Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 08 ianuarie 2016.

În vigoare de la 08 ianuarie 2016 până la 19 decembrie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3145/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum și instrucțiunile de completare, prevăzute în anexele nr. 1-6.

Art. 2. -

Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, au obligația întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli în formatul prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 2.032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 23 decembrie 2013.

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 7 ianuarie 2016.

Nr. 20.

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul . . . . . . . . . .

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % Estimări an N + 1 Estimări an N + 2 %
9 = 7/5 10 = 8/7
0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11
C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14) 12
C1 ch. cu salariile 13
C2 bonusuri 14
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18
D. alte cheltuieli de exploatare 19
2 Cheltuieli financiare 20
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22
IV IMPOZIT PE PROFIT 23
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a
c) - dividende cuvenite altor acționari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclama și publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43
1 Alocații de la buget 44
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48
2 Nr. mediu de salariați total 49
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 50
4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 51
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 52
6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 54
8 Plăți restante 55
9 Creanțe restante 56

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMETULUI FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Realizat an N-2 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % %
Aprobat Preliminat / Realizat din care: 7 = 6d/5 8 = 5/3a
conform HG/Ordin comun conform Hotararii C.A. Trim I Trim II Trim III An
0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1
1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: 2
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 3
a1) din vânzarea produselor 4
a2) din servicii prestate 5
a3) din redevențe și chirii 6
a4) alte venituri 7
b) din vânzarea mărfurilor 8
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: 9
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 10
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11
d) din producția de imobilizări 12
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție 13
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: 14
f1) din amenzi și penalități 15
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: 16
- active corporale 17
- active necorporale 18
f3) din subvenții pentru investiții 19
f4) din valorificarea certificatelor CO2 20
f5) alte venituri 21
2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: 22
a) din imobilizări financiare 23
b) din investiții financiare 24
c) din diferențe de curs 25
d) din dobânzi 26
e) alte venituri financiare 27
3 Venituri extraordinare 28
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) 29
III 1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: 30
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: 31
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: 32
a) cheltuieli cu materiile prime 33
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35
b2) cheltuieli cu combustibilii 36
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37
d) cheltuieli privind energia și apa 38
e) cheltuieli privind mărfurile 39
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: 40
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 41
b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: 42
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43
b2) - către operatori cu capital privat 44
c) prime de asigurare 45
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: 46
a) cheltuieli cu colaboratorii 47
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 48
b1) cheltuieli privind consultanța juridică 49
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: 50
c1) cheltuieli de protocol, din care: 51
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 52
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 53
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 54
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 55
- ch.de promovare a produselor 56
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: 57
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate 58
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care: 59
d3) - pentru cluburile sportive 60
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati 61
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 62
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care: 63
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: 64
-interna 65
-externa 66
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 67
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 68
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 69
i1) cheltuieli de asigurare și pază 70
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul 71
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: 73
-aferente bunurilor de natura domeniului public 74
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 76
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 77
j) alte cheltuieli 78
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: 79
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale 81
c) ch. cu taxa de licență 82
d) ch. cu taxa de autorizare 83
e) ch. cu taxa de mediu 84
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite 85
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: 86
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) 87
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: 88
a) salarii de bază 89
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 90
c) alte bonificații (conform CCM) 91
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: 93
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95
b) tichete de masă; 96
c) tichete de vacanță; 97
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent 98
e) alte cheltuieli conform CCM. 99
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: 100
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 102
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete 103
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: 104
a) pentru directori/directorat 105
-componenta fixă 106
-componenta variabilă 107
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: 108
-componenta fixă 109
-componenta variabilă 110
c) pentru AGA și cenzori 111
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii 112
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care: 113
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 114
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj 115
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 116
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117
e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii 118
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale 119
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care: 120
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care: 121
- către bugetul general consolidat 122
- către alți creditori 123
b) cheltuieli privind activele imobilizate 124
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125
d) alte cheltuieli 126
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 127
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care: 128
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele 129
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților 130
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care: 132
- din participarea salariaților la profit 133
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante 134
- venituri din alte provizioane 135
2 Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: 136
a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 137
a1) aferente creditelor pentru investiții 138
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 140
b1) aferente creditelor pentru investiții 141
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142
c) alte cheltuieli financiare 143
3 Cheltuieli extraordinare 144
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) 145
venituri neimpozabile 146
cheltuieli nedeductibile fiscal 147
IV IMPOZIT PE PROFIT 148
V DATE DE FUNDAMENTARE 149
1 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) 150
2 Cheltuieli cu salariile (rd. 88) 151
3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152
4 Nr. mediu de salariați 153
5 a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000 154 x x x
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000 155 x x x
6 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) 156 x x x
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 157 x x x
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care 158 x x x
- cantitatea de produse finite (QPF) 159 x x x
- pret mediu (p) 160 x x x
- valoare = QPF x p 161 x x x
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2 162 x x x
7 Plăți restante 163
8 Creanțe restante, din care: 164
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165
- de la operatori cu capital privat 166
- de la bugetul de stat 167
- de la bugetul local 168
- de la alte entitati 169
9 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) 170

