Guvernul României

Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Modificări (8), Referințe (7), Reviste (8), Doctrine (3), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2006 până la 05 iunie 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 395/2016 și înlocuit de Normă metodologică 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 303 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Se aprobă normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, denumită în continuare ordonanța de urgență. Jurisprudență

Art. 2. - Jurisprudență

(1) În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, orice situație pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență. Jurisprudență

(2) În cazul contractelor a căror atribuire nu intră sub incidența prevederilor ordonanței de urgență, autoritatea contractantă are obligația de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurența dintre operatorii economici, precum și de a garanta nediscriminarea, recunoașterea reciprocă și tratamentul egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului. Referințe (1), Jurisprudență

(3) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariția unor situații de natură să determine existența unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. În cazul în care constată apariția unor astfel de situații, cum ar fi cele prevăzute la art. 67-70 din ordonanța de urgență, autoritatea contractantă are obligația de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competențelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare și altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităților care au legătură cu acestea. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență

(1) În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziție publică, organizat conform prevederilor pct. II.2.3 din Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului achizițiilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achizițiilor publice, precum și a planului de acțiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007, are următoarele atribuții principale: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante; Jurisprudență

b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs; Jurisprudență

c) îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență; Jurisprudență

d) aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire; Jurisprudență

e) constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice. Jurisprudență

(2) Celelalte compartimente ale autorității contractante au obligația de a sprijini activitatea compartimentului de achiziții publice, în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziționa servicii de consultanță, conform prevederilor ordonanței de urgență, în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurii de atribuire. Jurisprudență

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili programul anual al achizițiilor publice. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Programul anual al achizițiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârșitul ultimului trimestru al anului în curs și cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenționează să le atribuie/încheie în decursul anului următor. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are obligația, atunci când stabilește programul anual al achizițiilor publice, de a ține cont de: Jurisprudență

a) necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii; Jurisprudență

b) gradul de prioritate a necesităților prevăzute la lit. a); Jurisprudență

c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual. Jurisprudență

(4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligația de a-și definitiva programul anual al achizițiilor publice în funcție de fondurile aprobate și de posibilitățile de atragere a altor fonduri. Jurisprudență

(5) Programul anual al achizițiilor publice trebuie să cuprindă cel puțin informații referitoare la: Jurisprudență

a) obiectul contractului/acordului-cadru;

b) codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV); Jurisprudență

c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei și în euro; Jurisprudență

d) procedura care urmează să fie aplicată; Jurisprudență

e) data estimată pentru începerea procedurii;

f) data estimată pentru finalizarea procedurii; Jurisprudență

g) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv. Jurisprudență

(6) În cazul în care autoritatea contractantă intenționează să lanseze un sistem dinamic de achiziții publice, aceasta are obligația de a preciza această intenție în programul anual al achizițiilor publice. Jurisprudență

(7) Programul anual al achizițiilor publice se aprobă de conducătorul autorității contractante, conform atribuțiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil. Jurisprudență

(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al achizițiilor publice, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin. (7). Jurisprudență

(9) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesități ce nu au fost cuprinse inițial în programul anual al achizițiilor publice, introducerea acestora în program este condiționată de asigurarea surselor de finanțare. Jurisprudență

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În conformitate cu principiul asumării răspunderii, stabilirea circumstanțelor de încadrare prevăzute de ordonanța de urgență pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă intră în responsabilitatea exclusivă a autorității contractante. Jurisprudență

(2) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a elabora o notă justificativă în toate situațiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanța de urgență sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanța de urgență. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) Nota justificativă se aprobă de conducătorul autorității contractante, conform atribuțiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului juridic, și constituie un înscris esențial al dosarului achiziției publice. Jurisprudență

(4) În cazul în care urmează să fie aplicată procedura cererii de oferte, nota justificativă trebuie să conțină numai explicații cu privire la rezultatul estimării, conform regulilor prevăzute în cap. II secțiunea a 2-a din ordonanța de urgență, valorii contractului de achiziție publică care urmează să fie atribuit. Jurisprudență

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a iniția aplicarea procedurii de atribuire numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: Modificări (1), Jurisprudență

a) produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse în programul anual al achizițiilor publice, cu excepția cazului în care necesitatea atribuirii contractului este determinată de apariția unei situații de forță majoră sau unui caz fortuit;

b) sunt identificate sursele de finanțare prin care se asigură fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului de achiziție publică;

c) este întocmită documentația de atribuire.

(2) Până la aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa produse și servicii noi, necesare pentru consumul curent, ținând seama de nivelul resurselor financiare care pot fi utilizate cu această destinație, potrivit legii, în perioada respectivă. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent și a căror durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții: Jurisprudență

a) în documentația de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului inițial, s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităților de produse și servicii deja achiziționate, precum și nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare; Jurisprudență

b) în documentația de atribuire, precum și în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin care dreptul autorității contractante de a opta pentru suplimentarea cantităților de produse sau de servicii este condiționat de existența resurselor financiare alocate cu această destinație; Jurisprudență

c) valoarea estimată a contractului inițial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităților de produse sau servicii; Jurisprudență

d) prelungirea contractului inițial nu poate depăși o durată de 4 luni de la data expirării duratei inițiale de îndeplinire a acestuia. Jurisprudență

CAPITOLUL II Criterii de calificare și selecție. Criterii de atribuire Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Stabilirea criteriilor de calificare și selecție

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1)

Criteriile de calificare și selecție, astfel cum sunt prevăzute la art. 176 din ordonanța de urgență, au ca scop demonstrarea potențialului tehnic, financiar și organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potențial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul și de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricționa participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică prin introducerea unor cerințe minime de calificare, care: Jurisprudență, Reviste (1)

a) nu prezintă relevanță în raport cu natura și complexitatea contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit; Jurisprudență

b) sunt disproporționate în raport cu natura și complexitatea contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit. Jurisprudență

(2) Atunci când impune cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și/sau profesională, astfel cum este prevăzut la art. 178 alin. (1) din ordonanța de urgență, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze aceste cerințe, elaborând în acest sens o notă justificativă care se atașează la dosarul achiziției. Jurisprudență

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca cerință minimă, în raport cu situația economică și financiară a ofertanților/candidaților, un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari, numai în cazul în care indicatorii respectivi au o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului. Jurisprudență

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea prevederilor art. 23 din ordonanța de urgență și cu condiția de a preciza acest lucru în documentația de atribuire. Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a solicita îndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanța de urgență, cu condiția ca setul de cerințe minime pe care ofertanții/candidații trebuie să le îndeplinească să fie stabilit prin raportare la fiecare lot în parte și nu la întregul contract. Jurisprudență

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Atunci când solicită îndeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea contractantă trebuie să precizeze în anunțul de participare și în documentația de atribuire informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop, precum și documentele specifice prin care se pot confirma informațiile respective. Jurisprudență

(2) Documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare și prin alte mijloace, în măsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către autoritatea contractantă. Jurisprudență

