Art 75 Insolvența | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Criza financiară și insolvența unităților administrativ teritoriale - Insolvența -
Art. 75.
-

(1) Unitatea administrativ-teritorială este considerată în stare de insolvență dacă se află în una dintre următoarele situații: Modificări (2)

a) neachitarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 120 de zile și care depășesc 50% din bugetul anual, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu contractual; Modificări (1)

b) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenței.

(2) Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creanțe certe, lichide și exigibile împotriva unei unități administrativ-teritoriale, cu o valoare însumată care depășește 50% din bugetul acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul în a cărui circumscripție își are sediul unitatea administrativ-teritorială o cerere de deschidere a procedurii insolvenței acestei unități administrativ-teritoriale.

(3) În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale are obligația furnizării situației economico-financiare și a concluziei de încadrare sau neîncadrare în prevederile alin. (1).

(4) Ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale are obligația ca, în termen de 15 zile de la constatarea stării de insolvență care a intervenit potrivit alin. (1), să solicite deschiderea procedurii privind insolvența unității administrativ-teritoriale, prin cerere depusă la tribunalul în a cărui circumscripție se află unitatea administrativ-teritorială respectivă. Ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale are obligația de a notifica deschiderea procedurii de insolvență creditorilor și oricăror persoane interesate.

(5) Introducerea prematură, cu rea-credință, de către ordonatorul principal de credite a cererii prevăzute la alin. (4) atrage răspunderea acestuia, în condițiile legii, pentru prejudiciile pricinuite părții interesate.

(6) Judecătorul-sindic, prin hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență, va numi un administrator.

(7) În termen de 60 de zile lucrătoare de la numirea administratorului, acesta întocmește, împreună cu structura teritorială a Curții de Conturi, un plan de redresare a insolvenței unității administrativ-teritoriale. Modificări (1)

(8) Administratorul sau ordonatorul principal de credite, după caz, are obligația ca în perioada desfășurării procedurii de insolvență să asigure furnizarea eficientă și eficace a serviciilor publice esențiale, în condițiile legii.

(9) Planul de redresare a insolvenței va cuprinde: Referințe (1)

a) măsurile de restabilire a viabilității financiare a unității administrativ-teritoriale;

b) măsurile de continuare a prestării serviciilor esențiale ale unității administrativ-teritoriale, pe toată perioada insolvenței acesteia;

c) planul de achitare a debitelor către creditori.

(10) Planul de redresare a insolvenței se supune aprobării consiliului local, în termen de 10 zile de la întocmirea conform prevederilor alin. (7), și devine obligatoriu atât pentru autoritatea deliberativă, cât și pentru ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale. Referințe (1)

(11) În caz de neadoptare în termenul prevăzut la alin. (10), administratorul va propune judecătorului-sindic emiterea hotărârii de preluare a atribuțiilor de ordonator principal de credite de către administrator.

(12) Administratorul va monitoriza respectarea planului de redresare a insolvenței.

(13) În caz de nerespectare a planului de redresare a insolvenței, administratorul va propune judecătorului-sindic suspendarea atribuțiilor de ordonator principal de credite și emiterea hotărârii de preluare a atribuțiilor de ordonator de credite de către administrator.

(14) Ordonatorului principal de credite și autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale le este interzisă exercitarea oricăror atribuții cu implicații financiare pe toată perioada gestionării situației de insolvență, conform prevederilor alin. (11) - (13), atribuții care se exercită exclusiv de administratorul numit în condițiile alin. (6), (11) sau (13).

(15) În cazul în care se constată încetarea stării de insolvență prevăzute la alin. (1), judecătorul-sindic, la propunerea administratorului, va pronunța o sentință de închidere a procedurii de insolvență a unității administrativ-teritoriale. Administratorul are obligația de a notifica sentința de închidere a procedurii de insolvență ordonatorului principal de credite, creditorilor și oricăror persoane interesate. Modificări (1)

(16) Prin închiderea procedurii insolvenței, administratorul este descărcat de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la aplicarea procedurii față de ordonatorul principal de credite, față de patrimoniul unității administrativ-teritoriale, precum și față de creditori. În termen de 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (15), între administrator și ordonatorul principal de credite se încheie un proces-verbal de predare-primire cu privire la operațiunile derulate în timpul procedurii insolvenței.

(17) Unitatea administrativ-teritorială revine la statutul de criză financiară, iar ordonatorul principal de credite și consiliul local își reiau atribuțiile și vor proceda conform art. 74 la aplicarea întocmai a planului de redresare financiară pentru ieșirea unității administrativ-teritoriale din criză financiară.

(18) Cheltuielile ocazionate cu plata indemnizației administratorului și îndeplinirea procedurii de redresare a insolvenței reprezintă cheltuieli ale unității administrativ-teritoriale și se suportă din bugetul acesteia.

(19) Situația de deschidere a procedurii de insolvență, respectiv de închidere a acesteia, se înregistrează în termen de 5 zile de la declararea situației de insolvență, respectiv de la notificarea hotărârii judecătorești de închidere a procedurii de către ordonatorul principal de credite, în registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale, care este gestionat de direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București. Acestea vor comunica lunar situațiile de deschidere sau de închidere a procedurilor de insolvență înregistrate Ministerului Finanțelor Publice, pentru a fi înregistrate în registrul național al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 273/2006:
Art 65 Împrumuturi din contul curent general al Trezoreriei Statului
Art 66 Verificări excepționale
Art 67 Finanțarea instituțiilor publice
Art 68 Veniturile proprii ale instituțiilor publice
Art 69 Bunuri materiale și fonduri bănești primite de instituțiile publice
Art 70 Excedentele bugetelor instituțiilor publice
Art 71 Regimul de finanțare a unor activități ale instituțiilor publice
Art 72 Împrumuturi temporare pentru unele activități sau instituții publice
Art 73 Execuția de casă a bugetelor instituțiilor publice
Art 74 Criza financiară
Art 75 Insolvența
Art 76 Comitetul pentru finanțe publice locale
Art 77 Infracțiuni și pedepse
Art 78 Contravenții și sancțiuni
Art 79 Legislația aplicată contravenției
Art 80 Contabilitate publică
Art 81 Regimul veniturilor bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)
Art 82 Alocarea de sume din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului
Art 83 Sumele veniturilor cu destinație specială
Art 84 Norme metodologice și instrucțiuni
Art 85 Procedura crizei financiare și a insolvenței unităților administrativ-teritoriale
;
se încarcă...