Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 decembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

- art. 5 alin. (4), art. 82, 107, 120, 121, 151, art. 169 alin. (5) și (7), art. 173 și 174 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

a) 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p, și "Fișa capacității de cazare", cod 14.13.01.13/3p;

b) 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit", cod 14.13.01.13/9, și "Anexa nr. . . . la Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit";

c) 222 "Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate", cod 14.13.01.13/5i;

d) 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/1i;

e) 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5;

f) 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale", cod 14.13.02.13./3a, și anexa nr. 1 "Situație privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit", respectiv anexa nr. 2 "Situație privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuției lunare de asigurări sociale";

g) 650 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor", cod 14.13.02.15/cfb, și anexa "Situație privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate".

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se completează și se depun conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Modificări (1)

Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 și stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit pe venit și contribuții sociale.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 10 decembrie 2015.

Nr. 3.622.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXĂ

Situație privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate

Decizie anterioară Decizie curentă
Luna Bază de calcul rezultată din contract (e) Plafon maxim prevăzut de lege Bază de calcul CASS Bază de calcul rezultată din contract (e) Plafon maxim prevăzut de lege Bază de calcul CASS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit"

Cod 14.13.01.13/3p

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, provenind din:

a) activități independente;

b) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

c) activități agricole impuse în sistem real;

d) silvicultură și piscicultură.

NOTĂ:

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor, prin completarea și depunerea declarației.

2. Formularul se utilizează pentru:

a) declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere;

În cazul contribuabililor care desfășoară activități pentru care venitul net se stabilește pe baza normelor de venit, se vor avea în vedere dispozițiile pct. 6.2 de la pct. 6 secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată";

b) exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net;

c) recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit și contribuții sociale, potrivit legii.

3. Declarația se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, potrivit art. 169 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

4. Activități independente

4.1. Declarația se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale.

4.2. În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația depunerii declarației, se cuprind:

- venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

- venituri din profesii liberale;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situația

în care plătitorii de venituri nu au obligația calculării și reținerii impozitului.

4.3. Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din mai multe surse depun câte o declarație pentru fiecare sursă.

4.4. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere, cu excepția persoanelor fizice pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

5. Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă

5.1. Venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele de la subpct. 5.2. și 5.3

5.1.1. Declarația se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente.

5.1.2. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv bifează căsuța "Cedarea folosinței bunurilor" și căsuța "sub 5 contracte, inclusiv" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 1 "Categoria de venit".

5.1.3. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă.

5.1.4. În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează și depune câte o declarație, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

5.2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente

5.2.1. Declarația se depune de către contribuabilii care la sfârșitul anului precedent celui de impunere realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.

5.2.2. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere, aflate în derulare în anul de impunere.

La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole.

5.2.3. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente bifează căsuța "Cedarea folosinței bunurilor" și căsuța "peste 5 contracte" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 1 "Categoria de venit".

5.3. Venituri din închirierea în scop turistic

5.3.1. Declarația se completează pentru fiecare an fiscal de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice.

La declarație se anexează formularul "Fișa capacității de cazare", completată corespunzător situației contribuabilului, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat.

5.3.2. Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, precum și contribuabilii care depășesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat, bifează căsuța "Cedarea folosinței bunurilor" și căsuța "În scop turistic" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 1 "Categoria de venit" și menționează numărul de camere de închiriat în scop turistic, pentru anul în curs, situate în locuințe proprietate personală.

5.3.3. În situația în care în cursul anului se depășește numărul camerelor închiriate (peste 5) se va depune un nou formular, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, bifându-se căsuța "Sistem real" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 2 "Determinarea venitului net". De la data depășirii numărului de camere închiriate (peste 5) și până la sfârșitul anului fiscal, determinarea venitului net se face în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute pentru categoria venituri din activități independente.

Veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activități independente" de la titlul IV "Impozitul pe venit" din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente, pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real, după caz.

5.3.4. În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează și depune câte o declarație, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

6. Activități agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

6.1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, realizate în mod individual sau într-o formă de asociere.

6.2. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

7. Silvicultură și piscicultură


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...