BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul | Ordin 20/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul . . . . . . . . . .

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % Estimări an N + 1 Estimări an N + 2 %
9 = 7/5 10 = 8/7
0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11
C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14) 12
C1 ch. cu salariile 13
C2 bonusuri 14
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18
D. alte cheltuieli de exploatare 19
2 Cheltuieli financiare 20
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22
IV IMPOZIT PE PROFIT 23
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a
c) - dividende cuvenite altor acționari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclama și publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43
1 Alocații de la buget 44
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48
2 Nr. mediu de salariați total 49
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 50
4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 51
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 52
6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 54
8 Plăți restante 55
9 Creanțe restante 56

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMETULUI FINANCIAR-CONTABIL

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 20/2016:
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul
Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Gradul de realizare a veniturilor totale
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
INSTRUCȚIUNI pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
;
se încarcă...