Biroul Permanent al Senatului

Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din 02.11.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 noiembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă și independentă față de orice altă autoritate a administrației publice, precum și față de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat și are drept obiectiv apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, familială și privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date.

Art. 2. -

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea, se organizează și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Legea nr. 102/2005, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, denumită în continuare Legea nr. 677/2001, precum și ale prezentului regulament.

Art. 3. -

Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității, denumit în continuare regulament, stabilește structura organizatorică și atribuțiile compartimentelor și ale posturilor din cadrul acesteia, regulile privind înregistrarea și repartizarea corespondenței primite și a documentelor întocmite în cadrul Autorității, precum și regulile aplicabile personalului acesteia.

Art. 4. -

Prevederile regulamentului se interpretează și se aplică în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 102/2005, ale Legii nr. 677/2001, ale reglementărilor legale aplicabile funcțiilor de demnitate publică, funcțiilor de conducere și de execuție de specialitate specifice din serviciile Parlamentului, precum și cele aplicabile personalului contractual.

CAPITOLUL II Structura organizatorică și conducerea Autorității

Art. 5. -

(1) Autoritatea exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 677/2001.

(2) Structura organizatorică a Autorității se avizează de Biroul permanent al Senatului și este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(3) În cadrul structurii organizatorice avizate potrivit alin. (2), prin decizie a președintelui se pot organiza birouri, comisii cu activitate temporară, precum și alte structuri funcționale necesare îndeplinirii atribuțiilor legale. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Autoritatea este condusă de un președinte care, în exercitarea atribuțiilor sale, este ajutat de un vicepreședinte.

(2) Președintele exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 102/2005, precum și următoarele atribuții:

a) prezintă, în ședința plenară a Senatului României, raportul anual de activitate al Autorității;

b) semnează rapoartele, actele de sesizare a organelor de urmărire penală ori de introducere a acțiunilor în justiție, autorizațiile, deciziile, avizele, recomandările, precum și orice alte acte necesare bunei desfășurări a activității Autorității;

c) aprobă efectuarea investigațiilor și a controalelor prealabile și desemnează persoanele împuternicite în acest scop;

d) aprobă statul de funcții și fișa postului pentru personalul din cadrul Autorității;

e) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul Autorității, precum și condițiile generale și specifice de ocupare a acestora;

f) numește și angajează personalul din aparatul propriu al Autorității și modifică raporturile juridice de serviciu sau, după caz, de muncă, cu acordul acestuia;

g) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului din aparatul propriu al Autorității, în condițiile legii;

h) semnează corespondența purtată cu conducătorii autorităților similare din străinătate, precum și ai altor instituții sau organizații internaționale;

i) aprobă deplasările personalului în străinătate;

j) aprobă componența nominală a delegațiilor Autorității care participă la reuniunile organismelor europene și internaționale unde Autoritatea are calitatea de membru;

k) aprobă, îndrumă și coordonează programul de pregătire și formare profesională a personalului de specialitate, inclusiv efectuarea schimburilor de experiență cu autoritățile similare din străinătate;

l) aprobă planificarea și efectuarea concediilor anuale de odihnă;

m) aprobă efectuarea și plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru;

n) aprobă programul de relații cu publicul;

o) exercită controlul asupra activității compartimentelor din cadrul Autorității;

p) poate delega, în condițiile legii, o parte din atribuțiile sale altor persoane din cadrul Autorității;

q) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit legii.

Art. 7. -

(1) Pe lângă președinte funcționează, ca organ consultativ, Consiliul consultativ al Autorității.

(2) Componența și modul de funcționare ale Consiliului consultativ se aprobă prin decizie a președintelui.

Art. 8. -

(1) În exercitarea atribuțiilor legate de activitatea internă a Autorității, președintele emite decizii.

Art. 9. - Modificări (1)

Vicepreședintele Autorității îndeplinește următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea compartimentelor, potrivit deciziei președintelui Autorității;

b) repartizează lucrările către compartimentele a căror activitate o coordonează;

c) avizează actele elaborate de compartimentele Autorității a căror activitate o coordonează și le supune aprobării președintelui;

d) coordonează activitatea de întocmire a raportului anual, precum și a altor lucrări de complexitate ori de importanță deosebită, potrivit dispozițiilor președintelui;

e) participă la elaborarea proiectelor de acte normative și coordonează activitatea de elaborare a deciziilor și instrucțiunilor cu caracter normativ;

f) semnează corespondența Autorității, precum și orice alte acte, potrivit dispozițiilor președintelui;

g) coordonează activitatea de întocmire a bugetului Autorității;

h) îndeplinește atribuțiile președintelui Autorității în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcției;

i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de președintele Autorității.

