Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România din 24.11.2005

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1109 din 08 decembrie 2005.

În vigoare de la 08 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Indemnizația pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți, denumită în continuare indemnizație, se acordă cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, denumită în continuare lege.

Art. 2. -

Beneficiarii indemnizației sunt artiștii interpreți sau executanți, care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 4 din lege, a căror calitate de beneficiar a fost atestată de Comisia pentru atestarea calității de beneficiar al indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți, denumită în continuare Comisia, organizată pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor.

Art. 3. -

Indemnizația se acordă la îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 5 din lege.

Art. 4. -

Prin vârstă standard de pensionare se înțelege vârsta la care artistul solicitant al indemnizației ar fi avut dreptul la pensie pentru limită de vârstă, conform dispozițiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Perioada de activitate artistic-interpretativă de minimum 10 ani se constituie din însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativă de cel puțin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităților stabilite conform prevederilor art. 10 din lege, precum și, după caz, a perioadelor reprezentând vechime în muncă, stabilite conform art. 6, dar insuficiente pentru obținerea unei pensii în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 6. -

Prin vechime în muncă realizată potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 se înțelege:

a) vechimea realizată în baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata contractului;

b) perioadele declarate prin legi speciale ca fiind vechime în muncă;

c) perioada în care, potrivit art. 504 alin. 4 din Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, o persoană angajată în muncă și-a întrerupt activitatea pentru că a fost arestată și ulterior a fost achitată sau, după caz, scoasă de sub urmărire penală, întrucât nu a săvârșit fapta imputată ori acea faptă nu există;

d) perioada în care o persoană încadrată în muncă, în intervalul de referință stabilit de lege, și-a întrerupt activitatea, deoarece a fost suspendată din funcție ori i s-a desfăcut contractul de muncă, dacă aceste măsuri au fost anulate ulterior de instanțele judecătorești ca fiind ilegale.

Art. 7. -

Vechimea în muncă prevăzută la art. 6 se ia în calculul perioadei de activitate necesare obținerii indemnizației, dacă aceasta nu a fost valorificată pentru obținerea unei pensii în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 8. -

(1) Dovada perioadelor prevăzute la art. 6 se face cu carnetul de muncă sau cu alte acte doveditoare întocmite conform legii și emise de unitățile angajatoare sau de alte instituții competente, după cum urmează:

a) în cazul în care persoana îndreptățită să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației nu posedă carnet de muncă ori anumite perioade în care a desfășurat activitate artistic-interpretativă în temeiul unui contract individual de muncă nu au fost înscrise în carnetul de muncă, dovada vechimii în muncă se face cu adeverințe emise în condițiile legii de unitățile angajatoare, din care să rezulte data de începere și încetare a raportului de muncă, precum și confirmarea plății contribuției sociale de stat;

b) în cazul în care persoana îndreptățită să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației a prestat activitate artistic-interpretativă în regim de colaborare prin încheierea unor contracte, cu excepția contractului individual de muncă, dovada perioadei de activitate desfășurate se face cu adeverințe emise în condițiile legii de unitățile angajatoare.

(2) Adeverințele prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să conțină următoarele informații:

a) data de începere și de încetare a colaborării;

b) locul în care s-a desfășurat activitatea;

c) onorariul brut sau net, după caz;

d) impozitul reținut;

e) distincțiile și premiile obținute;

f) natura și genul activității desfășurate, respectiv: eveniment artistic național sau internațional, festival, gală, turneu artistic în străinătate, concurs, realizarea unei emisiuni TV, realizarea unei înregistrări muzicale, interpretarea unui rol într-o producție cinematografică de lung sau de scurt metraj etc.

Art. 9. -

În sensul legii, venitul net lunar reprezintă totalitatea veniturilor brute realizate anual de solicitantul indemnizației, din care se deduc cheltuielile aferente realizării acestora, inclusiv impozitul datorat, și care se împarte la 12 luni.

Art. 10. -

La stabilirea venitului net lunar se iau în considerare toate veniturile personale realizate și declarate de solicitant organelor fiscale, cu excepția indemnizației prevăzute de lege, după cum urmează:

a) venituri din activități independente, definite conform art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) venituri din salarii, definite conform art. 55 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 61 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

d) venituri din investiții, definite conform art. 65 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

e) venituri din pensii, definite conform art. 68 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

f) venituri din activități agricole, definite conform art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

g) venituri din premii și din jocuri de noroc, definite conform art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

h) venituri din transferul proprietăților imobiliare, definite conform art. 771 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

i) venituri din alte surse.

Art. 11. -

Dovada veniturilor prevăzute la art. 9 se face cu declarațiile de impunere depuse la organele fiscale competente, precum și cu alte documente care atestă obținerea altor venituri.

Art. 12. -

(1) Atestarea calității de beneficiar al indemnizației și stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat sau a Uniunii Artiștilor Liber Profesioniști din România, denumită în continuare UALPR.

(2) Cererea artistului liber-profesionist interesat se poate face personal sau prin mandatar desemnat cu procură specială.

(3) Cererea UALPR trebuie însoțită de împuternicirea persoanei îndreptățite să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației.

Art. 13. -

(1) Procura specială se eliberează de notarii publici de pe teritoriul României sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

(2) Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente:

a) numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate/pașaportul persoanei îndreptățite să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației, valabil la data eliberării procurii, precum și ale mandatarului;

b) obiectul mandatului: formularea cererii pentru atestarea calității de beneficiar, deschiderea contului curent personal, încasarea indemnizației pentru plăți curente și restante sau, după caz, semnarea extrasului de cont;

c) precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin titularului dreptului la indemnizație, inclusiv obligația de a anunța în termen, casei teritoriale de pensii, orice schimbare intervenită în situația titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la indemnizație.