(3) În cazul în care există incertitudini sau neclarități în ceea ce privește anumite documente prezentate, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul/candidatul în cauză, cât și de la autoritățile competente care pot furniza informații în acest sens. În orice situație, autoritatea contractantă are obligația de a asigura o perioadă rezonabilă de timp pentru furnizarea precizărilor/confirmărilor solicitate. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Pentru demonstrarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 181 lit. c) din ordonanța de urgență, ofertantul/candidatul are dreptul de a prezenta inițial o declarație semnată de reprezentantul său legal, prin care să confirme că nu se află în situația respectivă; ofertantul/candidatul are însă obligația de a prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în măsura în care astfel de documente sunt emise în țara de origine sau în țara în care este stabilit, atunci când primește din partea autorității contractante o solicitare în acest sens, dar nu mai târziu de data adoptării deciziei de atribuire. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 12. - Jurisprudență

(1) În prima etapă a licitației restrânse, a dialogului competitiv, precum și a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza pentru selecția/preselecția candidaților numai criteriile prevăzute la art. 176 lit. c) și d) din ordonanța de urgență. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Selecția/preselecția candidaților reprezintă un proces distinct care urmează procesului de calificare și care are ca scop doar limitarea numărului de candidați calificați care vor depune oferta în etapa a doua a licitației restrânse sau, după caz, care vor participa la dialog/negocieri. Selecția/preselecția se realizează prin acordarea pentru fiecare candidat în parte a unui punctaj care trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini contractul ce urmează să fie atribuit. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are obligația să precizeze în anunțul de participare și în documentația de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza căruia se va realiza clasamentul candidaților ori de câte ori urmează să realizeze o selecție/preselecție a acestora. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Stabilirea criteriilor de atribuire

Art. 13. - Jurisprudență

(1) În cazul în care criteriul utilizat este "prețul cel mai scăzut", astfel cum este prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență, stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Jurisprudență

(2) Oferta care este declarată câștigătoare în acest caz trebuie să îndeplinească specificațiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. Jurisprudență

Art. 14. - Jurisprudență

(1) În cazul în care criteriul utilizat este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", astfel cum este prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență, stabilirea ofertei câștigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Jurisprudență

(2) Algoritmul de calcul, precum și factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luați în considerare în cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", se precizează în mod clar și detaliat în cadrul documentației de atribuire și vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți. Jurisprudență

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza cerințele referitoare la calificare, ca factori de evaluare a ofertelor. Prin excepție, în cazul în care obiectul contractului include prestații intelectuale, cum ar fi consultanță, proiectare și altele asemenea, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi și la experiența și/sau pregătirea profesională ale personalului de specialitate/experților care vor avea roluri esențiale în îndeplinirea contractului. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Atunci când stabilește factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori care: Jurisprudență

a) nu au o legătură directă cu natura și obiectul contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit; Jurisprudență

b) nu reflectă un avantaj real și evident pe care autoritatea contractantă îl poate obține prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. Jurisprudență

(3) Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligația de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect: Jurisprudență

a) importanța caracteristicii tehnice/funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau Jurisprudență

b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanții le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

(4) Atunci când stabilește criteriile de atribuire, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare, elaborând în acest sens o notă justificativă care se atașează la dosarul achiziției. Jurisprudență

CAPITOLUL III Publicarea anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006

Art. 16. -

(1) Până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de intenție, de participare și de atribuire numai către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunțurile de intenție, de participare și de atribuire și către:

a) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) operatorul sistemului electronic de achiziții publice (SEAP); în acest din urmă caz începând cu data de 30 septembrie 2006.

Art. 17. - Jurisprudență

Anunțurile prevăzute la art. 16 alin. (1) trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regulă, nu mai mult de 650 de cuvinte. Comentarii expert (1)

Art. 18. -

(1) Transmiterea spre publicare a anunțurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se realizează printr-o solicitare adresată în scris, care trebuie să fie semnată de o persoană autorizată de autoritatea contractantă.

(2) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunțurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunțului de participare prevăzut la art. 114 din ordonanța de urgență, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunțul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării.

Art. 19. -

(1) Transmiterea spre publicare a anunțurilor către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se realizează, până la data de 31 decembrie 2006, direct de autoritatea contractantă, accesând în acest sens adresa de internet http://simap.europa.eu.

(2) Anunțurile transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de autoritatea contractantă în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și trebuie să respecte noile formate standard adoptate de Comisia Europeană, disponibile la adresa de internet prevăzută la alin. (1).

Art. 20. - Jurisprudență

Transmiterea spre publicare a anunțurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

Art. 21. - Jurisprudență

Până la data de 31 decembrie 2006, în cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 55 alin. (2) din ordonanța de urgență, perioada cuprinsă între data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, și data limită de depunere a ofertelor este identică cu perioada minimă de timp, prevăzută de ordonanța de urgență, dintre data transmiterii spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau în SEAP și data depunerii ofertelor.

SECȚIUNEA a 2-a Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006

Art. 22. - Jurisprudență

(1) După data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de intenție, de participare și de atribuire către operatorul SEAP. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Transmiterea spre publicare a anunțurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

Art. 23. - Jurisprudență

Anunțurile pentru care ordonanța de urgență impune obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de autoritatea contractantă într-o limbă oficială a Uniunii Europene și trebuie să respecte forma adoptată prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabilește formatul standard al anunțurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele 17/2004/CE și 18/2004/CE.

Art. 24. - Jurisprudență

(1) După transmiterea anunțurilor către operatorul SEAP, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația de a verifica anunțurile respective din punctul de vedere al respectării regulilor formale de completare, în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP. Jurisprudență

(2) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația ca, în termenul prevăzut la alin. (1), să comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicării anunțului. Jurisprudență

Art. 25. - Jurisprudență

În cazul în care Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice constată, în cursul verificării anunțului transmis de autoritatea contractantă către operatorul SEAP, că în forma sau în conținutul acestuia există erori ori omisiuni, aceasta are obligația:

a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicării anunțului;

b) de a informa autoritatea contractantă asupra deciziei de respingere a publicării anunțului, motivând decizia respectivă și indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate.

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență

Anunțurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate inițial sunt considerate anunțuri noi și fac obiectul tuturor regulilor de transmitere și verificare prevăzute în prezenta secțiune. Jurisprudență

Art. 27. - Jurisprudență

(1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunțul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obținerea acceptului de publicare emis de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Jurisprudență

(2) Operatorul SEAP are obligația de a asigura transmiterea anunțurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în formatul standard adoptat de Comisia Europeană și în cel mult o zi lucrătoare de la obținerea acceptului de publicare.

(3) Atunci când stabilește perioadele limită pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă are obligația de a lua în calcul și marja de timp de 3 zile lucrătoare, necesară pentru verificarea anunțurilor de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 49 alin. (2) și (3) din ordonanța de urgență. Jurisprudență

Art. 28. -

Operatorul SEAP are obligația de a publica anunțul în SEAP, în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, dar în nici un caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă prevederile ordonanței de urgență impun această obligație.

Art. 29. -

În cazul anunțurilor pentru care ordonanța de urgență nu prevede obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractantă are obligația de a include în conținutul anunțurilor cel puțin informațiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regulă, nu mai mult de 650 de cuvinte.

Art. 30. -

În cel mult o zi lucrătoare după publicarea anunțului în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul respectiv spre publicare și către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".

