Parlamentul României

Legea nr. 309/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 5 iulie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afișa o somație pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile.

(3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), primarul va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea și depozitarea autovehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autoritățile administrației publice locale."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) În termen de 10 zile de la încunoștințarea organelor de poliție de către agentul constatator privind datele de identificare a autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie motor, marcă, model, culoare), acestea efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deținătorului legal al autovehiculului respectiv.

(2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator, primarul emite, la propunerea organului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, potrivit art. 3, o dispoziție prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Cheltuielile ocazionate de efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 3 alin. (3) se suportă de proprietarul sau de deținătorul legal al vehiculului ori, în lipsa acestuia, din sumele obținute în urma valorificării vehiculului și a bunurilor găsite în interiorul acestuia."

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Dacă în termen de 10 zile de la data anunțului proprietarul sau deținătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului, și urmează să fie valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului."

5. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Dacă proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somației primite, devin aplicabile prevederile art. 4 alin. (2). După expirarea unui termen de 5 zile de la data somației adresate proprietarului sau deținătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află și va fi predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 12 iulie 2006.

Nr. 309.

;
se încarcă...