Art. 10. -

Conducătorii compartimentelor din cadrul structurii organizatorice a Autorității au următoarele atribuții:

a) coordonează și controlează activitatea compartimentelor pe care le conduc și asigură buna funcționare a activității acestora; Modificări (1)

b) prezintă informări periodice sau la cererea conducerii Autorității cu privire la activitatea desfășurată;

c) participă la întocmirea raportului anual și a altor lucrări de complexitate ori de importanță deosebită;

d) repartizează lucrările către personalul compartimentelor pe care le conduc și urmăresc modul de soluționare a acestora;

e) avizează lucrările și corespondența realizată în cadrul compartimentelor pe care le conduc;

f) informează personalul compartimentelor cu privire la deciziile luate de conducere;

g) fac propuneri privind îmbunătățirea activității compartimentelor pe care le conduc și supun spre aprobare conducerii propunerile personalului din subordine;

h) evaluează personalul din subordine;

i) propun structura cheltuielilor necesare pentru buna organizare și funcționare a compartimentelor pe care le conduc, pentru a fi incluse în proiectul de buget al Autorității;

j) propun măsuri cu privire la arhivarea documentelor deținute de compartimentele pe care le conduc și răspund de păstrarea documentelor arhivate, până la predarea acestora la arhiva Autorității;

k) exercită alte atribuții stabilite în fișa postului sau de președintele Autorității.

Art. 11. - Modificări (1)

Activitatea de audit este organizată și se desfășoară în directa subordonare a președintelui Autorității, potrivit legii.

CAPITOLUL III Atribuțiile compartimentelor Autorității

Art. 12. - Modificări (1)

Serviciul evidență operatori și prelucrări date îndeplinește următoarele atribuții:

a) primește și asigură soluționarea lucrărilor repartizate;

b) stabilește formatul registrelor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. c)-e) din prezentul regulament;

c) asigură realizarea în format electronic a bazei de date cuprinzând evidența operatorilor și a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și administrarea acesteia;

d) semnalează necesitatea efectuării controalelor prealabile și a investigațiilor, în urma analizării notificărilor;

e) elaborează norme tehnice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

f) asigură suportul informatic necesar desfășurării activității Autorității;

g) elaborează și propune spre aprobare președintelui Autorității procedura de primire, analizare și înregistrare a notificărilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

h) ține evidența corespondenței repartizate și a celei întocmite în cadrul serviciului;

i) exercită orice alte atribuții stabilite de președinte, potrivit legii.

Art. 13. - Modificări (1)

Serviciul investigații exercită următoarele atribuții:

a) propune și efectuează controale prealabile și investigații la operatorii de date cu caracter personal, în condițiile legii;

b) soluționează plângerile, sesizările și cererile adresate Autorității;

c) întocmește notele de constatare în urma efectuării controalelor prealabile și a investigațiilor;

d) propune măsurile legale ce se impun, ca urmare a efectuării controalelor prealabile și a investigațiilor;

e) comunică Serviciului evidență operatori și prelucrări date constatările și măsurile dispuse de președintele Autorității, ca urmare a investigațiilor și controalelor prealabile efectuate;

f) urmărește ducerea la îndeplinire de către operatorii de date cu caracter personal a măsurilor obligatorii dispuse de autoritate;

g) elaborează și propune spre aprobare președintelui Autorității procedura de soluționare a plângerilor, sesizărilor și cererilor, precum și procedura de efectuare a investigațiilor și a controalelor prealabile;

h) ține evidența sancțiunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal;

i) ține evidența corespondenței repartizate și a celei întocmite în cadrul serviciului;

j) exercită orice alte atribuții stabilite de președinte, potrivit legii.

Art. 14. -

Biroul autorizații îndeplinește următoarele atribuții:

a) propune emiterea autorizațiilor transferurilor în străinătate a datelor cu caracter personal;

b) propune autorizarea prelucrărilor de date cu caracter personal privind starea de sănătate, în cazurile prevăzute de lege;

c) semnalează necesitatea efectuării controalelor prealabile și a investigațiilor, având ca obiect verificarea prelucrărilor de date cu caracter personal supuse procedurilor de autorizare;

d) elaborează și propune spre aprobare președintelui Autorității procedura de autorizare a transferurilor de date cu caracter personal în străinătate, precum și a celei de emitere a autorizațiilor prevăzute la lit. b);

e) ține evidența autorizațiilor emise de Autoritate;

f) comunică Serviciului evidență operatori și prelucrări date transferurile de date cu caracter personal în străinătate, precum și celelalte prelucrări autorizate;

g) elaborează norme tehnice cu privire la transferul datelor cu caracter personal în străinătate;

h) soluționează petițiile care au ca obiect prelucrarea datelor supuse procedurii de autorizare;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...