Parlamentul României

Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Jurisprudență (1)

Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

"

Condițiile răspunderii penale a persoanelor juridice

Art. 191. -

Persoanele juridice, cu excepția statului, a autorităților publice și a instituțiilor publice care desfășoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dacă fapta a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută de legea penală.

Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit, în orice mod, la săvârșirea aceleiași infracțiuni."

2. La articolul 21, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

"

În cazul persoanei juridice, tentativa se sancționează cu amendă cuprinsă între minimul special și maximul special al amenzii prevăzute de lege pentru infracțiunea consumată, reduse la jumătate. La această pedeapsă se pot adăuga una sau mai multe pedepse complementare."

3. La articolul 34, denumirea marginală va avea următorul cuprins:

"

Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni săvârșite de persoana fizică".

4. La articolul 35, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

"

Măsurile de siguranță de natură diferită sau de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, luate în cazul infracțiunilor concurente, se cumulează."

5. La articolul 35, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:

"

Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranță de aceeași natură și cu același conținut, dar pe durate diferite, se aplică o singură dată măsura de siguranță cu durata cea mai lungă. În cazul măsurilor de siguranță de aceeași natură și cu același conținut, luate conform art. 118 alin. 1 lit. a)-e), acestea se cumulează."

6. La articolul 36, denumirea marginală va avea următorul cuprins:

"

Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente săvârșite de persoana fizică".

7. La articolul 37, denumirea marginală va avea următorul cuprins:

"

Recidiva în cazul persoanei fizice".

8. La articolul 37, partea introductivă a alineatului 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

Există recidivă pentru persoana fizică în următoarele cazuri:".

9. La articolul 39, denumirea marginală va avea următorul cuprins:

"

Pedeapsa în caz de recidivă pentru persoana fizică".

10. La articolul 40, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

"

În cazul persoanei juridice, dacă nu sunt întrunite condițiile prevăzute în art. 40 2 alin. 1 lit. a), pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracțiuni."

11. După articolul 40 se introduc două noi articole, articolele 401 și 402, cu următorul cuprins:

"

Pedeapsa în caz de concurs de infracțiuni săvârșite de persoana juridică

Art. 401. -

În caz de concurs de infracțiuni săvârșite de persoana juridică, se stabilește pedeapsa amenzii pentru fiecare infracțiune în parte și se aplică amenda cea mai mare, care poate fi sporită până la maximul special prevăzut în art. 71 1 alin. 2 sau 3, iar dacă acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor de până la o treime din acel maxim.

Dispozițiile alin. 1 se aplică și în cazul în care persoana juridică condamnată definitiv este judecată ulterior pentru o infracțiune concurentă, precum și atunci când după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că persoana juridică suferise și o altă condamnare definitivă pentru o infracțiune concurentă. În aceste cazuri, partea din amenda executată se scade din amenda aplicată pentru infracțiunile concurente.

Dispozițiile art. 35 se aplică în mod corespunzător.

Recidiva în cazul persoanei juridice

Art. 402. -

Există recidivă pentru persoana juridică în următoarele cazuri:

a) când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare, persoana juridică săvârșește din nou o infracțiune cu intenție, iar amenda pentru infracțiunea anterioară nu a fost executată;

b) când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare, persoana juridică săvârșește din nou o infracțiune cu intenție, iar amenda pentru infracțiunea anterioară a fost executată sau considerată ca executată.

În cazul recidivei prevăzute în alin. 1 lit. a), amenda stabilită pentru infracțiunea săvârșită ulterior și amenda aplicată pentru infracțiunea anterioară se contopesc, potrivit art. 401 alin. 1 și 3. Sporul prevăzut în art. 401 alin. 1 se poate mări până la jumătate.

Dacă amenda anterioară a fost executată în parte, contopirea se face între amenda ce a mai rămas de executat și amenda aplicată pentru infracțiunea săvârșită ulterior.

În cazul recidivei prevăzute în alin. 1 lit. b), se aplică pedeapsa amenzii până la maximul special prevăzut în art. 711 alin. 2 sau 3, iar dacă acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor de până la două treimi din acel maxim.

Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și mai înainte ca amenda să fi fost executată sau considerată ca executată, se descoperă că persoana juridică condamnată se află în stare de recidivă, instanța aplică dispozițiile din alin. 2, în cazul recidivei prevăzute în alin. 1 lit. a), și dispozițiile din alin. 4, în cazul recidivei prevăzute în alin. 1 lit. b)."

12. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"

Pedeapsa pentru infracțiunea continuată

Art. 42. -

Infracțiunea continuată se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, la care se poate adăuga un spor, potrivit dispozițiilor art. 34 sau, după caz, art. 401 alin. 1."

13. La articolul 53, denumirea marginală va avea următorul cuprins:

"

Felurile pedepselor aplicabile persoanei fizice".

14. La articolul 53 punctul 1, litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) amenda de la 100 lei la 50.000 lei."

15. La articolul 53, punctul 3 va avea următorul cuprins:

"

3. Pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64, în condițiile prevăzute în art. 71."

16. După articolul 53 se introduc două noi articole, articolele 531 și 532, cu următorul cuprins:

"

Felurile pedepselor aplicabile persoanei juridice

Art. 531. -

Pedepsele sunt principale și complementare.

Pedeapsa principală este amenda de la 2.500 lei la 2.000.000 lei.

Pedepsele complementare sunt:

a) dizolvarea persoanei juridice;

b) suspendarea activității persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia dintre activitățile persoanei juridice în legătură cu care s-a săvârșit infracțiunea pe o durată de la 3 luni la 3 ani;

c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;

d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de la unu la 3 ani;

e) afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare.

Aplicarea și executarea pedepselor complementare
în cazul persoanei juridice

Art. 532. -

Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și față de împrejurările în care a fost săvârșită, aceste pedepse sunt necesare.

Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede această pedeapsă.

Pedepsele complementare prevăzute în art. 531 alin. 3 lit. b)-e) se pot aplica în mod cumulativ.

Executarea pedepselor complementare începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare."

17. La titlul III, capitolul III va avea următoarea denumire:

"

CAPITOLUL III Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice"

18. La titlul III capitolul III, înaintea secțiunii I se introduce o nouă secțiune, secțiunea "Regimul de executare a pedepselor principale privative de libertate", respectiv articolele 533 și 534, cu următorul cuprins:

"

Reguli generale ale executării pedepselor principale
privative de libertate

Art. 533. -

Executarea pedepselor principale privative de libertate se bazează pe sistemul progresiv. Condamnații au posibilitatea să treacă dintr-un regim de executare în altul în condițiile prevăzute de legea privind executarea pedepselor.

Pedepsele privative de libertate se execută în unul din următoarele regimuri:

a) regimul de maximă siguranță;

b) regimul închis;

c) regimul semideschis;

d) regimul deschis.

Regimul executării pedepselor privative de libertate se bazează pe posibilitatea condamnaților de a presta, cu acordul lor, o muncă utilă, dacă sunt apți pentru muncă, pe educarea condamnaților, pe respectarea de către aceștia a ordinii interioare a locurilor de deținere, precum și pe stimularea și recompensarea celor stăruitori în muncă, disciplinați, și care dau dovezi temeinice de îndreptare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...