Parlamentul României

Legea nr. 319/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Deținătorii de arme letale și neletale supuse autorizării sunt obligați să se supună examenului psihologic și/sau medical, la solicitarea expresă a structurilor de poliție competente, în situația în care acestea constată motivat că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, în vederea menținerii autorizării pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării.

(12) Deținătorii de arme letale și neletale supuse autorizării sunt obligați să se supună examenului psihologic și/sau medical, la recomandarea expresă a medicului și/sau a psihologului, adresată autorității competente, în situația în care în urma examenelor sau intervențiilor medicale/psihologice curente constată indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, în vederea menținerii autorizării pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării."

2. La articolul 13, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Sportivii de tir categoria I, membrii loturilor naționale sau olimpice, antrenorii și instructorii în poligonul de tragere pot procura pe perioada cât sunt în activitate numai arme de tir, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.

(5) Colecționarii de arme pot procura numai arme de colecție, fără muniția aferentă, cu excepția celor prevăzute în categoria B pct. 7 din anexă, proiectate după anul 1945, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

3. La articolul 14, literele c) și d) ale alineatului (1), precum și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracțiuni comise cu intenție ori pentru infracțiuni prevăzute de prezenta lege;

d) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție, prevăzute de Codul penal, Partea specială, titlurile I, II, III, X, XI, XII și art. 269, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 342, 346, 348, 369, 371, 375, 381, 383, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

. . . . . . . . . .

(4) Soluția prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare."

4. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Unitățile psihologice certificate în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și unitățile medicale autorizate sunt obligate să păstreze evidența examinărilor în registre speciale și să transmită Inspectoratului General al Poliției Române, în termen de până la 5 zile, rezultatul examinărilor cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), în situația în care au fost emise recomandări de reexaminare sau avizul de inaptitudine."

5. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizația de procurare

Art. 15. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1), pot fi autorizate să procure arme din România, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 23 în ceea ce privește scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează:

a) cel mult două arme de apărare și pază;

b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 13 alin. (3)-(5).

(2) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) pot procura și transporta prin mijloace proprii, din afara teritoriului României, cel mult două arme, pentru fiecare călătorie a solicitantului.

(3) Transportul unui număr mai mare de arme sau în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (2) este permis numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat."

6. La articolul 25, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare.

. . . . . . . . . .

(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungește de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) și i) și prezintă dovada efectuării unei ședințe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu excepția posesorilor de arme de vânătoare. Începând cu 6 luni înainte de expirarea valabilității permisului de armă este obligatorie notificarea titularului la adresa din permisul de armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de data expirării valabilității permisului de armă."

7. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) și (2) se referă la scopul pentru care s-a solicitat aceasta, traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma și termenul de valabilitate a autorizației temporare de transport și folosire a armei, precum și cantitatea de muniție ce poate fi folosită."

8. La articolul 28 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) a pierdut, din motive imputabile lui, calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4) sau nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (5), care a condiționat acordarea dreptului de deținere a armelor;".

9. La articolul 28 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

"

j) refuză să se supună examenului psihologic și/sau examenului medical în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliție competente și/sau recomandării de reexaminare."

10. La articolul 28 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică și/sau medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei și menținerii autorizării pentru a deține arme și muniții letale."

11. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat, precum și pentru antrenament în poligoanele autorizate în condițiile legii."

12. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În cazul armelor de vânătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau modificarea încărcătorului sau camerei cartușului, astfel încât să permită transformarea în arme ale căror încărcător și cameră pot ține mai mult de 3 cartușe."

13. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Procurarea muniției de către titularii dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor letale

Art. 42. -

(1) Titularii dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor letale pot procura de la armurierii autorizați numai muniția aferentă armelor înscrise în permisul de armă.

(2) Cantitatea maximă de muniție care poate fi deținută de persoanele prevăzute la alin. (1) se înscrie în permisul de armă de către organul de poliție care eliberează acest document, după cum urmează:

a) în cazul armelor de apărare și pază, 50 de cartușe cu glonț și 50 de cartușe fără proiectil, pentru câte o singură armă de fiecare calibru;

b) în cazul armelor de vânătoare, 300 de cartușe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port și folosire;

c) în cazul armelor de tir, 1.000 de cartușe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port și folosire.

(3) Persoanele care dețin arme de apărare și pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau reședinței înscrise în permisul de armă, cel mult 12 cartușe.

(4) Sunt interzise comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum și deținerea ori utilizarea de muniție expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor."

14. Articolul 43 se abrogă.

15. La articolul 44 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică și medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei și menținerii autorizării pentru a deține arme și muniții letale."

16. La articolul 45 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) nu se supune obligației examinării psihologice și/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliție competente și/sau recomandării de reexaminare."

17. La articolul 52, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 16-19, art. 21-23, art. 24 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 25-30, art. 35-40, art. 42 alin. (1), art. 44, 45, 50 și, după caz, art. 51 se aplică în mod corespunzător și persoanelor prevăzute la alin. (1)."

