Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției | Hotărâre 1357/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției

Art. 3. -

Agenția are următoarele misiuni principale:

a) elaborarea, implementarea și actualizarea cadrului național al calificărilor din învățământul superior privind dezvoltarea, recunoașterea și atestarea calificărilor pe baza cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite de beneficiarii sistemului de învățământ superior;

b) analiza compatibilității curriculei specializărilor din cadrul domeniilor fundamentale ale învățământului superior cu standardele cadrului național al calificărilor;

c) implicarea instituțiilor de învățământ superior din România în dezvoltarea unei societăți europene bazate pe cunoaștere și productivitate, cu o economie competitivă și dinamică;

d) promovarea deschiderii instituțiilor de învățământ superior spre mediul economico-social prin acțiuni de cooperare între instituții de învățământ superior, operatori economici, alte organizații, pentru dezvoltarea de parteneriate specifice, cercetarea pieței forței de muncă, dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale a universităților din România și pentru transferul de cunoștințe.

Art. 4. -

(1) Agenția are următoarele atribuții:

a) elaborează, gestionează și actualizează periodic cadrul național al calificărilor din învățământul superior;

b) stabilește, menține și actualizează periodic metodologia de elaborare și atestare a calificărilor din învățământul superior;

c) formulează și revizuiește periodic, pe baza bunelor practici, standardele naționale de referință și elementele descriptive ale calificărilor din învățământul superior;

d) emite recomandări către instituțiile de învățământ superior, referitoare la compatibilizarea curriculei specializărilor din cadrul domeniilor fundamentale ale învățământului superior cu standardele cadrului național al calificărilor;

e) propune Ministerului Educației și Cercetării acte normative privind cadrul național al calificărilor din învățământul superior din România, precum și pentru recunoașterea competențelor și experienței profesionale dobândite pe parcursul vieții;

f) identifică, susține și promovează acțiuni de cooperare prin dezvoltarea de parteneriate specifice între universități, operatori economici, instituții și organizații din România și din străinătate, prin elaborarea și implementarea de programe și proiecte specifice;

g) facilitează absorbția absolvenților învățământului superior de către piața forței de muncă, prin programe și proiecte specifice;

h) promovează programe de formare continuă, specializare, conversie și reconversie profesională, pe termen lung și mediu, pentru personalul angajat al instituțiilor de învățământ superior, al operatorilor economici și al altor organizații;

i) asigură consultanță și asistență tehnică în domeniul său de activitate.

(2) Agenția exercită și alte atribuții specifice în domeniul său de activitate, care se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 5. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția desfășoară următoarele activități:

a) pune în aplicare politicile și strategiile de dezvoltare ale Ministerului Educației și Cercetării și colaborează cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior în elaborarea de criterii și standarde referitoare la calificările din învățământul superior din România;

b) organizează consultări periodice cu autorități și instituții ale statului, sindicate, patronate și organizații neguvernamentale, precum și cu organizațiile de specialitate ale minorităților naționale cu privire la calificările din învățământul superior sau răspunde la solicitările acestora;

c) organizează consultări periodice cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior și ai mediului economico-social pentru a evalua corelarea dintre cadrul național al calificărilor din învățământul superior și evoluția pieței forței de muncă;

d) monitorizează compatibilitatea și asigură conexiunea dintre cadrul național al calificărilor din învățământul superior cu cel corespunzător din învățământul preuniversitar;

e) monitorizează compatibilitatea și conexiunea dintre cadrul național și cel european al calificărilor din învățământul superior;

f) colaborează cu instituții similare din alte țări pentru dezvoltarea și aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătățire a cadrului calificărilor din învățământul superior;

g) elaborează, menține și actualizează Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior din România;

h) elaborează periodic rapoarte de autoevaluare a calității propriei activități în vederea pregătirii evaluării externe de către instituții similare din alte țări;

i) publică manuale și ghiduri de bune practici, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor și în alte domenii conexe;

j) concepe și implementează programe și proiecte naționale, internaționale sau ale Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale;

k) participă la derularea unor programe sau proiecte finanțate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;

l) efectuează activități de transfer de cunoștințe, formare, consultanță și asistență tehnică în domeniul său de activitate;

m) colaborează cu organismele care au atribuții de dezvoltare regională pentru realizarea și implementarea strategiilor de dezvoltare și inovare regională, precum și pentru analiza periodică a relației dintre calificări și piața forței de muncă;

n) diseminează informații specifice prin studii de impact și buletine informative;

o) administrează și gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat și pe cele rezultate din venituri proprii;

p) publică anual un raport cu privire la propria activitate.

Art. 6. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția poate:

a) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente și folosind criterii de competență și competitivitate, propriul registru de experți pentru elaborarea, gestionarea și actualizarea periodică a cadrului național al calificărilor din învățământul superior;

b) să solicite autorităților și instituțiilor publice informații, date statistice și studii elaborate în domeniul său de activitate, acestea având obligația de a i le pune la dispoziție.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1357/2005:
Dispoziții generale
Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Organizarea și funcționarea Agenției
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...