Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Modificări (3), Reviste (10)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 07 ianuarie 2016.

În vigoare de la 01 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 59 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile de bunuri și servicii realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană, așa cum este definită la art. 266 alin. (1) pct. 24 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 1, se aprobă modelul și conținutul formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Formularul prevăzut la art. 2 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, iar condițiile ce trebuie respectate de către fișierul XML pentru depunerea electronică a declarațiilor vor fi disponibile pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 4. -

Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 4.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Perioada de raportare pentru formularul menționat la art. 2 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. - Modificări (1)

Declarația menționată la art. 2 se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.

Art. 9. -

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. - Modificări (2)

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operațiunile efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul național.

Art. 11. - Modificări (1)

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2016.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, cu modificările ulterioare.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 23 decembrie 2015.

Nr. 3.769.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

ANEXA Nr. 2 Modificări (2), Reviste (6)

INSTRUCȚIUNI
de depunere și completare a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f
Reviste (2)

1. Declarația se completează și se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, și care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) și (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) și taxabile cu cota prevăzută de Codul fiscal. Declarația se depune pentru orice operațiune taxabilă pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operațiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declarația trebuie să conțină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare".

De asemenea, în declarație se înscriu:

- baza impozabilă și TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;

- valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România achiziții de bunuri sau servicii.

Declarația trebuie să conțină facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", precum și borderourile de achiziții de bunuri și filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achizițiilor efectuate de la persoane fizice.

De asemenea, în declarație se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate și a bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

2. Declarația se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul declarației.

Prin excepție, contribuabilii care au perioada fiscală luna calendaristică vor depune pentru lunile ianuarie și februarie 2016 declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoane înregistrate în scopuri de TVA, prevăzută în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare, urmând ca, până la data de 25 aprilie 2016 inclusiv, să depună declarația prevăzută în anexa nr. 1 la ordin pentru luna martie 2016, precum și pentru lunile ianuarie și februarie 2016, prin care vor fi înlocuite declarațiile depuse anterior.

3. În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declarație corect completată, cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

4. Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are atașat fișierul XML, disponibil pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

4.1. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România. Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

4.2. Declarația se poate depune și în format electronic, pe suport electronic, însoțit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat și ștampilat, conform legii. Declarația în format electronic, însoțită de formularul listat, semnat și ștampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire.

5. Declarația se completează/validează cu ajutorul programelor de asistență. Programele de asistență sunt puse la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Completarea declarației

SECȚIUNEA 1

Cartușul referitor la tipul plătitorului și perioada de raportare se completează cu:

a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual;

b) anul la care se referă declarația; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2015);

c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul II, 12 pentru an);

d) sistem normal de TVA - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declarația a optat pentru aplicarea sistemului normal de TVA;

e) sistem de TVA la încasare - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declarația a optat pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare;

f) în situația în care persoana impozabilă nu a desfășurat operațiuni în perioada de raportare, se va bifa căsuța corespunzătoare.

A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA

1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

2. Denumire/nume și prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului

1. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.

2. Denumire/nume și prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Rezumat declarație privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România

Acest cartuș conține:

1. numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost primite facturi simplificate;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate;

8. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost primite facturi simplificate;

9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate;

10. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă;

11. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA și pe categorii de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă;

12. numărul total al facturilor primite aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă;

13. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și serviciilor efectuate pentru care se aplică taxarea inversă și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA și pe categorii de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă.

D. Rezumat declarație privind operațiuni desfășurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA

Acest cartuș conține:

1. numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziționate de la persoane fizice, respectiv: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri, servicii;

7. numărul total al facturilor/borderourilor de achiziții/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite pentru achizițiile de bunuri și servicii efectuate de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA;

8. valoarea totală a achizițiilor de bunuri și servicii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

E. Rezumat declarație privind operațiunile desfășurate cu persoane nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România

Acest cartuș conține:

1. numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, indiferent de numărul operațiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.

F. Rezumat declarație privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

Acest cartuș conține:

1. numărul total al persoanelor impozabile care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de numărul operațiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane impozabile care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.

G. Rezumat declarație privind încasările lunare realizate din operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și din activități exceptate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Acest cartuș conține:

1. numărul total al bonurilor fiscale și valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuș bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi definite la art. 319 din Codul fiscal, cu excepția alin. (12), (13) și (21) din cadrul aceluiași articol;

2. valoarea totală a bazei impozabile, în perioada de raportare, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA;

3. valoarea totală a încasărilor, în perioada de raportare, din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării;

4. valoarea totală a bazei impozabile, în perioada de raportare, aferentă activităților economice exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării, și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.

H. Rezumat declarație privind operațiunile realizate pe teritoriul României

Acest cartuș conține:

1. numărul total al facturilor emise/primite în perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;

2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

3. valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și cele pentru care se aplică TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

5. valoarea totală a TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și cele pentru care se aplică TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).