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -
Nr. crt. Indicatori Prevederi an N-2 % 4 = 3/2 Prevederi an precedent (N-1) % 7 = 6/5
Aprobat Realizat Aprobat Realizat
0 1 2 3 4 5 6 7
I. Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:
1 Venituri din exploatare * )
2. Venituri financiare
3. Venituri extraordinare

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,
. . . . . . . . . . .
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -
INDICATORI Data finalizării investiției an precedent (N-1) Valoare
Aprobat Realizat/ Preliminat an curent (N) an N + 1 an N + 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
1 Surse proprii, din care:
a) - amortizare
b) - profit
2 Alocații de la buget
3 Credite bancare, din care:
a) - interne
b) - externe
4 Alte surse, din care:
- (denumire sursă)
- (denumire sursă)
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
1 Investiții în curs, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
2 Investiții noi, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
a) - interne
b)- externe
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -
Nr. crt. Măsuri Termen de realizare An precedent (N-1) An curent (N) An N + 1 An N + 2
Preliminat/Realizat Influențe ( + /-) Influențe ( + /-) Influențe ( + /-)
Rezultat brut ( + /-) Plăți restante Rezultat brut Plăți restante Rezultat brut Plăți restante Rezultat brut Plăți restante
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
1 Măsura 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X
2 Măsura 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X
Măsura n . . . . . . . . . . . . X X
TOTAL pct. I X X
Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I
1 Cauza 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X
2 Cauza 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X
Cauza n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X
TOTAL pct. II X X
Pct. III TOTAL GENERAL pct. I + pct. II
Conducătorul unității,
. . . . . . . . . .
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6

INSTRUCȚIUNI
pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Operatorii economici prevăzuți în Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, vor întocmi formularul de buget de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, potrivit prevederilor prezentului ordin.

I. Cadrul general privind bugetul de venituri și cheltuieli

• Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli - se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai coloana aferentă anului curent, respectiv "Propuneri an curent" (N).

În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli va fi însoțit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

• Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
• Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
• Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
• Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexele nr. 1-5 vor fi întocmite de toți operatorii economici cărora li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013.

Anexele de fundamentare nr. 2-5 nu se publică în Monitorul Oficial al României.

II. Reguli generale privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare

1. Bugetul de venituri și cheltuieli - anexa nr. 1 - cuprinde indicatorii economico-financiari programați pentru anul curent și estimați pentru următorii 2 ani.

2. La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent se va avea în vedere nivelul preliminat/realizat al acestora din anul precedent sau nivelul realizat din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale în vigoare, după caz.

3. Pentru indicatorii la care în anul curent se modifică modalitatea de calcul, pentru comparabilitate se va utiliza aceeași metodă de determinare ca în anul precedent.

4. Pentru indicatorii economico-financiari care se modifică semnificativ față de anul precedent și pentru alți indicatori menționați distinct în prezentele instrucțiuni, operatorul economic va justifica aceste modificări într-o notă de fundamentare, semnată de persoanele autorizate, și care va fi prezentată împreună cu anexele nr. 1-5. În nota de fundamentare se va menționa că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

5. Bugetul de venituri și cheltuieli (anexa nr. 1), precum și anexele de fundamentare nr. 2-5 vor fi prezentate organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în vederea avizării, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic (Excel).

6. Veniturile și cheltuielile totale se estimează astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale.

7. Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013.

8. Structura indicatorilor economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-5 poate fi adaptată de către operatorii economici, instituțiile inițiatoare și instituțiile avizatoare, după caz, în funcție de specificul activității operatorului economic, precum și ca urmare a aplicării Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, după caz.

9. La completarea anexelor de fundamentare nr. 2-5 vor fi avute în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiari, precum și ale altor acte normative în vigoare, incidente.

III. Modul de completare a bugetului de venituri și cheltuieli - anexa nr. 1 a anexelor de fundamentare nr. 2-5 și corelarea indicatorilor economico-financiari

1. Anexa nr. 1 - "Bugetul de venituri și cheltuieli"

Se va completa conform cerințelor din structura acesteia și în corelație cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-5, după caz.

La completarea anexei nr. 1 se vor avea în vedere și următoarele corelații:

• Rd. 12, col. 4 și 5 din anexa nr. 1 = rd. 87, col. 5 și 6 din anexa nr. 2;
• Rd. 13, col. 4 și 5 din anexa nr. 1 = rd. 88, col. 5 și 6 din anexa nr. 2.

