Guvernul României

Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1029 din 21 noiembrie 2005.

În vigoare de la 21 noiembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 141 lit. s) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se înființează Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART, denumită în continuare Agenție, instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin reorganizarea Agenției Naționale pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social - APART, care se desființează.

(2) Agenția este autoritatea națională pentru stabilirea și actualizarea periodică a cadrului național al calificărilor din învățământul superior.

(3) Agenția are sediul în municipiul București, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) calificarea este rezultatul învățării obținut prin parcurgerea și finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare;

b) calificările din învățământul superior sunt descrise în termeni de cunoștințe, abilități și competențe personale și profesionale;

c) cadrul național al calificărilor cuprinde în mod progresiv și corelat gradele, diplomele și certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învățare. Cadrul național este comparabil și compatibil cu cel european corespunzător.

CAPITOLUL II Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției

Art. 3. -

Agenția are următoarele misiuni principale:

a) elaborarea, implementarea și actualizarea cadrului național al calificărilor din învățământul superior privind dezvoltarea, recunoașterea și atestarea calificărilor pe baza cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite de beneficiarii sistemului de învățământ superior;

b) analiza compatibilității curriculei specializărilor din cadrul domeniilor fundamentale ale învățământului superior cu standardele cadrului național al calificărilor;

c) implicarea instituțiilor de învățământ superior din România în dezvoltarea unei societăți europene bazate pe cunoaștere și productivitate, cu o economie competitivă și dinamică;

d) promovarea deschiderii instituțiilor de învățământ superior spre mediul economico-social prin acțiuni de cooperare între instituții de învățământ superior, operatori economici, alte organizații, pentru dezvoltarea de parteneriate specifice, cercetarea pieței forței de muncă, dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale a universităților din România și pentru transferul de cunoștințe.

Art. 4. -

(1) Agenția are următoarele atribuții:

a) elaborează, gestionează și actualizează periodic cadrul național al calificărilor din învățământul superior;

b) stabilește, menține și actualizează periodic metodologia de elaborare și atestare a calificărilor din învățământul superior;

c) formulează și revizuiește periodic, pe baza bunelor practici, standardele naționale de referință și elementele descriptive ale calificărilor din învățământul superior;

d) emite recomandări către instituțiile de învățământ superior, referitoare la compatibilizarea curriculei specializărilor din cadrul domeniilor fundamentale ale învățământului superior cu standardele cadrului național al calificărilor;

e) propune Ministerului Educației și Cercetării acte normative privind cadrul național al calificărilor din învățământul superior din România, precum și pentru recunoașterea competențelor și experienței profesionale dobândite pe parcursul vieții;

f) identifică, susține și promovează acțiuni de cooperare prin dezvoltarea de parteneriate specifice între universități, operatori economici, instituții și organizații din România și din străinătate, prin elaborarea și implementarea de programe și proiecte specifice;

g) facilitează absorbția absolvenților învățământului superior de către piața forței de muncă, prin programe și proiecte specifice;

h) promovează programe de formare continuă, specializare, conversie și reconversie profesională, pe termen lung și mediu, pentru personalul angajat al instituțiilor de învățământ superior, al operatorilor economici și al altor organizații;

i) asigură consultanță și asistență tehnică în domeniul său de activitate.

(2) Agenția exercită și alte atribuții specifice în domeniul său de activitate, care se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 5. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția desfășoară următoarele activități:

a) pune în aplicare politicile și strategiile de dezvoltare ale Ministerului Educației și Cercetării și colaborează cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior în elaborarea de criterii și standarde referitoare la calificările din învățământul superior din România;

b) organizează consultări periodice cu autorități și instituții ale statului, sindicate, patronate și organizații neguvernamentale, precum și cu organizațiile de specialitate ale minorităților naționale cu privire la calificările din învățământul superior sau răspunde la solicitările acestora;

c) organizează consultări periodice cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior și ai mediului economico-social pentru a evalua corelarea dintre cadrul național al calificărilor din învățământul superior și evoluția pieței forței de muncă;

d) monitorizează compatibilitatea și asigură conexiunea dintre cadrul național al calificărilor din învățământul superior cu cel corespunzător din învățământul preuniversitar;

e) monitorizează compatibilitatea și conexiunea dintre cadrul național și cel european al calificărilor din învățământul superior;

f) colaborează cu instituții similare din alte țări pentru dezvoltarea și aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătățire a cadrului calificărilor din învățământul superior;

g) elaborează, menține și actualizează Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior din România;

h) elaborează periodic rapoarte de autoevaluare a calității propriei activități în vederea pregătirii evaluării externe de către instituții similare din alte țări;

i) publică manuale și ghiduri de bune practici, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor și în alte domenii conexe;

j) concepe și implementează programe și proiecte naționale, internaționale sau ale Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale;

k) participă la derularea unor programe sau proiecte finanțate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;

l) efectuează activități de transfer de cunoștințe, formare, consultanță și asistență tehnică în domeniul său de activitate;

m) colaborează cu organismele care au atribuții de dezvoltare regională pentru realizarea și implementarea strategiilor de dezvoltare și inovare regională, precum și pentru analiza periodică a relației dintre calificări și piața forței de muncă;

n) diseminează informații specifice prin studii de impact și buletine informative;

o) administrează și gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat și pe cele rezultate din venituri proprii;

p) publică anual un raport cu privire la propria activitate.

Art. 6. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția poate:

a) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente și folosind criterii de competență și competitivitate, propriul registru de experți pentru elaborarea, gestionarea și actualizarea periodică a cadrului național al calificărilor din învățământul superior;

b) să solicite autorităților și instituțiilor publice informații, date statistice și studii elaborate în domeniul său de activitate, acestea având obligația de a i le pune la dispoziție.

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Agenției

Art. 7. -

(1) Agenția este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului educației și cercetării, pe bază de concurs organizat în condițiile legii, care are și calitatea de ordonator terțiar de credite.

(2) Agenția are un număr maxim de 30 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unitățile de învățământ și cercetare care funcționează în subordinea și coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. Modificări (1)

(3) Agenția folosește colaboratori externi, experți în domeniul său de activitate, remunerați conform legii.

(4) Structura organizatorică, regulamentul de funcționare și atribuțiile personalului se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea Agenției, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Agenția poate înființa, prin ordin al ministrului educației și cercetării, sedii secundare și sucursale în teritoriu, în vederea realizării misiunilor și atribuțiilor sale.

Art. 8. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Veniturile proprii ale Agenției provin din tarife percepute beneficiarilor activităților de consultanță și asistență tehnică, precum și din derularea de proiecte naționale și internaționale, din contracte cu operatori economici, din organizarea de manifestări naționale și internaționale, donații, sponsorizări și din alte venituri realizate în condițiile legii.

(3) Pentru activitățile realizate, Agenția poate percepe tarife de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(4) Agenția poate contribui din bugetul propriu cu o cotă-parte la proiectele din cadrul programelor internaționale acordate României, în conformitate cu cerințele acestora.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 9. -

Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Agenția preia patrimoniul, toate drepturile și obligațiile, infrastructura logistică, personalul, baza de date și arhiva Agenției Naționale pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social - APART prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data hotărârii, pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 iunie 2005.

Art. 10. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.338/2001 privind înființarea Agenției Naționale pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social și participarea României la Programul TEMPUS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri punctul XIX din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

"

XIX. Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART - venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul educației și cercetării,
Dumitru Miron,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.357.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...