Parlamentul României

Legea nr. 266/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 28 din 26 ianuarie 2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 4, literele a) și h) vor avea următorul cuprins:

"

a) instituție financiară nebancară - persoană juridică constituită cu scopul de a desfășura, cu titlu profesional, activități de creditare de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (1) și ale căror surse de finanțare provin din resurse proprii sau împrumutate de la instituții de credit, de la alte instituții financiare sau, după caz, din alte surse prevăzute de reglementările legale în vigoare; se asimilează instituțiilor financiare nebancare persoanele juridice fără scop patrimonial - entități constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, sau în baza unor legi speciale care acordă credite din fonduri publice ori puse la dispoziție în baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil;

.....................................................................................................................

h) Registrul de evidență - registru deschis și ținut de Banca Națională a României, în care sunt înscrise casele de ajutor reciproc, casele de amanet și persoanele juridice fără scop patrimonial asimilate instituțiilor financiare nebancare."

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Denumirea unei entități care poate desfășura activitate de creditare, în condițiile prezentului titlu, va include sintagma «instituție financiară nebancară» sau abrevierea acesteia «IFN». În cazul instituțiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidență, completarea denumirii este opțională. Sintagma «instituție financiară nebancară» va fi folosită în denumire, antet, acte oficiale, contracte ori în alte asemenea documente, reclame sau în publicitate numai de către instituțiile financiare nebancare.

(2) Instituțiile financiare nebancare nu au voie să folosească în denumire, antet sau în alte atribute de identificare orice cuvinte și expresii care ar induce publicul în eroare cu privire la statutul ori la activitățile și operațiunile instituțiilor financiare nebancare."

3. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

"

e1) acordare de credite de către persoane juridice fără scop patrimonial din fonduri publice sau puse la dispoziție în baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil;".

4. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Instituțiile financiare nebancare pot presta servicii conexe și de consultanță legate de realizarea activităților prevăzute la alin. (1)."

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Instituțiile financiare nebancare pot desfășura, în aplicarea prevederilor art. 7, activitățile auxiliare necesare derulării activității."

6. La articolul 9, literele c) și d) vor avea următorul cuprins:

"

c) includerea în obiectul principal de activitate a unei activități care nu este prevăzută la art. 7 alin. (1);

d) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei alte activități decât, după caz, cele prevăzute la art. 7 și 8 și prin legile speciale aplicabile."

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Entitățile care nu se încadrează în prevederile prezentului titlu nu pot folosi în denumire, antet ori în acte emise sintagma «instituție financiară nebancară»."

8. La articolul 11, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) persoanele împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri definitive pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, înșelăciune, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primiri de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă."

9. La articolul 12, partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Instituțiile financiare nebancare nu au voie să desfășoare următoarele activități:

a) operațiuni cu bunuri mobile și imobile, cu excepția celor ce intră sub incidența prevederilor art. 8;".

10. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) La înființare, instituțiile financiare nebancare trebuie să îndeplinească cerințele generale prevăzute în prezenta secțiune, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României."

11. La articolul 14, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Capitalul social al instituțiilor financiare nebancare trebuie să fie vărsat integral, în formă bănească, la momentul subscrierii.

.....................................................................................................................

(4) Instituțiile financiare nebancare pot majora capitalul social, prin aporturi bănești, prime de emisiune sau de aport și alte prime legate de capital, integral încasate, rămase după acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operațiuni, și rezerve constituite pe seama unor astfel de prime, precum și prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit acționarilor după plata impozitului pe dividende și a rezultatului reportat, reprezentând profit net."

12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Conducătorii instituțiilor financiare nebancare trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puțin următoarele condiții:

a) să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcției;

b) să nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;

c) să aibă studii superioare;

d) să aibă experiență într-un domeniu considerat relevant de Banca Națională a României.

(2) Termenul pentru îndeplinirea cerinței prevăzute la lit. c) a alin. (1), în cazul conducătorilor aflați în funcție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, este 31 decembrie 2009."

13. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Instituțiile financiare nebancare vor organiza și vor conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și cu reglementările specifice elaborate de Banca Națională a României, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice."

14. La articolul 23 alineatul (2), partea introductivă și litera g) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Cererea de luare în evidență în Registrul general va fi însoțită de documentația care conține:

.....................................................................................................................

g) lista normelor interne, însoțită de declarația privind aprobarea acestora de către organele statutare."

15. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) În urma notificării efectuate de instituțiile financiare nebancare la Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1), acestea vor fi luate în evidență și vor fi înscrise în Registrul general ținut la Banca Națională a României numai dacă fac dovada respectării cerințelor prevăzute la secțiunea 1."

16. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Nerespectarea cerințelor prevăzute la secțiunea 1 atrage neînscrierea în Registrul general a entităților în cauză și, implicit, neacordarea permisiunii de a desfășura activitate de creditare."

17. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Calitatea acționarilor semnificativi și structura grupurilor din care aceștia fac parte trebuie să corespundă nevoii garantării unei gestiuni prudente și sănătoase a instituțiilor financiare nebancare și să permită realizarea unei supravegheri eficiente. În acest sens:

a) acționarii semnificativi trebuie să poată justifica în mod satisfăcător proveniența fondurilor destinate obținerii participației la capitalul social al instituțiilor financiare nebancare;

b) acționarii semnificativi trebuie să furnizeze, potrivit reglementărilor Băncii Naționale a României, suficiente informații care să asigure transparența necesară pentru identificarea structurii grupului din care fac parte."

18. La articolul 28 alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:

"

d) conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea de zi cu zi a activității numai în cadrul instituției financiare nebancare în care sunt numiți și cel puțin unul dintre aceștia trebuie să cunoască limba română;".

19. La articolul 28 alineatul (4), litera e) se abrogă.

20. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Instituțiile financiare nebancare vor elabora norme interne în vederea aplicării cerințelor speciale și le vor transmite Băncii Naționale a României în termen de 5 zile de la data primirii documentului care atestă înscrierea în Registrul special."

21. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special vor respecta obligațiile stabilite la secțiunea a 4-a și reglementările date în aplicarea acestuia, pe durata în care sunt înscrise în Registrul special. Banca Națională a României va radia din Registrul special instituțiile financiare nebancare care, pe o perioadă ce urmează a fi stabilită prin reglementări, nu se mai încadrează în criteriile ce stau la baza înregistrării în Registrul special.

(2) Banca Națională a României își va putea exercita în continuare prerogativele de supraveghere și asupra instituțiilor financiare nebancare care nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 27 alin. (2), dar sunt înscrise în Registrul special."

22. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) În urma notificării efectuate de casele de ajutor reciproc, casele de amanet și persoanele juridice fără scop patrimonial la Banca Națională a României, acestea vor fi luate în evidență și înscrise în Registrul de evidență ținut la Banca Națională a României.

(2) Banca Națională a României va elibera și va transmite caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet și persoanelor juridice fără scop patrimonial documentul care atestă înscrierea în Registrul de evidență, în termen de 30 de zile de la notificare."

23. La articolul 37, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Banca Națională a României poate emite reglementări privind regimul instituțiilor financiare nebancare, referitoare la calitatea de persoană juridică declarantă la Centrala Riscurilor Bancare a Băncii Naționale a României."

24. La articolul 42, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și f), precum și modificările intervenite vor fi puse la dispoziție Băncii Naționale a României, potrivit reglementărilor emise de aceasta."

25. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

(1) Contractele încheiate în scopul derulării activităților de creditare prevăzute la art. 7 alin. (1), precum și garanțiile reale și personale constituite în scopul garantării creditelor ce fac obiectul contractelor menționate constituie titluri executorii."

26. Articolul 46 va vea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

Instituțiile financiare nebancare trebuie să țină permanent contabilitatea, în concordanță cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor specifice date în aplicarea acesteia, și să întocmească situații financiare care să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată."

27. La articolul 52 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

"

d) suspendarea temporară a desfășurării uneia sau mai multor activități;".

28. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

Căile de contestare a actelor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentului titlu sunt cele prevăzute în cap. XV «Căi de contestare» din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare."

29. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL VIII Dispoziții aplicabile caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet și
persoanelor juridice fără scop patrimonial"

30. La articolul 56, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet și persoanelor juridice fără scop patrimonial le sunt aplicabile și prevederile cap. I, cap. II secțiunea a 6-a, cap. IX și cap. X."

31. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu următorul cuprins:

"

Art. 581. -

Persoanele juridice fără scop patrimonial vor putea desfășura activitatea de creditare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și ale prezentului titlu, cu respectarea următoarelor condiții:

a) înscrierea în Registrul de evidență ținut la Banca Națională a României;

b) organizarea și funcționarea, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, sau, după caz, potrivit legislației în baza căreia s-au constituit;

c) activitatea de creditare desfășurată se va limita la cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. e1);

d) limitarea surselor de finanțare, potrivit legislației speciale care le reglementează activitatea."

32. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

Procedura și cerințele privind luarea în evidență a caselor de ajutor reciproc, a caselor de amanet și a persoanelor juridice fără scop patrimonial în Registrul de evidență, precum și modalitatea de raportare de date și informații vor fi stabilite prin reglementări ale Băncii Naționale a României, potrivit specificului activității desfășurate."

33. La articolul 60, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 60. -

(1) Entitățile care prin activitatea desfășurată intră sub incidența prevederilor prezentului titlu, cu excepția caselor de ajutor reciproc, a caselor de amanet și a persoanelor juridice fără scop patrimonial, indiferent de forma de organizare pe care o dețin la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, vor trebui să procedeze la schimbarea formei juridice în societate comercială pe acțiuni și la îndeplinirea cerințelor generale, în vederea obținerii permisiunii de a desfășura activitatea de creditare prevăzută în prezentul titlu."

34. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, derulează, pe lângă activități de creditare din fonduri publice sau puse la dispoziție în baza unor acorduri interguvernamentale cu caracter rambursabil/nerambursabil, și activități de creditare din fonduri private nu vor mai putea încheia noi contracte de creditare din fonduri private, limitându-și activitatea la cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. e1), decât în condițiile reorganizării în societate comercială pe acțiuni și respectării cerințelor aplicabile din prezentul titlu."

35. La articolul 61, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"

(5) Banca Națională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. (1), în cazul unor cereri întemeiate."

36. La articolul 61, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) În cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, termenul și procedura privind transmiterea declarației prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin reglementări emise de Banca Națională a României."

37. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Lista cuprinzând persoanele juridice fără scop patrimonial care intră sub incidența prevederilor legii de aprobare a prezentei ordonanțe, inclusiv cele la care se face referire la art. 60 alin. (3), va fi publicată de Banca Națională a României ulterior finalizării procesului de depunere a declarațiilor, în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (6)."

38. La articolul 63, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 63. -

(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, entitățile care intră sub incidența prevederilor prezentului titlu, cu excepția caselor de ajutor reciproc și a caselor de amanet, vor întreprinde măsurile necesare încadrării în cerințele generale, cu excepția celei referitoare la limita minimă a capitalului social, și vor îndeplini formalitățile de notificare prevăzute la cap. II secțiunea a 2-a. Nivelul minim al capitalului social reglementat va fi atins până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2006."

39. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, persoanele juridice fără scop patrimonial menționate la art. 60 alin. (3) vor întreprinde măsurile necesare încadrării în cerințele generale și vor îndeplini formalitățile de notificare prevăzute la cap. II secțiunea a 2-a."

40. La articolul 63, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Casele de ajutor reciproc și casele de amanet vor îndeplini formalitățile de luare în evidență, în conformitate cu reglementările ce vor fi emise de Banca Națională a României."

41. La articolul 63, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Persoanele juridice fără scop patrimonial care acordă credite exclusiv din fonduri publice vor îndeplini formalitățile de luare în evidență, în conformitate cu reglementările ce vor fi emise de Banca Națională a României."

42. La articolul 66, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Casele de amanet și casele de ajutor reciproc care nu se încadrează în termenele și cerințele prevăzute la art. 61, art. 63 alin. (4) sau în reglementările emise de Banca Națională a României în baza legii de aprobare a prezentei ordonanțe nu vor mai putea desfășura activitate de creditare și nu vor mai putea încheia noi contracte."

43. La articolul 66, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în termenele aplicabile acestora, prevăzute la art. 63, art. 64 și în reglementările emise de Banca Națională a României, nu se încadrează în cerințele stabilite prin legea de aprobare a prezentei ordonanțe nu vor mai putea desfășura activitate de creditare și nu vor mai putea încheia noi contracte."

44. La articolul 66, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Contractele prin care se derulează activități de creditare prevăzute la art. 7 alin. (1), încheiate de entitățile prevăzute la alin. (1), (2) și (21), până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, își păstrează valabilitatea până la scadență și pot fi prelungite, exclusiv în ceea ce privește termenul de rambursare a creditului."

45. La articolul 66, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Contractele prin care se derulează activități de creditare prevăzute la art. 7 alin. (1), încheiate de entitățile prevăzute la alin. (21), până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, își păstrează valabilitatea până la scadență, dar nu mai pot fi prelungite."

46. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

"

Art. 67. -

(1) Împrumuturile obținute prin emisiune de obligațiuni, până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, se vor derula până la scadența acestora.

(2) Contractele prin care se derulează activități, altele decât cele prevăzute la art. 7 și 8, încheiate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de entitățile înscrise în listele prevăzute la art. 62, își păstrează valabilitatea până la scadență, dar nu mai pot fi prelungite."

47. La articolul 69, alineatul (2) se abrogă.

48. La articolul 70, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Separat sau în cadrul asociației profesionale, instituțiile financiare nebancare vor putea să își organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparținând acestora. Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justiției."

49. După articolul 75 se introduce titlul III1 "Dispoziții referitoare la transformarea unor posturi pentru Senatul României", cu articolul 751, cu următorul cuprins:

TITLUL III1 Dispoziții referitoare la transformarea unor
posturi pentru Senatul României

Art. 751. -

(1) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat pe anul 2006 Senatului României prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, anexa nr. 3/02/08, se suplimentează numărul de posturi, la capitolul 5101 «Autorități publice și acțiuni externe - buget de stat» pct. I «Persoane care ocupă funcții de demnitate publică» subpct. «Secretarii și chestorii Senatului», cu două posturi, și la pct. VII «Personal cu contract de muncă» lit. a) «Personal de specialitate» subpct. «Expert», cu un post.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexa la bugetul aprobat Senatului României, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006."

