INSTRUCȚIUNI pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară | Ordin 20/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 6 -
INSTRUCȚIUNI
pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Operatorii economici prevăzuți în Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, vor întocmi formularul de buget de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, potrivit prevederilor prezentului ordin.

I. Cadrul general privind bugetul de venituri și cheltuieli

• Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli - se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai coloana aferentă anului curent, respectiv "Propuneri an curent" (N).

În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli va fi însoțit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

• Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
• Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
• Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
• Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexele nr. 1-5 vor fi întocmite de toți operatorii economici cărora li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013.

Anexele de fundamentare nr. 2-5 nu se publică în Monitorul Oficial al României.

II. Reguli generale privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare

1. Bugetul de venituri și cheltuieli - anexa nr. 1 - cuprinde indicatorii economico-financiari programați pentru anul curent și estimați pentru următorii 2 ani.

2. La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent se va avea în vedere nivelul preliminat/realizat al acestora din anul precedent sau nivelul realizat din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale în vigoare, după caz.

3. Pentru indicatorii la care în anul curent se modifică modalitatea de calcul, pentru comparabilitate se va utiliza aceeași metodă de determinare ca în anul precedent.

4. Pentru indicatorii economico-financiari care se modifică semnificativ față de anul precedent și pentru alți indicatori menționați distinct în prezentele instrucțiuni, operatorul economic va justifica aceste modificări într-o notă de fundamentare, semnată de persoanele autorizate, și care va fi prezentată împreună cu anexele nr. 1-5. În nota de fundamentare se va menționa că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

5. Bugetul de venituri și cheltuieli (anexa nr. 1), precum și anexele de fundamentare nr. 2-5 vor fi prezentate organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în vederea avizării, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic (Excel).

6. Veniturile și cheltuielile totale se estimează astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale.

7. Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013.

8. Structura indicatorilor economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-5 poate fi adaptată de către operatorii economici, instituțiile inițiatoare și instituțiile avizatoare, după caz, în funcție de specificul activității operatorului economic, precum și ca urmare a aplicării Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, după caz.

9. La completarea anexelor de fundamentare nr. 2-5 vor fi avute în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiari, precum și ale altor acte normative în vigoare, incidente.

III. Modul de completare a bugetului de venituri și cheltuieli - anexa nr. 1 a anexelor de fundamentare nr. 2-5 și corelarea indicatorilor economico-financiari

1. Anexa nr. 1 - "Bugetul de venituri și cheltuieli"

Se va completa conform cerințelor din structura acesteia și în corelație cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-5, după caz.

La completarea anexei nr. 1 se vor avea în vedere și următoarele corelații:

• Rd. 12, col. 4 și 5 din anexa nr. 1 = rd. 87, col. 5 și 6 din anexa nr. 2;
• Rd. 13, col. 4 și 5 din anexa nr. 1 = rd. 88, col. 5 și 6 din anexa nr. 2.

Repartizarea profitului brut contabil se va face potrivit Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare, altor acte normative speciale și altor prevederi legale.

La rândul 31 se va completa participarea salariaților la profit, pentru care se constituie provizion potrivit prevederilor legale.

Repartizarea profitului se va face fără a se lua în calcul participarea salariaților la profit, rândul 31 completându-se numai pentru evidențierea statistică a acesteia.

Repartizarea profitului prevăzută la rândurile 25-35 se va determina prin reîntregirea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit cu suma prevăzută la rândul 31.

• Rd. 46 "Cheltuieli pentru investiții" <= rd. 43 "Surse de finanțare a investițiilor" - rd. 45 "Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori"

2. Anexa de fundamentare nr. 2 - "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora" - are rolul de a fundamenta în structură și trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr. 1.

