Guvernul României

Hotărârea nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative și al art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Energiei

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale, principalele obiective, funcții și atribuții

Art. 1. -

(1) Ministerul Energiei se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile energetic și al resurselor energetice, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

(2) Ministerul Energiei este minister cu rol de sinteză.

(3) Ministerul Energiei, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202E, sectorul 6.

Art. 2. -

(1) Ministerul îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile energetic și al resurselor energetice, precum și a strategiilor și a programelor privind creșterea economică în aceste domenii;

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate, precum și în ceea ce privește administrarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa și monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare;

c) de autoritate competentă pentru gestionarea și derularea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în implementarea Planului național de investiții, precum și în monitorizarea și punerea în aplicare a acestuia, în baza art. 10c din Directiva EU-ETS 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 privind schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană, pentru modernizarea sectorului producției de energie electrică din România;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniile sale de activitate; Modificări (1)

e) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniile energetic și al resurselor energetice;

f) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniile energetic și al resurselor energetice, precum și controlul funcționării entităților care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

g) de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;

h) de autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menținerea, controlul și supravegherea stocurilor minime de țiței și produse petroliere, potrivit Legii nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere;

i) de administrare a proprietății publice din domeniul energetic, cu excepția activelor rețelei electrice de transport și a terenurilor pe care aceasta este amplasată;

j) de coordonare, la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități competente, a activităților privind relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate;

k) de asigurare a participării în cadrul comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state și elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului și Guvernului pe domeniile aflate în responsabilitate;

l) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa;

m) de autoritate națională competentă responsabilă cu facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun, pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009.

(2) Principiile care stau la baza activității ministerului sunt următoarele:

a) profesionalism, integritate și transparență în activitatea proprie, precum și în cea a entităților care își desfășoară activitatea sub autoritatea ministerului;

b) coerența, stabilitatea și predictibilitatea în domeniile aflate în responsabilitatea sa;

c) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene, în domeniile din competența sa;

d) eficiență și eficacitate în managementul fondurilor publice;

e) colaborarea cu partenerii sociali;

f) asigurarea unui climat concurențial pe piața energiei și resurselor energetice.

Art. 3. -

(1) În realizarea funcțiilor sale, ministerul exercită, în principal, următoarele atribuții, în conformitate cu reglementările în vigoare:

1. elaborează strategia energetică națională, politica energetică și asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, potrivit prevederilor art. 6 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

2. asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 994/2010, potrivit art. 102 lit. l) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și al art. V din Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și împlinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative;

3. elaborează, potrivit legii, acte normative sau administrative în domeniul ajutorului de stat sau de minimis, potrivit art. 3 alin. (4) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

4. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția și la ajustarea structurală a industriilor energetică și extractivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;

5. asigură administrarea proprietății publice din domeniul energetic, în baza art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare;

6. îndeplinește atribuțiile în calitate de instituție publică implicată privind exercitarea calității de acționar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, reorganizarea și, după caz, lichidarea societăților naționale, companiilor naționale și a altor societăți din domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, precum și din domeniul exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, țiței și gaze naturale, nominalizate în anexa nr. 2, precum și a filialelor acestora în condițiile prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, și în această calitate:

a) administrează participațiile statului la societățile naționale, companiile naționale și societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a acestor societăți și companii, pentru restructurarea și pregătirea lor pentru privatizare, după caz;

b) desfășoară activități de privatizare, potrivit legii, precum și activități de monitorizare a modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de privatizare în cadrul activității de postprivatizare;

7. fundamentează, elaborează și propune proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare, potrivit Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014;

8. gestionează bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare conform art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014;

9. gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementează, monitorizează și pune în aplicare investițiile din Planul național de investiții, în conformitate cu dispozițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții;

10. gestionează bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea, monitorizarea și punerea în aplicare a investițiilor din Planul național de investiții potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015;

11. asigură informarea, consultarea și instruirea entităților aflate sub autoritatea ministerului cu privire la dezvoltarea durabilă, producția și consumul durabil, precum și strategiile tematice ale Uniunii Europene potrivit art. 53 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare;

