Autoritatea Națională a Vămilor - ANV

Memorandumul de înțelegere între Autoritatea Națională a Vămilor din subordinea Ministerului Finanțelor Publice, în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din România și Administrația Generală a Vămilor Republicii Populare Chineze privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal din 28.03.2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Autoritatea Națională a Vămilor din subordinea Ministerului Finanțelor Publice, în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din România și Administrația Generală a Vămilor Republicii Populare Chineze (denumite în cele ce urmează părți contractante),

luând în considerare importanța legăturilor comerciale dintre România și Republica Populară Chineză și dorința de a contribui în beneficiul statelor părților contractante prin promovarea dezvoltării armonioase a acestor legături,

având convingerea că, pentru a atinge acest obiectiv, este nevoie de un angajament pentru a dezvolta cooperarea vamală,

luând în considerare dezvoltarea cooperării vamale între părțile contractante în ceea ce privește procedurile vamale,

considerând că operațiunile care încalcă legislația vamală, inclusiv violarea drepturilor de proprietate intelectuală, prejudiciază interesele economice, fiscale și comerciale ale statelor părților contractante și recunoscând importanța asigurării stabilirii exacte a drepturilor vamale și a altor taxe, în special prin aplicarea corectă a reglementărilor privind valoarea în vamă, originea și clasificarea tarifară,

convinse că acțiunile împotriva acestor operațiuni pot fi mai eficiente prin cooperarea între părțile contractante,

având în vedere obligațiile impuse în conformitate cu convențiile internaționale deja acceptate sau aplicate de părțile contractante, precum și activitățile de natură vamală întreprinse de Organizația Mondială a Vămilor,

au convenit următoarele:

TITLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Definiții

În sensul prezentului memorandum, se înțelege prin:

a) legislație vamală - orice legi, prevederi sau alte instrumente juridice obligatorii din România ori Republica Populară Chineză care reglementează importul, exportul și tranzitul mărfurilor și plasarea lor sub orice alt regim vamal sau procedură, inclusiv măsuri de prohibiție, restricționare și control;

b) parte solicitantă - administrația vamală care formulează o cerere de asistență administrativă în baza prezentului memorandum;

c) parte solicitată - administrația vamală care primește o cerere de asistență administrativă în baza prezentului memorandum;

d) date personale - toate informațiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă;

e) operațiune care încalcă legislația vamală - orice încălcare a legislației vamale, precum și orice tentativă de încălcare a acestei legislații;

f) persoană - orice persoană fizică sau juridică;

g) informații - date, procesate sau analizate ori nu, și documente, rapoarte și alte comunicări în orice formă, inclusiv pe cale electronică sau copii certificate ori autentificate ale acestora.

ARTICOLUL 2 Aplicare

Prezentul memorandum se va aplica, pe de o parte, pe teritoriul vamal al României și, pe de altă parte, pe teritoriul vamal al Republicii Populare Chineze.

ARTICOLUL 3 Acțiuni care pot fi întreprinse în viitor

Părțile contractante pot, în baza înțelegerii reciproce, să extindă prezentul memorandum pentru a intensifica gradul de cooperare și pentru a o completa în conformitate cu legislația vamală a acestora prin acorduri în domenii sau probleme specifice.

TITLUL II Domeniul de aplicare a memorandumului

ARTICOLUL 4 Realizarea cooperării și a asistenței

Toată cooperarea și asistența în baza prezentului memorandum vor fi realizate de părțile contractante în conformitate cu legislația lor vamală. În plus, toată cooperarea și asistența prevăzute în prezentul memorandum vor fi realizate de fiecare parte contractantă în cadrul limitelor și competenței sale și ale resurselor disponibile.

TITLUL III Cooperarea vamală

ARTICOLUL 5 Domeniul de aplicare al cooperării

1. Părțile contractante se vor angaja să dezvolte cooperarea. Părțile contractante vor căuta, în special, să coopereze pentru:

a) stabilirea și menținerea canalelor de comunicare pentru a facilita și asigura schimbul rapid de informații;

b) facilitarea coordonării efective;

c) orice alte probleme administrative legate de prezentul memorandum, care pot necesita din când în când acțiuni comune ale acestora.

2. În baza prezentului memorandum, cooperarea vamală va cuprinde toate domeniile legate de aplicarea legislației vamale.