Se va completa conform cerințelor din structura acesteia în corelație cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz, și următoarelor precizări:

a) rd. (87) - Cheltuieli de natură salarială - cheltuielile cu salariile și bonusurile acordate salariaților în bani și/sau natură, în condițiile legii;

b) rd. (90) - Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază prevăzute de CCM - se va completa cu valoarea totală a sporurilor, primelor și a tuturor bonificațiilor, care se raportează la salariul de bază și se acordă conform contractului colectiv de muncă (CCM);

c) rd. (91) - alte bonificații conform CCM - se va completa cu valoarea tuturor bonificațiilor acordate conform CCM, dar care nu se determină prin raportare la salariul de bază;

d) rd. (92) - Bonusuri - se va completa cu valoarea avantajelor acordate salariaților, în scop personal, în bani și/sau în natură, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv sau individual de muncă;

e) rd. (104) - rd.(112) - Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - pentru aceste cheltuieli se va prezenta în Nota de fundamentare modul de determinare a acestora, atât a indemnizației fixe lunare, cât și a componentei variabile, conform prevederilor legale. La rândurile 108 și 111 se va include și indemnizația secretariatelor;

f) rd. (146) - Venituri neimpozabile - se vor prezenta în nota de fundamentare categoriile de venituri neimpozabile;

g) rd. (147) - Cheltuieli nedeductibile fiscal - se va completa cu valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru fiecare cheltuială, în nota de fundamentare se vor preciza suma și justificarea includerii în această categorie de cheltuieli.

După rd. 151-153 se vor introduce, după caz, rânduri suplimentare numerotate astfel: 151-153 (a, b. . .), pentru a se evidenția distinct cheltuielile suplimentare cu salariile și numărul de personal aferent, conform politicii salariale aprobate prin legea anuală a bugetului de stat;

h) rd. (152) - Număr de personal prognozat la finele anului - vor fi incluse și persoanele care au contractul individual de muncă suspendat, în condițiile legii;

i) rd. (156) -- Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) - se va calcula ca raport între valoarea veniturilor totale din exploatare și numărul mediu de salariați;

j) rd. (157) -- Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea de produse finite/persoană) - se va calcula ca raport între cantitatea de produse finite a cărei expresie valorică se regăsește în veniturile din exploatare și reprezintă mai mult de 50% din nivelul acestora și numărul mediu de salariați;

k) rd. 158-162 - se vor completa de către operatorii economici care calculează productivitatea muncii în unități fizice;

l) rd. 159 - QPF - reprezintă cantitatea de produse finite;

m) rd. 160 - p - reprezintă prețul mediu pentru produsele finite luate în calcul la stabilirea productivității muncii;

n) rd. 158-162, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul curent se vor completa datele din col. 4 - Aprobat - prevederi an precedent (N-1) de către operatorii economici pentru care s-a aprobat productivitatea muncii în unități fizice;

o) Creșterea câștigului mediu lunar pe salariat (rd. 155) - se vor avea in vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, astfel cum se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat;

p) indicatorii economico-financiari aferenți anului precedent, din coloanele 4 și 5 ale anexei de fundamentare nr. 2, vor fi corelați cu structura indicatorilor prevăzuți în coloana 6d;

r) indicatorii economico-financiari repartizați pe trimestre se prezintă cumulat de la începutul anului la finele fiecărui trimestru.

3. Anexa de fundamentare nr. 3 - "Gradul de realizare a veniturilor totale" - are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Se va completa conform cerințelor din structura acesteia și în corelație cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.

La completarea anexei de fundamentare nr. 3 se vor avea în vedere și următoarele corelații:

• Rd. I, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 1, col. 4 și 5 din anexa nr. 2 (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat);
• Rd. 1, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 2, col. 4 și 5 din anexa nr. 2 (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat);
• Rd. 2, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 22, col. 4 și 5 din anexa nr. 2;
• Rd. 3, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 28, col. 4 și 5 din anexa nr. 2.

4. Anexa de fundamentare nr. 4 - "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" - are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Se va completa conform cerințelor din structura acesteia și în corelație cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.

