Parlamentul României

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Modificări (8), Puneri în aplicare (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (3), Reviste (16), Proceduri (1), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 947 din 22 decembrie 2015.

În vigoare de la 23 aprilie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Comentarii expert (1)

(1) În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) zilier - persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații; Modificări (1), Reviste (1)

b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional; Reviste (3)

c) registrul de evidență a zilierilor, denumit în continuare Registru - registru cu regim special, întocmit de către beneficiar pentru a ține evidența zilnică a zilierilor; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

d) activități cu caracter ocazional - activitățile care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

(2) Pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional și cetățenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române.

(3) Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepția: Modificări (1)

a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a grădinilor botanice din subordinea universităților, pentru activitățile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. l), m) și o); Modificări (1)

b) unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. p) -s);

c) Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) -c); Modificări (1)

d) instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. k). Reviste (1)

Art. 2. -

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar se stabilește în condițiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă. Modificări (1)

(2) O persoană poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani. Derogări (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitate ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali. Puneri în aplicare (1)

(4) Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate.

CAPITOLUL II Desfășurarea activităților de către zilieri

Art. 4. - Reviste (2)

(1) Durata activității ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Reviste (1)

(2) Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopții. Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Zilierul minor poate presta activități necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepție, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani poate presta activități necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea și sănătatea personală.

(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Modificări (4), Derogări (2), Reviste (1)

(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 5. -

(1) Beneficiarul are următoarele drepturi: Modificări (1)

a) să stabilească activitățile pe care urmează să le desfășoare zilierul, locul executării activității și durata acesteia;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.

(2) Beneficiarul are următoarele obligații: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) să înființeze Registrul de evidență a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele de evidență a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului și/sau la punctele de lucru, după caz; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

b) să completeze Registrul de evidență a zilierilor, înainte de începerea activității, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege; Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

c) să prezinte Registrul de evidență a zilierilor organelor de control abilitate; Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum și cu privire la drepturile și obligațiile sale; Jurisprudență

e) să plătească zilierului remunerația cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârșitul fiecărei zile; plata remunerației se poate realiza cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar; modalitatea de plată electronică și aspectele care privesc plata remunerației se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Modificări (2)

(3) În domeniul securității și sănătății în muncă, beneficiarul are următoarele obligații: Modificări (1)

a) să asigure securitatea și sănătatea în muncă a zilierilor;

b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activității și/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus și la măsurile de prevenire și protecție pe care trebuie să le respecte;

c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătății le permite desfășurarea activităților repartizate de beneficiar; Modificări (1)

d) să pună la dispoziție zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea și sănătatea acestora;

e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilieri;

f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicați zilieri;

g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activității; modalitatea de înregistrare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Art. 6. -

Cercetarea evenimentului în care au fost implicați zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.

Art. 7. - Modificări (1), Comentarii expert (1)

(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. Modificări (1)

(2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remunerația brută și se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2), Referințe (1), Comentarii expert (1)

Art. 8. - Modificări (1), Proceduri (1)

(1) Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmește zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde își are sediul, un extras al Registrului de evidență a zilierilor conținând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face și pe suport electronic, după caz. Modelul registrului electronic de evidență a zilierilor și modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Inspecția Muncii va centraliza la nivel național datele transmise potrivit alin. (2) de către inspectoratele teritoriale de muncă, pentru a monitoriza și verifica respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opțional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj și la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuțiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Modificări (1)

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

În situația producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului. Modificări (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3)

(1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remunerație al cărei cuantum se stabilește prin negociere directă între părți, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(2) Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier și beneficiar. Modificări (1), Derogări (1)

(3) Dovada plății remunerației se face prin semnătura zilierului în Registru.

Art. 12. - Comentarii expert (1)

(1) Zilierii au următoarele obligații în domeniul securității și sănătății în muncă:

a) să își însușească și să respecte măsurile de prevenire și protecție stabilite de beneficiar; Modificări (1)

b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziție de către beneficiar; Modificări (1), Jurisprudență

c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă; Jurisprudență

e) să comunice imediat beneficiarului orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea zilierilor; Modificări (1)

f) să pună la dispoziția inspectorilor de muncă informațiile și documentele solicitate cu ocazia controlului.