CAPITOLUL IV Aplicarea procedurilor de atribuire

SECȚIUNEA 1 Licitația deschisă

Art. 31. - Jurisprudență

(1) În perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligația de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obține documentația de atribuire. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare dacă documentația de atribuire urmează să fie obținută: Jurisprudență

a) în urma unei solicitări a fiecărui operator economic interesat; sau

b) prin accesarea directă și nerestricționată a unui fișier electronic, care va fi disponibil în SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență. Jurisprudență

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 și 77 din ordonanța de urgență.

Art. 32. - Jurisprudență

(1) În cazul în care autoritatea contractantă primește solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentației de atribuire, aceasta are obligația de a răspunde la aceste solicitări, respectând prevederile art. 78 alin. (2) și (3) din ordonanța de urgență. Jurisprudență

(2) În cazul în care documentația de atribuire a fost pusă la dispoziția operatorilor economici prin asigurarea accesului direct și nerestricționat la fișierul electronic disponibil în SEAP, autoritatea contractantă are obligația, respectând prevederile art. 78 alin. (2) din ordonanța de urgență, de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentația de atribuire, prin crearea unui nou fișier electronic la care se va asigura accesul direct și nerestricționat, în mod similar cu accesul la fișierul inițial. Jurisprudență

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la data, ora și locul indicate în anunțul de participare. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. Jurisprudență

(3) În cadrul ședinței de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepția celor care se încadrează în una dintre următoarele situații: Modificări (1), Jurisprudență

a) au fost depuse după data și ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de participare; Jurisprudență

b) nu sunt însoțite de garanția de participare astfel cum a fost solicitată în documentația de atribuire. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Ședința de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de experții cooptați și de reprezentanții operatorilor economici, în care se consemnează modul de desfășurare a ședinței respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Comisia de evaluare are obligația de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanți la procedura de atribuire, indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți la ședința de deschidere. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Orice decizie cu privire la calificarea/selecția ofertanților/candidaților sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor ședințe ulterioare ședinței de deschidere a ofertelor. Jurisprudență

Art. 34. - Jurisprudență

(1) În cazul în care, în cadrul documentației de atribuire, a fost prevăzută obligația îndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanța de urgență, comisia de evaluare are obligația verificării modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte. Jurisprudență

(2) Comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât și din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. Jurisprudență

(3) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini. Jurisprudență

(4) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv. Jurisprudență

Art. 35. - Jurisprudență

Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanța de urgență, sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 36. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3); Jurisprudență

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește cerințele minime de calificare; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive: Jurisprudență

- în anunțul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

- respectiva ofertă alternativă nu respectă cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini;

d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, atunci când această cerință este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanța de urgență; Jurisprudență

e) prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv; Modificări (1), Jurisprudență

f) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 și 203 din ordonanța de urgență se constată că oferta prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situații: Modificări (1), Jurisprudență

a) nu satisface cerințele caietului de sarcini; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; Jurisprudență

c) conține în cadrul propunerii financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 37. - Jurisprudență

(1) Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. Jurisprudență

(2) Oferta câștigătoare se stabilește numai dintre ofertele admisibile și numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 38. - Jurisprudență

(1) Înainte de stabilirea ofertei câștigătoare, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza o etapă finală de licitație electronică, dar numai în cazul în care a luat această decizie înainte de inițierea procedurii de atribuire și numai dacă a anunțat decizia respectivă în anunțul de participare, iar documentația de atribuire conține toate precizările prevăzute la art. 164 din ordonanța de urgență. Jurisprudență

(2) Licitațiile electronice se organizează prin intermediul SEAP, în condițiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanța de urgență. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a invita la etapa de licitație electronică numai ofertanți care au depus oferte admisibile. Jurisprudență

(4) În cazul organizării etapei finale de licitație electronică, clasamentul final se stabilește pe baza rezultatului obținut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 39. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligația de a elabora, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanța de urgență, un raport al procedurii de atribuire, care se înaintează compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) și conducătorului autorității contractante, în vederea încheierii contractului. Jurisprudență

(2) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a informa toți ofertanții în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului procedurii de atribuire. Jurisprudență

(3) Activitatea comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire.

Art. 40. - Jurisprudență

Procedura de licitație deschisă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condițiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanța de urgență.

SECȚIUNEA a 2-a Licitația restrânsă

Art. 41. - Jurisprudență

În perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligația de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obține informații complete cu privire la condițiile de participare la procedura de atribuire.

Art. 42. - Modificări (1), Jurisprudență

După expirarea datei limită de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidații selectați aplicând în acest scop numai criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare.

Art. 43. - Jurisprudență

(1) În cazul în care numărul candidaților selectați conform prevederilor art. 85 alin. (2) din ordonanța de urgență este mai mic decât numărul minim prevăzut în anunțul de participare, fie datorită faptului că nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorită faptului că o parte dintre candidați nu au îndeplinit cerințele minime de calificare, autoritatea contractantă are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire în măsura în care numărul de candidați selectați este de cel puțin 3.

(2) După ce a finalizat selectarea candidaților, comisia de evaluare are obligația de a elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se înaintează conducătorului autorității contractante spre aprobare. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a informa toți candidații în legătură cu rezultatul aplicării primei etape a procedurii de atribuire, imediat după obținerea aprobării prevăzute la alin. (2); candidaților respinși sau neselectați trebuie să li se comunice și motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturilor respective. Modificări (1)

Art. 44. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare la etapa a doua a licitației restrânse concomitent tuturor candidaților selectați, respectând prevederile art. 87-89 din ordonanța de urgență. Jurisprudență

(2) Candidații selectați nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.

(3) În cadrul etapei a doua a licitației restrânse, prevederile art. 31-39 se aplică în mod corespunzător.

Art. 45. - Jurisprudență

Procedura de licitație restrânsă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condițiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanța de urgență. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Dialogul competitiv

Art. 46. -

Înainte de inițierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractantă are obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute la art. 94 din ordonanța de urgență. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziției publice.

Art. 47. -

În perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligația de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obține informații complete cu privire la condițiile de participare la procedura de atribuire.

Art. 48. -

(1) În cazul în care numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul minim prevăzut în anunțul de participare, fie datorită faptului că nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorită faptului că o parte dintre candidați nu au îndeplinit cerințele minime de calificare, autoritatea contractantă are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire în măsura în care numărul de candidați admiși este de cel puțin 3.

(2) După ce a finalizat preselectarea candidaților, comisia de evaluare are obligația de a elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se înaintează conducătorului autorității contractante spre aprobare conform atribuțiilor legale ce îi revin. Modificări (1)

(3) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a informa toți candidații în legătură cu rezultatul aplicării primei etape a procedurii de atribuire, imediat după obținerea aprobării prevăzute la alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență

Art. 49. -

(1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de întâlniri cu fiecare candidat admis în parte, pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării soluțiilor/opțiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic și orice alte elemente ale viitorului contract. La sfârșitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare are obligația consemnării problemelor discutate și aspectelor convenite într-un proces-verbal de ședință. Jurisprudență

(2) Identificarea soluțiilor/opțiunilor se structurează în funcție de necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost acestea evidențiate în documentația descriptivă.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a include în documentația descriptivă posibilitatea acordării de prime participanților la dialog. Primele se stabilesc în limita bugetului disponibil al autorității contractante și în funcție de cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective neputând depăși 2% din valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit.