18. La articolul 57 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"

g) au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

19. La articolul 57, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredințate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepția cazului în care acestea sunt depuse la structura de poliție competentă, la armurieri sau la intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării."

20. La articolul 57, alineatul (8) se abrogă.

21. La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 58. -

(1) Dispozițiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (1) și (2), art. 26, 27 și 50, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării."

22. La articolul 58, alineatul (3) se abrogă.

23. La articolul 59 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) nu se supune obligației examinării psihologice și/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliție competente și/sau recomandării de reexaminare."

24. La articolul 59 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică sau suferă afecțiuni care fac imposibilă menținerea autorizării pentru a deține arme și muniții letale."

25. Articolul 63 se abrogă.

26. La articolul 64, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 64. -

(1) Titularii dreptului de a purta și folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate, în condițiile art. 27 sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate."

27. La articolul 66, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Posesorii armelor neletale cu destinația de autoapărare pot procura și deține maximum 25 de cartușe pentru o singură armă."

28. La articolul 70 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) urmează un instructaj, desfășurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum și la condițiile în care trebuie purtată și folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 31 alin. (3), art. 32, art. 35-37, art. 64 alin. (1), art. 65 și alin. (61), după caz, la sfârșitul căruia semnează un angajament, prin care se obligă să poarte și să folosească armele și muniția din dotare numai în scopurile și condițiile stabilite în instructaj."

29. La articolul 70, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

"

(61) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiții:

a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol și adunări publice, precum și în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

b) dacă deținătorul se află sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condițiile în care poartă arma asupra sa;

c) neînsoțite de documentul care atestă dreptul de port și folosire."

30. La articolul 74 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia, precum și ocoalele silvice private constituite conform legii pot deține și folosi arme de foc cu destinație utilitară și muniția corespunzătoare, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier și ocrotirii animalelor, precum și arme de vânătoare și muniția corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului și combaterea animalelor dăunătoare;

. . . . . . . . . .

c) unitățile de învățământ superior și cele de cercetare științifică cu profil cinegetic pot deține și folosi arme de vânătoare și arme cu destinație utilitară pentru exercitarea activității didactice și de cercetare științifică;".

31. La articolul 74 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

"

j) Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» poate deține și folosi arme de vânătoare și arme cu destinație utilitară pentru exercitarea activității de gestionare a fondului cinegetic administrat."

32. La articolul 97 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) pune la dispoziția armurierilor și intermediarilor autorizați, cu titlu gratuit, aplicația informatică Registrul Național al Armelor."

33. La articolul 97, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Armurierii și intermediarii autorizați sunt obligați să țină evidența zilnică a operațiunilor cu arme și muniții pe care le efectuează prin intermediul aplicației informatice Registrul Național al Armelor."

34. La articolul 129, punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

8. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 17 alin (2), art. 21 și art. 37 alin. (3);".

35. La articolul 129, punctele 29 și 31 se abrogă.

36. La articolul 129, după punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 361, cu următorul cuprins:

"

361. nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 70 alin. (61);".

37. La articolul 129, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 401, cu următorul cuprins:

"

401. nerespectarea obligației prevăzute la art. 97 alin. (5);".

38. La articolul 130 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 7, 8, 10, 20 și 39;

d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13, 16-19, 25, 27, 30, 32, 361, 401, 41 și 50;".

39. La articolul 130 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) suspendarea dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 24, 32, 39 și 53;

. . . . . . . . . .

c) confiscarea armelor sau, după caz, a munițiilor prevăzute la pct. 3, 8, 20, 25, 30, 32 și 33;".

40. În anexă la punctul II, poziția 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"9. Armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare și camere ale cartușului nu pot ține mai mult de 3 cartușe - - x x x - - -"

Art. II. -

Prevederile prezentei legi referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aplică după cum urmează:

a) persoanele fizice care dețin arme neletale supuse autorizării la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate să facă dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică și practică, prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, cu ocazia prezentării la prima prelungire a valabilității permisului de armă;

b) în cazul persoanelor fizice ale căror cereri de autorizare se află în proces de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei legi, procedura de autorizare se suspendă până în momentul în care acestea fac dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică și practică.

Art. III. -

(1) Prevederile art. I pct. 33, referitoare la art. 97 alin. (5), intră în vigoare la 60 de zile de la data operaționalizării aplicației informatice Registrul Național al Armelor.

(2) La împlinirea unui termen de 2 ani de la data operaționalizării aplicației informatice Registrul Național al Armelor, prevederile art. 92 alin. (1) - (3) și art. 106 alin. (1) lit. d) și f) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se abrogă.

Art. IV. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 33, care intră în vigoare potrivit prevederilor art. III.

Art. V. -

Până la data adoptării normelor tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, prevăzute la art. 86 alin. (5) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, avizarea poligoanelor de tragere se face pe baza normelor stabilite de federațiile sportive naționale de specialitate sau, în lipsa acestora, a organizațiilor recunoscute la nivel internațional, care reprezintă ramuri sportive cu arme de foc.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 11 decembrie 2015.

Nr. 319.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...