I. Alte informații

Acest cartuș conține:

1.1. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

1.2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului și pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

1.3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

1.4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

1.5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

2.1. plaja de facturi utilizate în perioada de raportare de la seria nr. . . ./la seria nr. . . .;

2.2. număr total de facturi emise în perioada de raportare de la seria nr. . . ./la seria nr. . . ., din care:

2.2.1. seria și numărul facturilor stornate;

2.2.2. seria și numărul facturilor anulate;

2.2.3. seria și numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă și TVA aferente, defalcată pe fiecare cotă (20%, 9%, 5%);

3. descrierea operațiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declarația și care este solicitat la rambursare în perioada de raportare - se va bifa căsuța/căsuțele corespunzătoare fiecărei operațiuni în parte;

4. date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA:

4.1. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);

5. date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare:

5.1. valoarea totală a TVA colectate aferentă facturilor încasate în perioada de raportare indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);

5.2. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);

5.3. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);

6. în situația în care persoana impozabilă a desfășurat activitate/activități definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum și TVA aferentă defalcată pe cote (20%, 9%, 5%).

În cazul în care declarația este întocmită de:

- persoana juridică, se vor completa denumirea, CUI și calitatea acesteia;

- persoana fizică, se vor completa numele și prenumele, CNP/NIF, funcția în cadrul persoanei impozabile, altă calitate în afara persoanei impozabile.

Datele înscrise în declarație referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de ANAF și cu acordul persoanei impozabile care depune declarația. Acordul va fi dat în prima declarație depusă de persoana impozabilă și va fi valabil pentru toate declarațiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menționat, fără a avea posibilitatea schimbării opțiunii.

În cazul în care persoana impozabilă nu și-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea schimbării opțiunii în cursul anului. Astfel, persoana impozabilă va bifa în mod corespunzător căsuța corespunzătoare schimbării opțiunii.

În situația în care persoana impozabilă nu și-a exprimat acordul prin nicio declarație informativă depusă pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele înscrise de parteneri în declarațiile informative 394, referitoare la tranzacțiile bilaterale, indiferent de opțiunea acestora.

SECȚIUNEA a 2-a

Prezenta secțiune, pentru fiecare rezumat al declarației, cuprinde:

- valorile totale înscrise în facturile emise/primite, în borderourile de achiziții și în filele carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru fiecare partener de tranzacție, pentru perioada de raportare, inclusiv raportul lunar al memoriei fiscale de la aparatele de marcat electronice fiscale, defalcate pe fiecare cotă de TVA;

- valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacțiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, clădiri/terenuri, aur de investiții, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri se completează separat față de celelalte operațiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse și pentru fiecare cotă defalcată de TVA.

Listele operațiunilor taxabile efectuate pe teritoriul național cuprind următoarele tipuri de operațiuni:

- operațiuni efectuate cu persoane impozabile (cu detaliere pe fiecare operațiune cu TVA și pe fiecare operațiune cu taxare inversă pentru cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, clădiri/terenuri, aur de investiții, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri);

- operațiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operațiune);

- operațiuni efectuate cu persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (cu detaliere pe fiecare operațiune);

- operațiuni efectuate cu persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere pe fiecare operațiune);

- operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepția celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

- operațiuni efectuate din activitățile economice exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

1. Coloana "Nr. curent" de la lit. C, D, E, F - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.

2. Coloana "Tip L/A/AÎ/V/C/N/Î1/Î2" de la lit. C, D, E, F, G - se înscrie tipul operațiunii efectuate, și anume:

- L - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi, cu excepția facturilor simplificate;

- A - achiziții de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepția facturilor simplificate;

- AÎ - achiziții de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;

- V - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă;

- C - achiziții de bunuri/servicii pentru care se aplică taxarea inversă;

- N - achiziții de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziții/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol de la persoane neînregistrate;

- Î1 - încasări realizate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;

- Î2 - încasări efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor electronice de marcat fiscale.

3. Coloana "CUI/CNP/NIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA în statul membru/Cod de înregistrare" de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:

- CUI furnizor/beneficiar al persoanei impozabile neînregistrate în scopuri de TVA;

- CNP furnizor/beneficiar, persoană fizică;

- NIF furnizor/beneficiar, persoană fizică;

- codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului;

- codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România și este persoană obligată la plata taxei;

- cod valabil de TVA în statul membru al persoanei impozabile nestabilite în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;

- cod de înregistrare din registrul companiilor din țara de rezidență pentru persoana impozabilă neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.

4. Coloana "Denumire/Nume și prenume furnizor/beneficiar" de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:

- denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile înregistrate/neînregistrate în scopuri de TVA;

- numele și prenumele persoanei fizice;

- denumirea persoanei impozabile nestabilite în România care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;

- denumirea persoanei impozabile neînregistrate și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene;

- denumirea/numele și prenumele reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România și este persoană obligată la plata taxei.

