Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1638/2005 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

Modificări (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 noiembrie 2005 până la 21 mai 2007, fiind abrogat prin Ordin 179/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 48 și 82 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 13 mai 2005, se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. -

Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 2 noiembrie 2005.

Nr. 1.638.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 520/2005)

INSTRUCȚIUNI
de corectare a erorilor materiale din deconturile
de taxă pe valoarea adăugată

1. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de către persoanele impozabile pot fi corectate din punct de vedere al erorilor materiale de către organul fiscal competent, la inițiativa acestuia sau la solicitarea plătitorului.

2. Prin procedura de corectare de către organul fiscal competent a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:

- erori de transcriere, cum sunt:

preluarea eronată a sumelor din jurnale;
inversarea unor cifre din sumele trecute în decont;
preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anterioare, înscris la rândul 22 din decontul de taxă pe valoarea adăugată);

- înregistrarea în decont a diferențelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, constatate de organele de control, contrar reglementărilor legale în materie;

- erori provenind din înscrierea în decontul de taxă pe valoarea adăugată a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.

3. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate face în cadrul termenului de prescripție de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost depus decontul supus corectării.

Depunerea solicitării de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată după expirarea termenului de prescripție constituie o recunoaștere voluntară a taxei pe valoarea adăugată de plată și a diferențelor de taxă pe valoarea adăugată de plată astfel stabilite, acestea fiind considerate legal datorate.

4. Corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prezentelor instrucțiuni, nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecției fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecție fiscală. Practică judiciară (1)

5. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se realizează de compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate.

6. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, din inițiativa organului fiscal, se poate efectua astfel:

a) în cazul în care în decontul depus se poate identifica tipul erorii (respectiv eroare de calcul sau preluarea eronată a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evidențele de TVA), corectarea se va efectua, din proprie inițiativă, de compartimentul de specialitate;

b) dacă în decont se constată erori a căror cauză nu poate fi stabilită, compartimentul de specialitate va notifica în scris plătitorului și va solicita prezența plătitorului la sediul său, cu documente justificative, pentru a da informații și lămuriri necesare corectării erorilor semnalate. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu:

data, ora și locul stabilite pentru prezența plătitorului;

baza legală a solicitării;
scopul solicitării;
documentele pe care urmează să le prezinte plătitorul (necesare corectării erorilor).

7. În cazul corectării erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, la solicitarea plătitorului, se procedează astfel:

a) plătitorul depune solicitarea de corectare a erorilor materiale la registratura organului fiscal competent sau la poștă, prin scrisoare recomandată;

b) compartimentul de specialitate va comunica în scris plătitorului data, ora și locul la care trebuie să se prezinte, precum și documentele necesare justificării erorilor.

8.1. În vederea corectării erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, compartimentul de specialitate, pe baza constatărilor proprii sau în baza documentelor prezentate de plătitor, întocmește un referat în care înscrie constatările referitoare la erorile pentru care s-a solicitat corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, precum și modul în care se vor corecta aceste erori.

8.2. În baza referatului, organul fiscal emite decizia de corectare.

Decizia de corectare este structurată conform modelului decontului de taxă pe valoarea adăugată și se completează numai la rândurile care au suferit modificări cu diferențele în plus sau în minus față de suma declarată inițial, conform anexei nr. 2 la ordin.

Decizia de corectare se semnează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

Decizia de corectare se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se comunică plătitorului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

8.3. Modificările din decizia de corectare se operează de organul fiscal în Registrul jurnal obligații declarate la bugetul general consolidat, iar ulterior se operează în evidența analitică pe plătitori.

9.1. În situația în care, în urma corectării erorilor, rezultă o sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată, plătitorul o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare, la secțiunea "Regularizări", rândul "Soldul sumei negative a taxei pe valoarea adăugată reportată din perioada precedentă, pentru care nu s-a solicitat rambursare".

9.2. În situația în care, în urma corectării erorilor, rezultă o sumă pozitivă de taxă pe valoarea adăugată, plătitorul o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare, la secțiunea "Regularizări", rândul "Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente neachitată până la data depunerii decontului de TVA". Termenul de plată a diferenței pozitive de taxă pe valoarea adăugată se stabilește, potrivit reglementărilor legale, în funcție de data comunicării deciziei de corectare sau a înștiințării, după caz.

10.1. Se consideră eroare materială și situația în care persoana impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, care poate solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare, nu a bifat, prin omisiune, caseta corespunzătoare din decontul de taxă pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare.

10.2. Persoana impozabilă care se află în situația prevăzută la pct. 10.1 poate solicita corectarea erorii materiale prin depunerea unei declarații pe propria răspundere, din care să rezulte constatarea situației, precum și exprimarea intenției persoanei în cauză de a îndrepta eroarea materială. Declarația se depune până la data depunerii decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale următoare, dar nu mai târziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont.

10.3. Termenul de soluționare a solicitărilor de rambursare a sumei negative este de 45 de zile de la data depunerii declarației menționate la pct. 10.2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...