Repartizarea profitului brut contabil se va face potrivit Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare, altor acte normative speciale și altor prevederi legale.

La rândul 31 se va completa participarea salariaților la profit, pentru care se constituie provizion potrivit prevederilor legale.

Repartizarea profitului se va face fără a se lua în calcul participarea salariaților la profit, rândul 31 completându-se numai pentru evidențierea statistică a acesteia.

Repartizarea profitului prevăzută la rândurile 25-35 se va determina prin reîntregirea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit cu suma prevăzută la rândul 31.

• Rd. 46 "Cheltuieli pentru investiții" <= rd. 43 "Surse de finanțare a investițiilor" - rd. 45 "Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori"

2. Anexa de fundamentare nr. 2 - "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora" - are rolul de a fundamenta în structură și trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr. 1.

Se va completa conform cerințelor din structura acesteia în corelație cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz, și următoarelor precizări:

a) rd. (87) - Cheltuieli de natură salarială - cheltuielile cu salariile și bonusurile acordate salariaților în bani și/sau natură, în condițiile legii;

b) rd. (90) - Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază prevăzute de CCM - se va completa cu valoarea totală a sporurilor, primelor și a tuturor bonificațiilor, care se raportează la salariul de bază și se acordă conform contractului colectiv de muncă (CCM);

c) rd. (91) - alte bonificații conform CCM - se va completa cu valoarea tuturor bonificațiilor acordate conform CCM, dar care nu se determină prin raportare la salariul de bază;

d) rd. (92) - Bonusuri - se va completa cu valoarea avantajelor acordate salariaților, în scop personal, în bani și/sau în natură, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv sau individual de muncă;

e) rd. (104) - rd.(112) - Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - pentru aceste cheltuieli se va prezenta în Nota de fundamentare modul de determinare a acestora, atât a indemnizației fixe lunare, cât și a componentei variabile, conform prevederilor legale. La rândurile 108 și 111 se va include și indemnizația secretariatelor;

f) rd. (146) - Venituri neimpozabile - se vor prezenta în nota de fundamentare categoriile de venituri neimpozabile;

g) rd. (147) - Cheltuieli nedeductibile fiscal - se va completa cu valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru fiecare cheltuială, în nota de fundamentare se vor preciza suma și justificarea includerii în această categorie de cheltuieli.

După rd. 151-153 se vor introduce, după caz, rânduri suplimentare numerotate astfel: 151-153 (a, b. . .), pentru a se evidenția distinct cheltuielile suplimentare cu salariile și numărul de personal aferent, conform politicii salariale aprobate prin legea anuală a bugetului de stat;

h) rd. (152) - Număr de personal prognozat la finele anului - vor fi incluse și persoanele care au contractul individual de muncă suspendat, în condițiile legii;

i) rd. (156) -- Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) - se va calcula ca raport între valoarea veniturilor totale din exploatare și numărul mediu de salariați;

j) rd. (157) -- Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea de produse finite/persoană) - se va calcula ca raport între cantitatea de produse finite a cărei expresie valorică se regăsește în veniturile din exploatare și reprezintă mai mult de 50% din nivelul acestora și numărul mediu de salariați;

k) rd. 158-162 - se vor completa de către operatorii economici care calculează productivitatea muncii în unități fizice;

l) rd. 159 - QPF - reprezintă cantitatea de produse finite;

m) rd. 160 - p - reprezintă prețul mediu pentru produsele finite luate în calcul la stabilirea productivității muncii;

n) rd. 158-162, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul curent se vor completa datele din col. 4 - Aprobat - prevederi an precedent (N-1) de către operatorii economici pentru care s-a aprobat productivitatea muncii în unități fizice;

o) Creșterea câștigului mediu lunar pe salariat (rd. 155) - se vor avea in vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, astfel cum se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat;

p) indicatorii economico-financiari aferenți anului precedent, din coloanele 4 și 5 ale anexei de fundamentare nr. 2, vor fi corelați cu structura indicatorilor prevăzuți în coloana 6d;

r) indicatorii economico-financiari repartizați pe trimestre se prezintă cumulat de la începutul anului la finele fiecărui trimestru.

3. Anexa de fundamentare nr. 3 - "Gradul de realizare a veniturilor totale" - are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Se va completa conform cerințelor din structura acesteia și în corelație cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.

La completarea anexei de fundamentare nr. 3 se vor avea în vedere și următoarele corelații:

• Rd. I, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 1, col. 4 și 5 din anexa nr. 2 (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat);
• Rd. 1, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 2, col. 4 și 5 din anexa nr. 2 (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat);
• Rd. 2, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 22, col. 4 și 5 din anexa nr. 2;
• Rd. 3, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 28, col. 4 și 5 din anexa nr. 2.

