Parlamentul României

Legea nr. 338/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 22 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ
privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice"

2. Articolul 1 se abrogă.

3. După articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 11-13, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Prezenta ordonanță stabilește cadrul legal al funcționării și recunoașterii grupurilor și organizațiilor de producători, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole și silvice ale membrilor.

Art. 12. -

(1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, pot fi recunoscute ca grupuri de producători persoanele juridice constituite din producători agricoli și silvici dacă îndeplinesc și respectă condițiile de recunoaștere prevăzute de prezenta ordonanță.

(2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producători sau ca organizații de producători următoarele forme juridice:

a) societăți comerciale, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

b) societăți agricole și alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991;

c) asociații și fundații, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005;

d) cooperative agricole, conform Legii cooperației agricole nr. 566/2004;

e) orice altă formă juridică de asociere, conform legislației în vigoare.

Art. 13. -

Pentru a beneficia de avantaje financiare în cadrul organizării comune de piață după integrarea României în Uniunea Europeană, persoanele juridice menționate la art. 12 alin. (2) care activează în sectorul fructe și legume și au ca scop comercializarea în comun a producției membrilor vor fi recunoscute ca organizații de producători sau ca grupuri de producători recunoscute preliminar, conform criteriilor stabilite în normele de aplicare a prezentei ordonanțe."

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) producător - persoană fizică sau juridică ce își valorifică producția proprie în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe;

b) grup de producători - orice persoană juridică recunoscută de către autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe;

c) organizație de producători - orice persoană juridică prevăzută la art. 12 alin. (2), care activează în domeniul fructelor și legumelor, este constituită exclusiv din producători agricoli, are ca scop comercializarea producției membrilor și îndeplinește condițiile de recunoaștere;

d) grup de producători recunoscut preliminar - orice persoană juridică prevăzută la art. 12 alin. (2), care activează în domeniul fructelor și legumelor, este constituită exclusiv din producători agricoli și are ca scop comercializarea producției membrilor, dar care nu îndeplinește condițiile de recunoaștere ca organizație de producători;

e) recunoaștere - drept dobândit de către persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2), care îndeplinesc condițiile de recunoaștere prevăzute de prezenta ordonanță ca grup de producători sau ca organizație de producători;

f) recunoaștere preliminară - drept dobândit de către persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2), care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca organizație de producători, au aprobat un plan de recunoaștere și beneficiază de o perioadă de tranziție;

g) valoarea producției comercializate - valoarea fără TVA a producției realizate de membrii grupului sau ai organizației de producători și valorificate prin intermediul acestora."

5. Articolul 3 se abrogă.

6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

În condițiile prezentei ordonanțe autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale."

7. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II Recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor
de producători"

8. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) pot să solicite de la autoritatea competentă a statului recunoașterea sau recunoașterea preliminară, după caz."

9. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Grupurile și organizațiile de producători, precum și grupurile de producători recunoscute preliminar funcționează și pot fi recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse, care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe."

10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Principalele criterii de recunoaștere a grupului de producători sunt:

a) să se înființeze la inițiativa producătorilor agricoli și silvici;

b) să îndeplinească condițiile minime de recunoaștere privind numărul de membri și valoarea producției comercializate în comun, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe;

c) să se prevadă în actul constitutiv sau în statut următoarele obligații ale membrilor:

1. să aplice deciziile adoptate de grupul de producători cu privire la raportarea producției, tehnicile de producție și protecția mediului înconjurător;

2. să comercializeze cel puțin 75% din producția proprie prin intermediul grupului de producători;

3. să facă parte dintr-un singur grup de producători pentru aceeași grupă de produse;

4. să pună la dispoziție informațiile solicitate de grupul de producători referitoare la suprafețele destinate producției, tipul de cultură, cantitățile recoltate și vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;

5. să plătească contribuțiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înființarea și funcționarea grupului de producători;

d) să se prevadă în actul constitutiv sau în statut dispoziții privind:

1. proceduri de promovare, adoptare și modificare a deciziilor grupului de producători;

2. reglementări care să permită producătorilor membri să verifice grupul și deciziile adoptate de acesta;

3. penalități pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin conform actului constitutiv, în special pentru neplata contribuțiilor financiare sau pentru nerespectarea deciziilor adunării generale;

4. reguli de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calității de membru, care nu poate fi mai mică de un an;

5. reguli de excludere și retragere a membrilor din grupul de producători;

6. măsuri contabile și bugetare necesare pentru funcționarea grupului de producători;

e) să dispună de organe de conducere și de mijloace tehnice care să îi permită să asigure managementul comercial și bugetar pentru funcționarea grupului de producători.

(2) Criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători, precum și criteriile de recunoaștere preliminară a grupurilor de producători vor fi prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe.

(3) Perioada minimă de funcționare a grupurilor și organizațiilor de producători, precum și a grupurilor de producători recunoscute preliminar, în condițiile prezentei ordonanțe, nu poate fi mai mică de un an."

11. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL III Avizul de recunoaștere/recunoaștere preliminară sau de retragere"

12. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Avizul de recunoaștere/recunoaștere preliminară se solicită de către persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe."

13. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Autoritatea competentă a statului:

a) ia decizia de acordare a recunoașterii/recunoașterii preliminare în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele necesare;

b) face verificări la intervale regulate pentru a stabili dacă sunt respectați termenii și condițiile de recunoaștere/recunoaștere preliminară, iar în caz de nerespectare aplică penalități și decide, dacă este cazul, retragerea recunoașterii/recunoașterii preliminare.

(2) Respingerea cererii de recunoaștere/recunoaștere preliminară se comunică solicitantului în scris, motivat, în termen de 90 de zile.

(3) Avizul de recunoaștere se înregistrează într-un registru special deschis de către autoritatea competentă a statului."

14. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Responsabilitatea verificării îndeplinirii criteriilor și condițiilor de recunoaștere/recunoaștere preliminară, precum și a modului de utilizare a sprijinului financiar revine autorității competente a statului, care eliberează avizul de recunoaștere/recunoaștere preliminară."

15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Modelul avizului de recunoaștere/recunoaștere preliminară și cel al deciziei de retragere a recunoașterii/recunoașterii preliminare se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe."

16. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Avizul de recunoaștere/recunoaștere preliminară poate fi retras de către autoritatea emitentă printr-o decizie de retragere a recunoașterii/recunoașterii preliminare, în cazul în care:

a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere/recunoaștere preliminară;

b) avizul de recunoaștere/recunoaștere preliminară a fost obținut prin prezentarea de date neconforme realității;

c) nu sunt respectate obligațiile cuprinse în actul constitutiv, față de membrii grupurilor de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum și față de cei ai organizațiilor de producători."

17. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum și organizațiile de producători funcționează pe baza statutului propriu aprobat de adunarea generală."

18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Scopul activității grupurilor și organizațiilor de producători, precum și a grupurilor de producători recunoscute preliminar este comercializarea în comun a produselor agricole și silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:

a) planificarea și modificarea producției conform cererii pieței, în special conform condițiilor de calitate și cantitate;

b) promovarea concentrării ofertei și plasarea pe piață a produselor obținute de membrii săi;

c) reducerea costurilor de producție și stabilizarea prețurilor la producător;

d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producție și gestiune a deșeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecția calității apelor, a solului și a peisajului natural, precum și menținerea și/sau promovarea biodiversității."

19. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Calitatea de membru al unui grup de producători recunoscut sau recunoscut preliminar ori al unei organizații de producători poate fi dobândită de către orice producător agricol și silvic care deține legal o bază de producție, își declară în scris intenția de a comercializa producția agricolă ori silvică proprie în cadrul grupului sau al organizației de producători și plătește cotizația, în conformitate cu statutul.

(2) Producătorii care au dobândit calitatea de membru se pot retrage, renunțând la această calitate, cu respectarea unui termen de preaviz a cărui durată este stabilită prin statut."

20. Articolul 15 se abrogă.

21. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum și organizațiile de producători pot fuziona în cadrul aceleiași grupe de produse ori se pot diviza, păstrându-și recunoașterea/ recunoașterea preliminară, cu respectarea dimensiunilor și criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectivă de produse."

22. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum și organizațiile de producători recunoscute pot beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și pot solicita acordarea acestuia în numele membrilor lor, cu acordul adunării generale.

(2) Destinația, modul și condițiile de acordare a sprijinului financiar se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(3) Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum și organizațiile de producători recunoscute pot beneficia de credite de investiții acordate de la bugetul de stat în cadrul unor programe de finanțare, inclusiv pentru accesarea programului SAPARD, cu respectarea condițiilor de accesare impuse de aceste programe.

(4) Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, producătorii agricoli și silvici organizați în grupuri și organizații de producători pot beneficia de sprijin financiar oferit prin măsuri de dezvoltare rurală.

(5) După aderarea României la Uniunea Europeană, grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum și organizațiile de producători recunoscute vor putea beneficia de avantaje financiare oferite numai în cadrul organizării comune a pieței fructelor și legumelor.

(6) La accesarea programelor de finanțare pentru investiții, grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum și organizațiile de producători recunoscute pot beneficia de cumularea plafoanelor maxime aferente fiecărui membru, astfel:

a) integral, dacă are până la 10 membri;

b) 70% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 10 și 20 de membri;

c) 50% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 20 și 50 de membri;

d) 25% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are peste 50 de membri.

(7) Grupurile și organizațiile de producători care au beneficiat de sprijin financiar de la bugetul de stat și au utilizat acest sprijin în alt scop decât cel pentru care le-a fost acordat sunt obligate să restituie integral acest sprijin, inclusiv dobânzile aferente."

23. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum și organizațiile de producători recunoscute nu pot beneficia de dublă finanțare publică pentru aceeași activitate."

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 29 noiembrie 2005.

Nr. 338.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...