Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului

Modificări (13), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (21), Referințe (2), Reviste (7), Doctrine (2), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1008 din 14 noiembrie 2005.

În vigoare de la 01 ianuarie 2006 până la 31 decembrie 2010, fiind înlocuit prin Ordonanță de urgență 111/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea realizării obiectivelor înscrise în Programul de guvernare, cu privire la îmbunătățirea standardului de viață al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestațiilor care nu au natură contributivă sau nu au legătură cu riscurile sociale asigurate,

din necesitatea îmbunătățirii echilibrului social-economic al familiei, prin susținerea acesteia în vederea creșterii copilului, în scopul stimulării creșterii natalității și diminuării fenomenului de abandon al copiilor, Jurisprudență

pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicării acestor măsuri care presupun modificări, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurărilor sociale de stat și în aceea a bugetului de stat, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare,

având în vedere că măsura de susținere, din surse exterioare bugetului asigurărilor sociale de stat, a finanțării unor drepturi de asigurări sociale care nu au o legătură directă cu drepturile de pensie a fost inclusă în aprilie 2004 în Planul de acțiune PAL, ca una dintre acțiunile prevăzute pentru realizarea condiționalităților pentru "PAL 2", corespunzător obiectivului specific "Îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemului de pensii", elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență, Jurisprudență

ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanței de urgență a Guvernului, ar conduce la grevarea în continuare a bugetului asigurărilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestații care nu constituie un risc social, așa cum este definit de instrumentele juridice internaționale, la imposibilitatea respectării angajamentelor privind politica de protecție socială asumate în Programul de guvernare 2005-2008 și în documentele de poziție întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum și la imposibilitatea elaborării procedurilor de implementare necesare aplicării acestui act normativ,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 800 lei (RON). Modificări (5), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) În calculul celor 12 luni prevăzute la alin. (1) se includ și perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații: Modificări (3), Jurisprudență

a) și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

b) au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii;

c) au beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;

d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii în condițiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;

e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

f) au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială;

g) au beneficiat de indemnizația lunară prevăzută la alin. (1).

(3) Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege: venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, așa cum sunt definite de această lege. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 600 lei (RON). Jurisprudență

Art. 3. - Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) În perioadele în care beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, se acordă un stimulent în cuantum lunar de 300 lei (RON), situație în care plata indemnizației de 800 lei (RON) se suspendă. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin. (1) este de 100 lei (RON).

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul alocației de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, este următorul: Reviste (1)

a) 200 lei (RON) lunar, în situația copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap; Puneri în aplicare (1)

b) cel acordat conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicată, în situația copiilor în vârstă de peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap.

(2) Indemnizația sau stimulentul prevăzute la art. 2, respectiv la art. 3 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență, se cumulează cu alocația de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a).

Art. 5. - Jurisprudență

(1) De indemnizația și stimulentul prevăzute de prezenta ordonanță de urgență beneficiază, opțional, oricare dintre părinții firești ai copilului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Beneficiază de aceleași drepturi și una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore. Modificări (3), Jurisprudență

(3) În situația persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, se face ținându-se seama de 12 luni anterioare datei de la care, după caz, s-a aprobat adopția, a fost făcută încredințarea, s-a instituit plasamentul sau tutela. Modificări (3)

Art. 6. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(1) Concediul și indemnizația lunară prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nașteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2). Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Drepturile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se cuvin pentru fiecare dintre copiii rezultați în urma primelor 3 nașteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2). Modificări (3), Jurisprudență

(3) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 1 se prelungește corespunzător, în cazul suprapunerii a două sau trei situații de natură a genera acest drept, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). Jurisprudență

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) se acordă o singură indemnizație, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență. Jurisprudență

Art. 7. - Puneri în aplicare (1)

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României;

c) locuiește împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație, stimulent sau alocație de stat pentru copii, se acordă, la cerere, în baza următoarelor documente, după caz: Modificări (1), Jurisprudență

a) actul de identitate al solicitantului;

b) certificatul de naștere al copilului și, după caz, livretul de familie;

c) certificatul de persoană cu handicap al copilului, după caz;

d) adeverință eliberată de autoritățile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1;

e) adeverință eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate sau, după caz, alte dovezi, din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate, în situația prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a);

f) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu beneficiază în același timp de indemnizație de maternitate, în situația prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b);

g) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) nu beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

h) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și că acesta nu este încredințat sau dat în plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;

i) dovada eliberată de autoritățile competente, de angajatori sau, după caz, declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul se află în concediu pentru creșterea copilului - pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv art. 2;

j) dovada eliberată de autoritățile competente sau, după caz, declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 3;

k) dovada eliberată de autoritățile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte încadrarea în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2);

l) alte acte necesare, după caz, stabilirii dreptului, prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Concediul pentru creșterea copilului se acordă, la cerere, de către persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care își desfășoară activitatea persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2). Jurisprudență

Art. 9. - Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație, stimulent sau alocație de stat pentru copii, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun, după caz, la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București, pe raza căreia/căruia solicitantul își are domiciliul sau reședința. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni, primăriile au obligația de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoțite de documentele justificative, la direcțiile județene de muncă, solidaritate socială și familie, respectiv la direcția de muncă, solidaritate socială și familie a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale. Modificări (1)

(3) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la direcția teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(5) Contestațiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Jurisprudență

Art. 10. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație și stimulent, se cuvin și se plătesc după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate și plata indemnizației aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată; Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente; Jurisprudență

c) începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului; Jurisprudență

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) și c). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Plata alocației de stat pentru copii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) se face începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul.

