Guvernul României

Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2006 până la 05 iunie 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 395/2016 și înlocuit de Normă metodologică 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) După ce a finalizat selectarea candidaților, comisia de evaluare are obligația de a elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se înaintează conducătorului autorității contractante spre aprobare. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(3) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a informa toți candidații în legătură cu rezultatul aplicării primei etape a procedurii de atribuire, imediat după obținerea aprobării prevăzute la alin. (2); candidaților respinși sau neselectați trebuie să li se comunice și motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturilor respective. Modificări (1)

Art. 44. - Jurisprudență (6)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare la etapa a doua a licitației restrânse concomitent tuturor candidaților selectați, respectând prevederile art. 87-89 din ordonanța de urgență. Jurisprudență (1)

(2) Candidații selectați nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.

(3) În cadrul etapei a doua a licitației restrânse, prevederile art. 31-39 se aplică în mod corespunzător.

Art. 45. - Jurisprudență (2)

Procedura de licitație restrânsă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condițiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanța de urgență. Jurisprudență (2)

SECȚIUNEA a 3-a Dialogul competitiv

Art. 46. -

Înainte de inițierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractantă are obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute la art. 94 din ordonanța de urgență. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziției publice.

Art. 47. -

În perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligația de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obține informații complete cu privire la condițiile de participare la procedura de atribuire.

Art. 48. -

(1) În cazul în care numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul minim prevăzut în anunțul de participare, fie datorită faptului că nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorită faptului că o parte dintre candidați nu au îndeplinit cerințele minime de calificare, autoritatea contractantă are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire în măsura în care numărul de candidați admiși este de cel puțin 3.

(2) După ce a finalizat preselectarea candidaților, comisia de evaluare are obligația de a elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se înaintează conducătorului autorității contractante spre aprobare conform atribuțiilor legale ce îi revin. Modificări (1)

(3) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a informa toți candidații în legătură cu rezultatul aplicării primei etape a procedurii de atribuire, imediat după obținerea aprobării prevăzute la alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 49. -

(1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de întâlniri cu fiecare candidat admis în parte, pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării soluțiilor/opțiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic și orice alte elemente ale viitorului contract. La sfârșitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare are obligația consemnării problemelor discutate și aspectelor convenite într-un proces-verbal de ședință. Jurisprudență (1)

(2) Identificarea soluțiilor/opțiunilor se structurează în funcție de necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost acestea evidențiate în documentația descriptivă.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a include în documentația descriptivă posibilitatea acordării de prime participanților la dialog. Primele se stabilesc în limita bugetului disponibil al autorității contractante și în funcție de cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective neputând depăși 2% din valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit.

(4) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a cărui ofertă este, în final, declarată câștigătoare.

Art. 50. - Modificări (1)

(1) În măsura în care a prevăzut această posibilitate în documentația descriptivă, iar numărul de participanți la dialog este suficient de mare astfel încât diminuarea numărului de participanți să nu afecteze concurența reală, autoritatea contractantă are dreptul de a derula dialogul în runde succesive.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza, după ce în urma dialogului cu fiecare dintre participanți a fost clarificată o parte din aspectele prevăzute la art. 49 alin. (1), una sau mai multe faze intermediare în care participanții la dialog urmează să prezinte propuneri tehnice și/sau financiare parțiale.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a anunța toți participanții la dialog cu privire la modalitatea de desfășurare a fazei intermediare, precum și la factorii de evaluare aplicabili și la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanți. Jurisprudență (1)

(4) După finalizarea unei faze intermediare de reducere a numărului de participanți la dialog, comisia de evaluare are obligația de a elabora un raport care se înaintează conducătorului autorității contractante spre aprobare, conform atribuțiilor legale ce îi revin.

(5) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a informa toți participanții la dialog în legătură cu rezultatul fazei intermediare, imediat după obținerea aprobării prevăzute la alin. (4).

(6) Următoarea rundă de dialog se derulează numai cu participanții selectați în cadrul fazei intermediare organizate anterior. Jurisprudență (1)

Art. 51. -

În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluții viabile, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență.

Art. 52. - Jurisprudență (2)

(1) În cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertanții trebuie să depună oferte pe baza soluției/soluțiilor identificate în cursul etapei anterioare.

(2) Prevederile art. 33, 38 și 39 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Art. 53. - Jurisprudență (1)

(1) Înainte de inițierea procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, autoritatea contractantă are obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute la art. 110 din ordonanța de urgență. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziției publice.

(2) În cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractantă nu are obligația verificării condițiilor prevăzute la alin. (1), în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 251 din ordonanța de urgență. Jurisprudență (1)

Art. 54. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a derula negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. La sfârșitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare are obligația consemnării problemelor discutate și aspectelor convenite într-un proces-verbal de ședință.

(2) Fiecare participant la negocieri are obligația de a prezenta, în funcție de necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost acestea evidențiate în documentația descriptivă, o ofertă preliminară care va constitui punctul de pornire al negocierilor. Jurisprudență (3)

Art. 55. - Jurisprudență (9)

În măsura în care a prevăzut această posibilitate în documentația descriptivă, iar numărul de participanți la negocieri este suficient de mare astfel încât diminuarea numărului de participanți să nu afecteze concurența reală, autoritatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, după un model similar cu cel prevăzut pentru dialogul competitiv.

Art. 56. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

(1) Negocierile se derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătățită. Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia de negociere a autorității contractante constată că nu se înregistrează îmbunătățiri substanțiale ale ofertei preliminare față de întâlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finală cu fiecare participant în parte. Fiecare participant are obligația de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice și financiare, pentru care urmează să se aplice factorii de evaluare. Jurisprudență (2)

SECȚIUNEA a 5-a Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Art. 57. - Jurisprudență (5)

Înainte de inițierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, autoritatea contractantă are obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute la art. 122 sau, după caz, la art. 252 din ordonanța de urgență. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziției publice.

