Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești din 17.12.2015

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Reviste (8), Modele (6), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 14

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casație și Justiție și de celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege.

(2) Puterea judecătorească este separată și în echilibru cu celelalte puteri ale statului, având atribuții proprii, ce sunt exercitate prin instanțele judecătorești, în conformitate cu principiile constituționale ale independenței și inamovibilității judecătorilor, precum și cu celelalte dispoziții legale.

(3) Instanțele judecătorești înfăptuiesc justiția, în numele legii, în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și a celorlalte drepturi și interese legitime deduse judecății, fără privilegii și fără discriminări.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției.

Art. 2. -

(1) Judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curțile de apel și instanțele militare sunt organizate și funcționează potrivit dispozițiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament.

(2) În cadrul instanțelor, în raport cu competența acestora, funcționează secții sau, după caz, complete specializate. Se pot înființa secții și complete specializate și în alte materii decât cele expres prevăzute de lege. Jurisprudență (3)

(3) La instanțe se constituie și complete pentru judecarea căilor de atac prevăzute de lege.

(4) Completul de judecată este prezidat, prin rotație, de unul dintre membrii acestuia.

Art. 3. -

(1) Ministerul Justiției contribuie la buna organizare și administrare a justiției ca serviciu public.

(2) Mijloacele materiale și financiare necesare funcționării instanțelor sunt asigurate de la bugetul de stat, din amenzi judiciare, cheltuieli judiciare și alte surse extrabugetare, în condițiile legii, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii. Administrarea mijloacelor materiale și financiare se realizează prin curțile de apel și tribunale, președinții acestor instanțe fiind ordonatori secundari de credite, respectiv ordonatori terțiari de credite.

Art. 4. -

(1) Instanțele judecătorești se încadrează cu numărul necesar de judecători, cu numărul necesar de personal auxiliar de specialitate și personal conex, personal al departamentului economico-financiar și administrativ, precum și cu numărul necesar de asistenți judiciari, acolo unde este cazul.

(2) Conducerea instanțelor este asigurată de președinte și, în funcție de volumul de activitate și de complexitatea cauzelor, de unul sau mai mulți vicepreședinți. De asemenea, la fiecare instanță funcționează colegiul de conducere și adunarea generală a judecătorilor.

CAPITOLUL II Dispoziții privind conducerea instanțelor, atribuțiile judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului din departamentul economico-financiar și administrativ

SECȚIUNEA 1 Dispoziții privind activitatea judecătorilor

Art. 5. -

(1) Judecătorii numiți de Președintele României sunt inamovibili. Judecătorii stagiari se bucură de stabilitate.

(2) Judecătorii au următoarele îndatoriri: Reviste (6)

a) să asigure, prin activitatea desfășurată, aplicarea legii și independența puterii judecătorești; Jurisprudență (2)

b) să respecte prevederile legale, normele codului deontologic, regulamentele, hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii date în conformitate cu legea, hotărârile adunărilor generale și ale colegiilor de conducere; Jurisprudență (3)

c) să își perfecționeze continuu pregătirea profesională, conform necesităților de specializare;

d) să aibă un comportament decent și civilizat în relațiile de serviciu; Jurisprudență (4)

e) să dea dovadă de competență profesională și să manifeste calm, răbdare, politețe și imparțialitate față de justițiabili, martori, avocați, procurori și alte persoane cu care intră în contact în calitate oficială;

f) să participe la ședințele de judecată, în completele de judecată stabilite conform legii și să respecte secretul deliberării; Jurisprudență (1)

g) să soluționeze într-un termen rezonabil cauzele deduse judecății; Jurisprudență (3)

h) să asigure securitatea dosarelor pe perioada în care acestea le sunt încredințate spre studiu, soluționare sau motivare;

i) să aducă de îndată la cunoștință președintelui instanței în care funcționează orice ingerință în actul de justiție din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese, care ar putea să îi afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

j) să aducă de îndată la cunoștința președintelui instanței în care funcționează faptul că s-a dispus trimiterea sa în judecată, din momentul în care a luat cunoștință de aceasta;

k) să îndeplinească, în limitele funcției, alte atribuții decât cele privind activitatea de judecată, stabilite, în conformitate cu legea, de conducerea instanței.

(3) Programul de lucru al judecătorilor începe, de regulă, la ora 8,00 și se încheie, de regulă, la ora 16,00. Aceștia sunt, însă, obligați să fie prezenți la ora stabilită pentru îndeplinirea activităților în care sunt planificați ori pe care și le-au stabilit sau care impun prezența lor, ca efect al unor dispoziții legale sau regulamentare, ori pentru ședințele de judecată în care au fost desemnați, precum și la activitățile stabilite de președintele instanței în conformitate cu legea. Reviste (1)

SECȚIUNEA a 2-a Conducerea instanțelor

Art. 6. -

(1) Fiecare instanță judecătorească este condusă de un președinte care exercită atribuțiile manageriale în scopul organizării eficiente a activității acesteia.