(2) Beneficiarul care folosește minori în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional are obligația de a respecta toate dispozițiile legale privitoare la protecția minorilor la locul de muncă. Modificări (1)

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată: Modificări (1), Reviste (1)

a) agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01; Reviste (1)

b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit și acvacultură - diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - clasa 3821 și clasa 3811;

e) recuperarea materialelor - grupa 383;

f) comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii - grupa 462;

g) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - grupa 823;

h) publicitate - grupa 731;

i) activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004; Reviste (1)

j) activități de cercetare-dezvoltare în biotehnologie - clasa 7211, activități de cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie - clasa 7219;

k) activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);

l) activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare - clasa 8130;

m) creșterea materialului săditor - creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;

n) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale - clasa 9140;

o) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale - clasa 0149;

p) hoteluri și alte facilități de cazare - diviziunea 55; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia); Modificări (1)

q) facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;

r) activități ale bazelor sportive - clasa 9311;

s) activități ale cluburilor sportive - clasa 9312;

ș) activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.

(2) Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Răspunderea contravențională

Art. 14. -

(1) Următoarele fapte săvârșite de beneficiar constituie contravenții și se sancționează după cum urmează: Modificări (2)

a) încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;

b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) -d), art. 5 alin. (3) lit. e) -g) și art. 8 alin. (1) și (2), cu amendă de 6.000 lei; Jurisprudență

c) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constând în lipsa acordului pe care zilierul și beneficiarul trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remunerației să se realizeze cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; Modificări (1)

d) încălcarea prevederilor art. 7, cu amendă de 20.000 lei și interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existență a beneficiarului; Modificări (1)

e) beneficiarul care folosește zilieri pentru alte activități decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei; Modificări (1)

f) beneficiarul care folosește zilieri pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispozițiilor art. 4 se sancționează cu amendă de 6.000 lei. Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), e) și f) se realizează de către inspectorii de muncă.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d) se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 16. - Reviste (1)

Litigiile dintre beneficiar și zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluționează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfășurării activității zilierului. Modificări (1)

Art. 17. -

În termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei și protecției sociale și ministrul finanțelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi*).

*) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 831/600/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 3 iunie 2015, care a abrogat Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Registrul de evidență a zilierilor - model Modificări (1)

Beneficiar . . . . . . . . . . Modificări (1)

CUI . . . . . . . . . .

Cod CAEN . . . . . . . . . .

Nr. crt. Data de desfășurare a activității Numele și prenumele zilierului Actul de identitate și CNP Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătății sale îi permite desfășurarea activității Semnătura zilierului la începerea activității după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activității Nr. de ore lucrate Remunerația brută convenită Remunerația netă plătită Semnătura de confirmare de primire a banilor Loc pentru ștampila și semnătura beneficiarului *) Acordul părinților/ reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Modificări (1)

*) A se vedea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
a Registrului de evidență a zilierilor
Modificări (1)

1. Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

2. CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului. Modificări (1)

3. Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activității economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfășoare activitatea. Modificări (1)

4. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri. Puneri în aplicare (1)

5. În coloana nr. 2 - Data de desfășurare a activității - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.

6. În coloana nr. 3 - Numele și prenumele zilierului - se vor trece numele și prenumele zilierului. Puneri în aplicare (1)

7. În coloana nr. 4 - Actul de identitate și CNP - se vor trece tipul actului (BI, CI, pașaport), seria și numărul acestuia și codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.

8. În coloana nr. 5 - Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătății sale îi permite desfășurarea activității - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității.

9. În coloana nr. 6 - Semnătura zilierului la începerea activității, după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității și după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă.

10. În coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activității - se vor trece explicit activitatea din CAEN și locul unde se desfășoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).

11. În coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.

12. În coloana nr. 9 - Remunerația brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părți.

13. În coloana nr. 10 - Remunerația netă plătită - se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.

14. În coloana nr. 11 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remunerației nete cuvenite la sfârșitul zilei de lucru.

15. În coloana nr. 12 - Loc pentru ștampila și semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna și va aplica ștampila. Modificări (1)

16. În coloana nr. 13 - Acordul părinților/reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prietenii Fiscalității nr. 45/2018
Modificări la modificările la legea zilierilor: Noutăți privind instituțiile publice
Solicitarea de anulare a PV de control emis de ITM pentru neîntocmire CIM în formă scrisă. Ce a decis instanța?
Activitățile cu zilieri urmează un regim modificat!
Prietenii Fiscalității nr. 2/2019
Necesitatea unor reglementări corespunzătoare a formelor de muncă atipică în România
Zilierii ar putea munci la stat. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Guvernul a redus numărul zilierilor prin OUG nr. 114, dar acum îi reangajează pentru taberele de copii
Din această săptămână se aplică noile modificări la legea zilierilor. Ce trebuie să reținem?
Modalitățile actului juridic civil (ale contractului civil) versus modalitățile contractului individual de muncă. Termenul și condiția
Proceduri:
Procedura privind completarea corectă a registrului de zilieri
;
se încarcă...