ARTICOLUL 6 Cooperarea în domeniul procedurilor vamale

Părțile contractante își afirmă angajamentul pentru facilitarea circulației legale a mărfurilor și vor face schimb de informații și expertiză privind măsurile de a îmbunătăți tehnicile și procedurile vamale și în ceea ce privește sistemele computerizate în scopul aplicării acestui angajament în conformitate cu prevederile prezentului memorandum.

ARTICOLUL 7 Cooperarea tehnică

Părțile contractante își pot acorda asistență tehnică în probleme vamale dacă aceasta este în beneficiul părților, inclusiv cu privire la:

a) schimbul de personal și experți în vederea promovării înțelegerii reciproce a legislației vamale, procedurilor și tehnicilor;

b) pregătirea, îndeosebi dezvoltarea unor abilități speciale ale lucrătorilor lor;

c) schimbul de date profesionale, științifice și tehnice referitoare la legislația și procedurile vamale;

d) tehnicile și metodele îmbunătățite de procesare a operațiunilor de control al pasagerilor și mărfurilor;

e) orice alte probleme administrative generale care pot solicita din când în când o acțiune comună.

ARTICOLUL 8 Coordonarea în cadrul organizațiilor internaționale

Părțile contractante vor căuta să dezvolte și să întărească cooperarea lor privind domeniile de interes comun, cu scopul de a încerca să caute o poziție coordonată atunci când aceste probleme sunt discutate în cadrul organizațiilor internaționale.

TITLUL IV Asistența administrativă reciprocă

ARTICOLUL 9 Domeniul de aplicare

1. Părțile contractante își vor acorda reciproc asistență prin furnizarea de informații corespunzătoare care ajută la aplicarea corectă a legislației vamale și la prevenirea, investigarea și combaterea oricărei operațiuni care încalcă legislația vamală.

2. Asistența pentru recuperarea drepturilor, taxelor sau amenzilor ori pentru arestarea sau reținerea oricărei persoane ori confiscarea sau reținerea oricăror bunuri nu intră sub incidența prezentului memorandum.

ARTICOLUL 10 Asistența la cerere

1. La cererea părții solicitante, partea solicitată îi va furniza toate informațiile relevante care o pot asigura de faptul că legislația vamală este aplicată corect, inclusiv informațiile referitoare la activitățile descoperite sau planificate care sunt ori ar putea fi operațiuni de încălcare a legislației vamale. Îndeosebi, la cerere, părțile contractante își vor furniza informații privind activitățile care pot conduce la operațiuni ce încalcă legislația vamală pe teritoriul statului celeilalte părți, de exemplu, declarații vamale și certificate de origine incorecte, facturi sau alte documente cunoscute ori suspecte de a fi incorecte sau falsificate.

2. La cererea părții solicitante, partea solicitată o va informa:

a) cu privire la autenticitatea documentelor oficiale prezentate în susținerea declarației mărfurilor făcută la partea solicitantă;

b) dacă mărfurile exportate de pe teritoriul statului uneia dintre părțile contractante au fost legal importate pe teritoriul statului celeilalte părți contractante, menționând, unde este cazul, regimul vamal aplicat mărfurilor;

c) dacă mărfurile importate pe teritoriul statului uneia dintre părțile contractante au fost legal exportate de pe teritoriul statului celeilalte părți contractante, menționând, unde este cazul, regimul vamal aplicat mărfurilor.

3. La cererea părții solicitante, partea solicitată, în cadrul legislației vamale, va întreprinde măsurile necesare pentru a asigura o supraveghere specială asupra:

a) persoanelor despre care există motive temeinice să se creadă că acestea sunt sau au fost implicate în operațiuni care încalcă legislația vamală;

b) locurilor unde stocurile de mărfuri au fost sau pot fi depozitate ori asamblate într-un asemenea mod încât să existe motive temeinice să se creadă că aceste mărfuri urmează să fie folosite în operațiuni care încalcă legislația vamală;

c) mărfurilor care sunt sau pot fi transportate într-un asemenea mod încât să existe motive temeinice să se creadă că acestea urmează să fie folosite în operațiuni care încalcă legislația vamală;

d) mijloacelor de transport care sunt sau ar putea fi folosite astfel încât să existe motive temeinice să se creadă că urmează să fie folosite în operațiuni care încalcă legislația vamală.

