Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 2134/2015 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe și legume

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 161.619 din 7 septembrie 2015 al Direcției generale politici agricole și strategii,

în baza Regulamentului delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate,

în considerarea prevederilor art. 6 alin. (8) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume,

în temeiul art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin statuează cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume și se aplică direct.

(2) Sprijinul financiar excepțional se acordă organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor recunoscute în conformitate cu art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, precum și producătorilor care nu sunt membri ai acestor organizații pentru activitățile desfășurate începând cu data de 8 august 2015.

(3) Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar sunt: retragerea de pe piață, nerecoltarea sau recoltarea înainte de coacere.

(4) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru o cantitate de 3.000 tone pentru următoarele produse:

a) tomatele clasificate la codul NC 0702 00 00;

b) morcovii clasificați la codul NC ex 0706 10 00;

c) verzele clasificate la codul NC 0704 90 10;

d) ardeii dulci clasificați la codul NC 0709 60 10;

e) conopida și conopida broccoli clasificate la codul NC 0704 10 00;

f) castraveții clasificați la codul NC ex 0707 00 05;

g) cornișonii clasificați la codul NC ex 0707 00 90;

h) ciupercile din genul Agaricus clasificate la codul NC 0709 51 00;

i) merele clasificate la codul NC ex 0707 0808 10;

j) perele clasificate la codul NC ex 0707 0808 30;

k) prunele clasificate la codul NC 0809 40 05;

l) fructe de tip bacă clasificate la codurile NC 0810 20, 0810 30 și 0810 40;

m) strugurii de masă proaspeți clasificați la codul NC 0806 10 10;

n) piersicile și nectarinele încadrate la codul NC 0809 30.

(5) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură monitorizează zilnic cantitățile de produse care fac obiectul măsurilor de la alin. (3) și decide oprirea aplicării acestor măsuri în vederea încadrării în cantitatea stabilită la alin. (4).

Art. 2. -

(1) Cuantumurile sprijinului financiar pentru măsurile de retragere de pe piață, nerecoltare și recoltare înainte de coacere sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Calculația cuantumului prevăzut la alin. (1) se face în baza devizelor tehnologice cadru întocmite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală - București pentru legume, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni pentru fructe, respectiv Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească pentru strugurii de masă.

Art. 3. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură:

a) prin structurile cu atribuții în inspecții tehnice ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), eliberarea certificatelor de conformitate, conform atribuțiilor prevăzute în legislația națională și comunitară;

b) prin inspectorii fitosanitari din cadrul oficiilor fitosanitare județene, controlul fitosanitar al culturilor care vor face obiectul nerecoltării și recoltării înainte de coacere, în urma căruia inspectorul fitosanitar va elibera o fișă de inspecție monitorizare.

(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură asigură:

a) primirea, înregistrarea și gestionarea notificărilor depuse de producători și a cererilor de plată;

b) notificarea către Comisia Europeană a informațiilor în conformitate cu art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.369/2015;

c) elaborarea procedurilor pentru realizarea controalelor la fața locului și gestionarea cererilor de plată;

d) realizarea controalelor aferente operațiunilor notificate de producători;

e) plata sprijinului financiar organizațiilor de producători și producătorilor individuali.

Art. 4. -

(1) Pentru măsurile de retragere de la comercializare, nerecoltare și recoltare înainte de coacere, notificările din anexa nr. 3 și/sau anexa nr. 4 se depun la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după caz.

(2) Cererea de plată se depune la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de 30 de zile lucrătoare de la stoparea măsurii, potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Cererea de plată trebuie să fie însoțită de:

a) certificat de conformitate, eliberat de inspectori, prin structurile cu atribuții în inspecții tehnice ale MADR, pentru măsura de retragere de pe piață, distribuire gratuită și alte destinații;

b) proces-verbal de evaluare a producției existente în cultura nerecoltată, eliberat de o comisie constituită din inspectori, prin structurile cu atribuții în inspecții tehnice ale MADR și inspectori ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru măsura de nerecoltare;

c) fișa de inspecție monitorizare a culturii din punct de vedere fitosanitar pentru măsura de nerecoltare și recoltare în verde;

d) documente justificative care să motiveze cuantumul solicitat al ajutorului;

e) adeverință emisă de instituția bancară la care a fost deschis contul în care se solicită efectuarea plății.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
George Octavian Turtoi,
secretar de stat

București, 7 octombrie 2015.

