Guvernul României

Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2006 până la 05 iunie 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 395/2016 și înlocuit de Normă metodologică 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 5 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în documentația de atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligația ofertanților de a constitui o garanție de participare. În cazul în care documentația de atribuire prevede o astfel de obligație, atunci aceasta trebuie să conțină și următoarele informații: Jurisprudență (1)

a) cuantumul garanției de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăși 2% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru; Jurisprudență (14)

b) perioada de valabilitate a garanției de participare, care va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Modificări (1), Jurisprudență (19)

Art. 86. - Modificări (1), Jurisprudență (95)

(1) Garanția de participare se constituie prin scrisoare de garanție bancară, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire. Jurisprudență (70)

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garanției pentru participare de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres în documentația de atribuire. Jurisprudență (7)

(3) Garanția de participare se poate constitui și prin depunerea la casieria autorității contractante: Jurisprudență (5)

a) a unui ordin de plată sau filă cec, cu condiția confirmării acestora de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor; Jurisprudență (2)

b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanției de participare este redusă ca valoare. Jurisprudență (3)

(4) În orice situație, garanția de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor. Jurisprudență (8)

Art. 87. - Jurisprudență (32)

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații: Jurisprudență (28)

a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; Jurisprudență (4)

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei și, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; Jurisprudență (6)

c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. Jurisprudență (5)

(2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilă.

Art. 88. - Jurisprudență (14)

(1) Garanția pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție. Jurisprudență (5)

(2) Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziție publică cu ofertantul/ofertanții ale cărui/căror oferte au fost desemnate câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. Jurisprudență (7)

SECȚIUNEA a 2-a Garanția de bună execuție

Art. 89. - Jurisprudență (18)

(1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Jurisprudență (20), Comentarii expert (1)

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de atribuire modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, precum și cuantumul acesteia, care însă nu trebuie să depășească 10% din prețul contractului, fără TVA. Jurisprudență (7)

(3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepția serviciilor de proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din ordonanța de urgență, precum și în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanției de bună execuție. Jurisprudență (1)

Art. 90. - Jurisprudență (13)

(1) De regulă, garanția de bună execuție se constituie prin scrisoare de garanție bancară, care devine anexă la contract. Modificări (1), Jurisprudență (9)

(2) În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este redusă ca valoare, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. Jurisprudență (3)

(3) Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (12)

Art. 91. - Jurisprudență (24)

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate. Jurisprudență (1)

Art. 92. - Jurisprudență (8)

(1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor care fac obiectul contractului și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. Jurisprudență (2)

(2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. Jurisprudență (2)

(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) valoarea garanției de bună execuție aferentă studiilor de prefezabilitate și/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării și însușirii/aprobării documentației tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei; Jurisprudență (2)

b) valoarea garanției de bună execuție aferentă proiectului tehnic și/sau detaliilor de execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

(4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează: Jurisprudență (7)

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală. Jurisprudență (1)

Procesele-verbale de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

CAPITOLUL VIII Finalizarea procedurii de atribuire

Art. 93. - Modificări (1), Jurisprudență (72)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică sau a acordului-cadru. Jurisprudență (64)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai în circumstanțele prevăzute la art. 209 din ordonanța de urgență. Jurisprudență (38)

Art. 94. - Modificări (1), Jurisprudență (84)

(1) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a comunica tuturor candidaților/ofertanților rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanța de urgență. Jurisprudență (7)

(2) Comunicarea către ofertantul/ofertanții declarat/declarați câștigător/câștigători trebuie să conțină și invitația pentru semnarea contractului sau, după caz, a acordului-cadru.

(3) Data stabilită în invitația prevăzută la alin. (2) nu poate fi anterioară datei de împlinire a termenului prevăzut la art. 205 din ordonanța de urgență.