ARTICOLUL 11 Asistența spontană

Părțile contractante își vor acorda asistență din proprie inițiativă și în conformitate cu legislația lor vamală, dacă acestea consideră că acest lucru este necesar pentru aplicarea corectă a legislației vamale, îndeosebi în situațiile care ar implica pagube importante aduse economiei, sănătății publice, securității publice sau altor interese vitale ale statului celeilalte părți contractante privind:

a) activitățile care sunt sau par a fi operațiuni care încalcă legislația vamală și care pot prezenta interes pentru cealaltă parte contractantă;

b) mijloace și metode noi folosite în executarea operațiunilor care încalcă legislația vamală;

c) mărfurile cunoscute a fi obiectul operațiunilor care încalcă legislația vamală;

d) persoanele despre care există motive temeinice să se creadă că sunt sau au fost implicate în operațiuni care încalcă legislația vamală;

e) mijloacele de transport despre care există motive temeinice să se creadă că au fost, sunt sau pot fi folosite în operațiuni care încalcă legislația vamală.

ARTICOLUL 12 Forma și conținutul cererilor de asistență

1. Cererile, conform prezentului memorandum, vor fi formulate în scris. Acestea vor fi însoțite de documentele necesare pentru a li se putea da curs.

În cazul unor situații de urgență, pot fi acceptate cereri verbale, dar acestea trebuie confirmate imediat în scris.

2. Cererile prezentate în conformitate cu alin. 1 vor conține următoarele informații:

a) aprobarea oficială a părții solicitante;

b) acțiunea solicitată;

c) obiectul și motivele cererii;

d) prevederile specifice din legislația vamală referitoare la obiectul cererii;

e) indicații cât mai exacte și cuprinzătoare despre persoanele care constituie obiectul investigațiilor;

f) un rezumat al faptelor relevante și al investigațiilor deja efectuate.

3. Cererile vor fi redactate în limba engleză. Această solicitare nu se va aplica documentelor care însoțesc cererea.

4. Dacă o cerere nu îndeplinește condițiile de formă stabilite mai sus, poate fi cerută corectarea sau completarea ei; între timp pot fi luate unele măsuri preventive.

ARTICOLUL 13 Soluționarea cererilor

1. Pentru a soluționa o cerere de asistență, partea solicitată va proceda, în limitele competenței și ale resurselor sale disponibile, ca și când ar acționa pe cont propriu sau la cererea altor autorități ale statului aceleiași părți contractante prin furnizarea de informații de care dispune deja, prin efectuarea de investigații corespunzătoare sau prin aranjamente pentru efectuarea acestor investigații.

2. Cererile de asistență vor fi îndeplinite în conformitate cu legislația vamală a părții solicitate.

3. Funcționarii autorizați în mod corespunzător ai unei părți contractante pot, cu acordul celeilalte părți contractante și în condițiile stabilite de aceasta din urmă, să fie prezenți la investigațiile efectuate ce se află sub jurisdicția acesteia din urmă pentru anumite cazuri.

4. În cazul în care respectivei cereri nu i se poate da curs, partea solicitantă va fi notificată imediat despre acest fapt printr-o declarație privind motivele și orice alte informații pe care partea solicitată le consideră că pot fi utile pentru partea solicitantă.

ARTICOLUL 14 Forma sub care sunt comunicate informațiile

1. Partea solicitată va comunica rezultatele investigațiilor părții solicitante, în scris, împreună cu documentele relevante, copii certificate sau alte materiale.

2. Aceste informații pot fi în formă computerizată care, dacă este necesar, vor fi confirmate imediat în scris.

ARTICOLUL 15 Excepții de la obligația de a acorda asistență

1. Asistența poate fi refuzată sau poate fi condiționată de respectarea anumitor condiții ori cerințe în cazurile în care o parte contractantă consideră că, în conformitate cu prezentul memorandum, asistența:

a) este susceptibilă de a prejudicia suveranitatea României ori a Republicii Populare Chineze; sau

b) este susceptibilă de a prejudicia ordinea publică, securitatea ori alte interese esențiale, îndeosebi în cazurile la care se referă art. 16 alin. 2; sau

c) implică încălcarea unui secret industrial, comercial sau profesional.

2. Asistența poate fi amânată de partea solicitată pe considerentul că aceasta se interferează cu o investigație, urmărire penală sau proces în curs de derulare. În acest caz, partea solicitată se va consulta cu partea solicitantă pentru a stabili dacă asistența poate fi acordată cu respectarea termenelor sau condițiilor pe care le poate cere partea solicitată.