(2) În funcție de volumul de activitate și de complexitatea cauzelor, la curțile de apel, președintele poate fi ajutat, de regulă, de 2 vicepreședinți, la tribunale și tribunale specializate președintele poate fi ajutat de 1-2 vicepreședinți, iar la judecătorii președintele poate fi ajutat de un vicepreședinte. Judecătoriile la care președinții sunt ajutați de către vicepreședinți se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii.

(3) La Curtea de Apel București și la Tribunalul București președintele poate fi ajutat de 1-3 vicepreședinți.

(4) Secțiile instanțelor sunt conduse de președinți de secție.

(5) În exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, judecătorii sunt degrevați parțial de activitatea de judecată, proporțional cu atribuțiile specifice funcției de conducere exercitate.

(6) Cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea mandatului funcției de conducere de președinte și vicepreședinte, dar nu mai mult de 9 luni, judecătorii care ocupă aceste funcții comunică Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii opțiunea cu privire la instanța la care vor să funcționeze.

§ 1. Președintele și vicepreședintele curții de apel

Art. 7. -

(1) Președintele curții de apel exercită prerogative manageriale în scopul organizării eficiente a activității curții, precum și atribuții de coordonare și control privind administrarea curții de apel și a instanțelor din circumscripție, după cum urmează:

a) ia măsuri pentru organizarea și buna funcționare a instanței pe care o conduce, precum și a activității instanțelor din circumscripția curții de apel;

b) organizează și coordonează controlul administrării curții de apel și al instanțelor din circumscripția acesteia;

c) asigură și verifică, personal sau prin intermediul vicepreședintelui ori al altor judecători pe care îi desemnează în acest scop, respectarea obligațiilor legale, a regulamentelor, a hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii date în conformitate cu legea, a hotărârilor adunărilor generale și ale colegiilor de conducere de către judecători și personalul auxiliar de specialitate, la toate instanțele din circumscripție; Jurisprudență (1)

d) urmărește permanent realizarea unui management eficient al resurselor umane la curtea de apel și instanțele din circumscripția acesteia, pentru asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate, raportat la fiecare persoană și, dacă este cazul, propune măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu consultarea președinților instanțelor vizate;

e) repartizează, organizează și controlează personalul din cadrul compartimentelor auxiliare ale curții de apel;

f) înființează și desființează completele specializate ale secțiilor instanței pe care o conduce;

g) organizează și coordonează activitatea de repartizare aleatorie a cauzelor și stabilește regulile aplicabile în situațiile neprevăzute de lege sau de prezentul regulament;

h) desemnează vicepreședintele sau, după caz, judecătorul care îl înlocuiește atunci când lipsește de la instanță și în toate situațiile de imposibilitate temporară de exercitare a funcției;

i) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea în funcția de președinte de secție, precum și revocarea din această funcție pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor prevăzute de lege sau regulamente;

j) desemnează judecătorii care răspund de organizarea activității de formare profesională continuă a judecătorilor de la curtea de apel și instanțele din circumscripția acesteia;

k) desemnează, prin rotație, judecătorii care comunică Inspecției judiciare informațiile, datele și documentele solicitate;

l) desemnează judecătorii care urmează să îndeplinească, potrivit legii, și alte atribuții decât cele privind activitatea de judecată și stabilește atribuțiile pe care urmează să le îndeplinească aceștia;

m) deleagă, cu acordul lor, judecătorii de la instanțele din circumscripția curții de apel, în condițiile legii, și comunică această măsură în termen de 15 zile Consiliului Superior al Magistraturii;

n) emite avizul consultativ în vederea prezentării la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari;

o) numește personalul auxiliar de specialitate și personalul din departamentul economico-financiar și administrativ al curții de apel și al instanțelor din circumscripția acesteia, aprobă transferul, delegarea, detașarea și dispune promovarea, aplicarea sancțiunilor disciplinare și încetarea raporturilor de serviciu și de muncă pentru aceste categorii de personal, în condițiile legii; Jurisprudență (5)

p) convoacă, anual sau ori de câte ori este necesar, adunarea generală a judecătorilor curții de apel și adunarea generală a judecătorilor din circumscripția acesteia, pe care le prezidează;

q) convoacă colegiul de conducere al curții și prezidează ședințele acestuia;

r) asigură, în condițiile legii, colaborarea instanțelor din circumscripția curții de apel cu parchetele de pe lângă acestea, organele de poliție, organizațiile profesionale ale avocaților, notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor judecătorești, mediatorilor, experților și interpreților, precum și cu alte instituții și organizații;

s) ia măsuri pentru respectarea programului de activitate și folosirea eficientă a timpului afectat acestuia de către întreg personalul curții, pentru îndeplinirea la timp și în condiții de calitate a lucrărilor și pentru stabilirea unor raporturi de serviciu care să asigure realizarea corespunzătoare a atribuțiilor;

ș) ia măsuri pentru elaborarea și publicarea jurisprudenței curții de apel;

t) sesizează comisia medicală de specialitate în cazul prevăzut de art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ț) aprobă stimulentele bănești, premiile și primele prevăzute de lege pentru judecători și celelalte categorii de personal din cadrul curții de apel și al instanțelor judecătorești din circumscripția acesteia.