(4) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a cărui ofertă este, în final, declarată câștigătoare.

Art. 50. - Modificări (1)

(1) În măsura în care a prevăzut această posibilitate în documentația descriptivă, iar numărul de participanți la dialog este suficient de mare astfel încât diminuarea numărului de participanți să nu afecteze concurența reală, autoritatea contractantă are dreptul de a derula dialogul în runde succesive.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza, după ce în urma dialogului cu fiecare dintre participanți a fost clarificată o parte din aspectele prevăzute la art. 49 alin. (1), una sau mai multe faze intermediare în care participanții la dialog urmează să prezinte propuneri tehnice și/sau financiare parțiale.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a anunța toți participanții la dialog cu privire la modalitatea de desfășurare a fazei intermediare, precum și la factorii de evaluare aplicabili și la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanți. Jurisprudență

(4) După finalizarea unei faze intermediare de reducere a numărului de participanți la dialog, comisia de evaluare are obligația de a elabora un raport care se înaintează conducătorului autorității contractante spre aprobare, conform atribuțiilor legale ce îi revin.

(5) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a informa toți participanții la dialog în legătură cu rezultatul fazei intermediare, imediat după obținerea aprobării prevăzute la alin. (4).

(6) Următoarea rundă de dialog se derulează numai cu participanții selectați în cadrul fazei intermediare organizate anterior. Jurisprudență

Art. 51. -

În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluții viabile, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență.

Art. 52. - Jurisprudență

(1) În cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertanții trebuie să depună oferte pe baza soluției/soluțiilor identificate în cursul etapei anterioare.

(2) Prevederile art. 33, 38 și 39 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Art. 53. - Jurisprudență

(1) Înainte de inițierea procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, autoritatea contractantă are obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute la art. 110 din ordonanța de urgență. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziției publice.

(2) În cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractantă nu are obligația verificării condițiilor prevăzute la alin. (1), în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 251 din ordonanța de urgență. Jurisprudență

Art. 54. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a derula negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. La sfârșitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare are obligația consemnării problemelor discutate și aspectelor convenite într-un proces-verbal de ședință.

(2) Fiecare participant la negocieri are obligația de a prezenta, în funcție de necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost acestea evidențiate în documentația descriptivă, o ofertă preliminară care va constitui punctul de pornire al negocierilor. Jurisprudență

Art. 55. - Jurisprudență

În măsura în care a prevăzut această posibilitate în documentația descriptivă, iar numărul de participanți la negocieri este suficient de mare astfel încât diminuarea numărului de participanți să nu afecteze concurența reală, autoritatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, după un model similar cu cel prevăzut pentru dialogul competitiv.

Art. 56. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Negocierile se derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătățită. Jurisprudență

(2) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia de negociere a autorității contractante constată că nu se înregistrează îmbunătățiri substanțiale ale ofertei preliminare față de întâlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finală cu fiecare participant în parte. Fiecare participant are obligația de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice și financiare, pentru care urmează să se aplice factorii de evaluare. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 5-a Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Art. 57. - Jurisprudență

Înainte de inițierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, autoritatea contractantă are obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute la art. 122 sau, după caz, la art. 252 din ordonanța de urgență. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziției publice.

Art. 58. - Jurisprudență

Inițierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se realizează prin transmiterea unei invitații de participare la negocieri către unul sau, ori de câte ori este posibil, către mai mulți operatori economici.

Art. 59. - Jurisprudență

(1) În cazurile prevăzute la art. 122 lit. f) și la art. 252 lit. f) din ordonanța de urgență, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa numai acele categorii de produse fungibile care sunt cotate pe piață la disponibil; în această situație, prevederile art. 58 nu sunt aplicabile, procedura fiind inițiată prin transmiterea către bursă a ordinului de cumpărare.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin bunuri fungibile se înțelege bunurile determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligații contractuale.

(3) Oferta câștigătoare este aceea care, la finalul tranzacției în ringul bursei, a prezentat cel mai scăzut preț pentru produsul respectiv.

Art. 60. -

În cazurile prevăzute la art. 122 lit. g) și la art. 252 lit. g) din ordonanța de urgență, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa produse prin participarea la procedura specifică organizată în acest sens asupra operatorului economic aflat în lichidare, în condițiile legii. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 6-a Cererea de oferte

Art. 61. - Jurisprudență

(1) Cererea de oferte se inițiază prin transmiterea unei invitații de participare către cel puțin 3 operatori economici.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) își încetează aplicabilitatea, autoritatea contractantă având obligația de a publica invitația de participare în SEAP.

Art. 62. - Jurisprudență

(1) În perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare și data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligația de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obține documentația de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în invitația de participare dacă documentația de atribuire urmează să fie obținută:

a) în urma unei solicitări a fiecărui operator economic interesat; sau

b) prin accesarea directă și nerestricționată a unui fișier electronic, care va fi disponibil în SEAP.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 și 77 din ordonanța de urgență.

Art. 63. - Jurisprudență

(1) După transmiterea invitației de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt similare cu cele prevăzute la art. 32-39, pentru aplicarea licitației deschise. Jurisprudență

(2) În cazul aplicării procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita reduceri succesive ale prețurilor incluse în propunerile financiare. Jurisprudență

Art. 64. - Jurisprudență

Procedura de cerere de oferte poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condițiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanța de urgență.

CAPITOLUL V Acordul-cadru

Art. 65. - Jurisprudență

În sensul prevederilor art. 143 din ordonanța de urgență, autoritatea contractantă:

a) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durată mai mare de 4 ani decât în cazuri excepționale și pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează să fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv;

b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestații de altă natură decât cele stabilite prin acordul-cadru; Jurisprudență

c) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele față de altele; Jurisprudență

d) nu are dreptul de a încheia contracte subsecvente decât cu operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru și numai pe baza regulilor și condițiilor prevăzute în respectivul acord; Jurisprudență

e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele și pentru o altă autoritate contractantă care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achiziții centralizate conform prevederilor art. 22 din ordonanța de urgență;

f) fără a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonanța de urgență, are obligația de a impune condiții minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru. Jurisprudență

Art. 66. - Jurisprudență

Documentația de atribuire trebuie să conțină, alături de elementele prevăzute la art. 33 alin. (2) din ordonanța de urgență, și un set minim de informații specifice referitoare la:

a) numărul sau intervalul în care se va încadra numărul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat;

b) opțiunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru fără reluarea competiției sau prin reluarea competiției, în cazul în care acordul-cadru urmează să fie încheiat cu mai mulți operatori economici;

c) criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum și orice alte reguli aferente, în cazul în care atribuirea contractelor respective urmează să se realizeze prin reluarea competiției; Jurisprudență

d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum și calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente; Jurisprudență

e) estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; Jurisprudență, Comentarii expert (2)

f) estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 67. - Jurisprudență

(1) Prin încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantă își asumă, față de operatorul/operatorii economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv, următoarele obligații principale:

a) să nu inițieze, pe durata acordului-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepția cazului în care operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului nu mai are/au capacitatea de a răspunde solicitărilor autorității contractante; Modificări (1), Jurisprudență

b) să atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de câte ori intenționează să achiziționeze produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condițiile esențiale stabilite la încheierea acestuia. Jurisprudență

