Guvernul României

Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2006 până la 05 iunie 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 395/2016 și înlocuit de Normă metodologică 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

b) operatorul sistemului electronic de achiziții publice (SEAP); în acest din urmă caz începând cu data de 30 septembrie 2006.

Art. 17. - Jurisprudență (5)

Anunțurile prevăzute la art. 16 alin. (1) trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regulă, nu mai mult de 650 de cuvinte. Comentarii expert (1)

Art. 18. -

(1) Transmiterea spre publicare a anunțurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se realizează printr-o solicitare adresată în scris, care trebuie să fie semnată de o persoană autorizată de autoritatea contractantă.

(2) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunțurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunțului de participare prevăzut la art. 114 din ordonanța de urgență, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunțul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării.

Art. 19. -

(1) Transmiterea spre publicare a anunțurilor către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se realizează, până la data de 31 decembrie 2006, direct de autoritatea contractantă, accesând în acest sens adresa de internet http://simap.europa.eu.

(2) Anunțurile transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de autoritatea contractantă în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și trebuie să respecte noile formate standard adoptate de Comisia Europeană, disponibile la adresa de internet prevăzută la alin. (1).

Art. 20. - Jurisprudență (4)

Transmiterea spre publicare a anunțurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

Art. 21. - Jurisprudență (3)

Până la data de 31 decembrie 2006, în cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 55 alin. (2) din ordonanța de urgență, perioada cuprinsă între data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, și data limită de depunere a ofertelor este identică cu perioada minimă de timp, prevăzută de ordonanța de urgență, dintre data transmiterii spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau în SEAP și data depunerii ofertelor.

SECȚIUNEA a 2-a Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006

Art. 22. - Jurisprudență (1)

(1) După data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de intenție, de participare și de atribuire către operatorul SEAP. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Transmiterea spre publicare a anunțurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

Art. 23. - Jurisprudență (6)

Anunțurile pentru care ordonanța de urgență impune obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de autoritatea contractantă într-o limbă oficială a Uniunii Europene și trebuie să respecte forma adoptată prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabilește formatul standard al anunțurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele 17/2004/CE și 18/2004/CE.

Art. 24. - Jurisprudență (2)

(1) După transmiterea anunțurilor către operatorul SEAP, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația de a verifica anunțurile respective din punctul de vedere al respectării regulilor formale de completare, în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP. Jurisprudență (1)

(2) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația ca, în termenul prevăzut la alin. (1), să comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicării anunțului. Jurisprudență (1)

Art. 25. - Jurisprudență (4)

În cazul în care Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice constată, în cursul verificării anunțului transmis de autoritatea contractantă către operatorul SEAP, că în forma sau în conținutul acestuia există erori ori omisiuni, aceasta are obligația:

a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicării anunțului;

b) de a informa autoritatea contractantă asupra deciziei de respingere a publicării anunțului, motivând decizia respectivă și indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate.

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență (7)

Anunțurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate inițial sunt considerate anunțuri noi și fac obiectul tuturor regulilor de transmitere și verificare prevăzute în prezenta secțiune. Jurisprudență (8)

Art. 27. - Jurisprudență (1)

(1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunțul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obținerea acceptului de publicare emis de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Jurisprudență (1)

(2) Operatorul SEAP are obligația de a asigura transmiterea anunțurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în formatul standard adoptat de Comisia Europeană și în cel mult o zi lucrătoare de la obținerea acceptului de publicare.

(3) Atunci când stabilește perioadele limită pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă are obligația de a lua în calcul și marja de timp de 3 zile lucrătoare, necesară pentru verificarea anunțurilor de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 49 alin. (2) și (3) din ordonanța de urgență. Jurisprudență (3)

Art. 28. -

Operatorul SEAP are obligația de a publica anunțul în SEAP, în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, dar în nici un caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă prevederile ordonanței de urgență impun această obligație.

Art. 29. -

În cazul anunțurilor pentru care ordonanța de urgență nu prevede obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractantă are obligația de a include în conținutul anunțurilor cel puțin informațiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regulă, nu mai mult de 650 de cuvinte.

Art. 30. -

În cel mult o zi lucrătoare după publicarea anunțului în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul respectiv spre publicare și către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".

CAPITOLUL IV Aplicarea procedurilor de atribuire

SECȚIUNEA 1 Licitația deschisă

Art. 31. - Jurisprudență (3)

(1) În perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligația de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obține documentația de atribuire. Jurisprudență (2)

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare dacă documentația de atribuire urmează să fie obținută: Jurisprudență (1)

a) în urma unei solicitări a fiecărui operator economic interesat; sau

b) prin accesarea directă și nerestricționată a unui fișier electronic, care va fi disponibil în SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență. Jurisprudență (2)

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 și 77 din ordonanța de urgență.

