Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, operatorii economici autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile procedurii prevăzute la art. 1.

(2) Persoanele fizice și/sau juridice prevăzute la alin. (1) răspund integral pentru eventuale consecințe apărute ca urmare a nerespectării obligațiilor ce le revin conform prezentei proceduri.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 19-22 la Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 și 255 bis din 16 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 16 decembrie 2015.

Nr. 179.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...