(3) În cazul statelor semnatare ale Convenției de la Haga, procura specială este valabilă numai dacă este însoțită de apostila eliberată de autoritatea competentă, potrivit legislației naționale a statului de la care emană documentul.

(4) Procura specială are valabilitate 18 luni și poate fi actualizată.

Art. 14. -

În vederea atestării calității de beneficiar al indemnizației și stabilirii perioadei de activitate artistic-interpretativă, la Comisie se depun următoarele documente:

a) cererea privind atestarea calității de beneficiar al indemnizației;

b) procură specială, în cazul în care cererea se face prin mandatar;

c) împuternicirea persoanei îndreptățite să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației, în cazul cererilor formulate de UALPR;

d) actul de identitate/pașaportul, în copie legalizată, al persoanei îndreptățite să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației, din care să rezulte ultimul domiciliu al acesteia;

e) declarația persoanei îndreptățite să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației, pe propria răspundere, sub sancțiunea săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, că perioadele de activitate artistic-interpretative pentru care solicită acordarea indemnizației nu au fost valorificate pentru obținerea unei pensii în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

f) atestatul de artist liber-profesionist sau diploma de studii superioare de specialitate care se echivalează cu atestat categoria I, în copie legalizată;

g) documentele justificative care atestă faptul că solicitantul a fost distribuit preponderent în roluri principale, respectiv în roluri secundare;

h) adeverințele eliberate de Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum și de către orice altă instituție publică sau persoană juridică de profil, care atestă că solicitantul a prestat activități artistic-interpretative în regim de colaborare;

i) documentele sau înscrisurile recunoscute ca fiind publice, care să ateste obținerea unor premii sau distincții prin participarea la evenimente artistice naționale ori internaționale de prestigiu;

j) carnetul de muncă, în copie legalizată;

k) dovada veniturilor realizate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din lege;

l) actele medicale emise de medicul specialist în medicina muncii, prin care se certifică dobândirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit art. 9 alin. (2) din lege.

Art. 15. -

În cazul în care documentele prevăzute la art. 14 lit. g), h) și i), precum și adeverințele prevăzute la art. 8 au fost emise într-o limbă străină, acestea vor fi depuse și în traducere autorizată.

Art. 16. -

(1) Beneficiază de indemnizație, în condițiile legii, și artiștii interpreți sau executanți, care, ca urmare a unei boli profesionale, certificată de medicul specialist în medicina muncii, nu au mai putut desfășura activitatea artistică.

(2) Indemnizația se acordă, indiferent de vârstă, artiștilor interpreți sau executanți, în condițiile prevăzute la alin. (1), dacă fac dovada că, în urma unei boli profesionale nu au mai putut desfășura activitatea artistică, precum și faptul că au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.

(3) Perioada de activitate artistic-interpretativă de minimum 5 ani, necesară acordării dreptului la indemnizație pentru această categorie de artiști, va fi realizată numai prin însumarea perioadelor de activitate artistic-interpretativă, în regim de liber-profesionist, realizată în România sau în străinătate, în intervalul 1 ianuarie 1950 - 27 septembrie 1999.

Art. 17. -

(1) Dreptul artiștilor interpreți sau executanți de a primi indemnizația pentru activitatea desășurată se stabilește prin hotărâre, în condițiile legii, de către comisia organizată pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor.

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se emite, se comunică și, după caz, poate fi contestată potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (2)-(5) din lege.

Art. 18. -

(1) La primirea hotărârii casele teritoriale de pensii procedează, după caz, la verificarea perioadelor de vechime în muncă care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei de asigurări sociale, în vederea identificării eventualelor suprapuneri ale acestora cu perioadele ce au fost luate în calculul perioadei de activitate necesare obținerii indemnizației.

(2) În situația în care au fost identificate suprapuneri, casele teritoriale de pensii le aduce la cunoștință Comisiei, în cel mai scurt timp.

(3) în baza sesizării caselor teritoriale de pensii, Comisia reanalizează documentele în baza cărora a fost emisă hotărârea pentru atestarea calității de beneficiar al indemnizației și, după caz, anulează sau modifică hotărârea emisă.

(4) Decizia de punere în plată a indemnizației nu se emite de casele teritoriale de pensii pe perioada în care au loc verificările prevăzute la alin. (1) și reanalizarea hotărârii de către Comisie.

(5) Casele teritoriale de pensii emit decizia de punere în plată a indemnizației în termen de 30 de zile de la data primirii hotărârii și o comunică beneficiarului în termen de 10 zile de la emitere.

Art. 19. -

(1) Pentru menținerea în plată a indemnizației, dovada veniturilor nete lunare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din lege, realizate în anul anterior, se depune la casa teritorială de pensii competentă, până la sfârșitul primului trimestru al fiecărui an calendaristic pentru care urmează să se primească indemnizație.

(2) Plata indemnizației se suspendă dacă veniturile nete lunare realizate, calculate potrivit art. 9, depășesc nivelul pensiei medii anuale aferente anului anterior, precum și dacă beneficiarul indemnizației nu depune dovada veniturilor nete lunare în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 20. -

Indemnizația lunară acordată pentru activitatea artistic-interpretativă poate fi cumulată cu venituri lunare al căror cuantum se situează sub nivelul pensiei medii anuale aferente anului anterior acordării indemnizației.

Art. 21. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale va comunica Comisiei, precum și caselor teritoriale de pensii nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârstă și stagiu complet de cotizare pentru anul 2004.

(2) Pentru anii următori, Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale va transmite Comisiei nivelul pensiei medii anuale, comunicat de Institutul Național de Statistică, aferent anului anterior.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...