4. Anexa de fundamentare nr. 4 - "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" - are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Se va completa conform cerințelor din structura acesteia și în corelație cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.

La completarea anexei de fundamentare nr. 4 se vor avea în vedere și următoarele corelații:

• Rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 43 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;
• Rd. II col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 46 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;
• Rd. I col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 >= rd. II col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4;
• Rd. I 1a) col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 4 <= rd. 127 col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 2;
• Rd. I 2) col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 44 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;
• Rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 43 - rd. 45, col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1.

În programul de investiții vor putea fi introduse obiective noi de investiții numai după asigurarea angajamentelor contractate în anii precedenți pe seama surselor de finanțare a investițiilor pe anul în curs și anii următori, cu excepția categoriilor de investiții a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum și din fonduri externe rambursabile.

5. Anexa de fundamentare nr. 5 - "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante" - are ca scop reflectarea efectelor măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Se va completa conform cerințelor din structura anexei și în corelație cu indicatorii economico-financiari și măsurile avute în vedere la realizarea programelor din celelalte anexe, după caz.

La completarea anexei de fundamentare nr. 5 se vor avea în vedere și următoarele precizări și corelații:

Referitor la pct. I "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante":

Pentru fiecare măsură înscrisă la pct. I col. 1 se va consemna conținutul acesteia (de exemplu: reducerea numărului de personal, reducerea plăților restante, ca urmare a încasării creanțelor), care va fi avut în vedere la cuantificarea influențelor asupra rezultatului brut și/sau a plăților restante, după caz, din col. 5-10, corespunzătoare.

Referitor la pct. II "Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul I".

Pentru fiecare cauză înscrisă la pct. II, col. 1, se va consemna conținutul acesteia (de exemplu: majorarea prețurilor la utilități, intrarea în insolvență a debitorilor), care va fi avut în vedere la cuantificarea influențelor asupra rezultatului brut și/sau a plăților restante, după caz, din col. 5-10, corespunzătoare.

La determinarea rezultatului brut și a plăților restante pentru anul curent, din anexa nr. 1, rândul 22 și 55, coloana 5, vor fi avute în vedere influențele totale prevăzute la "Total General pct. III" aferent col. 5 și 6, pentru anul curent, și "Total General pct. III" aferent col. 3 și 4, pentru anul precedent.

• pct. III "Total General" col. 3 + pct. III "Total General" col. 5, anexa nr. 5 = rd. 22 col. 5 anexa nr. 1;
• pct. III "Total General" col. 4 + pct. III "Total General" col. 6, anexa nr. 5 = rd. 55 col. 5 anexa nr. 1.

Operatorul economic va prezenta în mod detaliat, în nota de fundamentare, cauzele care diminuează efectele măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante, prezentate la punctul II.

Valorile înscrise în coloanele 5-10 din anexa de fundamentare nr. 5, pct. I, vor purta semnul "+", iar cele de la pct. II semnul "-" în funcție de influența acestora asupra rezultatului brut și a plăților restante.

Valoarea înscrisă la pct. III "Total General", coloana 3, va purta semnul plus sau minus, în funcție de natura rezultatului brut preliminat/realizat în anul precedent, respectiv (+) profit sau (-) pierdere.

Valorile înscrise la pct. III "Total General", col. 5-10, se vor determina prin însumarea valorilor rezultate la pct. I și II în mod corespunzător.

La col. 2 "Termen de realizare" se va completa perioada aferentă anului în care se finalizează măsura/cauza, respectiv trimestru/an.

La col. 3 și 4 "An precedent (N-1)" se va completa numai pct. III.

În mod similar se va proceda la completarea coloanelor aferente estimărilor pentru anii următori.

IV. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, conform art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, va fi însoțit de anexele prevăzute la pct. I, cu mențiunea că anexele nr. 1 și 2 vor avea următoarele coloane:

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul . . . . . . . . . .

- mii lei -
Indicatori Nr. rd. Aprobat an curent (N) Propuneri rectificare an curent (N) % 6 = 5/4 x 100 Prevederi %
9 = 7/5 x 100 10 = 8/7 x 100
An N + 1 An N + 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -
Indicatori Nr. rd. An precedent (N-1) An curent (N) Propuneri rectificare an curent (N) % % din care:
Aprobat Realizat Aprobat Realizat la . . . . * )
conform HG/Ordin comun conform Hotărârii C.A. conform HG/Ordin comun conform Hotărârii C.A. Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
0 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 = 8/5 x 100 10 = 8/6a x 100 11 12 13 14

*) Se va completa cu indicatorii economico-financiari realizați la sfârșitul trimestrului precedent celui în care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Pentru operatorii economici pentru care la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli inițial s-au avut în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 coloana va conține indicatorii economico-financiari realizați la 30.06.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...