Parlamentul României

Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 decembrie 2015 până la 10 iulie 2016, fiind înlocuit prin Lege 123/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2015, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2016, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. reglementări privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile;

4. modificarea art. 11 al capitolului II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

5. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

II. Dezvoltare regională și administrație publică:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

3. modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată;

4. stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

5. măsuri referitoare la eficientizarea activității unor structuri ale administrației publice centrale și întreprinderi publice cu capital de stat, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

III. Justiție:

1. reglementări privind statutul personalului de probațiune;

2. modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Muncă și protecție socială:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată;

2. aprobarea plății cotizației anuale de participare a României, în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare.

V. Agricultură, dezvoltare rurală și mediu:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Comunicații și societate informațională:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010;

2. stabilirea tarifului de utilizare a Sistemului electronic de achiziții publice, conform legislației privind achizițiile publice.

VII. Transporturi:

1. modificarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare;

4. modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

5. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată;

6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare.

VIII. Cultură:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;

3. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare.

IX. Educație și cercetare științifică:

- măsuri privind asigurarea eticii și a bunei conduite în domeniile educației, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

X. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2016. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 22 decembrie 2015.

Nr. 346.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...