(3) Pentru fracțiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilește proporțional, în funcție de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin și se acordă.

Art. 11. - Puneri în aplicare (2)

Plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

Art. 12. - Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

(1) Plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se suspendă începând cu luna următoare celei în care:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintești;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării copilului spre adopție;

d) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat.

(2) Plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1), respectiv la art. 2, se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Plata stimulentului prevăzut la art. 3 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7, plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se suspendă începând cu ziua următoare celei în care condițiile respective nu mai sunt îndeplinite.

(5) Reluarea plății drepturilor suspendate în situațiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere, începând cu luna următoare celei în care se depune cererea. Modificări (1)

(6) Reluarea plății drepturilor suspendate în situațiile prevăzute la alin. (2)-(4) se face începând cu data depunerii cererii. Modificări (1)

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

(1) În situațiile de suspendare a drepturilor prevăzute de art. 12, acestea pot fi solicitate și de către o altă persoană îndreptățită, dacă îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se cuvin și se acordă noului beneficiar de la data suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția acesteia. Modificări (3)

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite de către primărie direcției teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. Modificări (1)

Art. 15. -

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1, respectiv la art. 2, contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de două ori salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, și se suportă de la bugetul de stat. Modificări (1)

(2) Asupra drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nu se datorează celelalte contribuții sociale obligatorii stabilite de lege.

Art. 17. -

Cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se poate actualiza în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. - Jurisprudență

(1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) În vederea determinării punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în condițiile prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) și care, în același timp, se află în situațiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concediu și de indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, la determinarea punctajului anual se utilizează cuantumul indemnizației acordate în perioadele respective.

Art. 19. - Jurisprudență

Fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Art. 20. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(1) Calculul și plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se fac de către direcțiile teritoriale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal. Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

(3) Calculul și plata contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată pentru drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, se fac de către direcțiile teritoriale. Modificări (1)

(4) Modalitățile de plată a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc prin norme, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al direcției teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripție. Modificări (1)

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu executoriu și poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 544/2004.

(3) Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracțiuni săvârșite de beneficiar se recuperează de la acesta, în condițiile legii.

(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai urmăresc.

Art. 22. -

(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 14 și 25 și se sancționează cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON).

(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Art. 23. -

Prevederile art. 22 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24. - Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se află în plata indemnizației pentru creșterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, situație în care condiția prevăzută la art. 1 alin. (1) se consideră a fi îndeplinită. Jurisprudență

(2) Cererile privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, nesoluționate până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, se soluționează avându-se în vedere condițiile de stagiu de cotizare prevăzute de această lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) În situația persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se cuvin și se acordă de la data de 1 ianuarie 2006, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile lucrătoare de la acea dată, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen.

Art. 25. - Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 încetează plata indemnizației pentru creșterea copilului, efectuată în condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Plata indemnizațiilor pentru creșterea copilului restante, aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 2006, se efectuează de către direcțiile teritoriale, în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, cu respectarea termenului general de prescripție.

Art. 26. - Jurisprudență

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va elabora norme metodologice în aplicarea acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 27. -

Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile Clauzei 2 - Concediul pentru creșterea copilului, pct. 1, 2, pct. 3 lit. a)-c), precum și ale pct. 8 din anexa la Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 referitoare la Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului, încheiat între UNICE, CEIP și CES, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 145 din 19 iunie 1996. Jurisprudență

Art. 28. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile referitoare la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 și 138 din Legea nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, precum și orice alte dispoziții contrare. Jurisprudență

Art. 29. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile și tuturor categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

(2) În situația persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

(3) Pentru perioada cât o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de concediu pentru creșterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie și a altor drepturi acordate potrivit legii se are în vedere solda brută lunară, respectiv salariul de bază al funcționarilor publici cu statut special, actualizate.

(4) Modalitățile de depunere și de soluționare a cererilor de acordare a drepturilor, în situația persoanelor prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1).

Art. 30. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în volumul și în structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul apărării naționale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul justiției,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 3 noiembrie 2005.

Nr. 148.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul sarcinii multiple
Drepturi protecție socială. Refuz. Prescripția dreptului material la acțiune. Admitere recurs
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul sarcinii multiple
Alocația de stat pentru copii
Protecția copilului: compendiu de acte normative
Indemnizația de creștere a gemenilor: în interesul copiilor sau al părinților?
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
;
se încarcă...