Art. 58. - Jurisprudență (3)

Inițierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se realizează prin transmiterea unei invitații de participare la negocieri către unul sau, ori de câte ori este posibil, către mai mulți operatori economici.

Art. 59. - Jurisprudență (9)

(1) În cazurile prevăzute la art. 122 lit. f) și la art. 252 lit. f) din ordonanța de urgență, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa numai acele categorii de produse fungibile care sunt cotate pe piață la disponibil; în această situație, prevederile art. 58 nu sunt aplicabile, procedura fiind inițiată prin transmiterea către bursă a ordinului de cumpărare.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin bunuri fungibile se înțelege bunurile determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligații contractuale.

(3) Oferta câștigătoare este aceea care, la finalul tranzacției în ringul bursei, a prezentat cel mai scăzut preț pentru produsul respectiv.

Art. 60. -

În cazurile prevăzute la art. 122 lit. g) și la art. 252 lit. g) din ordonanța de urgență, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa produse prin participarea la procedura specifică organizată în acest sens asupra operatorului economic aflat în lichidare, în condițiile legii. Jurisprudență (2)

SECȚIUNEA a 6-a Cererea de oferte

Art. 61. - Jurisprudență (2)

(1) Cererea de oferte se inițiază prin transmiterea unei invitații de participare către cel puțin 3 operatori economici.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) își încetează aplicabilitatea, autoritatea contractantă având obligația de a publica invitația de participare în SEAP.

Art. 62. - Jurisprudență (4)

(1) În perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare și data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligația de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obține documentația de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în invitația de participare dacă documentația de atribuire urmează să fie obținută:

a) în urma unei solicitări a fiecărui operator economic interesat; sau

b) prin accesarea directă și nerestricționată a unui fișier electronic, care va fi disponibil în SEAP.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 și 77 din ordonanța de urgență.

Art. 63. - Jurisprudență (6)

(1) După transmiterea invitației de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt similare cu cele prevăzute la art. 32-39, pentru aplicarea licitației deschise. Jurisprudență (14)

(2) În cazul aplicării procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita reduceri succesive ale prețurilor incluse în propunerile financiare. Jurisprudență (1)

Art. 64. - Jurisprudență (2)

Procedura de cerere de oferte poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condițiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanța de urgență.

CAPITOLUL V Acordul-cadru

Art. 65. - Jurisprudență (10)

În sensul prevederilor art. 143 din ordonanța de urgență, autoritatea contractantă:

a) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durată mai mare de 4 ani decât în cazuri excepționale și pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează să fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv;

b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestații de altă natură decât cele stabilite prin acordul-cadru; Jurisprudență (1)

c) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele față de altele; Jurisprudență (6)

d) nu are dreptul de a încheia contracte subsecvente decât cu operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru și numai pe baza regulilor și condițiilor prevăzute în respectivul acord; Jurisprudență (3)

e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele și pentru o altă autoritate contractantă care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achiziții centralizate conform prevederilor art. 22 din ordonanța de urgență;

f) fără a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonanța de urgență, are obligația de a impune condiții minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru. Jurisprudență (17)

Art. 66. - Jurisprudență (25)

Documentația de atribuire trebuie să conțină, alături de elementele prevăzute la art. 33 alin. (2) din ordonanța de urgență, și un set minim de informații specifice referitoare la:

a) numărul sau intervalul în care se va încadra numărul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat;

b) opțiunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru fără reluarea competiției sau prin reluarea competiției, în cazul în care acordul-cadru urmează să fie încheiat cu mai mulți operatori economici;

c) criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum și orice alte reguli aferente, în cazul în care atribuirea contractelor respective urmează să se realizeze prin reluarea competiției; Jurisprudență (2)

d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum și calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente; Jurisprudență (7)

e) estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; Jurisprudență (15), Comentarii expert (2)

f) estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru. Jurisprudență (6), Comentarii expert (1)

Art. 67. - Jurisprudență (5)

(1) Prin încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantă își asumă, față de operatorul/operatorii economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv, următoarele obligații principale:

a) să nu inițieze, pe durata acordului-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepția cazului în care operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului nu mai are/au capacitatea de a răspunde solicitărilor autorității contractante; Modificări (1), Jurisprudență (5)

b) să atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de câte ori intenționează să achiziționeze produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condițiile esențiale stabilite la încheierea acestuia. Jurisprudență (4)

(2) Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru își asumă ca obligație principală față de autoritatea contractantă furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuția de lucrări, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. Jurisprudență (1)

(3) Solicitarea autorității contractante, adresată operatorului economic pentru a furniza/presta/executa, se materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru. Jurisprudență (5)

Art. 68. - Jurisprudență (3)

(1) Acordul-cadru trebuie să prevadă, pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, elementele/condițiile considerate esențiale, care se referă la: Jurisprudență (4)

a) obligațiile pe care operatorul/operatorii economic/economici și le-a/le-au asumat prin propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce privește caracteristicile tehnice - funcționale și de performanță - ale produselor care urmează să fie furnizate, descrierea serviciilor care urmează să fie prestate și nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrărilor care urmează să fie executate și nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuție începând din momentul încheierii contractului, garanțiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiză și evaluare a propunerilor tehnice; Jurisprudență (1)

b) prețul/tariful unitar sau prețurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevăzut în propunerea financiară; Jurisprudență (2)

c) condiții specifice și formule de ajustare a prețurilor, după caz; Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...