Guvernul României

Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor din 20.11.1995

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 1996 până la 26 septembrie 2018, fiind înlocuit prin Regulament 2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL 1 Prevederi generale

Art. 1. - Jurisprudență

Verificarea și expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor privind respectarea cerințelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului calității în construcții, și se efectuează de către specialiști cu activitate în construcții, atestați tehnico-profesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Prezentul regulament stabilește și detaliază obiectivele, conținutul, precum și modul de exercitare a acestor activități în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Art. 2. - Jurisprudență

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor pe teritoriul României.

Art. 3. -

Se supun prevederilor prezentului regulament construcțiile definitive și provizorii, în funcție de categoria de importanță, precum și lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparații și de îmbunătățire a terenului de fundare, cu excepția celor prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995.

Construcțiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcție definitivă sau părți ale acesteia (sprijiniri de construcții, poduri, căi de comunicație, tribune din lemn etc.) se încadrează în categoria de importanță a construcției definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar.

Construcțiile pentru organizare de șantier care, după terminarea lucrărilor de bază, vor fi folosite în continuare drept construcții definitive în diferite scopuri (locuințe, hoteluri, ateliere etc.) se supun prevederilor prezentului regulament.

Art. 4. -

Activitatea verificatorilor de proiecte și/sau a experților tehnici poate fi efectuată numai de către specialiști atestați, care își pot desfășura activitatea în una dintre următoarele forme:

- angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activități de verificare sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor și a construcțiilor, cu respectarea prevederilor legale;

- autorizat, ca persoană fizică, să desfășoare activități în mod independent, conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 și ale Hotărârii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia;

- angajat al investitorului, cu contract de muncă sau cu convenție civilă, potrivit legii.

Responsabilii tehnici cu execuția, atestați, sunt angajații constructorului, cu contract de muncă sau cu convenție civilă, potrivit legii.

Proprietarii, după caz, investitorii sau administratorii construcțiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnică cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menționate

Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate, prevăzute la alin. 1, pentru activitatea de verificare tehnică a proiectelor sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor și a construcțiilor se stabilesc în condițiile prevăzute de lege.

Art. 5. -

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 3 din Legea nr. 10/1995, pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activității de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții, care se suportă de către partea interesată, se va proceda astfel:

a) se vor constitui comisii pentru: Jurisprudență

- atestarea responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor;

- atestarea specialiștilor verificatori de proiecte;

- atestarea experților tehnici;

b) comisiile vor fi formate din specialiști în domeniile pentru care se efectuează atestarea;

c) activitatea comisiilor se va desfășura la solicitarea celor interesați, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizație stabilită în condițiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată.

CAPITOLUL 2 Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către
specialiști verificatori de proiecte, atestați

Art. 6. -

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerințele stabilite prin lege, diferențiat în funcție de categoria de importanță a construcției de către specialiști verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

Proiectanții vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerințele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialiștii verificatori de proiecte, atestați corespunzător, de la începutul elaborării proiectului.

Verificarea la cerința "Rezistență și stabilitate" este obligatorie pentru toate construcțiile, cu excepția prevăzută la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995.

Art. 7. -

Sunt supuse verificării tehnice:

- documentația tehnică de proiectare necesară obținerii autorizației de construire;

- documentațiile tehnice și detaliile de execuție sub formă de planșe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerințelor impuse de lege.

Verificarea tehnică se execută și la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate, după însușirea acestora de către respectivii experți, în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerințelor stabilite de lege.

Verificarea tehnică a documentației necesare obținerii autorizației de construire, în cazul când nu conține detalii de execuție, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora.

Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect și pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcției.

Art. 8. -

Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerințele și în specialitățile în care a fost atestat.

Art. 9. -

Verificatorul de proiecte atestat are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:

- datele privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică;

- modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerințele prevăzute de lege, în funcție de categoria de importanță a construcției, pe toată durata de viață a construcțiilor, inclusiv în faza de postutilizare.

Art. 10. -

În proiectul de arhitectură nu se supun verificării: concepția de arhitectură, principiile de compoziție, partiurile, soluțiile volummetrice și estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistență.

Art. 11. -

Verificatorul de proiecte atestat va semna și va ștampila piesele scrise și desenate numai în condițiile în care documentația transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor stabilite în lege.

Art. 12. -

Verificatorul de proiecte va întocmi și va ține la zi un registru de evidență a proiectelor verificate.

Art. 13. -

Verificatorul tehnic atestat nu poate ștampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.

