Art 74 Criza financiară | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Criza financiară și insolvența unităților administrativ teritoriale - Criza financiară -
Art. 74.
-

(1) Unitatea administrativ-teritorială este considerată în criză financiară dacă se află în una dintre următoarele situații: Modificări (2)

a) neachitarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 90 de zile și care depășesc 15% din bugetul anual; Modificări (1)

b) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data scadenței;

c) la calculul criteriului prevăzut la lit. a) nu se iau în calcul obligațiile de plată, lichide și exigibile, care se află în litigiu contractual.

(2) Situația de criză financiară poate fi sesizată de ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale, conducătorul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, de ordonatorii secundari de credite și ordonatorii terțiari de credite din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local, de conducătorii societăților comerciale sau ai regiilor autonome din subordinea consiliului local, de diverși creditori, de directorul direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București și de structurile teritoriale ale Curții de Conturi. Sesizarea se face la direcția generală a finanțelor publice județene sau a municipiului București și la ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale care se află în situația de criză financiară.

(3) În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale are obligația furnizării situației economico-financiare și a concluziei de încadrare sau neîncadrare în prevederile alin. (1).

(4) Ordonatorul principal de credite, din oficiu sau după ce a primit sesizarea situației de criză financiară conform alin. (2), are obligația convocării autorității deliberative în termen de 5 zile lucrătoare. Modificări (1)

(5) Autoritatea deliberativă ia act, în condițiile legii, de existența situației de criză financiară, mandatează ordonatorul principal de credite pentru elaborarea planului de redresare financiară și analizează propuneri care să fie cuprinse în planul de redresare financiară prezentat de ordonatorul principal de credite.

(6) Planul de redresare financiară va fi elaborat de către ordonatorul principal de credite, împreună cu direcția generală a finanțelor publice județene sau a municipiului București și cu structurile teritoriale ale Curții de Conturi, în termen de 30 de zile de la stabilirea stării de criză de către autoritatea deliberativă. Modificări (1)

(7) Planul de redresare financiară va conține: Modificări (1)

a) analiza economico-financiară a unității administrativ-teritoriale;

b) măsurile de menținere a serviciilor publice esențiale de către autoritățile administrației publice locale pe toată durata aplicării planului de redresare financiară;

c) măsurile de creștere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum și de atragere a altor venituri;

d) măsurile pentru reducerea cheltuielilor;

e) planificarea economico-financiară și bugetară până la redresare;

f) stabilirea sarcinilor pentru îndeplinirea prevederilor din planul de redresare financiară pe obiective, persoane responsabile și termene.

(8) Controlul executării și îndeplinirii măsurilor cuprinse în planul de redresare financiară este în sarcina structurilor teritoriale ale Curții de Conturi. Modificări (1)

(9) Planul de redresare financiară este supus spre aprobare autorității deliberative în termen de 3 zile lucrătoare de la elaborare și va fi adoptat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la depunere. În cazul în care planul de redresare financiară nu este adoptat, autoritatea deliberativă se întrunește în termen de 3 zile lucrătoare de la data dezbaterii în ultima ședință pentru reanalizarea acestuia. Dacă planul de redresare financiară nu se adoptă, acesta se consideră aprobat în forma propusă de inițiator.

(10) Planul de redresare financiară poate fi modificat cu aprobarea autorității deliberative, în condițiile alin. (6), ori de câte ori va fi necesar, în cazul în care apar date, informații sau fapte necunoscute la momentul sesizării crizei financiare, dacă acestea pot împiedica procesul de redresare financiară. Modificări (1)

(11) Ordonatorul principal de credite are obligația ca în perioada desfășurării procedurii de redresare a crizei financiare să asigure funcționarea eficientă și eficace a serviciilor publice esențiale.

(12) În condițiile încetării situației prevăzute la alin. (1), la propunerea ordonatorului principal de credite și a structurilor teritoriale ale Curții de Conturi, autoritatea deliberativă aprobă încetarea stării de criză financiară. Modificări (1)

(13) Situația de criză financiară, respectiv încetarea acesteia, se înregistrează, în termen de 5 zile de la declararea situației de criză financiară, de către ordonatorul principal de credite, respectiv de la aprobarea încetării stării de criză financiară, în registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale, care este gestionat de direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București. Acestea vor comunica lunar situațiile de deschidere sau de închidere a crizelor financiare înregistrate Ministerului Finanțelor Publice, pentru a fi înregistrate în registrul național al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 273/2006:
Art 64 Fondul de risc
Art 65 Împrumuturi din contul curent general al Trezoreriei Statului
Art 66 Verificări excepționale
Art 67 Finanțarea instituțiilor publice
Art 68 Veniturile proprii ale instituțiilor publice
Art 69 Bunuri materiale și fonduri bănești primite de instituțiile publice
Art 70 Excedentele bugetelor instituțiilor publice
Art 71 Regimul de finanțare a unor activități ale instituțiilor publice
Art 72 Împrumuturi temporare pentru unele activități sau instituții publice
Art 73 Execuția de casă a bugetelor instituțiilor publice
Art 74 Criza financiară
Art 75 Insolvența
Art 76 Comitetul pentru finanțe publice locale
Art 77 Infracțiuni și pedepse
Art 78 Contravenții și sancțiuni
Art 79 Legislația aplicată contravenției
Art 80 Contabilitate publică
Art 81 Regimul veniturilor bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)
Art 82 Alocarea de sume din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului
Art 83 Sumele veniturilor cu destinație specială
Art 84 Norme metodologice și instrucțiuni
;
se încarcă...