Condițiile în care se face intervenția autorității vamale | Lege 344/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Condițiile în care se face intervenția autorității vamale

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4)

Pe baza cererii de intervenție acceptate și, când este cazul, după consultarea titularului dreptului, autoritatea vamală reține mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală și/sau suspendă operațiunea de vămuire, notificând în scris această măsură atât titularului dreptului, cât și declarantului/deținătorului/destinatarului mărfurilor.

Art. 10. -

(1) În cazul în care autoritatea vamală a reținut mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală și/sau a suspendat operațiunea de vămuire, mărfurile pot fi distruse, fără să se urmeze procedura prevăzută la art. 11, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: Respingeri de neconstituționalitate (1)

a) titularul dreptului informează în scris autoritatea vamală, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la art. 9, că mărfurile reținute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală; în cazul mărfurilor perisabile, termenul este de 3 zile lucrătoare;

b) titularul dreptului depune la autoritatea vamală, în termenul prevăzut la lit. a), acordul scris al declarantului/deținătorului/destinatarului mărfurilor că abandonează aceste mărfuri, în vederea distrugerii; acest acord poate fi transmis autorității vamale direct de către declarantul/deținătorul/destinatarul mărfurilor.

(2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) se prezumă a fi îndeplinită dacă în termenul prevăzut la alin. (1) lit. a) declarantul/deținătorul/destinatarul mărfurilor nu se opune în mod expres, în scris, reținerii și/sau suspendării operațiunii de vămuire ori distrugerii mărfurilor. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Autoritatea vamală prelevează în mod obligatoriu eșantioane din mărfurile care urmează să fie distruse, conform reglementărilor vamale, urmând ca acestea să fie păstrate în vederea constituirii de probe în instanță, dacă va fi cazul.

(4) Cheltuielile de distrugere vor fi suportate de titularul dreptului.

(5) Dacă declarantul/deținătorul/destinatarul mărfurilor contestă măsura reținerii și/sau a suspendării operațiunii de vămuire ori se opune distrugerii mărfurilor, se urmează procedura prevăzută la art. 11.

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reținerea mărfurilor și/sau suspendarea operațiunii de vămuire, titularul dreptului nu face dovada formulării unei acțiuni civile în justiție sau a unei plângeri penale și dacă dispozițiile art. 10 nu sunt aplicabile, autoritatea vamală dispune eliberarea mărfurilor și/sau acordarea liberului de vamă, dacă celelalte condiții legale sunt îndeplinite. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazuri întemeiate, la cererea scrisă a titularului dreptului, Autoritatea Națională a Vămilor poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1) cu cel mult 10 zile lucrătoare. Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul mărfurilor perisabile, susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, perioada la care se face referire la alin. (1) este de 3 zile lucrătoare, fără posibilitatea de a fi prelungită.

(4) În situația în care titularul dreptului formulează o acțiune civilă în instanță sau o plângere penală, autoritatea vamală reține mărfurile până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă și irevocabilă. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 12. - Reviste (1)

(1) În cazul mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor și modelelor industriale, brevetelor de invenție, certificatelor suplimentare de protecție sau brevetelor de soi, declarantul/deținătorul/destinatarul mărfurilor are posibilitatea de a obține eliberarea mărfurilor și/sau acordarea liberului de vamă, cu constituirea unei garanții, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) titularul dreptului să fi depus la Autoritatea Națională a Vămilor dovada formulării unei acțiuni civile în justiție sau a unei plângeri penale;

b) să nu se fi dispus pe cale judiciară măsura sechestrării sau indisponibilizării mărfurilor, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 11;

c) toate formalitățile vamale să fi fost îndeplinite, potrivit legii.

(2) Garanția prevăzută la alin. (1) trebuie să fie suficientă pentru a proteja interesele titularului dreptului și se constituie potrivit normelor de aplicare a prezentei legi; constituirea garanției nu aduce atingere altor posibilități de acțiune disponibile titularului dreptului, potrivit legii.

(3) În cazul în care acțiunea civilă în justiție sau plângerea penală a fost formulată altfel decât din inițiativa titularului dreptului asupra desenelor și modelelor industriale, brevetelor de invenție, certificatelor suplimentare de protecție sau brevetelor de soi, garanția va fi disponibilizată dacă, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării titularului dreptului, acesta nu face dovada inițierii unei proceduri legale privind mărfurile la care face referire alin. (1).

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu cel mult 10 zile lucrătoare.

Art. 13. -

(1) Pentru a se stabili dacă s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuală, autoritatea vamală va comunica titularului dreptului, la cererea scrisă a acestuia, informații privind numele și adresa declarantului/destinatarului/deținătorului mărfurilor, originea și țara de expediție a mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, dacă autoritatea vamală deține aceste informații.

(2) Titularul dreptului care primește informațiile prevăzute la alin. (1) nu le poate utiliza decât în scopul aplicării prevederilor cuprinse la art. 10-12.

(3) Utilizarea acestor informații în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (2) atrage angajarea răspunderii titularului dreptului și suspendarea intervenției.

(4) Dacă titularul dreptului continuă să încalce obligația prevăzută la alin. (2), autoritatea vamală poate refuza prelungirea perioadei de intervenție.

Art. 14. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Autoritatea vamală va permite titularului dreptului și declarantului/destinatarului/deținătorului mărfurilor să examineze mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, pentru care s-a luat măsura reținerii și/sau a suspendării operațiunii de vămuire.

(2) La solicitarea expresă a titularului dreptului, biroul vamal poate să preleveze eșantioane și să le pună la dispoziție acestuia, numai pentru a fi analizate în scopul utilizării rezultatului analizei în instanță.

(3) Când eșantioanele nu sunt distruse ca urmare a analizei, titularul dreptului le va returna după efectuarea acesteia, pe cât posibil înainte de eliberarea mărfurilor și/sau acordarea liberului de vamă.

(4) Toate cheltuielile și responsabilitățile legate de analiza acestor eșantioane sunt în sarcina titularului dreptului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 344/2005:
Dispoziții generale
Cererea de intervenție a autorității vamale
Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Contravenții
Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) - punct de plecare în apărarea mai eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală
;
se încarcă...