12. asigură, coordonează și monitorizează îndeplinirea angajamentelor pentru domeniile energetic și al resurselor energetice care rezultă din acordurile încheiate de statul român cu organismele financiare internaționale (IFI) potrivit art. 53 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare;

13. urmărește realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul de gestionare a deșeurilor, referitoare la gestionarea deșeurilor generate de industria extractivă, potrivit art. 4 pct. 28 și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;

14. monitorizează, împreună cu Consiliul Concurenței, nivelul de acordare a ajutoarelor de stat din domeniul resurselor minerale energetice în conformitate cu deciziile Comisiei Europene;

15. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniile energetic și resurselor energetice, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructuri critice naționale și europene din domeniile energetic și resurselor energetice, în condițiile legii, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul național de management al situațiilor de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea 18/2011;

16. participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind apărarea și securitatea națională, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurilor critice naționale și europene, precum și în orice alt domeniu în baza deciziilor adoptate în condițiile legii, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.491/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011;

17. întocmește și prezintă informări Consiliului Suprem de Apărare a Țării, potrivit Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare;

18. aprobă, potrivit legii, investițiile finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, ale societăților naționale, companiilor naționale și societăților aflate sub autoritatea ministerului, potrivit art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

19. elaborează politica de eficiență energetică în sectorul de producție a energiei electrice, în vederea creșterii eficienței în utilizarea combustibililor și energiei, potrivit art. 4 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

20. coordonează activitatea de producere a energiei electrice și de dezvoltare de proiecte pentru operatorii economici aflați sub autoritatea ministerului, potrivit prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

21. urmărește situația stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național privind resursele primare de energie, potrivit prevederilor art. 6 lit. p) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

22. informează autoritatea competentă de mediu privind aplicarea de către operatorii economici din sectorul energetic a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale transpusă prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

23. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, care se desfășoară în țară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele și Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;

24. urmărește mediatizarea și punerea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională, la care ministerul este parte, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011;

25. inițiază acțiuni de cooperare internațională și de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terțe piețe, potrivit Legii nr. 590/2003 și Legii nr. 276/2011;

26. îndeplinește atribuțiile privind atragerea de investiții, a unor investitori străini și români, pentru realizarea unor proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/1998, cu modificările ulterioare;

27. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale la care România este parte în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011;

28. îndeplinește atribuțiile de organism intermediar pentru energie, conform acordului de delegare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", respectiv pentru Programul operațional "Infrastructură mare" în baza art. 3 lit. i) și art. 4 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene, structurale și de investiții 2014-2020;

29. inițiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaționale în domeniile energetic și al resurselor energetice în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011;

30. transpune, implementează, monitorizează aplicarea legislației Uniunii Europene în domeniile coordonate și asigură desfășurarea activităților de către partea română în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, în domeniile energetic și al resurselor energetice, potrivit art. 53 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare, și art. 6 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

31. asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenție "energie" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013, precum și din cadrul Programului operațional "Infrastructură mare" 2014-2020, în baza art. 3 lit. i) și art. 4 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 și a Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014;

32. asigură întâlniri periodice cu reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și cu operatori economici din domeniile energetic și al resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

33. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru operatorii economici pentru care are calitatea de minister de resort potrivit art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare;

34. exercită calitatea de autoritate concedentă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepția activelor rețelei electrice de transport și a terenurilor pe care aceasta este amplasată, potrivit prevederilor art. 6 lit. g) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

35. exercită calitatea de autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuție a gazelor naturale potrivit art. 100 pct. 581 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

36. avizează documentația pentru obținerea licențelor din domeniul resurselor energetice, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și art. 47 lit. j) teza finală din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;

37. desemnează reprezentanți în comisiile de recepție a lucrărilor de investiții finanțate integral sau parțial din bugetul de stat pentru entitățile aflate sub autoritatea ministerului, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

38. asigură punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009;

39. asigură punerea în aplicare a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, respectiv derularea contractelor de prestare de servicii pentru eșantionarea benzinei și motorinei, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare;

40. asigură promovarea resurselor regenerabile de energie, potrivit art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

41. centralizează, prelucrează și transmite către Comisia Europeană informațiile și datele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și livrărilor de țiței în cadrul Comunității, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de consum ale produselor petroliere și a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și a prețurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare.