(2) Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru își asumă ca obligație principală față de autoritatea contractantă furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuția de lucrări, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. Jurisprudență

(3) Solicitarea autorității contractante, adresată operatorului economic pentru a furniza/presta/executa, se materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru. Jurisprudență

Art. 68. - Jurisprudență

(1) Acordul-cadru trebuie să prevadă, pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, elementele/condițiile considerate esențiale, care se referă la: Jurisprudență

a) obligațiile pe care operatorul/operatorii economic/economici și le-a/le-au asumat prin propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce privește caracteristicile tehnice - funcționale și de performanță - ale produselor care urmează să fie furnizate, descrierea serviciilor care urmează să fie prestate și nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrărilor care urmează să fie executate și nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuție începând din momentul încheierii contractului, garanțiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiză și evaluare a propunerilor tehnice; Jurisprudență

b) prețul/tariful unitar sau prețurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevăzut în propunerea financiară; Jurisprudență

c) condiții specifice și formule de ajustare a prețurilor, după caz; Jurisprudență

d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantă le consideră necesare.

(2) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulți operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiției, acordul-cadru trebuie să prevadă: Jurisprudență

a) elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a respectivului acord; Jurisprudență

b) elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente. Jurisprudență

Art. 69. - Jurisprudență

(1) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulți operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiției, autoritatea contractantă are obligația, ori de câte ori decide achiziționarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului respectiv, să transmită concomitent o invitație de participare la reofertare către toți operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Jurisprudență

(2) Invitația la reofertare trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: Jurisprudență

a) cu privire la cantitățile și elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmează să fie atribuit; Jurisprudență

b) cu privire la elementele/condițiile care fac obiectul reluării competiției și criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să fie aplicați pentru stabilirea operatorului economic căruia îi va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevăzut în documentația de atribuire elaborată pentru încheierea acordului-cadru;

c) cu privire la modul în care se depune/transmite noua ofertă și data limită până la care operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua ofertă. Jurisprudență

(3) Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preț, termene de livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță și/sau la orice altele asemenea, în măsura în care au fost prevăzute conform dispozițiilor art. 68 alin. (2) lit. b). Jurisprudență

(4) Data limită până la care operatorii economici au dreptul să depună/transmită noua ofertă se stabilește de autoritatea contractantă care are, în acest sens, obligația de a ține cont de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului contract și asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte și transmiterea acesteia; autoritatea contractantă poate să consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte într-o perioadă cât mai scurtă de timp. Jurisprudență

(5) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice elementele/condițiile care fac obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestora și fără să afecteze elementele/condițiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a). Modificări (1), Jurisprudență

(6) În cazul în care, în urma reofertării, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementelor/condițiilor care fac obiectul reluării competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a condițiilor și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia. Jurisprudență

Art. 70. - Jurisprudență

(1) În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul contractului depășește estimarea prevăzută la art. 66 lit. f), autoritatea contractantă are dreptul de a iniția o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea diferenței care nu poate fi acoperită de respectivul operator economic, numai în cazul în care: Jurisprudență

a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau

b) deși acordul-cadru este încheiat și cu alți operatori economici, nici aceștia, la rândul lor, nu au capacitatea de a acoperi diferența respectivă.

(2) În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria culpă, autoritatea contractantă are dreptul de a iniția o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea întregii cantități necesare. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Operatorul economic în culpă va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa. Jurisprudență

CAPITOLUL VI Evaluarea ofertelor Jurisprudență

Art. 71. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a desemna pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publică persoana/persoanele responsabilă/responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Comisia de evaluare se nominalizează, de regulă, din cadrul compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1). Modificări (1), Jurisprudență

(3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract în parte, cât și pentru atribuirea mai multor contracte, în acest din urmă caz atunci când contractele respective sunt de complexitate redusă. Jurisprudență

Art. 72. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului este, totodată, și președinte al comisiei de evalure. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt următoarele: Jurisprudență

a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta; Jurisprudență

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire; Jurisprudență

c) realizarea selecției/preselecției candidaților, dacă este cazul; Jurisprudență

d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă; Jurisprudență

g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situația prevăzută la art. 202 din ordonanța de urgență; Jurisprudență

h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; Jurisprudență

i) stabilirea ofertelor admisibile; Jurisprudență

j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire, și stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare; Jurisprudență

k) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanța de urgență, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; Jurisprudență

l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. (2) din ordonanța de urgență. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare. Jurisprudență

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care își va exercita atribuțiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire. Jurisprudență

Art. 73. - Jurisprudență

(1) Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune conducerii autorității contractante cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unor experți din cadrul altor compartimente ale autorității contractante sau a unor experți externi. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) trebuie să precizeze atribuțiile și responsabilitățile specifice ale experților care urmează să fie cooptați în comisia de evaluare și să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Atribuțiile și responsabilitățile experților externi cooptați se rezumă, după caz, numai la: Jurisprudență

a) verificarea și evaluarea propunerilor tehnice; Jurisprudență

b) analiza situației financiare a ofertanților/candidaților ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant; Jurisprudență

c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant. Jurisprudență

(4) Experții cooptați pot fi nominalizați odată cu numirea comisiei de evaluare sau ulterior, în funcție de problemele care ar putea impune expertiza acestora. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Experții cooptați pentru probleme specifice de natura celor prevăzute la alin. (3) nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă au obligația de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora își exprimă punctul de vedere. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor și de stabilire a ofertei/ofertelor câștigătoare. Raportul de specialitate se atașează la raportul de atribuire și devine parte a dosarului achiziției publice. Jurisprudență

Art. 74. - Jurisprudență

(1) Pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, comisia și experții cooptați au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror alte informații prezentate de către candidați/ofertanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. Jurisprudență

(2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidențialitate se sancționează conform legii, disciplinar sau penal. Jurisprudență

(3) Cu excepția ședinței de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia și, după caz, experții cooptați. Jurisprudență

(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevăzute la cap. II, secțiunea a 8-a din ordonanța de urgență, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cât și experților cooptați. Jurisprudență

Art. 75. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Comisia de evaluare și membrii cooptați au obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de confidențialitate și imparțialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 74 și prin care confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese. Jurisprudență

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuțiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare.

(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnați în comisia de evaluare sau unul dintre experții cooptați constată că se află într-o situație de incompatibilitate, atunci acesta are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa din componența comisiei respective cu o altă persoană. Situațiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorității contractante și de către terți. Jurisprudență

(4) În cazul în care sunt sesizate astfel de situații, autoritatea contractantă are obligația de a verifica cele semnalate și, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariția unui conflict de interese.

