Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA"

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2016 până la 31 ianuarie 2017, fiind abrogat prin Ordin 210/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 56, 58, art. 342 alin. (1), art. 346 și art. 352 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Formularul menționat la art. 1 se depune, însoțit de cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), la organele fiscale competente de către societățile care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Formularul se depune în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului.

Art. 3. -

Formularul menționat la art. 1 se completează și se depune de către societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. b) și c) sau alin. (12) din Codul fiscal, odată cu declarația de mențiuni sau odată cu cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, după caz.

Art. 4. - Modificări (1)

Formularul menționat la art. 1 se completează și se depune de către persoanele impozabile, societăți, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), în situații cum ar fi:

a) schimbarea sediului social;

b) schimbarea administratorilor și/sau a asociaților.

Art. 5. -

Formularul menționat la art. 1 se completează cu ajutorul programului informatic de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală și care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro

Art. 6. -

În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înțelege, după caz:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal în a cărui evidență este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite și taxe - în cazul celorlalte persoane impozabile.

Art. 7. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Legea nr. 31/1990 din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. -

(1) Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data aplicării prezentului ordin se soluționează conform procedurii în vigoare la data depunerii cererilor.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.966/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 3 august 2015.

Art. 11. -

Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 29 decembrie 2015.

Nr. 3.841.

ANEXĂ Modificări (1)

ANAF
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA 088
Nr. de operator de date cu caracter personal - 759
DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO
DOMICILIUL FISCAL
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERȚULUI A CERERII DE ÎNMATRICULARE
DATE PRIVIND PERSOANA CARE DEPUNE DECLARAȚIA
NUME, PRENUME
COD NUMERIC PERSONAL
Funcția
CALITATEA PERSOANEI CARE DEPUNE
Reprezentant legal □ Împuternicit*1)

*1) În cazul în care declarația se depune de către împuternicit, se va anexa împuternicirea.

DATE PRIVIND ASOCIAȚII/ADMINISTRATORII*)

Nr. crt. Tipul (PF sau PJ) Țara de rezidență fiscală Cetățenie Denumire/ Nume și prenume Cod de identificare fiscală (CIF/CNP/CUI/NIF***)) Tip act de identitate (CI/ pașaport etc.) Serie act de identitate
UE Non UE
1
2
Nr. crt.
Număr act de identitate

Data emiterii
Autoritate emitentă Calitatea în cadrul persoanei impozabile
(administrator/asociat)
1
2

1. Spațiul cu destinație de sediu social

□ a) Spațiul cu destinație de sediu social în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar

□ b) Spațiul cu destinație de sediu social închiriat, subînchiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de 1 an

□ c) Spațiul cu destinație de sediu social închiriat, subînchiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mare de 1 an

□ d) Spațiul cu destinație de sediu social stabilit temporar la sediul profesional al avocatului

□ e) Alte situații

Nr. /dată document care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu social |_|_|

Exemplu:

Nr. /dată de autentificare la biroul notarial

Nr. /dată de înregistrare la organul fiscal etc.

Se va anexa copia documentului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu social.

2. Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social?

□ DA □ NU

În cazul în care se răspunde cu DA, se va anexa copia documentului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de domiciliu fiscal și se vor completa următoarele informații:

Nr. /dată document care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de domiciliu fiscal |_|_|

Exemplu:

Nr. /dată de autentificare la biroul notarial

Nr. /dată de înregistrare la organul fiscal etc.

3. Dețineți spații cu destinația de sedii secundare declarate?

□ DA □ NU

a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;

b) închiriate, subînchiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de 1 an;

c) închiriate, subînchiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală cu ori mai mare de 1 an;

d) alte situații.

În situația în care dețineți spații cu destinația de sedii secundare, încadrate conform criteriilor de mai sus, se va completa tabelul următor:

Nr. crt. Tipul deținerii legale a spațiului cu destinație de sediu secundar Nr. document care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu secundar Data documentului
1
2

Se va anexa copia documentului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului (spațiilor) cu destinație de sedii secundare declarate.

4. Ați depus la oficiul registrului comerțului declarația pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte că desfășurați activități la sediul social/profesional și/sau la sediile secundare (puncte de lucru)?

□ DA □ NU

În cazul în care se răspunde cu DA, se vor completa și următoarele informații:

a) Sediu social/profesional

Nr. crt. Cod CAEN și denumire activitate
1
2

b) Sedii secundare (puncte de lucru)

Completați următoarele informații doar dacă ați răspuns cu DA la pct. 3.

Nr. crt. Adresă completă (județ, localitate, sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal) | Cod CAEN și denumire activitate
1 Adresa completă
Cod CAEN și denumire activitate
2

5. Ați depus la oficiul registrului comerțului declarația pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte faptul că:

a) desfășurați activități exclusiv în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (punctelor de lucru)?

□ DA □ NU

În cazul în care se răspunde cu DA, se vor completa și următoarele informații:

(i) adresa completă la care se desfășoară activități proprii de birouri pentru persoana impozabilă (județ, localitate, sector, stradă, nr. , bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal)

. . . . . . . . . .

(ii) activități desfășurate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (punctelor de lucru)

Nr. crt. Cod CAEN și denumire activitate
1
2

Se vor anexa documente care să justifice tipul activității specifice desfășurate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (spre exemplu: autorizații, avize etc. emise pentru activități de tipul: construcții, transport etc.).

b) desfășurați activități la sediul social și/sau sedii secundare, precum și în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (punctelor de lucru)?

□ DA □ NU

În cazul în care se răspunde cu DA, se vor completa și următoarele informații:

(i) adresa completă la care se desfășoară activități proprii de birouri pentru persoana impozabilă (județ, localitate, sector, stradă, nr. , bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal)

. . . . . . . . . .

(ii) activități desfășurate la sediul social și/sau sedii secundare, precum și în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare?

Nr. crt. Cod CAEN și denumire activitate
1
2

Se vor anexa documente care să justifice tipul activității specifice desfășurate atât la sediul social și/sau sedii secundare, cât și în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (spre exemplu: autorizații, avize etc.)

6. Asociații și/sau administratorii*) societății pentru care se depune prezenta declarație au deținut/dețin calitatea de asociat și/sau administrator*1) în cadrul altor persoane impozabile*2), aflate în situațiile prezentate mai jos?

□ a) lichidate;

□ b) la care a fost declanșată procedura insolvenței;

□ c) în inactivitate temporară, la data depunerii declarației, înscrisă la registrul comerțului;

□ d) declarate contribuabili inactivi în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

□ e) la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c) -f) și h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*1) Se va completa inclusiv în situația deținerii calității de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF).


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...