(2) Președintele curții de apel este ordonator secundar de credite și răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredințate unității pe care o conduce, de ținerea la zi a contabilității și de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare. Atribuțiile specifice de ordonator secundar de credite pot fi delegate vicepreședintelui sau, după caz, unuia dintre vicepreședinți ori managerului economic.

(3) Președintele curții de apel ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre arestarea preventivă, arestarea la domiciliu sau trimiterea în judecată și suspendarea din funcție de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la curtea de apel, acesta să fie înlocuit din ședințele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absență.

(4) Atribuția președintelui prevăzută la alin. (1) lit. f) este exercitată la propunerea colegiului de conducere, iar atribuția prevăzută la alin. (1) lit. i) este exercitată cu consultarea judecătorilor secției și cu avizul colegiului de conducere.

(5) Președintele curții de apel informează Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la punerea în executare a sancțiunilor disciplinare constând în diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute și mutarea disciplinară.

(6) Președintele curții de apel îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau de regulamente.

(7) În exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, președintele emite decizii sau ordine de serviciu.

Art. 8. -

(1) Vicepreședintele curții de apel exercită următoarele atribuții:

a) asigură și verifică respectarea obligațiilor legale și a regulamentelor de către judecători, personalul auxiliar de specialitate și personalul din departamentul economico-financiar și administrativ;

b) asigură cunoașterea și valorificarea practicii instanțelor de control judiciar, a deciziilor Curții Constituționale, a jurisprudenței europene, precum și a hotărârilor obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție;

c) organizează informarea judecătorilor cu privire la actele normative nou-apărute;

d) organizează studiul profesional al judecătorilor, urmărește realizarea acestuia și coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare;

e) organizează activitatea de formare profesională continuă a judecătorilor de la curtea de apel și de la instanțele din circumscripția acesteia și verifică modul în care judecătorii desemnați în acest scop își îndeplinesc atribuțiile;

f) asigură controlul permanent asupra modului în care sunt păstrate dosarele, mapele de hotărâri și registrele curții de apel și ale instanțelor din circumscripția acesteia;

g) urmărește și ia măsuri pentru operaționalitatea bazei tehnice și a suportului informatic pentru efectuarea actelor de procedură, a comunicărilor și notificărilor prevăzute de lege, prin mijloace electronice, inclusiv în vederea publicării acestora în Buletinul Procedurilor de Insolvență (denumit în continuare BPI);

h) urmărește și ia măsuri pentru operaționalitatea bazei de date informatice privind personalul de la curtea de apel și de la instanțele din circumscripție, precum și pentru întreținerea acesteia în condiții optime;

i) organizează paza sediului instanței și a celorlalte bunuri, precum și paza contra incendiilor, în condițiile legii;

j) verifică modul în care sunt respectate prevederile legale privind protecția muncii;

k) coordonează activitatea corpului de jandarmi la nivelul curții de apel.

(2) Vicepreședintele curții de apel îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau de regulamente ori stabilite de președintele instanței, conform legii.

(3) Vicepreședintele desemnat să înlocuiască președintele instanței exercită, în lipsa acestuia, atribuțiile prevăzute de art. 7.

(4) Atribuțiile prevăzute de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură penală, și de alte legi speciale în materie penală pentru președintele instanței sau judecătorul desemnat de acesta pot fi exercitate, în condițiile prevăzute de lege, de către unul dintre vicepreședinți.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, denumită în continuare Codul de procedură civilă, și de alte legi speciale în materie civilă, pentru președintele instanței sau judecătorul desemnat de acesta.

(6) Atribuțiile fiecărui vicepreședinte sunt stabilite prin decizie a președintelui curții de apel, ținând seama de specializarea vicepreședinților și de experiența profesională a acestora. Exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se realizează, pentru fiecare domeniu, de către vicepreședintele care a fost desemnat conform prevederilor alin. (4) și (5).

§ 2. Președintele și vicepreședintele tribunalului

Art. 9. -

(1) În activitatea de coordonare și control privind administrarea tribunalului și a instanțelor din circumscripție, președintele tribunalului exercită, la nivelul tribunalului și în limitele funcției sale, atribuțiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -i), k), l), p) -t), precum și următoarele:

a) numește, când este cazul, judecătorul de serviciu și stabilește locul și programul de desfășurare a activității acestuia;

b) este ordonator terțiar de credite și răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredințate unității pe care o conduce, de ținerea la zi a contabilității și de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare. Atribuțiile specifice de ordonator terțiar de credite pot fi delegate vicepreședintelui sau, după caz, unuia dintre vicepreședinți ori managerului economic.

(2) Prevederile art. 7 alin. (3), (4), (6) și (7) se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. -

(1) Vicepreședintele tribunalului exercită, la nivelul tribunalului și în limitele funcției sale, atribuțiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) -g) și i) -k).


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...