Guvernul României

Hotărârea nr. 918/2006 pentru aprobarea Programului de stimulare a cercetării, dezvoltării și inovării - IMPACT

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării și inovării - IMPACT, denumit în continuare Programul IMPACT, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Programul IMPACT este destinat pregătirii proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare care vor fi propuse spre finanțare din fondurile structurale, în scopul întăririi capacității de absorbție a acestor fonduri.

(3) Programul IMPACT se derulează în perioada 2006-2010.

(4) Conducerea Programului IMPACT se exercită de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, prin Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", organizat la nivel de direcție generală.

Art. 2. -

(1) Programul IMPACT este finanțat de la bugetul de stat prin alocații anuale, prevăzute cu această destinație, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat Ministerului Educației și Cercetării pentru activitatea de cercetare științifică, alocate Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.

(2) Pentru realizarea obiectivelor Programului IMPACT se finanțează proiecte de tipul celor prevăzute în anexă.

(3) Proiectele sunt selectate în sistem competițional, cu respectarea pachetului de informații al Programului IMPACT.

(4) Pachetul de informații și calendarul competițional ale Programului IMPACT se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.

Art. 3. -

Bugetul Programului IMPACT se repartizează astfel:

a) minimum 95% din buget se constituie ca suport financiar nerambursabil pentru proiectele selectate pentru realizarea obiectivelor;

b) maximum 5% din buget se alocă pentru conducerea Programului IMPACT.

Art. 4. -

(1) Cheltuielile eligibile care pot fi angajate din bugetul Programului IMPACT pentru conducerea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. b), sunt destinate pentru:

a) promovarea la nivel național și regional a Programului IMPACT și a instrumentelor structurale în domeniul cercetare-dezvoltare și inovare, prin editarea de materiale promoționale, publicitate, organizarea și/sau participarea la seminarii dedicate și altele asemenea;

b) achiziționarea de servicii specifice, necesare implementării și evaluării Programului IMPACT;

c) realizarea și/sau participarea la programe de instruire specifice gestionării fondurilor structurale;

d) participarea la acțiuni și activități organizate de Comisia Europeană, care sunt în acord cu scopul și obiectivele Programului IMPACT;

e) dotări independente.

(2) Cheltuielile eligibile care pot fi angajate din bugetul alocat proiectelor Programului IMPACT respectă reglementările în vigoare privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.

Art. 5. -

(1) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, prin Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", asigură elaborarea documentației și realizarea activităților specifice implementării Programului IMPACT.

(2) Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" poate solicita servicii independente de consultanță și expertiză necesare implementării și evaluării Programului IMPACT.

(3) Modul de organizare a competiției, de evaluare, selectare, contractare, finanțare și monitorizare a proiectelor se face în baza procedurilor specifice aprobate prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, care se publică pe pagina de internet a acesteia.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău
p. Ministrul economiei și comerțului,
Eugen Țapu Nazare,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 12 iulie 2006.

Nr. 918.

ANEXĂ

PROGRAMUL
de stimulare a cercetării, dezvoltării și inovării - IMPACT

;
se încarcă...