Guvernul României

Hotărârea nr. 963/2015 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 decembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) În scopul asigurării necesarului de finanțare al autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergență - Programul operațional sectorial Mediu (POS M), Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE), Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) și Programul operațional regional (POR), denumite în continuare programe operaționale, aferent lunii decembrie a anului 2015, în vederea efectuării plăților pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari, pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată și pentru plata cererilor de lichidare aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri rezultate din privatizare de către Ministerul Finanțelor Publice a echivalentului în euro al sumei de 1.336.000.000 lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt prevăzuți în anexă.

(3) Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare și utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 29 aprilie 2016.

Art. 2. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, efectuează transferul integral, în euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare și plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR "Disponibil din contribuția financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Națională a României și administrat de Autoritatea de certificare și plată.

(3) Autoritatea de certificare și plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) și virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală și gestionat de Autoritatea de certificare și plată.

(4) Autoritatea de certificare și plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorități de management, integral sau în tranșe, în limita sumei rezultate în urma operațiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporțional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităților de management, cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată, cereri de plată și cereri de lichidare înregistrate la autoritățile de management.

(5) Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management pentru programele operaționale și Autoritatea de certificare și plată restituie Ministerului Finanțelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 15 ianuarie 2016.

(7) Autoritățile de management notifică Autoritatea de certificare și plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operațiunii.

Art. 3. -

(1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul Autorității de certificare și plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicațiilor de plată aferente programelor operaționale. Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația transmiterii la Autoritatea de certificare și plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declarațiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal național și al Uniunii Europene, a căror valoare totală aferentă finanțării din instrumente structurale să fie cel puțin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare și plată va asigura procesarea și transmiterea declarațiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autoritățile de management, în condițiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficiențe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro "Disponibil din contribuția financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Națională a României pe numele Autorității de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în contul "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, până la concurența sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), potrivit notificărilor autorităților de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanțarea eventualelor diferențe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferențe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. -

Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) și art. 3 alin. (2) și (3), până la concurența totală a sumei alocate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit art. 2 alin. (2), se înregistrează ca venituri din privatizare în valută și se stinge obligația de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuți în anexă.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul fondurilor europene,
Carmen Aura Răducu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 9 decembrie 2015.

Nr. 963.

ANEXĂ

Repartiția sumelor alocate temporar, pentru luna decembrie a anului 2015, din venituri rezultate din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

- lei -
Ordonator principal de credite - AM Total necesar fonduri noiembrie 2015 (FEN)
1 2
Ministrul Fondurilor Europene - POS M 606.000.000
Ministrul Fondurilor Europene - POS CCE 50.000.000
Ministrul Fondurilor Europene - POS DRU 250.000.000
Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - POR 430.000.000
TOTAL 1.336.000.000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...