Nr. 2.134.

ANEXA Nr. 1

CUANTUMURILE
sprijinului financiar care se acordă organizațiilor de producători și producătorilor nemembri în cazul operațiunilor de retragere de pe piață, nerecoltare și recoltare înainte de coacere

Nr. crt. Produsul Producția medie (100 kg/ha) Cuantumul maxim pentru retragerile de pe piață pentru alte destinații (euro/100 kg) Valoarea ajutorului pentru retragerile de pe piață pentru alte destinații (euro/ha) Cuantumul pentru nerecoltare și recoltare înainte de coacere (euro/ha)
- OP -
Cuantumul pentru nerecoltare și recoltare înainte de coacere (euro/ha) Producătorii nemembri
(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 90% x 5) (7 = 50% x 6)
1. Tomate în câmp 400,00 18,30 7320,00 6588,00 3294,00
2. Tomate în solarii 800,00 18,30 14640,00 13176,00 6588,00
3. Tomate în sere 1200,00 18,30 21960,00 19764,00 9882,00
4. Morcovi 240,00 8,54 2049,60 1844,64 922,32
5. Varză 550,00 3,88 2134,00 1920,60 960,30
6. Ardei grași 250,00 30,00 7500,00 6750,00 3375,00
7. Conopidă și conopidă broccoli 280,00 10,52 2945,60 2651,04 1325,52
8. Castraveți în câmp 300,00 16,00 4800,00 4320,00 2160,00
9. Cornișon în câmp 150,00 16,00 2400,00 2160,00 1080,00
10. Castraveți în solarii 800,00 16,00 12800,00 11520,00 5760,00
11. Castraveți în sere 2000,00 16,00 32000,00 28800,00 14400,00
12. Cornișon în solarii 600,00 16,00 9600,00 8640,00 4320,00
13. Ciuperci * 3275,00 29,33 96055,75 86450,17 43225,08
14. Mere 300,00 13,22 3966,00 3569,40 1784,70
15. Pere 300,00 15,90 4770,00 4293,00 2146,50
16. Prune 180,00 20,4 3672,00 3304,80 1652,40
17. Fructe de tip bacă 76,66 8,5 651,61 586,45 293,22
18. Struguri de masă 45,00 26,11 1174,95 1057,45 528,73
19. Piersici și nectarine 300,00 26,90 8070,00 7263,00 3631,50

Coloana (3): conform art. 2 alin. (2) din ordin.

* Sursa: AGR2b MADR.

ANEXA Nr. 2

CERERE DE PLATĂ

ANEXA Nr. 3

Denumirea organizației de producători/producătorului individual

NOTIFICARE
privind cantitățile ce urmează a fi retrase ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federației Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene

Nr. crt. Produsul Cantitatea Retragere Locul de desfășurare a acțiunii Perioada
Distribuție gratuită Alte metode
1
2
3
Semnătura/Ștampila
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

Denumirea organizației de producători/producătorului individual

NOTIFICARE
privind cantitățile ce urmează a fi nerecoltate/recoltate înainte de coacere ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federației Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene

Nr. crt. Produsul Suprafața Perioada normală de producție * Cantitatea totală estimată pentru întreaga perioadă de producție Cantitatea recoltată și comercializată până la data începerii aplicării măsurii Măsura aplicată Locul de desfășurare a acțiunii Perioada
Nerecoltare Recoltare înainte de coacere
1
2
3
Semnătura/Ștampila
. . . . . . . . . .

* Se va completa pentru fiecare tip de cultură supusă măsurii.

;
se încarcă...