Art. 76. - Jurisprudență

(1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de către președintele comisiei de comun acord cu membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii și perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul stabilirii ofertei câștigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte. Jurisprudență

(4) În cazul în care se ajunge în situația ca prevederile alin. (2) să nu fie respectate datorită unor eventuale divergențe de păreri între membrii comisiei de evaluare, atunci președintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergență, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor și de stabilire a ofertei câștigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorității simple a membrilor săi. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul procedurii de atribuire. Jurisprudență

Art. 77. - Jurisprudență

(1) În cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulți ofertanți/candidați a/au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerințelor privind situația personală, capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară, precum și capacitatea tehnică și/sau profesională, aceasta va solicita ofertanților/candidaților respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de timp, de regulă în limita a 72 de ore de la momentul solicitării. Comisia de evaluare va lua toate măsurile necesare astfel încât solicitarea să parvină în timp util ofertanților/candidaților. Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite și de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipsește, în oricare dintre următoarele situații: Jurisprudență

a) în documentația de atribuire a fost menționat expres faptul că, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului; Jurisprudență

b) ofertantul/candidatul respectiv, deși cunoștea cerințele, a omis să prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate în cadrul documentației de atribuire; Jurisprudență

c) prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu ceilalți ofertanți/candidați, aducându-se atingere principiului tratamentului egal. Jurisprudență

Art. 78. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Comisia de evaluare are obligația de a stabili care sunt clarificările și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă și să definească în mod explicit și suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare. Jurisprudență

Art. 79. - Jurisprudență

(1) În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conținutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări (2), Jurisprudență

(3) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conținutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepția situației prevăzute la art. 80 alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență

Art. 80. - Jurisprudență

(1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecția acestor erori, atunci oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: Modificări (1), Jurisprudență

a) dacă există o discrepanță între prețul unitar și prețul total, trebuie luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat corespunzător; Jurisprudență

b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. Jurisprudență

Art. 81. - Jurisprudență

Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și ofertele neconforme. Jurisprudență

Art. 82. - Jurisprudență

(1) Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare dintre ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanța de urgență. Jurisprudență

(2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică se face pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de atribuire. Jurisprudență

(3) În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare. Jurisprudență

(4) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică se face pe baza criteriului "prețul cel mai scăzut", evaluarea ofertelor se realizează prin compararea prețurilor în lei, fără TVA, a fiecărei oferte în parte și prin întocmirea, în ordine descrescătoare a prețurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 83. - Jurisprudență

(1) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligația de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare, inclusiv de președintele acesteia. Jurisprudență

(2) Raportul procedurii de atribuire se înaintează conducătorului autorității contractante spre aprobare. Jurisprudență

CAPITOLUL VII Garanții

SECȚIUNEA 1 Garanția de participare

Art. 84. - Jurisprudență

Garanția de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziție publică sau a acordului-cadru. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 85. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în documentația de atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligația ofertanților de a constitui o garanție de participare. În cazul în care documentația de atribuire prevede o astfel de obligație, atunci aceasta trebuie să conțină și următoarele informații: Jurisprudență

a) cuantumul garanției de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăși 2% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru; Jurisprudență

b) perioada de valabilitate a garanției de participare, care va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 86. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Garanția de participare se constituie prin scrisoare de garanție bancară, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garanției pentru participare de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres în documentația de atribuire. Jurisprudență

(3) Garanția de participare se poate constitui și prin depunerea la casieria autorității contractante: Jurisprudență

a) a unui ordin de plată sau filă cec, cu condiția confirmării acestora de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor; Jurisprudență

b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanției de participare este redusă ca valoare. Jurisprudență

(4) În orice situație, garanția de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor. Jurisprudență

Art. 87. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații: Jurisprudență

a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; Jurisprudență

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei și, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; Jurisprudență

c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. Jurisprudență

(2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilă.

Art. 88. - Jurisprudență

(1) Garanția pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție. Jurisprudență

(2) Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziție publică cu ofertantul/ofertanții ale cărui/căror oferte au fost desemnate câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Garanția de bună execuție

Art. 89. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de atribuire modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, precum și cuantumul acesteia, care însă nu trebuie să depășească 10% din prețul contractului, fără TVA. Jurisprudență

(3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepția serviciilor de proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din ordonanța de urgență, precum și în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanției de bună execuție. Jurisprudență

Art. 90. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) De regulă, garanția de bună execuție se constituie prin scrisoare de garanție bancară, care devine anexă la contract. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este redusă ca valoare, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. Jurisprudență

(3) Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Art. 91. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate. Jurisprudență

Art. 92. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor care fac obiectul contractului și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. Jurisprudență

(2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. Jurisprudență

(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) valoarea garanției de bună execuție aferentă studiilor de prefezabilitate și/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării și însușirii/aprobării documentației tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei; Jurisprudență

b) valoarea garanției de bună execuție aferentă proiectului tehnic și/sau detaliilor de execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

(4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează: Jurisprudență

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală. Jurisprudență

Procesele-verbale de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

CAPITOLUL VIII Finalizarea procedurii de atribuire

Art. 93. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică sau a acordului-cadru. Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai în circumstanțele prevăzute la art. 209 din ordonanța de urgență. Jurisprudență

Art. 94. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a comunica tuturor candidaților/ofertanților rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanța de urgență. Jurisprudență

(2) Comunicarea către ofertantul/ofertanții declarat/declarați câștigător/câștigători trebuie să conțină și invitația pentru semnarea contractului sau, după caz, a acordului-cadru.

(3) Data stabilită în invitația prevăzută la alin. (2) nu poate fi anterioară datei de împlinire a termenului prevăzut la art. 205 din ordonanța de urgență.

Art. 95. - Jurisprudență

(1) Ca parte integrantă a contractului de achiziție publică se constituie cel puțin următoarele documente: Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) propunerea tehnică și propunerea financiară; Jurisprudență

b) graficul de îndeplinire a contractului; Jurisprudență

c) graficul de plăți; Jurisprudență

d) garanția bancară de bună execuție, dacă este cazul.

(2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. Jurisprudență

Art. 96. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul în care părți din contractul de achiziție publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulți subcontractanți, autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant și subcontractanții nominalizați în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică. Jurisprudență

(2) Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă fără acceptul autorității contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale. Jurisprudență

Art. 97. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Prețul contractului de achiziție publică este ferm, exprimat în lei sau, după caz, în valută. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prețul contractului de achiziție publică poate fi ajustat, pentru restul rămas de executat, numai în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului sau a acordului-cadru. Jurisprudență

(3) În sensul prezentei hotărâri, pot fi asimilate situațiilor excepționale și pot determina ajustarea prețului contractului următoarele: Jurisprudență

a) modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autoritățile locale a unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;

b) creșterea/diminuarea prețurilor elementelor constitutive ale ofertei care influențează semnificativ costurile pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. Jurisprudență

(4) Modul concret de ajustare a prețului contractului de achiziție publică trebuie să fie stabilit, pe cât posibil, înainte de inițierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Autoritatea contractantă va preciza, atât în documentația de atribuire, cât și în contractul care urmează să fie încheiat, informații/clauze speciale în acest sens. Lipsa respectivelor informații/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a prețului contractului de achiziție publică. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Modul de ajustare a prețului contractului de achiziție publică nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câștigător în urma finalizării respectivei proceduri. Jurisprudență

(6) Orice ajustare a prețului trebuie să evidențieze influența corectă pe care o exercită situația care justifică eventuala ajustare. Justificarea creșterii prețurilor resurselor se realizează numai pe baza evoluției unor indici de preț relevanți, publicați de instituții/organisme abilitate, cum ar fi indici de preț publicați de Institutul Național de Statistică, indici bursieri sau alții asemenea. Jurisprudență

Art. 98. - Modificări (1)

În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului, compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonanța de urgență, un anunț de atribuire a contractului de achiziție publică. Jurisprudență

CAPITOLUL IX Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziție publică

Art. 99. -

(1) Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziție publică se realizează de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, pe baza informațiilor cuprinse în anunțurile de participare și de atribuire. Modificări (1)

(2) Autoritățile contractante au obligația transmiterii către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior.

