Parlamentul României

Legea nr. 274/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 06 iulie 2006.

În vigoare de la 09 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, în condițiile legii, denumiți în continuare operatori de plajă, și care dețin autorizații turistice emise de autoritatea publică centrală pentru turism, precum și autorizație de mediu."

2. Litera b) a alineatului (1) și alineatul (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

"

b) să asigure lucrările de canalizare și alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinație turistică, în conformitate cu autorizația de gospodărire a apelor;

.....................................................................................................................

(2) Sursele de finanțare pentru realizarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de la bugetul de stat."

3. Litera a) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

a) să obțină autorizația turistică pentru plaja care face obiectul contractului de închiriere;".

4. Partea introductivă a alineatului (1) și litera a) a alineatului (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei (RON) și 20.000 lei (RON) săvârșirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:

.....................................................................................................................

a) Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și Gărzii Naționale de Mediu pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h) și k);".

5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

"

Art. 91. -

Sumele necesare asigurării serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se asigură în anul 2006 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor pentru Direcția Apelor Dobrogea - Litoral, buget care va fi suplimentat cu cuantumul corespunzător sumei cheltuite în anul 2005 pentru asigurarea acestor servicii."

6. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:

"ANEXĂ
CRITERII
privind utilizarea plajelor în scop turistic
I. Criterii minime privind utilizarea plajelor în scop turistic
Criterii Valori minime ale criteriilor
1. Calităţi naturale ale plajei:
- calitatea nisipului Nisipul să nu conţină corpuri străine periculoase
- zona de îmbăiere să nu prezinte vegetaţie acvatică sau alte corpuri plutitoare Curăţarea ori de câte ori este necesar
- calitatea plajei submerse Fără corpuri submerse nenaturale
2. Suprafaţa minimă de plajă asigurată pentru o persoană1) 8 m2
3. Dotarea plajei:
a) echiparea sanitară Conform normativelor sanitare în vigoare
b) cabine pentru schimbat vestimentaţia 1/100
(număr/persoane)
c) post de prim ajutor x
d) post de salvare (salvamar) x
e) sistem de semnalizare a condiţiilor de îmbăiere x
f) recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor Cel puţin o bucată la 250 m2
g) rampă de acces pentru persoane cu dizabilităţi, x
cu lăţimea cuprinsă între 2-2,5 m
4. Alte criterii:
- marcarea zonei de îmbăiere şi a celei de interdicţie a îmbăierii potrivit reglementărilor în vigoare x
- întreţinerea plajei Nivelare şi curăţare zilnică
- colectarea reziduurilor de orice fel Permanent
II. Criterii facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic
Criterii Valori minime ale criteriilor
Dotarea plajei:
a) centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele, şezlonguri, saltele pneumatice, prosoape), construcţie uşoară, demontabilă, provizorie, cu suprafaţa maximă de 9 m2, amplasată la limita dinspre uscat a plajei Facultativ
b) şezlonguri şi umbrele în suport fix, la aproximativ 5 m de la limita ţărmului Facultativ
c) instalaţie pentru sonorizare automată Facultativ
d) dotări de agrement pentru copii Facultativ
e) construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru desfăşurarea activităţii de agrement nautic, cu suprafaţa maximă de 9 m2 Facultativ
f) construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru servit băuturi şi produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei şi la o distanţă de minimum 50 m faţă de construcţiile definitive existente cu profil de alimentaţie publică, iar distanţa dintre două construcţii va fi de minimum 150 m; suprafaţa maximă construită este de 20 m2 Facultativ
g) alte construcţii şi instalaţii demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive Facultativ
h) terenuri de sport Facultativ"

1) Exclusiv spațiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de circulație și locurilor de joacă și agrement.

x = necesar.

Art. II. -

Pentru anul 2006, prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operatorii de plajă care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pot amplasa pe plajă construcțiile și dotările prevăzute la art. 6 fără autorizație de construire.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 4 iulie 2006.

Nr. 274.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...