(2) Îndeplinește atribuțiile de autoritate publică tutelară, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru companiile naționale, societățile naționale și societățile prevăzute în anexa nr. 2.

(3) În exercitarea funcțiilor, ministerul exercită, în domeniile sale de competență, următoarele atribuții cu caracter general:

1. elaborează politici publice;

2. elaborează, inițiază și promovează proiecte de acte normative, coordonează și controlează aplicarea acestora și avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, în conformitate cu atribuțiile conferite prin prezenta hotărâre;

3. participă la fundamentarea și la elaborarea strategiei și a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează și asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare;

4. inițiază, negociază sau participă la negocierea tratatelor internaționale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora în condițiile legii;

5. asigură armonizarea reglementărilor legislative naționale cu cele ale Uniunii Europene;

6. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale;

7. monitorizează implementarea directivelor europene transpuse în legislația națională;

8. asigură dialogul permanent cu patronatele și cu asociațiile sindicale, cu mass-media și cu celelalte componente ale societății civile în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ aferent;

9. asigură relația cu Parlamentul României, cu Consiliul Economic și Social și cu exponenți ai societății civile în problemele specifice;

10. fundamentează, elaborează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării ministerului și urmărește execuția bugetului;

11. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, din credite externe, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, pentru domeniile sale de activitate;

12. asigură formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului și colaborează cu instituțiile de specialitate în acest sens;

13. elaborează răspunsuri la petiții și acordă informații de interes public, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale;

14. realizează și editează materiale promoționale, materiale informative, buletine și jurnale de informare din sfera sa de activitate.

(4) Ministerul îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de alte acte normative în vigoare, de acordurile internaționale sau de acte încheiate potrivit dispozițiilor legale, aplicabile și corespunzătoare domeniilor coordonate.

Art. 4. -

În exercitarea atribuțiilor sale, ministerul colaborează, în condițiile legii, cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte organisme și instituții publice.

Art. 5. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministerul este autorizat:

a) să controleze entitățile aflate sub autoritatea sa și să dea dispoziții obligatorii în vederea restabilirii legalității și creșterii competitivității economice; Puneri în aplicare (1)

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;

c) să inițieze și să supună aprobării Guvernului, în condițiile legii, strategiile de privatizare, restructurare și/sau lichidare ale operatorilor economici din domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, precum și din domeniul exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, țiței și gaze naturale, nominalizați în anexa nr. 2, precum și pentru filialele acestora;

d) să încheie protocoale de schimburi de informații și documente, precum și de colaborare cu alte autorități ale administrației publice, instituții publice, operatori economici, instituții de credit și alte persoane, în condițiile legii, în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora;

e) să solicite furnizarea informațiilor relevante referitoare la activitatea de echilibrare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, respectiv a Sistemului electroenergetic național, în vederea desfășurării activității autorității competente conform Regulamentului (UE) nr. 994/2010;

f) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea ministerului

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Structura organizatorică la nivel de servicii, birouri și compartimente, numărul posturilor de conducere, precum și alocarea personalului în direcții generale, direcții, servicii, birouri și compartimente sunt stabilite prin ordin al ministrului energiei, emis în temeiul și pentru executarea prezentei hotărâri, fără a se modifica anexa nr. 1.

(3) Personalul ministerului este compus din demnitari publici, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice, precum și din personal contractual.

(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 267, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.

Art. 7. -

(1) Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile structurilor din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Energiei, aprobat prin ordin al ministrului energiei.

(2) Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile individuale ale personalului din cadrul ministerului se stabilesc prin fișa postului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Statul de funcții, statul de personal și structura posturilor pe direcții generale, direcții, servicii, birouri și compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum și încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului energiei, cu păstrarea statutului profesional și a drepturilor salariale.

