Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă | Ordonanță de urgență 158/2005

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă Puneri în aplicare (1)

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:

A. de către angajator, în funcție de numărul de angajați avut la data ivirii incapacității temporare de muncă a asiguratului, astfel: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) până la 20 de angajați, din prima zi până în a 7-a zi de incapacitate temporară de muncă;

b) între 21-100 de angajați, din prima zi până în a 12-a zi de incapacitate temporară de muncă;

c) peste 100 de angajați, din prima zi până în a 17-a zi de incapacitate temporară de muncă;

B. din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C și alin. (2). Modificări (1)

Art. 13. - Reviste (2)

(1) Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, pentru fiecare tip de afecțiune, este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnăvire. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Începând cu a 90-a zi concediul se poate prelungi până la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență

(3) Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale și se diferențiază după cum urmează: Modificări (1)

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară și unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătății; Puneri în aplicare (1)

b) un an, cu drept de prelungire până la un an și 6 luni de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală și urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA și neoplazii, în funcție de stadiul bolii; Jurisprudență

c) un an și 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată și osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Art. 14. - Reviste (2)

(1) Medicul primar sau, după caz, medicul specialist în afecțiunea principal invalidantă poate propune pensionarea de invaliditate dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) În situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării, medicul prevăzut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate și menținerii asiguratului în activitate.

(3) Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activității în raport de pregătirea profesională și de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.

(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în raport cu evoluția cazului și cu rezultatele acțiunilor de recuperare. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

Art. 15. -

În cazul în care medicul expert al asigurărilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se face până la sfârșitul lunii următoare celei în care s-a emis avizul, fără a se depăși durata maximă de acordare a concediului, prevăzută de art. 14 alin. (4).

Art. 16. - Reviste (1)

(1) Asigurații a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de odihnă sau fără plată fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

(2) Beneficiază de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, în aceleași condiții ca și ceilalți asigurați, pensionarii care se află și în una dintre situațiile menționate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum și pensionarii de invaliditate gradul III sau, după caz, pensionarii nevăzători, care se regăsesc în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și d). Modificări (1)

Art. 17. -

(1) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se determină prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art. 10. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, precum și de o boală infectocontagioasă din grupa A și de urgențe medico-chirurgicale stabilite în condițiile prevăzute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Prin cererea completatoare, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la suma de 430.000 lei cu titlu de daune morale, pentru conduita șicanatorie și profund discreționară pe toată perioada de hărțuire morală, care i-a adus simptome psihosomatice severe: tristețe, stres, tulburări de somn, scăderea stimei de sine, sentimente de autoculpabilizare, neliniște sufletească. 
    Nu pot fi primite criticile potrivit cărora acest capăt de cerere nu putea fi soluționat mai înainte de soluționarea capătului de cerere privind concedierea, care a fost disjuns, cu atât mai mult cu cât contestația formulată împotriva deciziei de concediere a fost respinsă, ca tardiv formulată, prin aceeași sentință dispunându-se și disjungerea capetelor de cerere privind drepturile bănești și daunele morale și formarea unui nou dosar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 158/2005:
Dispoziții generale
Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Concediile și indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă
Concediul și indemnizația de maternitate
Concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav
Concediul și indemnizația de risc maternal
Alte dispoziții privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Control și jurisdicție
Dispoziții finale
Reviste:
14. Neincluderea în cazul unui salariat în baza de calcul al indemnizației pentru concediu medical a veniturilor din cedarea folosinței bunurilor sau a diferențelor de drepturi salariale obținute în temeiul unor hotărâri judecătorești pentru o perioadă anterioară celei de 6 luni prevăzută de art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005
Aplicabilitatea legislației muncii cetățenilor străini. Dovada incapacității temporare de muncă
Ordinul CNPP/CNAS nr. 953/783/2017: Procedura privind prelungirea concediului medical în 8 puncte
Concediul medical: Situații specifice în practică
Angajatorii români, taxe mai puține la stat în cazul concediilor medicale
Senatul a adoptat modificări importante la concediul medical
Criterii de individualizare a sancțiunii disciplinare în dreptul muncii
Protecția maternității la locul de muncă. Ce se schimbă, începând de mâine?
Concediere disciplinară pentru absențe nemotivate. Condițiile în care transmiterea unor concedii medicale prin intermediul e-mailului și al WhatsApp-ului poate produce efecte juridice/Disciplinary dismissal of the employee for unexcused absences. The conditions under which the dispatch of medical leave certificates by e-mail and WhatsApp may produce legal effects
Doctrină:
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
;
se încarcă...