Cumpără forma actualizată
  •  

Managementul riscului -
SECȚIUNEA a 2-a
Organizarea controlului intern

Art. 27. -

(1) Fiecare entitate reglementată trebuie să își stabilească politici și proceduri corespunzătoare pentru asigurarea implementării unui program eficient de cunoaștere a clientelei.

(2) Organele de conducere ale entităților reglementate și persoanele desemnate conform art. 4 lit. b) au responsabilități în stabilirea și menținerea unui sistem de control intern adecvat și eficient.

(3) Obiectivele controlului intern pe linia prezentelor norme constau, fără a fi limitative, în verificarea și furnizarea unor informații credibile, relevante, complete și utile structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul entității reglementate și utilizatorilor externi ai informațiilor.

(4) În vederea îndeplinirii obiectivelor de control intern, entitățile reglementate trebuie să își organizeze un sistem de control intern care se compune din următoarele elemente, fără a fi limitative:

a) rolul și responsabilitățile persoanelor desemnate în relația cu Oficiul;

b) identificarea și evaluarea riscurilor;

c) activitățile de control și separarea responsabilităților;

d) supravegherea periodică a gestiunii informației, a sistemelor și controlului acestora;

e) informare și comunicare;

f) o strategie de pregătire a personalului în domeniul standardelor de cunoaștere și monitorizare a clientelei și a programelor proprii elaborate pe baza acestora.

(5) Entitățile reglementate trebuie să realizeze o repartizare corespunzătoare a atribuțiilor la toate nivelurile organizatorice și să se asigure că personalului nu îi sunt alocate responsabilități care să conducă la conflicte de interese.

(6) Domeniile care pot fi afectate de potențiale conflicte de interese trebuie să fie identificate și monitorizate independent de către persoane neimplicate direct în activitățile respective.

Art. 28. -

Entitățile reglementate vor evalua noile produse și servicii din perspectiva riscurilor asociate acestora, inclusiv a riscului de a fi folosite de clienți ca mijloc pentru desfășurarea unor activități de natură infracțională.

Art. 29. -

Entitățile reglementate trebuie să stabilească în mod explicit responsabilitățile prin reglementări interne, astfel încât să se asigure că politicile și procedurile sunt utilizate în mod eficient. Procedura de raportare a tranzacțiilor suspecte trebuie să fie clar stabilită, în formă scrisă, și adusă la cunoștință întregului personal, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din lege.

Art. 30. -

(1) Procedurile de control și/sau audit intern ale entității reglementate trebuie să cuprindă o evaluare independentă a politicilor și procedurilor proprii privind cunoașterea clientelei, inclusiv din punctul de vedere al conformării la cerințele legii și ale altor reglementări aplicabile.

(2) Controlul intern și/sau auditul intern trebuie să evalueze periodic eficiența procedurilor și politicilor stabilite, inclusiv nivelul de pregătire a personalului, să facă propuneri pentru înlăturarea deficiențelor constatate și să urmărească modul de rezolvare a concluziilor și a propunerilor formulate.

(3) Responsabilitățile personalului însărcinat cu exercitarea controlului intern și/sau auditul intern trebuie să includă monitorizarea permanentă a performanțelor personalului prin testarea prin sondaj a respectării conformității cu normele interne și revizuirea rapoartelor privind cazurile excepționale, în vederea atenționării organelor de conducere ale entităților reglementate în cazul în care se consideră că procedurile stabilite privind cunoașterea clientelei nu sunt respectate.

(4) Organele de conducere trebuie să se asigure că departamentul de control și/sau audit intern dispune de personal adecvat, cu experiență în asemenea politici și proceduri.

Art. 31. -

(1) Entitățile reglementate trebuie să aibă un program continuu de pregătire a personalului, astfel încât personalul implicat în relația cu clienții să fie instruit în mod adecvat. Programul de pregătire și conținutul acestuia trebuie să fie adaptate necesităților fiecărei entități reglementate.

(2) Cerințele de pregătire a personalului trebuie să fie focalizate diferit în cazul noilor angajați, lucrătorilor din departamentul de control și/sau audit intern și al personalului implicat în relația cu noii clienți. Personalul nou-angajat trebuie instruit în legătură cu importanța programelor de cunoaștere și monitorizare a clientelei și cu cerințele minime ale entității reglementate în acest domeniu.

(3) Personalul va fi instruit periodic, cel puțin o dată pe an și ori de câte ori se consideră necesar, pentru a se asigura că acesta cunoaște responsabilitățile care îi revin și pentru a fi ținut la curent cu noile progrese în domeniu, astfel încât să se asigure implementarea consecventă a programelor stabilite.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Identificarea clientului
Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Monitorizarea clientelei
Organizarea controlului intern
;
se încarcă...