Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea clienților și proceduri de cunoaștere a clientelei - Identificarea clientului -
SUBSECȚIUNEA 1
Cerințe generale de identificare

Art. 8. -

(1) Entitățile reglementate vor stabili identitatea clientului pe baza unui document oficial și vor înregistra în evidențe corespunzătoare identitatea clienților lor.

(2) Entitățile reglementate vor acorda o atenție specială în cazul clienților nerezidenți și al clienților care nu se prezintă personal la efectuarea tranzacției/operațiunii.

Art. 9. -

Entitățile reglementate vor depune diligențele necesare pentru verificarea informațiilor furnizate de client în cadrul procedurii de identificare. Verificarea se poate realiza prin vizite la adresa indicată, prin schimb de corespondență și/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client.

Art. 10. -

(1) În cazul clienților persoane fizice entitățile reglementate trebuie să solicite și să obțină, sub semnătură, cel puțin următoarele informații:

a) numele, prenumele și, după caz, pseudonimul;

b) domiciliul, reședința sau adresa unde locuiește efectiv (adresa completă - strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, orașul, județul/sectorul, codul poștal, țara);

c) data și locul nașterii;

d) codul numeric personal sau, după caz, un alt element unic de identificare similar (echivalentul acestuia pentru persoanele străine);

e) numărul și seria documentului de identitate;

f) data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;

g) cetățenia;

h) calitatea de rezident/nerezident;

i) telefon/fax.

(2) Entitățile reglementate vor urmări ca documentele pe baza cărora se verifică identitatea clienților să fie din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documente originale de identitate, care să includă o fotografie a titularului, eventual o descriere a persoanei și semnătura acesteia, ca de exemplu cărți de identitate, pașapoarte.

(3) Entitățile reglementate vor păstra o copie a documentului de identitate al clientului.

(4) Entitățile reglementate au obligația de a verifica informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta.

(5) În vederea încadrării corespunzătoare în categoriile de clienți stabilite de entitățile reglementate și pentru asigurarea îndeplinirii în mod corespunzător a obligațiilor de raportare ale acesteia, potrivit legii, informații suplimentare care pot fi solicitate se vor referi la naționalitate sau la țara de origine a clientului, la poziția publică sau politică deținută și altele.

Art. 11. -

(1) În cazul persoanelor juridice sau al entităților fără personalitate juridică, entitățile reglementate trebuie să obțină de la acestea cel puțin următoarele informații:

a) numărul, seria și data certificatului/documentului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la alte autorități;

b) denumirea;

c) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

d) instituția de credit și codul IBAN;

e) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei;

f) telefonul, faxul și, după caz, e-mailul, adresa paginii de internet;

g) scopul și natura tranzacțiilor/operațiunilor derulate cu entitatea reglementată.

(2) Clientul, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, va prezenta următoarele documente minime, iar entitatea reglementată va reține, după caz, copii ale acestora:

a) certificatul/documentul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la alte autorități;

b) împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal.

(3) Entitatea reglementată va identifica persoanele fizice, juridice și entitățile fără personalitate juridică care intenționează să acționeze în numele clientului, potrivit regulilor referitoare la identificarea fiecărei categorii, și va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acționeze în numele sau în interesul clientului.

(4) Documentele prezentate de clientul persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică vor include traducerea legalizată în limba română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
SUBSECȚIUNEA a 2 a Cerințe specifice de identificare
;
se încarcă...