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea ministerului

Art. 8. -

(1) Conducerea ministerului se asigură de către ministrul energiei, denumit în continuare ministrul.

(2) Ministrul reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop, ministrul poate da mandat de reprezentare persoanelor din subordine.

(3) În fața autorităților jurisdicționale, ministerul este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, potrivit competenței stabilite prin ordin al ministrului.

(4) Ministrul este ordonator principal de credite pentru domeniile pentru care a fost învestit.

(5) Ministrul îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.

(7) Prin ordin al ministrului pot fi delegate atribuțiile de conducere, reprezentare și angajare a ministerului secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct.

(8) În cazul în care ministrul nu își poate exercita atribuțiile, va desemna secretarul de stat care exercită aceste atribuții, în condițiile legii.

(9) Pe lângă ministru funcționează Colegiul ministerului. Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 9. -

(1) Ministrul este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și de secretarul general și un secretar general adjunct, numiți în condițiile legii.

(2) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului.

(3) Secretarul general al ministerului exercită atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Energiei ori încredințate de ministru, potrivit legii. Modificări (1)

(4) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acestuia.

Art. 10. -

Companiile naționale, societățile naționale și societățile pentru care ministerul îndeplinește atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării, precum și regiile autonome aflate sub autoritatea acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 2.

CAPITOLUL II Dispoziții finale

Art. 11. -

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în structura organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. -

Ministerul are în dotare un parc auto, iar, pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3, potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

Ministerul poate închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

Art. 14. -

(1) Patrimoniul ministerului se constituie prin preluarea patrimoniului aferent domeniului energetic și resurselor energetice de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, potrivit art. 3 și art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.

(2) Ministerul Energiei predă Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri personalul, posturile și patrimoniul aferent domeniului întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, prin protocol de predare-preluare, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2015.

Art. 15. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 28 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului
și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
Ministrul fondurilor europene,
Carmen Aura Răducu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

București, 16 decembrie 2015.

Nr. 980.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Energiei

ANEXA Nr. 2

Companiile naționale, societățile naționale și societățile pentru care Ministerul Energiei îndeplinește atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării, precum și regiile autonome aflate sub autoritatea Ministerului Energiei

1. Societatea OMV PETROM - S.A. București - participația statului
2. Societatea "Oil Terminal" - S.A. Constanța
3. Societatea "Conpet" - S.A. Ploiești
4. Societatea "Rompetrol Rafinare" - S.A. Năvodari
5. Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
6. Societatea GDF SUEZ ENERGY România - S.A. București - participația statului
7. Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. Târgu Mureș - participația statului
8. Societatea E.ON DISTRIBUȚIE ROMÂNIA - S.A. - participația statului
9. Societatea de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, în dizolvare și lichidare voluntară
10. Societatea "Electrocentrale Grup" - S.A. București și filialele sale
11. Societatea Electrocentrale București - S.A. București
12. Societatea Electrocentrale Constanța - S.A. Constanța
13. Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.
14. Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.
15. Societatea Uzina Termoelectrica Midia - S.A. Năvodari
16. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. București, în insolvență, cu filiala sa
17. Societatea Națională Nuclearelectrica - S.A. București, cu filiala sa
18. Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, cu filialele sale
19. Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - S.A. București
20. Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani, în dizolvare și lichidare voluntară
21. Compania Națională a Uraniului - S.A. București
22. Societatea Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit - S.A. Craiova, în insolvență
23. Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești, cu filialele sale
24. Societatea pentru Închiderea-Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu, în faliment
25. Societatea Minieră Banat - Anina - S.A., în faliment
26. Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A.
27. Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, în insolvență
28. Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN Mioveni
29. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploiești, în faliment

ANEXA Nr. 3

Mijloacele de transport și consumul de carburanți pentru activități specifice

Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat
(bucăți)
Consumul maxim de carburant pentru un vehicul
(litri/lună)
0 1 2 3 4
Aparatul propriu*)
Pentru transport marfă și persoane (structuri funcționale/delegații) Autovehicule 20 300

*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

NOTE:

1. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.

2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului energiei.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...