Art. 32. - Jurisprudență (20)

(1) În cazul în care autoritatea contractantă primește solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentației de atribuire, aceasta are obligația de a răspunde la aceste solicitări, respectând prevederile art. 78 alin. (2) și (3) din ordonanța de urgență. Jurisprudență (10)

(2) În cazul în care documentația de atribuire a fost pusă la dispoziția operatorilor economici prin asigurarea accesului direct și nerestricționat la fișierul electronic disponibil în SEAP, autoritatea contractantă are obligația, respectând prevederile art. 78 alin. (2) din ordonanța de urgență, de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentația de atribuire, prin crearea unui nou fișier electronic la care se va asigura accesul direct și nerestricționat, în mod similar cu accesul la fișierul inițial. Jurisprudență (25)

Art. 33. - Jurisprudență (109)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la data, ora și locul indicate în anunțul de participare. Modificări (1), Jurisprudență (73)

(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. Jurisprudență (17)

(3) În cadrul ședinței de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepția celor care se încadrează în una dintre următoarele situații: Modificări (1), Jurisprudență (151)

a) au fost depuse după data și ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de participare; Jurisprudență (36)

b) nu sunt însoțite de garanția de participare astfel cum a fost solicitată în documentația de atribuire. Jurisprudență (223)

(4) Ședința de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de experții cooptați și de reprezentanții operatorilor economici, în care se consemnează modul de desfășurare a ședinței respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte. Modificări (1), Jurisprudență (173)

(5) Comisia de evaluare are obligația de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanți la procedura de atribuire, indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți la ședința de deschidere. Modificări (1), Jurisprudență (33)

(6) Orice decizie cu privire la calificarea/selecția ofertanților/candidaților sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor ședințe ulterioare ședinței de deschidere a ofertelor. Jurisprudență (88)

Art. 34. - Jurisprudență (251)

(1) În cazul în care, în cadrul documentației de atribuire, a fost prevăzută obligația îndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanța de urgență, comisia de evaluare are obligația verificării modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte. Jurisprudență (261)

(2) Comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât și din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. Jurisprudență (216)

(3) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini. Jurisprudență (196)

(4) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv. Jurisprudență (38)

Art. 35. - Jurisprudență (734)

Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanța de urgență, sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Jurisprudență (7), Comentarii expert (1)

Art. 36. - Jurisprudență (463)

(1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații: Jurisprudență (277)

a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3); Jurisprudență (249)

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește cerințele minime de calificare; Modificări (1), Jurisprudență (1752)

c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive: Jurisprudență (78)

- în anunțul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

- respectiva ofertă alternativă nu respectă cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini;

d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, atunci când această cerință este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanța de urgență; Jurisprudență (46)

e) prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv; Modificări (1), Jurisprudență (123)

f) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 și 203 din ordonanța de urgență se constată că oferta prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat. Modificări (1), Jurisprudență (715)

(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situații: Modificări (1), Jurisprudență (439)

a) nu satisface cerințele caietului de sarcini; Jurisprudență (1733)

b) conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; Jurisprudență (104)

c) conține în cadrul propunerii financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate. Jurisprudență (383)

Art. 37. - Jurisprudență (286)

(1) Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. Jurisprudență (154)

(2) Oferta câștigătoare se stabilește numai dintre ofertele admisibile și numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire. Jurisprudență (150), Comentarii expert (1)

Art. 38. - Jurisprudență (17)

(1) Înainte de stabilirea ofertei câștigătoare, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza o etapă finală de licitație electronică, dar numai în cazul în care a luat această decizie înainte de inițierea procedurii de atribuire și numai dacă a anunțat decizia respectivă în anunțul de participare, iar documentația de atribuire conține toate precizările prevăzute la art. 164 din ordonanța de urgență. Jurisprudență (5)

(2) Licitațiile electronice se organizează prin intermediul SEAP, în condițiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanța de urgență. Jurisprudență (1)

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a invita la etapa de licitație electronică numai ofertanți care au depus oferte admisibile. Jurisprudență (36)

(4) În cazul organizării etapei finale de licitație electronică, clasamentul final se stabilește pe baza rezultatului obținut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. Modificări (1), Jurisprudență (4)

Art. 39. - Modificări (1), Jurisprudență (31)

(1) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligația de a elabora, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanța de urgență, un raport al procedurii de atribuire, care se înaintează compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) și conducătorului autorității contractante, în vederea încheierii contractului. Jurisprudență (13)

(2) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligația de a informa toți ofertanții în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului procedurii de atribuire. Jurisprudență (19)

(3) Activitatea comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire.

Art. 40. - Jurisprudență (1)

Procedura de licitație deschisă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condițiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanța de urgență.

SECȚIUNEA a 2-a Licitația restrânsă

Art. 41. - Jurisprudență (3)

În perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligația de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obține informații complete cu privire la condițiile de participare la procedura de atribuire.

Art. 42. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

După expirarea datei limită de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidații selectați aplicând în acest scop numai criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare.

Art. 43. - Jurisprudență (1)

(1) În cazul în care numărul candidaților selectați conform prevederilor art. 85 alin. (2) din ordonanța de urgență este mai mic decât numărul minim prevăzut în anunțul de participare, fie datorită faptului că nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorită faptului că o parte dintre candidați nu au îndeplinit cerințele minime de calificare, autoritatea contractantă are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire în măsura în care numărul de candidați selectați este de cel puțin 3.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...