Guvernul României

Hotărârea nr. 916/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iulie 2006 până la 12 aprilie 2007, fiind înlocuit prin Ordin 668/2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 23 din Legea bugetului de stat pentru anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică", regie autonomă de interes național, aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" se aprobă de Ministerul Educației și Cercetării în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Fondul de salarii se poate utiliza proporțional cu gradul de realizare a productivității muncii în anul 2006 față de anul 2005, calculată valoric în prețuri comparabile sau, după caz, în unități fizice, prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art. 4. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, și amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 12 iulie 2006.

Nr. 916.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Agentul economic: Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică"

Sediul/Adresa: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, București

Cod unic de înregistrare: R 1589983

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. 2005 Ultimul BVC aprobat 2005 preliminat 2006 propuneri Diferențe %
0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8-6/5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.770,10 6.200 6.634 434 107
1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.702,10 6.160 6.592 432 107,01
a) producția vândută 3 8.702,10 6.160 6.592 432 107,01
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare 5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 5b
d) producția imobilizată 6
e) alte venituri din exploatare, din care 7
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8
- alte venituri din exploatare 9
2. Venituri financiare - total, din care: 10 68 40 42 2 105
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din investiți financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 68 40 42 105
d) alte venituri financiare 14
3. Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 7.478 5.250 5.591,25 341,25 106,5
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 7.478 5.250 5.591,25 341,25 106,5
a) cheltuieli materiale 18 220 154 163,24 9,24 106
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) 19 76,90 53,84 57,07 3,23 105,99
c) cheltuieli privind mărfurile 20 8,80 6,16 6 0,16 97,4
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 964,70 1.034,03 1.084,94 50,91 104,92
- salarii 22 622,4 703,24 741,92 38,68 105,5
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 199,2 220,51 222,57 2,06 100,93
- contribuția la asigurări sociale 24 136,9 151,11 152,09 0,98 100,65
- contribuția de asigurări pt. șomaj 25 18,70 20,13 18,55 -1,58 92,15
- contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 43,60 49,27 51,93 2,66 105,39
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 143,10 110,28 120,45 10,17 109,22
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 6,60 7,28 13,45 6,17 184,75
- tichete de masă 29 136,50 103 107 4 103,88
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 97,50 49,73 52,46 2,73 105,49
f) ajustarea valorii activelor circulante 31 400 92,47 98,02 5,55 106
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 5.710,10 3.859,77 4.129,52 269,75 106,98
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 33 5.697,70 3.849,77 4.114,68 264,91 106,88
- cheltuieli de protocol 34 25,80 19 21,38 2,38 112,52
- cheltuieli de reclamă și publicitate 35 81 14,85 15,74 0,89 105,99
- cheltuieli cu sponsorizarea 36 32,40 1,6 3,2 1,6 200
- alte cheltuieli, din care: 37 12,4 10 14,84 4,84 148,4
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 38
- redevența din concesionarea bunurilor publice 39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 12,4 10 14,84 4,84 148,4
- transferuri sau subvenții 41
2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42
- cheltuieli privind dobânzile 43
- alte cheltuieli financiare 44
3. Cheltuieli extraordinare 45
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 1.292,1 950 1.042,75 92,75 109,76
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47
1. - fond de rezervă 48
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 49
VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 206,74 152 166,84 14,84 109,76
VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1.085,41 798 875,91 77,91 109,76
1. Rezerve legale 52
2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 53
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54
4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55
5. Alte repartizări prevăzute de lege 56
6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 57 108,50 79,8 87,59 7,79 109,76
7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 58 542,70 399 437,95 38,95 109,76
8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 59 434,20 319,2 350,37 31,17 109,76
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 1.603 1.603,2 1.953,57 350,37 121,85
1. Surse proprii 61 1.603 1.603,2 1.953,57 350,37 121,85
2. Alocații de la buget 62
3. Credite bancare 63
- interne 64
- externe 65
4. Alte surse 66
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 1.603 1.603,2 1.953,57 350,37 121,85
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 1.603 1.603,2 1.953,57 350,37 121,85
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 69
- interne 70
- externe 71
X. REZERVE, din care: 72 26,9 26,9 26,9
1. Rezerve legale 73 26,9 26,9 26,9
2. Rezerve statutare 74
3. Alte rezerve 75
XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76
1. Venituri totale 77 8.770,10 6.200 6.634 434 107
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 7.478 5.250 5.591,25 341,25 106,5
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 79 71 71 71
4. Nr. mediu de personal total 80 71 71 71
5. Fond de salarii 81 622,4 703,24 741,92 38,68 105,5
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 83 72 45,03 63,09 18,06 140,11
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 84 8,9 7,6 8,23 0,63 108,29
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 85 25,3 7,01 21,9 14,89 312,41
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nedeterminată de timp 86 520,1 627,71 645,91 18,2 102,89
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată determinată de timp 87
e) alte cheltuieli cu personalul 88 30,3 30,5 32,92 2,42 107,93
6. Câștigul mediu lunar pe salariat 89 619,17 747,27 768,94 21,67 102,89
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/88) - în prețuri curente 90
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/88) - în prețuri comparabile 91
9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 92 4.450 3.403 3.640 237 107
10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000 = (rd. 16/rd. 1) x 1.000 93 850 846,77 842,81 -3,96 99,53
11. Plăți restante - total 94
- prețuri curente 95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 96
12. Creanțe restante - total 97
- prețuri curente 98
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețului prognozat) 99
;
se încarcă...