Răspunderea juridică | Lege 307/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL V Răspunderea juridică

Art. 43. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravențională, materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 44. -

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

I. cu amendă de la 100 lei la 500 lei: Modificări (1)

a) nerespectarea de către primar, administrator sau conducătorul instituției a obligațiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea și stingerea, cu forțe și mijloace proprii, a unui incendiu și de transmitere a raportului de intervenție;

b) neasigurarea și nepunerea în mod gratuit la dispoziția forțelor chemate în ajutor, de către administrator sau conducătorul instituției, a mijloacelor tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și a echipamentelor de protecție specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității, precum și a antidotului și medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;

c) neconsemnarea de către persoanele fizice și juridice în actele de transmitere temporară a dreptului de folosință, precum și de antrepriză a răspunderilor ce le revin în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor;

d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care dețin părți din același imobil în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

II. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei: Modificări (1)

a) neanunțarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgență, a primarului sau a poliției de către persoana care observă un incendiu și, după caz, neluarea măsurilor, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului;

b) neangajarea de către autoritățile administrației publice centrale și celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene sau locale, instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități cu risc de incendiu, prevăzuți la art. 12 alin. (2), a cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

c) nerespectarea de către primar, administrator sau conducătorul instituției a obligațiilor de încadrare a serviciului de urgență voluntar sau privat cu personal atestat în condițiile legii, de pregătire profesională și antrenare a acestuia pentru intervenție;

d) nerespectarea de către primar a obligațiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) și m) -o);

e) nerespectarea de către salariați a obligațiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) și f);

f) nerespectarea de către cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor a obligațiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) și ale art. 27 alin. (1) lit. c) -e);

g) nerespectarea de către utilizator a obligațiilor stabilite la art. 21 lit. d) și e);

III. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: Modificări (1)

a) inacțiunea persoanelor fizice și juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe și care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea și stingerea acestora;

b) neîndeplinirea de către Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene, consiliile locale și persoanele juridice prevăzute la art. 8 a obligației de organizare a colaborării prin convenții încheiate între părți;

c) nerespectarea de către primar a obligațiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d) -f) și h);

d) neîndeplinirea de către ministere și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate a obligațiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c) -e);

e) neîndeplinirea de către administrator sau conducătorul instituției a obligațiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) și l); Practică judiciară (1)

f) necunoașterea și nerespectarea de către utilizator a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar, producător sau importator, după caz;

g) neîndeplinirea de către salariați a obligațiilor pe care le au potrivit dispozițiilor art. 22 lit. c), d) și g);

h) neîndeplinirea de către proiectanți a obligațiilor ce le revin în conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) și e);

i) nerespectarea de către executanții lucrărilor de construcții și de montaj de echipamente și instalații a dispozițiilor art. 24 lit. b) și c);

j) neîndeplinirea de către cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor a obligațiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) și c) și ale art. 27 alin. (1) lit. b) și f);

IV. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei: Modificări (1)

a) neîndeplinirea de către persoanele fizice și juridice a obligațiilor ce le revin în situații de forță majoră determinate de incendii, prevăzute la art. 8;

b) neîndeplinirea de către primar a obligațiilor pe care le are potrivit dispozițiilor art. 14 lit. a), c) și g);

c) neîndeplinirea de către ministere și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate a obligațiilor ce le revin în conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) și f);

d) neîndeplinirea de către administrator a obligațiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d)-f), i), o) și q); Modificări (1)

e) nerespectarea de către persoanele fizice și juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) și c);

f) neîndeplinirea de către proiectanți a obligațiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a) -c);

g) nerealizarea de către executanții lucrărilor de construcții și de montaj de echipamente și instalații, integral și la timp, a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute de lege;

h) începerea lucrărilor de execuție la construcții și instalații tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinației celor existente, precum și punerea în funcțiune a acestora fără obținerea avizului sau a autorizației de securitate la incendiu, după caz; Modificări (1)

i) nesolicitarea și neobținerea de către persoanele fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, de către beneficiarul investiției a avizelor și/sau autorizațiilor prevăzute de prezenta lege;

j) neelaborarea de către ministere și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate a strategiilor sectoriale privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul lor de competență și neasigurarea aplicării acestora;

k) efectuarea de lucrări de proiectare, montare, verificare, întreținere, reparare a sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor, de verificare, întreținere, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor și de lucrări de ignifugare și termoprotecție de către persoane fizice și juridice neatestate; Modificări (1)

l) emiterea de rapoarte de încercări la foc de către laboratoare neautorizate conform legii;

m) utilizarea și comercializarea de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, necertificate conform legii;

V. cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei: Modificări (1)

a) nerespectarea cerințelor care au stat la baza eliberării avizului sau a autorizației de securitate la incendiu;

b) continuarea executării lucrărilor de construcții sau funcționarea ori utilizarea construcțiilor/amenajărilor respective după anularea avizului sau a autorizației de securitate la incendiu.

Art. 45. -

(1) Sancțiunile contravenționale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de contravenții. Modificări (1)

(3) Contravențiile la normele de prevenire și stingere a incendiilor și sancțiunile contravenționale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 46. - Modificări (1)

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 45 se fac de către personalul inspecțiilor de prevenire a incendiilor, prevăzute la art. 28 alin. (2), precum și de cel al altor organe abilitate de lege.

(2) Primarii constată și sancționează contravențiile prevăzute la art. 44 pct. I lit. b), pct. III lit. a) și e) și pct. IV lit. a).

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Mergi la:
Dispoziții generale
Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
Exercitarea autorității de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor
Serviciile de urgență voluntare și private
Răspunderea juridică
Dispoziții finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...