Art. 95. - Jurisprudență (20)

(1) Ca parte integrantă a contractului de achiziție publică se constituie cel puțin următoarele documente: Modificări (1), Jurisprudență (10)

a) propunerea tehnică și propunerea financiară; Jurisprudență (19)

b) graficul de îndeplinire a contractului; Jurisprudență (23)

c) graficul de plăți; Jurisprudență (3)

d) garanția bancară de bună execuție, dacă este cazul. Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. Jurisprudență (5)

Art. 96. - Jurisprudență (15)

(1) În cazul în care părți din contractul de achiziție publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulți subcontractanți, autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant și subcontractanții nominalizați în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică. Jurisprudență (14)

(2) Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă fără acceptul autorității contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale. Jurisprudență (7)

Art. 97. - Modificări (1), Jurisprudență (35), Reviste (1)

(1) Prețul contractului de achiziție publică este ferm, exprimat în lei sau, după caz, în valută. Jurisprudență (6)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prețul contractului de achiziție publică poate fi ajustat, pentru restul rămas de executat, numai în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului sau a acordului-cadru. Jurisprudență (7)

(3) În sensul prezentei hotărâri, pot fi asimilate situațiilor excepționale și pot determina ajustarea prețului contractului următoarele: Jurisprudență (7)

a) modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autoritățile locale a unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;

b) creșterea/diminuarea prețurilor elementelor constitutive ale ofertei care influențează semnificativ costurile pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. Jurisprudență (1)

(4) Modul concret de ajustare a prețului contractului de achiziție publică trebuie să fie stabilit, pe cât posibil, înainte de inițierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Autoritatea contractantă va preciza, atât în documentația de atribuire, cât și în contractul care urmează să fie încheiat, informații/clauze speciale în acest sens. Lipsa respectivelor informații/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a prețului contractului de achiziție publică. Jurisprudență (3)

(5) Modul de ajustare a prețului contractului de achiziție publică nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câștigător în urma finalizării respectivei proceduri. Jurisprudență (2)

(6) Orice ajustare a prețului trebuie să evidențieze influența corectă pe care o exercită situația care justifică eventuala ajustare. Justificarea creșterii prețurilor resurselor se realizează numai pe baza evoluției unor indici de preț relevanți, publicați de instituții/organisme abilitate, cum ar fi indici de preț publicați de Institutul Național de Statistică, indici bursieri sau alții asemenea. Jurisprudență (4)

Art. 98. - Modificări (1)

În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului, compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonanța de urgență, un anunț de atribuire a contractului de achiziție publică. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL IX Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziție publică

Art. 99. -

(1) Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziție publică se realizează de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, pe baza informațiilor cuprinse în anunțurile de participare și de atribuire. Modificări (1)

(2) Autoritățile contractante au obligația transmiterii către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior.

(3) Informațiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevăzut în anexa nr. 2, de regulă în format electronic sau, în cazuri excepționale, pe suport fizic, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an. Modificări (1)

Art. 100. -

(1) Raportul anual în format electronic se transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro.

(2) Raportul anual în format fizic se depune la registratura Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, autoritatea contractantă având obligația de a solicita numărul de înregistrare pe copia-martor a acestuia.

(3) Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori conținând informații eronate intră sub incidența prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanța de urgență.

Art. 101. -

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice prelucrează informațiile relevante cuprinse în anunțurile de participare și de atribuire, precum și rapoartele anuale primite de la autoritățile contractante, constituind o bază de date statistice care este utilizată pentru: Modificări (1)

a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană;

b) furnizarea de informații în legătură cu modul de funcționare a sistemului de achiziții publice tuturor celor interesați;

c) supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică;

d) prevenirea și, după caz, constatarea unor încălcări ale legislației în domeniu.

CAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 102. - Modificări (1), Jurisprudență (5)

În sensul prevederilor art. 298 din ordonanța de urgență, prin procedura de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare sau, după caz, o invitație de participare, până la data de 29 iunie 2006.

Art. 103. - Jurisprudență (1)

(1) Până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor fie sistemul de grupare și codificare utilizat în Clasificarea produselor și serviciilor asociate activităților - CPSA, fie vocabularul comun al achizițiilor publice - CPV.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor numai vocabularul comun al achizițiilor publice - CPV.

Art. 104. -

Atribuirea contractelor de achiziție publică a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 19 din ordonanța de urgență se poate realiza, începând cu data de 1 ianuarie 2007, și prin intermediul SEAP.

Art. 105. - Jurisprudență (2)

Sistemul informatic de utilitate publică prevăzut la art. 58 alin. (1) din ordonanța de urgență este operat de Agenția pentru Strategii Guvernamentale și este disponibil la adresa de internet www.publicitatepublica.ro.

Art. 106. - Jurisprudență (1)

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru:

a) aprobarea unor documentații standard utilizate în cadrul procedurilor de atribuire;

b) aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire sau în procesul de monitorizare;

c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonanței de urgență și/sau ale prezentei hotărâri.

Art. 107. - Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...