Parlamentul României

Legea nr. 313/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Modificări (...), Referințe (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1010 din 15 noiembrie 2005.

În vigoare de la 18 noiembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Comisiile reunite pentru buget, finanțe și bănci și cele de muncă și protecție socială ale Senatului și Camerei Deputaților întocmesc și supun spre aprobare Parlamentului lista cu cei 5 candidați, nominalizând totodată candidatul pentru funcția de președinte și pentru cea de vicepreședinte."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Membrii Consiliului Comisiei și directorul general trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și cu o experiență de cel puțin 5 ani în activitatea financiar-bancară de asigurări și reasigurări, investiții, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor;

b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste funcții;

c) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;

d) să nu fie membri, atât ei, cât și membrii familiilor lor, în nici un consiliu de administrație și nici acționari semnificativi ai societăților comerciale care au vreo legătură comercială și/sau juridică cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei;

e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale care, sub orice formă, și-a încetat activitatea și nu și-a respectat obligațiile față de terți sau care a fost declarată în stare de faliment;

f) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar și în cel fiscal;

g) să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

h) să nu fie soț și nici rudă până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare."

3. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui, ale căror mandate vor fi de 6 ani, fiecare membru putând fi reînvestit o singură dată."

4. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.

5. Articolul 9 se abrogă.

6. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Conducerea executivă a Comisiei este asigurată de un director general numit, în condițiile legii, prin hotărâre a Consiliului Comisiei, fiind subordonat direct Consiliului."

7. La articolul 10, alineatul (4) se abrogă.

8. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se abrogă.

9. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Excedentul bugetului Comisiei se reportează în anul următor."

10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Cel târziu până la data de 31 mai a fiecărui an Comisia trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru buget, finanțe și bănci și celor de muncă și protecție socială ale Senatului și Camerei Deputaților, raportul său anual de activitate, raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbătute în ședință comună a Camerelor."

11. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Membrii Consiliului Comisiei, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui, primesc o indemnizație pentru fiecare ședință la care sunt prezenți."

12. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Salarizarea președintelui, a vicepreședintelui, a directorului general și a personalului de specialitate al Comisiei se stabilește prin hotărâre a Consiliului Comisiei."

13. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei."

14. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

Sumele provenite din amenzi se fac venituri la bugetul Comisiei."

15. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, primul-ministru numește, cu avizul Consiliului Economic și Social, directorul general interimar, responsabil cu organizarea și dezvoltarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, până la data la care Consiliul va numi, conform legii, directorul general al Comisiei.

(2) Directorul general interimar se subordonează secretarului de stat din Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, președinte al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, și are autoritatea necesară pentru gestionarea fondurilor provenite din împrumutul Băncii Mondiale 4616 RO destinat finanțării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, subcomponenta privind înființarea unei Comisii de supraveghere a sistemului de pensii private."

16. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

În termenul prevăzut la art. 38 Comisia aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare."

17. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) În Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat denumirea Comisiei de Supraveghere a Fondurilor de Pensii devine Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii Private.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cap. III "Autorizarea schemelor facultative de pensii ocupaționale", cap. VII "Înființarea și autorizarea fondurilor de pensii ocupaționale", cap. IX "Constituirea, autorizarea și funcționarea administratorilor" și cap. XIX "Dispoziții tranzitorii și finale" din Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupaționale, cap. XIX "Supraveghere și control" și art. 174 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 noiembrie 2005.

Nr. 313.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...