La completarea anexei de fundamentare nr. 4 se vor avea în vedere și următoarele corelații:

• Rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 43 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;
• Rd. II col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 46 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;

• Rd. I col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 >= rd. II col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4;
• Rd. I 1a) col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 4 <= rd. 127 col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 2;
• Rd. I 2) col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 44 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;
• Rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 43 - rd. 45, col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1.

În programul de investiții vor putea fi introduse obiective noi de investiții numai după asigurarea angajamentelor contractate în anii precedenți pe seama surselor de finanțare a investițiilor pe anul în curs și anii următori, cu excepția categoriilor de investiții a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum și din fonduri externe rambursabile.

5. Anexa de fundamentare nr. 5 - "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante" - are ca scop reflectarea efectelor măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Se va completa conform cerințelor din structura anexei și în corelație cu indicatorii economico-financiari și măsurile avute în vedere la realizarea programelor din celelalte anexe, după caz.

La completarea anexei de fundamentare nr. 5 se vor avea în vedere și următoarele precizări și corelații:

Referitor la pct. I "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante":

Pentru fiecare măsură înscrisă la pct. I col. 1 se va consemna conținutul acesteia (de exemplu: reducerea numărului de personal, reducerea plăților restante, ca urmare a încasării creanțelor), care va fi avut în vedere la cuantificarea influențelor asupra rezultatului brut și/sau a plăților restante, după caz, din col. 5-10, corespunzătoare.

Referitor la pct. II "Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul I".

Pentru fiecare cauză înscrisă la pct. II, col. 1, se va consemna conținutul acesteia (de exemplu: majorarea prețurilor la utilități, intrarea în insolvență a debitorilor), care va fi avut în vedere la cuantificarea influențelor asupra rezultatului brut și/sau a plăților restante, după caz, din col. 5-10, corespunzătoare.

La determinarea rezultatului brut și a plăților restante pentru anul curent, din anexa nr. 1, rândul 22 și 55, coloana 5, vor fi avute în vedere influențele totale prevăzute la "Total General pct. III" aferent col. 5 și 6, pentru anul curent, și "Total General pct. III" aferent col. 3 și 4, pentru anul precedent.

• pct. III "Total General" col. 3 + pct. III "Total General" col. 5, anexa nr. 5 = rd. 22 col. 5 anexa nr. 1;
• pct. III "Total General" col. 4 + pct. III "Total General" col. 6, anexa nr. 5 = rd. 55 col. 5 anexa nr. 1.

Operatorul economic va prezenta în mod detaliat, în nota de fundamentare, cauzele care diminuează efectele măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante, prezentate la punctul II.

Valorile înscrise în coloanele 5-10 din anexa de fundamentare nr. 5, pct. I, vor purta semnul "+", iar cele de la pct. II semnul "-" în funcție de influența acestora asupra rezultatului brut și a plăților restante.

Valoarea înscrisă la pct. III "Total General", coloana 3, va purta semnul plus sau minus, în funcție de natura rezultatului brut preliminat/realizat în anul precedent, respectiv (+) profit sau (-) pierdere.

Valorile înscrise la pct. III "Total General", col. 5-10, se vor determina prin însumarea valorilor rezultate la pct. I și II în mod corespunzător.

La col. 2 "Termen de realizare" se va completa perioada aferentă anului în care se finalizează măsura/cauza, respectiv trimestru/an.

La col. 3 și 4 "An precedent (N-1)" se va completa numai pct. III.

În mod similar se va proceda la completarea coloanelor aferente estimărilor pentru anii următori.

IV. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, conform art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, va fi însoțit de anexele prevăzute la pct. I, cu mențiunea că anexele nr. 1 și 2 vor avea următoarele coloane:

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 20/2016:
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul
Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Gradul de realizare a veniturilor totale
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
INSTRUCȚIUNI pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
;
se încarcă...