3. Dacă partea solicitantă cere o asistență pe care ea însăși nu ar putea să o acorde dacă i-ar fi cerută, ea atrage atenția în cererea ei asupra acestui fapt. În acest caz, îi revine părții solicitate să hotărască asupra modalității de a răspunde unei astfel de cereri.

4. Pentru cazurile la care se referă alin. 1 și 2, decizia părții solicitate și motivele trebuie comunicate, în consecință, părții solicitante fără întârziere.

ARTICOLUL 16 Schimbul de informații și confidențialitatea

1. Orice informație comunicată sub orice formă, în baza prezentului memorandum, va fi de natură confidențială sau restricționată, în funcție de reglementările aplicate fiecăreia dintre părțile contractante. Aceasta va intra sub incidența obligației secretului oficial și va beneficia de protecția aplicată unor informații similare conform legilor relevante ale părții contractante care le-a primit. Informațiile, documentele și alte comunicări puse la dispoziție în conformitate cu prezentul memorandum nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele specificate în memorandum fără consimțământul scris al părții contractante care le-a furnizat.

2. Schimbul de date personale este permis numai în cazul în care partea contractantă care le poate primi se angajează să protejeze aceste date cel puțin în mod echivalent cu cel aplicabil respectivului caz părții contractante care le furnizează. Partea contractantă care poate furniza informația nu va stipula nici o cerință mai strictă decât cele aplicabile acesteia în propria jurisdicție. Părțile contractante își vor comunica reciproc informații despre legile și reglementările lor aplicabile.

3. Nicio prevedere din prezentul memorandum nu va împiedica utilizarea informațiilor sau documentelor obținute în conformitate cu prezentul memorandum drept probe în procedurile administrative instituite ca urmare a operațiunilor care încalcă legislația vamală. În consecință, părțile contractante pot utiliza drept probe, în evidențele, rapoartele și mărturiile lor și în procedurile administrative, informațiile obținute și documentele consultate în conformitate cu prevederile prezentului memorandum. Administrația competentă care a furnizat informația respectivă sau a permis accesul la documentele respective va fi notificată în legătură cu această utilizare.

4. Informațiile obținute vor fi utilizate numai în scopurile prezentului memorandum. În cazul în care una dintre părțile contractante dorește să folosească aceste informații în alte scopuri, aceasta va obține în prealabil consimțământul scris al părții contractante care a furnizat informațiile. Această utilizare va face apoi obiectul oricăror restricții stabilite de partea contractantă respectivă.

ARTICOLUL 17 Cheltuieli de asistență

1. Părțile contractante renunță reciproc la pretențiile de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului memorandum, cu excepția, după caz, a cheltuielilor pentru experți și martori, precum și pentru interpreți și traducători, care nu sunt angajați ai serviciilor publice.

2. În cazul în care, pentru soluționarea cererii, sunt necesare cheltuieli substanțiale sau de natură deosebită, părțile contractante se vor consulta pentru a stabili termenii și condițiile în care aceasta va fi soluționată, precum și modalitatea de suportare a cheltuielilor.

TITLUL V Dispoziții finale

ARTICOLUL 18 Intrarea în vigoare și valabilitatea

1. Prezentul memorandum va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile contractante și-au notificat reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

2. Prezentul memorandum este încheiat pe durată nelimitată.

3. Oricare dintre părțile contractante poate denunța prezentul memorandum prin notificarea în scris a celeilalte părți contractante. Denunțarea va intra în vigoare la 3 luni de la data notificării către cealaltă parte contractantă. Cererile de asistență primite anterior denunțării memorandumului vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile acestuia.

ARTICOLUL 19 Texte autentice

Drept care, subsemnații, autorizați în cuvenită formă, am semnat prezentul memorandum.

Semnat la Beijing la 28 martie 2006, în două exemplare originale, în limbile română, chineză și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergențe de interpretare va prevala textul în limba engleză.

Pentru Autoritatea Națională a
Vămilor din subordinea Pentru Administrația Generală a Vămilor
Ministerului Finanțelor Publice, Republicii Populare Chineze,
în cadrul Agenției Naționale de Mou Xinsheng
Administrare Fiscală din România,
Gelu Ștefan Diaconu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...