(3) Informațiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevăzut în anexa nr. 2, de regulă în format electronic sau, în cazuri excepționale, pe suport fizic, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an. Modificări (1)

Art. 100. -

(1) Raportul anual în format electronic se transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro.

(2) Raportul anual în format fizic se depune la registratura Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, autoritatea contractantă având obligația de a solicita numărul de înregistrare pe copia-martor a acestuia.

(3) Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori conținând informații eronate intră sub incidența prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanța de urgență.

Art. 101. -

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice prelucrează informațiile relevante cuprinse în anunțurile de participare și de atribuire, precum și rapoartele anuale primite de la autoritățile contractante, constituind o bază de date statistice care este utilizată pentru: Modificări (1)

a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană;

b) furnizarea de informații în legătură cu modul de funcționare a sistemului de achiziții publice tuturor celor interesați;

c) supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică;

d) prevenirea și, după caz, constatarea unor încălcări ale legislației în domeniu.

CAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 102. - Modificări (1), Jurisprudență

În sensul prevederilor art. 298 din ordonanța de urgență, prin procedura de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare sau, după caz, o invitație de participare, până la data de 29 iunie 2006.

Art. 103. - Jurisprudență

(1) Până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor fie sistemul de grupare și codificare utilizat în Clasificarea produselor și serviciilor asociate activităților - CPSA, fie vocabularul comun al achizițiilor publice - CPV.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor numai vocabularul comun al achizițiilor publice - CPV.

Art. 104. -

Atribuirea contractelor de achiziție publică a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 19 din ordonanța de urgență se poate realiza, începând cu data de 1 ianuarie 2007, și prin intermediul SEAP.

Art. 105. - Jurisprudență

Sistemul informatic de utilitate publică prevăzut la art. 58 alin. (1) din ordonanța de urgență este operat de Agenția pentru Strategii Guvernamentale și este disponibil la adresa de internet www.publicitatepublica.ro.

Art. 106. - Jurisprudență

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru:

a) aprobarea unor documentații standard utilizate în cadrul procedurilor de atribuire;

b) aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire sau în procesul de monitorizare;

c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonanței de urgență și/sau ale prezentei hotărâri.

Art. 107. - Modificări (1)

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Președintele Autorității Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
Alexandru Cojocaru
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informațiilor,
Zsolt Nagy
p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Constantin Dascălu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru lucrări publice
și amenajarea teritoriului,
Laszlo Borbely
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 19 iulie 2006.

Nr. 925.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

MODELE
pentru anunțurile care se publică în conformitate cu prevederile
art. 17 și 29

Anunțul de intenție

A. Achiziția de produse

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după caz, informații suplimentare. Jurisprudență

2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. Natura și cantitatea sau valoarea produselor care se intenționează să fie achiziționate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). Jurisprudență

4. Datele aproximative stabilite pentru inițierea procedurii/procedurilor de atribuire. Jurisprudență

5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

6. Alte informații.

B. Achiziția de servicii

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după caz, informații suplimentare.

2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. Valoarea totală estimată a achizițiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; codul/codurile CPV (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4. Datele aproximative stabilite pentru inițierea procedurii/procedurilor de atribuire.

5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

6. Alte informații

C. Achiziția de lucrări

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după caz, informații suplimentare.

2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Natura și dimensiunile lucrărilor și, în cazul în care lucrarea este împărțită în mai multe loturi, caracteristicile esențiale ale respectivelor loturi;

b) Amplasamentul lucrării;

c) codul/codurile CPV (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA);

4. Datele aproximative stabilite pentru inițierea procedurii/procedurilor de atribuire.

5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

6. Alte informații.

Anunțul de participare la licitația deschisă

A. Achiziția de produse

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

(a) Procedura de atribuire aplicată;

(b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

(c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziție;

(d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitație electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanța de urgență).

4. Locul de livrare a produselor.

5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziționarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinație a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7. Opțiunea de achiziționare a unor cantități suplimentare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

12. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire.

13. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire.

14.

a) Termenul limită de primire a ofertelor;

b) Adresa la care se transmit ofertele;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.

15. Data, ora și locul deschiderii ofertelor.

16. Dacă este cazul, garanțiile solicitate.

17. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

18. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

19. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă.

20. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse.

21. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

22. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.

23. Criteriul de atribuire a contractului.

24. Alte informații.

B. Achiziția de servicii

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziție;

d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitație electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanța de urgență).

4. Locul prestării serviciilor.

5. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. Opțiunea de achiziționare a unor servicii noi similare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire.

14. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire.

15.

a) Termenul limită de primire a ofertelor;

b) Adresa la care se transmit ofertele;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.

16. Data, ora și locul deschiderii ofertelor.

17. Dacă este cazul, garanțiile solicitate.

18. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

19. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

20. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă

21. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse.

22. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.

24. Criteriul de atribuire a contractului.

25. Alte informații.

C. Achiziția de lucrări

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziție;

d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitație electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanța de urgență).

4. Locul execuției lucrărilor.

5. Natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Opțiunea de achiziționare a unor lucrări noi similare.

7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

8. Informații privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică și proiectare.

9. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire.

14. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire.

15.

a) Termenul de primire a ofertelor;

b) Adresa la care se transmit ofertele;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.

16. Data, ora și locul deschiderii ofertelor.

17. Dacă este cazul, garanțiile solicitate.

18. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

19. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

20. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă.

21. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse.

22. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.

24. Criteriul de atribuire a contractului.

25. Alte informații.

Anunțul de participare la licitația restrânsă

A. Achiziția de produse

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziție;

d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitație electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanța de urgență).

4. Locul de livrare a produselor

5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziționarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinație a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7. Opțiunea de achiziționare a unor cantități suplimentare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

12.

a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

13. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

14. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

15. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

17. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

18.

a) Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie selectați;

b) criteriile de selecție aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informații.

B. Achiziția de servicii

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziție;

d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitație electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanța de urgență).

4. Locul prestării serviciilor.

5. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. Opțiunea de achiziționare a unor servicii noi similare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13.

a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

14. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

15. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

16. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

17. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

18. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

19.

a) Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie selectați;

b) criteriile de selecție aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.

21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

22. Alte informații.

C. Achiziția de lucrări

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziție;

d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitație electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanța de urgență).

