Parlamentul României

Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 959 din 28 octombrie 2005.

În vigoare de la 31 octombrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Sistemul național informatic de evidență a populației, denumit în continuare S.N.I.E.P., este administrat de către Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, denumit în continuare C.N.A.B.D.E.P., și reprezintă ansamblul activităților desfășurate cu mijloace informatice pentru ținerea evidenței persoanelor, producerea, emiterea și evidența documentelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților de alegător și a altor documente necesare persoanei în relațiile cu statul."

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Actul de identitate este documentul care se eliberează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cetățeanului român și care face dovada identității, a domiciliului și, după caz, a reședinței titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.

(3) Buletinele de identitate, eliberate în condițiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate."

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Dovada identității și a cetățeniei române în cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate se face cu certificatul de naștere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al părintelui la care locuiește statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului său legal, precum și cu unul dintre documentele prevăzute la art. 27."

4. La articolul 13, alineatele (2) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament.

............................................................................................

(5) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitanții vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identității. Pentru persoana care nu deține astfel de documente ori în situația în care se constată diferențe între fizionomia solicitantului și documentele prezentate sau informațiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identității de către structura teritorială a poliției."

5. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:

"

(8) Pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice, pentru soluționarea unor cazuri deosebite, precum și pentru sprijinirea structurilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează și de către Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, de către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului București."

6. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentând, după caz, documentele menționate la art. 13 alin. (3) și (4)."

7. La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Polițistul care constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) este obligat să rețină actul de identitate și să îl depună la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, în termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care să rezulte împrejurările și motivul reținerii."

8. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Persoana care a găsit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliție sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidență a persoanelor."

9. La articolul 25, alineatul (1) se abrogă.

10. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Domiciliul persoanei fizice este la adresa la care aceasta declară că are locuința principală.

(2) Domiciliul minorului este la părinții săi sau la acela dintre părinți la care el locuiește statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredințat în plasament.

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică și în cazul persoanei fizice puse sub interdicție."

11. La articolul 27, litera d) va avea următorul cuprins:

"

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural."

12. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Declarația de primire în spațiu a găzduitorului poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României."

13. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

Reședința este adresa la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu."

14. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Reședința se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară."

15. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Pentru înscrierea reședinței solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reședinței, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate și cu unul dintre documentele prevăzute la art. 27."

16. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea mențiunii comunică serviciului public comunitar de evidență a persoanelor situația intervenită."

17. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

Persoana care găzduiește o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a), are obligația de a anunța poliția sau serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul."

18. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Cartea de imobil se întocmește și se actualizează de către persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociația de proprietari; în cazul asociației de proprietari, responsabilul cărții de imobil este, de regulă, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociației."

19. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozițiilor art. 15 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 23 și art. 37 alin. (4), cu amendă de la 25 lei (RON) la 50 lei (RON);

b) nerespectarea dispozițiilor art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) și (3), art. 38 și 39, cu amendă de la 40 lei (RON) la 80 lei (RON);

c) nerespectarea dispozițiilor art. 24 și 35, cu amendă de la 75 lei (RON) la 150 lei (RON)."

20. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

Forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil se stabilesc de Ministerul Administrației și Internelor, la propunerea Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și a C.N.A.B.D.E.P., și se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

Art. II. -

În tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și în toate actele normative în vigoare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acestei ordonanțe de urgență, sintagmele "Registrul permanent de evidență a populației" (R.P.E.P.), "dovada domiciliului" și "dovada reședinței" se înlocuiesc cu sintagmele "Registrul național de evidență a persoanelor" (R.N.E.P.), "dovada adresei de domiciliu" și "dovada adresei de reședință".

Art. III. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DAN RADU RUȘANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 24 octombrie 2005.

Nr. 290.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...