50. La secțiunea a 3-a a părții a II-a, articolul IV va avea următorul cuprins:

"

Art. IV. -

La secțiunea a 4-a «Reglementări privind împrumutul extern contractat de Ministerul Sănătății Publice cu garanția statului în vederea consolidării, modernizării și dotării Spitalului Clinic Colțea și refacerii Bisericii Colțea» a cap. I «Reglementări ale unor operațiuni financiare și fiscale» din Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 97/2006, după articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 7 și 8, cu următorul cuprins:

«Art. 7. -

(1) Obiectivele aferente achiziției publice prevăzute la art. 5 cuprind:

a) refacerea Bisericii Colțea;

b) proiectarea, consolidarea, restaurarea, modernizarea și dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Clinic Colțea, situat în municipiul București, bd. I.C. Brătianu nr. 1, sectorul 3. Costurile aferente acestor activități sunt în valoare de 61,830 milioane euro;

c) extinderea Spitalului Clinic Colțea prin construirea unei noi clădiri în incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu", situat în municipiul București, str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sectorul 1, cu specific de Centru de Cardiologie și Chirurgie Cardiovasculară pentru Copii. Costurile aferente proiectării, construcției și dotării extinderii Spitalului Clinic Colțea sunt în valoare de 32,509 milioane euro;

d) proiectarea schimbării de funcțional, finalizarea construcției actualului obiectiv de investiții "Spital clinic de urgență, cu 300 de paturi, în municipiul Iași, județul Iași", conform dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 120/1996, și dotarea corespunzătoare a acesteia în vederea înființării Institutului Regional de Oncologie Iași.

Art. 8. -

Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Sănătății Publice sunt autorizate să identifice surse de finanțare și să finanțeze, conform legislației în vigoare, în limita sumei de 27 milioane euro, realizarea obiectivului "Institutul Regional de Oncologie Iași", conform soluției tehnice prevăzute la art. 7 lit. d).»"

51. La secțiunea a 13-a a părții a II-a, la articolul XVI punctul 3, articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

În cazul în care sumele nu sunt plătite integral și la termenele stabilite în Fondul IID, astfel încât cerințele minime stabilite conform art. 9 să fie îndeplinite, majorările de întârziere calculate pentru sumele neachitate în termen, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie de colectare a creanțelor bugetare, dacă legea nu prevede altfel, vor constitui creanțe ale bugetului local și vor fi executate conform dispozițiilor legale în vigoare."

52. După articolul XVII al secțiunii a 13-a a părții a II-a se introduce secțiunea a 14-a "Repunerea în termen a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale", cu următorul cuprins:

SECȚIUNEA a 14-a Repunerea în termen a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale

Art. XVIII. -

(1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligațiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale sau bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, acordate în baza reglementărilor legale în materie, și care, până cel târziu în cea de-a 60-a zi inclusiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevăzută de lege, a sumelor cuprinse în rate, a obligațiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeași dată, precum și a îndeplinirii celorlalte condiții în care înlesnirile au fost aprobate beneficiază de menținerea înlesnirilor pentru sumele rămase de plată, începând cu data mai sus menționată, cu toate efectele prevăzute de lege.

(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor și a obligațiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculează și comunică acestora diferența de obligații fiscale accesorii aferente, după caz, care se va achita conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Prevederile de mai sus se aplică și debitorilor pentru care au început sau vor începe, după data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, sau au continuat, după caz, măsurile de executare silită, care se continuă până la data prevăzută la alin. (1), iar sumele obținute din valorificările finalizate vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost începută executarea silită, chiar dacă sumele recuperate prin executare silită se regăsesc în sumele ce fac obiectul ratelor din înlesniri.

(4) Pentru sumele rămase de plată organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, competente în administrarea contribuabililor, conform legii, la cererea acestora, le vor comunica graficele de plată refăcute, fără a se depăși numărul de rate aprobat inițial.

(5) În cazul în care garanția constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creanțelor bugetare, se va constitui o nouă garanție pentru sumele rămase de plată, până la următorul termen de plată.

(6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele eșalonate, deși prin graficul de plată erau stabilite termene și după data menționată la alin. (1), precum și pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe sau expiră până la data menționată la alin. (1), înlesnirea la plată se consideră respectată, cu toate efectele prevăzute de lege, la data la care toate condițiile au fost sau vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de data menționată la alin. (1), inclusiv în situația în care nu au fost constituite în termen garanțiile sau înstrăinarea de active nu s-a realizat în condițiile prevăzute de lege."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 29 iunie 2006.

Nr. 266.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...