4. Locul execuției lucrărilor

5. Natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Opțiunea de achiziționare a unor lucrări noi similare.

7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

8. Informații privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică și proiectare.

9. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, indicații se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13.

a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

14. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

15. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

16. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

17. Criterii de calificare privind situația economică-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

18. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

19.

a) Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie selectați;

b) criteriile de selecție aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.

21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

22. Alte informații.

Anunțul de participare la dialogul competitiv

A. Achiziția de produse

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

4. Locul de livrare a produselor.

5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziționarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinație a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7. Opțiunea de achiziționare a unor cantități suplimentare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11.

a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 47).

15. Criterii de calificare privind situația economică-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluții care urmează să fie discutate.

18.

a) Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie preselectați;

b) criteriile de preselecție aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21. Alte informații.

B. Achiziția de servicii

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

4. Locul prestării serviciilor.

5. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11.

a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

15. Criterii de calificare privind situația economică - financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluții care urmează să fie discutate.

18.

a) Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie preselectați;

b) criteriile de preselecție aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21. Alte informații.

C. Achiziția de lucrări

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

4. Locul execuției lucrărilor.

5. Natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

7. Informații privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică și proiectare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11.

a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

15. Criterii de calificare privind situația economică-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluții care urmează să fie discutate.

18.

a) Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie preselectați;

b) criteriile de preselecție aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21. Alte informații.

Anunțul de participare la Negociere

A. Achiziția de produse

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitație electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanța de urgență).

4. Locul de livrare a produselor.

5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziționarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinație a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.

7. Opțiunea de achiziționare a unor cantități suplimentare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11.

a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15. Criterii de calificare privind situația economică-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.

18.

a) Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie preselectați;

b) criteriile de preselecție aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informații.

B. Achiziția de servicii

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitație electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanța de urgență).

4. Locul prestării serviciilor.

5. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11.

a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15. Criterii de calificare privind situația economică-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.

18.

a) Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie preselectați;

b) criteriile de preselecție aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină ofertă valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informații.

C. Achiziția de lucrări

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

a) Procedura de atribuire aplicată;

b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitație electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanța de urgență).

4. Locul execuției lucrărilor.

5. Natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se precizează dimensiunea respectivelor loturi.

7. Informații privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică și proiectare.

8. În cazul încheierii unui acord-cadru:

a) durata prevăzută pentru respectivul acord;

b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru;

c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.

9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11.

a) Data limită de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15. Criterii de calificare privind situația economică-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.

18.

a) Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie preselectați;

b) criteriile de preselecție aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.

20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informații.

Anunțul de atribuire

A. Achiziția de produse

1. Denumirea și adresa autorității contractante.

2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, se prezintă motivele justificative.

3. Contractul de furnizare: natura și cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4. Data atribuirii contractului de furnizare.

5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare.

6. Numărul de oferte primite.

7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători.

8. Prețul sau gama prețurilor plătite.

9. Data publicării anunțului de participare.

10. Alte informații.

B. Achiziția de servicii

1. Denumirea și adresa autorității contractante.

2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, se prezintă motivele justificative.

3. Categoria, descrierea și cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4. Data atribuirii contractului de servicii.

5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii.

6. Numărul de oferte primite.

7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători.

8. Prețul sau gama prețurilor plătite.

9. Data publicării anunțului de participare.

10. Alte informații.

C. Achiziția de lucrări

1. Denumirea și adresa autorității contractante.

2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, se prezintă motivele justificative.

3. Contractul de lucrări: natura și dimensiunea prestațiilor, caracteristicile generale ale lucrării.

4. Data atribuirii contractului de lucrări.

5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări.

6. Numărul de oferte primite.

7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători.

8. Prețul sau gama prețurilor plătite.

9. Data publicării anunțului de participare.

10. Alte informații.

Anunțuri pentru concursul de soluții

Anunțul de participare la concurs

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractate și ale biroului de la care se pot obține documentele suplimentare.

2. Descrierea proiectului.

3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns.

4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.

5. În cazul unui concurs restrâns:

(a) numărul de participanți care vor fi selectați;

(b) criterii de selecție a participanților;

(c) termenul de depunere a cererilor de participare.

6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice.

7. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.

8. Numele membrilor juriului.

9. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.

10. După caz, numărul și valoarea premiilor.

11. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câștigătorului sau câștigătorilor concursului.

12. Alte informații.

Anunțul privind rezultatul concursului

1. Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractante.

2. Descrierea proiectului.

3. Numărul total de participanți.

4. Numărul de participanți străini.

5. Câștigătorul (câștigătorii) concursului.

6. După caz, premiul (premiile) acordate.

7. Referințe privind publicarea anunțului de participare la concurs.

8. Alte informații.

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență

RAPORT
privind contractele atribuite în anul ......

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Adresă: .....................................................................

C.U.I.: .....................................................................

Nr. de Înregistrare la Registrul Comerțului: ................................

Tel./fax: ...................................................................

E-mail: .....................................................................

┌───────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
│                    │       │Valoare totală contracte│
│    Tipuri de contracte       │ Număr total │    (fără TVA)    │
│                    │ contracte ├───────────┬────────────┤
│                    │       │  lei  │  EURO  │
├───────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┴────────────┤
│Contracte de lucrări          │       │            │
│din care atribuite prin:        │       │            │
│- licitație deschisă          │       │            │
│- licitație restrânsă         │       │            │
│- dialog competitiv          │       │            │
│- negociere cu publicare anunț de   │       │            │
│ participare             │       │            │
│- negociere fară publicare anunț de  │       │            │
│ participare             │       │            │
│- cerere de ofertă           │       │            │
├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Contracte de produse          │       │            │
│din care atribuite prin:        │       │            │
│- licitație deschisă          │       │            │
│- licitație restrânsă         │       │            │
│- dialog competitiv          │       │            │
│- negociere cu publicare anunț de   │       │            │
│ participare             │       │            │
│- negociere fără publicare anunț de  │       │            │
│ participare             │       │            │
│- cerere de ofertă           │       │            │
├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Contracte de servicii         │       │            │
│din care atribuite prin:        │       │            │
│- licitație deschisă          │       │            │
│- licitație restrânsă         │       │            │
│- dialog competitiv          │       │            │
│- negociere cu publicare anunț de   │       │            │
│ participare             │       │            │
│- negociere fără publicare anunț de  │       │            │
│ participare             │       │            │
│- cerere de ofertă           │       │            │
├───────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│TOTAL                 │       │            │
└───────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘
               Semnătura autorizată
               ...................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Fonduri europene. Constatarea și sancționarea în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011 a unor nereguli apărute sub imperiul O.U.G. nr. 79/2003. Legalitate
Când poate fi aplicată procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare?
Achiziții publice. Ofertă respinsă ca inacceptabilă. Nedovedirea experienței similare
Răspunderea materială a funcționarilor publici. Natura termenului de 30 de zile prevăzut de art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
11. Acțiune în anularea actelor administrative privind constatarea neregulilor și stabilirea corecțiilor financiare în temeiul O.U.G. nr. 66/2011. Cerințe restrictive
7. Aplicabilitatea dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011 în materia atribuirii unor contracte de achiziții publice. Domeniu de aplicare
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...