

Președintele Autorității reprezintă instituția în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

Art. 13. -

Atribuțiile vicepreședintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 14. -

(1) Autoritatea are un secretar general care este înalt funcționar public, numit și salarizat conform prevederilor legale.

(2) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării Autorității, continuitatea conducerii administrative și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile Autorității.

(3) Secretarul general îndeplinește și alte atribuții stabilite prin decizie a președintelui Autorității sau prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 15. - Modificări (1)

Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Autoritatea este sprijinită de Colegiul consultativ, care se constituie și funcționează conform prevederilor art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 16. -

(1) Pentru desfășurarea activității, Autoritatea preia în administrare de la Ministerul Educației și Cercetării unele bunuri aflate în patrimoniul acestuia.

(2) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Autoritatea are în dotare pentru activitățile specifice un parc auto, stabilit potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și un autovehicul destinat deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și control.

Art. 17. -

(1) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Autorității sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar cele care funcționează în coordonarea sa sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Structurile organizatorice, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru unitățile subordonate se stabilesc prin decizie a președintelui, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unității.

(3) Numirea și eliberarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor unităților prevăzute în anexa nr. 3 se fac prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea președintelui Autorității. Modificări (1)

(4) Numirea și eliberarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor unităților prevăzute în anexa nr. 2 se fac prin decizie a președintelui Autorității.

(5) Numirea și eliberarea din funcție a membrilor consiliilor de administrație ale unităților prevăzute în anexa nr. 3 se fac prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea președintelui Autorității. Modificări (1)

Art. 18. -

Personalul Autorității se constituie din personalul care a fost preluat sau, după caz, transferat de la Ministerul Educației și Cercetării, precum și din personal nou-angajat, în condițiile legii.

Art. 19. -

Autoritatea poate să încheie contracte sau convenții cu alte organisme și cu operatorii economici din țară și din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan național ori internațional în domeniul său de activitate, în condițiile legii.

Art. 20. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 5 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.449.

ANEXA Nr. 1 Numărul maxim de posturi = 136,
exclusiv vicepreședintele
Modificări (2), Referințe (1)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică

                  !||||||||||||||||||||||||||||||¬
                  §     PREȘEDINTE     §
                  ¡|||||||||||||||`||||||||||||||±
     !||||||||||||||||||||||||||||||||¬    §    !||||||||||||||||||||||||||||||||¬
     §  Juridic și contencios**)  —|||¬  §  !|||¯    VICEPREȘEDINTE      §
     ¡||||||||||||||||||||||||||||||||±  §  —|||¯  ¡||||||||||||||||||||||||||||||||±
     !||||||||||||||||||||||||||||||||¬  §  §  §  !||||||||||||||||||||||||||||||||¬
     §   Audit public intern**)   —|||¯  §  ¡|||¯    SECRETAR GENERAL     §
     ¡||||||||||||||||||||||||||||||||±  §  §    ¡||||||||||||||||||||||||||||||||±
     !||||||||||||||||||||||||||||||||¬  §  §
     §Relații publice și mass-media**)—|||˜|||¯
     ¡||||||||||||||||||||||||||||||||±  §  §
     !||||||||||||||||||||||||||||||||¬  §  §
     §    Resurse umane**)    —|||¯  §
     ¡||||||||||||||||||||||||||||||||±  §  §
     !||||||||||||||||||||||||||||||||¬  §  §
     §    Informatizare**)    —|||±  §
     ¡||||||||||||||||||||||||||||||||±    §
         !||||||||||||||||||||||||||||||||`°|||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||¬
    !|||||||||°|||||||||¬      !||||||||||°|||||||||||¬!|||||||||||||°||||||||||||||¬!||||°||||¬
    § Direcția generală §      §Organismul intermediar§§  Direcția de transfer   §§Direcția §
    §   programe   §      § pentru cercetare*) §§tehnologic și infrastructuri§§economică§
    ¡|||||||||`|||||||||±      ¡|||||||||||`||||||||||±¡||||||||||||||||||||||||||||±¡|||||||||±
     !|||||||°|||||||||¬        !|||||||°||||||¬
!||||||||°|||||||||¬!||||||°|||||||¬ !|||||°||||||¬!||||||°||||||¬
§Direcția politici §§ Direcția de § §      §§ Direcția  §
§ de cercetare-  §§ integrare  § § Direcția §§implementare,§
§  dezvoltare,  §§ europeană și § § programe, §§ management §
§ contractare și §§ cooperări  § § evaluare, §§financiar și §
§  monitorizare  §§internaționale§ §monitorizare§§  control  §
§programe naționale§§       § §      §§       §
¡||||||||||||||||||±¡||||||||||||||± ¡||||||||||||±¡|||||||||||||±

*) Organismul intermediar pentru cercetare este organizat la nivel de direcție generală.

**) Organizate la nivel de compartimente sau colective de lucru.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică
și inovare care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru
Cercetare Științifică

Nr. crt. Denumirea unității/Localitatea Sursa de finanțare
1. Institutul de Fizică Atomică - IFA București*) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2. Institutul Național de Informare și Documentare - INID București**) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Agenția Spațială Română - ASR București Venituri proprii
4. Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" - ICC RR Cluj-Napoca Venituri proprii
5. Institutul Național de Inventică - INI Iași Venituri proprii
6. Institutul de Medicină Comparată - IMC Venituri proprii
7. Centrul Național de Management Programe - CNMP București Venituri proprii
Modificări (6)

*) Un număr de maximum 10 posturi pentru administrativ se finanțează de la bugetul de stat.

**) Un număr de maximum 20 de posturi pentru bibliotecă se finanțează de la bugetul de stat.

ANEXA Nr. 3

INSTITUTELE NAȚIONALE
de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Autorității
Naționale pentru Cercetare Științifică

Nr. crt. Denumirea unității/Localitatea Sursa de finanțare
1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 București Venituri proprii
2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București Venituri proprii
3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - IGR București Venituri proprii
4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - INCDTP București Venituri proprii
5. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini Agricole și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA București Venituri proprii
6. Institutul Național de Cercetare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN HH București Venituri proprii
7. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București Venituri proprii
8. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași Venituri proprii
9. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM București Venituri proprii
10. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București Venituri proprii
11. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF București Venituri proprii
12. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată - INCEMC Timișoara Venituri proprii
13. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București Venituri proprii
14. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice - INSB București Venituri proprii
15. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București Venituri proprii
16. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea Venituri proprii
17. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca Venituri proprii
18. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE - CA București Venituri proprii

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...