Guvernul României

Hotărârea nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite

Modificări (...), Reviste (1), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 alin. (11) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite prin prezenta hotărâre. Jurisprudență

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care dețin la data de 31 decembrie 2015 avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, reînnoite, și care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condițiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiții deosebite.

(3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prevederilor prezentei hotărâri nu poate depăși data de 31 decembrie 2018.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite se acordă de către Inspecția Muncii sau Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, după caz, în baza următoarelor documente: Jurisprudență

a) solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiții deosebite, semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, împreună cu reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, definiți potrivit prevederilor art. 5 lit. d) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, însoțită de copia documentelor de control întocmite de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea sau au sediul social, și, după caz, de autorizația de utilizare eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, valabilă pentru perioada solicitată;

b) buletinele de determinări de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care să ateste depășirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiții deosebite, sau buletine de expertizare eliberate de către direcțiile de sănătate publică și a municipiului București, în care să se ateste prezența unor agenți chimici foarte periculoși sau agenți biologici care nu au prevăzută limita admisibilă, dar care au avut efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor expuși; Jurisprudență

c) planul de prevenire și protecție corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor, cuprinzând măsuri și acțiuni, eșalonate și distribuite trimestrial, în scopul încadrării locurilor de muncă în condiții normale;

d) raportul medicului de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă încadrate în condiții deosebite, din care să reiasă efectele noxelor identificate la aceste locuri de muncă asupra stării de sănătate a lucrătorilor, însoțit de recomandări privind promovarea sănătății în concordanță cu particularitățile expunerii la factori de risc;

e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obținut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă, până la data de 31 decembrie 2015.

(2) Planul de prevenire și protecție prevăzut la alin. (1) lit. c) conține măsurile aferente anului 2015, asumate pentru normalizarea condițiilor de muncă și rămase restante, și, după caz, măsurile de protecție colectivă și cele care rezultă din recomandările prevăzute la alin. (1) lit. d).

(3) Documentele de control prevăzute la alin. (1) lit. a) fac referire la stadiul de realizare a măsurilor propuse și asumate pentru anul 2015.

(4) Determinările de noxe profesionale se efectuează numai în prezența inspectorului de muncă desemnat în acest scop de inspectoratul teritorial de muncă. Jurisprudență

(5) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse la Inspecția Muncii sau Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, după caz, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Jurisprudență

(6) Inspecția Muncii poate acorda reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea întregii documentații prevăzute la alin. (1).

(7) Angajatorul va depune, în termen de 10 zile de la data reînnoirii avizului de încadrare în condiții deosebite, o copie a acestuia însoțită de un exemplar al documentului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c), vizat de Inspecția Muncii, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea.

(8) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (5) conduce la neacordarea reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite.

Art. 3. -

Reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite emise de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare se acordă de către această instituție în condițiile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Jurisprudență

Angajatorii care nu au obținut reînnoirea avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite se pot adresa direct instanței judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 5. -

Cheltuielile necesare obținerii reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite se suportă de către angajator.

Art. 6. -

(1) Semestrial, pe perioada valabilității avizului, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) în vederea normalizării condițiilor de muncă.

(2) Avizele reînnoite pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite își încetează aplicabilitatea la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire și protecție sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (3).

(3) În baza raportărilor prevăzute la alin. (1), inspectorii de muncă vor efectua verificări în vederea stabilirii conformității celor declarate, ale căror rezultate vor fi transmise Inspecției Muncii.

Art. 7. - Jurisprudență

Încadrarea tuturor categoriilor de salariați în locurile de muncă în condiții deosebite se face în cazul în care activitatea acestora se desfășoară numai în aceste locuri de muncă, potrivit programului normal de lucru.

Art. 8. -

Nominalizarea salariaților care își desfășoară activitatea în locurile de muncă în condiții deosebite se face de către angajator, împreună cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.

Art. 9. - Jurisprudență

Perioadele în care un salariat lucrează permanent în locuri de muncă în condiții deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului, prin care sunt reglementate atribuțiile de serviciu ce revin fiecărui salariat.

Art. 10. -

Perioada în care un salariat ce lucrează în locuri de muncă în condiții deosebite a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfășurat în condițiile locului de muncă în care lucra la data ivirii acestor situații.

Art. 11. -

Angajatorii care au nominalizate locuri de muncă în condiții deosebite sunt obligați, pe propria cheltuială, să supună controlului medical periodic, în conformitate cu reglementările legale, toți salariații care își desfășoară activitatea în aceste condiții.

Art. 12. -

Angajatorul este obligat să depună, în termen de 10 zile, la casele teritoriale de pensii, documentul prin care se dovedește reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă.

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Dovedirea perioadelor de activitate desfășurată în locuri de muncă în condiții deosebite anterior datei de 1 aprilie 2001, în vederea pensionării, se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, sau pe baza unei adeverințe emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv. Jurisprudență

(2) Dovedirea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001 se face pe baza declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat inițiale sau rectificative.

(3) În cazul distrugerii arhivelor, perioada lucrată în condiții deosebite, dovedită cu acte, se poate reconstitui, potrivit legii, prin hotărâre judecătorească. Jurisprudență

(4) Locurile de muncă, activitățile și categoriile profesionale încadrate în grupele I și a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 sunt considerate activități desfășurate în condiții deosebite, cu excepția celor care, potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind activități desfășurate în locuri de muncă în condiții speciale.

Art. 14. -

(1) Constituie contravenție nerealizarea de către angajator a măsurilor din planul de prevenire și protecție prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de până la 49 de salariați;

b) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de cel puțin 50 de salariați.

(2) În situația în care, în termen de 45 de zile de la constatarea contravenției prevăzute la alin. (1), angajatorul nu realizează măsurile dispuse în urma controlului, inspectoratul teritorial de muncă poate propune Inspecției Muncii anularea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite.

(3) În cazul anulării avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, Inspecția Muncii va înștiința despre această măsură și casa teritorială de pensii pe raza căreia își desfășoară activitatea angajatorul.

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1).

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Angajatorii care, în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare sau transformare, și-au schimbat sediul social și denumirea ori și-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declanșa procedura prevăzută de prezenta hotărâre numai pentru locurile de muncă existente pentru care s-a primit avizul de încadrare în condiții deosebite, reînnoit.

Art. 16. - Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, cu excepția art. 14 care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
Ministrul sănătății,
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

București, 30 decembrie 2015.

Nr. 1.014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Dovedirea perioadelor de activitate desfășurată în locuri de muncă cu condiții deosebite, anterior datei de 1 aprilie 2001. Dovedirea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001/Proof of the periods of activity carried out in work places under special conditions, prior to 1^st of April 2001. Proof of the contribution periods completed after 1^st of April 2001
;
se încarcă...