5. Coloana "Număr de facturi/borderouri de achiziții/file carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol" de la lit. C, D, E, F - se înscriu numărul total al facturilor emise/primite și numărul total al borderourilor de achiziții/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite.

Prin excepție, în situația în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operațiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica "număr de facturi" se vor înscrie valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a TVA și valoarea 0 pentru restul operațiunilor.

6. Coloana "Baza impozabilă" de la lit. C, D, E, F - se înscriu valoarea bazei impozabile, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/achizițiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și valoarea bazei impozabile aferentă facturilor de stornare, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%). În cazul în care baza impozabilă este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

7. Coloana "Taxă pe valoarea adăugată" de la lit. C, D, E, F - se înscriu valoarea TVA, în lei, aferentă livrărilor/ prestărilor/achizițiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și TVA aferentă facturilor de stornare, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%). Dacă taxa pe valoarea adăugată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

8. Coloana "Bunuri/servicii" de la lit. C - se selectează categoria de bunuri sau servicii pentru care se aplică taxarea inversă.

9. Coloana "Cod și denumire NC produs" de la lit. C - se înscriu bunurile din categoria cereale și plante tehnice care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012, ce se regăsește pe portalul ANAF.

10. Coloana "Bunuri/servicii" de la lit. D - se înscrie natura bunurilor/serviciilor achiziționate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

11. Coloana "Tip document" de la lit. D - se selectează tipul documentului: factură/borderou de achiziții/filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

12. Coloana "Tip operațiune" de la lit. G - se selectează tipul încasărilor:

- încasări prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

- încasări efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.

13. Coloana "Total încasări" de la lit. G - se înscrie totalul încasărilor, în lei, din perioada de raportare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, respectiv încasări efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.

14. Coloana "Total bază impozabilă" de la lit. G - se înscrie valoarea bazei impozabile, în lei, din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea bazei impozabile aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).

15. Coloana "Taxa pe valoarea adăugată" de la lit. G - se înscrie valoarea TVA, în lei, din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea taxei pe valoarea adăugată aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).

ANEXA Nr. 3

Procedura de gestiune a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f Reviste (1)

1. Declarația se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.

2. Prelucrarea declarației informative

2.1. Prelucrarea declarațiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, până la data de 15 a lunii următoare termenului de depunere a declarației.

2.2. După prelucrare, declarația informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

2.3. În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declarație, corect completată, care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

2.4. Declarația prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.

3. Verificarea declarației informative

3.1. După primirea declarației, organul fiscal va verifica îndeplinirea obligației de depunere a declarației, prin corelarea informațiilor referitoare la persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA și au declarat în decontul de TVA numai operațiuni efectuate pe teritoriul național cu informațiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declarații informative.

3.2. Pentru persoanele impozabile care nu au depus declarațiile informative conform pct. 3.1 se emit de către organul fiscal notificări.

3.3. Notificările prevăzute la pct. 3.2 se emit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.

3.4. Verificarea faptului că este o declarație corectă reprezintă un proces ulterior depunerii, care se desfășoară pe serverele centrale. După depunerea prin internet sau la ghișeu a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f, denumită în continuare declarația (394), starea acesteia se poate verifica accesând portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

3.5. În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declarației (394) se afișează un mesaj cu erorile pe care le conține documentul depus, contribuabilul trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să corecteze toate erorile comunicate și să reia procesul de depunere a declarației (394).

4. Gestionarea declarației informative

4.1. Informațiile din declarațiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum și cele depuse conform pct. 2.3 se introduc într-o bază de date.

4.2. Informațiile din baza de date sunt gestionate de Direcția generală de informații fiscale și Direcția generală de tehnologia informației și vor fi valorificate de către Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.

4.3. Informațiile din declarațiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali începând cu anul depunerii declarației. După trecerea perioadei de 5 ani, informațiile vor fi arhivate.

ANEXA Nr. 4

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului

Denumirea formularului: "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA"

Cod MFP: 14.13.01.02/f

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru completare și editare cu ajutorul programului de asistență asigurat, gratuit, de către unitățile fiscale teritoriale sau descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.

Se difuzează gratuit.

Se utilizează la declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii și a achizițiilor de bunuri și servicii efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România.

Se depune de către persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către reprezentantul său fiscal.

Circulă:

- în format electronic, la organul fiscal competent;

- formularul în format hârtie, în două exemplare listate, semnate și ștampilate conform legii: un exemplar la contribuabil și un exemplar la organul fiscal competent.

Se arhivează la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar formularul - în format hârtie - "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA" însoțitor, listat, semnat și ștampilat conform legii, la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 1/2019
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 48/2018
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 35/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 35/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 44/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 48/2019
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 26/2019
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 35/2019
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 13/2019
;
se încarcă...