Art. 14. -

Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat și proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părți, iar răspunderea revine acestuia.

CAPITOLUL 3 Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor
și a construcțiilor

Art. 15. -

Expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize și evaluări necesare pentru cunoașterea stării tehnice a unei construcții existente sau a modului în care un proiect respectă cerințele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenție. Această activitate se efectuează de către experți tehnici de calitate, atestați, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuții de control al statului în domeniul calității construcțiilor prevede acest lucru sau când o situație deosebită o impune pentru:

a) rezolvarea unor situații care intervin la construcțiile existente:

- în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane sau activității tehnologice;

- în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității ei de satisfacere a cerințelor conform legii;

b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de construcții. Jurisprudență

Art. 16. -

Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parțială sau evacuare a construcției), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omenești sau pagube materiale -, le va aduce la cunoștință, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcției și, după caz, investitorului, care sunt obligați să le pună în aplicare.

Art. 17. -

Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:

- condițiile de amplasament și de exploatare a construcției;

- starea construcției care se supune expertizei tehnice de calitate;

- documentele care au stat la baza realizării construcției în fazele de proiectare, execuție și exploatare;

- prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcției și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

Pe baza activității prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție ce se însușește de către proprietarii sau administratorii construcțiilor și, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situațiile în care, în urma intervenției sale, se impune verificarea proiectului și sub aspectul altor cerințe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.

Art. 18. -

Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligații:

- să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;

- să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului și detalii de execuție verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate și considerate de proiectant drept de autor;

- să întocmească și să țină la zi un registru de evidență a expertizelor tehnice de calitate efectuate.

Art. 19. -

Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse conform legii, în funcție de categoria de importanță a construcției.

Art. 20. -

Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însușit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluțiilor și a măsurilor propuse.

CAPITOLUL 4 Asigurarea calității execuției lucrărilor prin responsabili
tehnici cu execuția atestați

Art. 21. -

Asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții se face în mod diferențiat în funcție de categoria de importanță a construcției, conform Regulamentului de conducere și asigurare a calității, printr-un sistem propriu de calitate și responsabili tehnici cu execuția atestați.

Responsabilii tehnici cu execuția se atestă pentru cerințele stabilite în lege numai pentru partea de construcții. Pentru instalațiile aferente construcțiilor, asigurarea calității execuției se face prin personal autorizat al executantului.

Executanții lucrărilor de construcții, persoane juridice, pot cere, din proprie inițiativă sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementării unui model propriu de asigurare a calității, disponibilității de personal calificat și de echipamente specifice, care să dea garanția respectării cerințelor stabilite în lege.

Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea și desfășurarea acestei activități.

Art. 22. -

Responsabilii tehnici cu execuția atestați au următoarele obligații:

- să admită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați;

- să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor;

- să întocmească și să țină la zi un registru de evidență a lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspund;

- să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament;

- să oprească execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție și să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

CAPITOLUL 5 Dispoziții finale

Art. 23. -

Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.

Decizia de suspendare sau de anulare are la bază:

- raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuții similare stabilite prin lege;

- referatul unui grup de trei experți tehnici de calitate atestați care analizează raportul și confirmă propunerea privind durata de suspendare.

Grupul de trei experți este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociație profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancționare.

Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului se suportă conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament.

Art. 24. -

Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizică nu mai poate îndeplini activitățile pentru care a fost atestată.

Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnico-profesională, în baza următoarelor documente:

a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul;

b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifică îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare.

Art. 25. -

Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri:

- când se produc accidente tehnice în construcții din cauza nerespectării cerințelor de calitate în proiecte și execuție nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuția atestat;

- când se întrunesc condiții pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnico-profesională, într-o perioadă de maximum 5 ani.

Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimația și ștampila se vor depune de către deținător la Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului de care aparține, în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.

Art. 26. -

În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie și contravenție la prevederile legale privind calitatea în construcții, în afara sancțiunilor menționate mai sus se vor aplica și sancțiunile prevăzute de lege.

Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obținerea unui nou certificat de atestare tehnico-profesională.

Art. 27. -

Contestația la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnico-profesională se depune de către persoana în cauză la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data când a luat cunoștință de raportul scris al organelor de control.

În cazul în care contestația nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestația.

Soluționarea contestației se face de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Decizia este definitivă și poate fi atacată în justiție.

Art. 28. -

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va publica trimestrial în publicații de specialitate lista specialiștilor atestați, suspendările și anulările certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialiștilor atestați, în funcțiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor și a specialităților în care au fost atestați.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...