Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 450/2006 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iunie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Kozsokar Gabor - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Șerban Viorel Stănoiu - judecător
Ion Tiucă - procuror
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, excepție ridicată de Marin Buțiu în Dosarul nr. 700/C/2006 al Tribunalului Caraș-Severin.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra înscrisului depus la dosar, prin care Casa de Pensii a Ministerului Administrației și Internelor solicită scoaterea sa din cauză, deoarece nu are personalitate juridică.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii formulate de Casa de Pensii a Ministerului Administrației și Internelor.

Curtea respinge cererea Casei de Pensii a Ministerului Administrației și Internelor, întrucât instanța de contencios constituțional se pronunță asupra excepției de neconstituționalitate având în vedere părțile pe care instanța de fond le reține prin încheierea cu care sesizează Curtea, fără a putea dispune introducerea sau scoaterea din cauză a unor părți.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 martie 2006, pronunțată în Dosarul nr. 700/C/2006, Tribunalul Caraș-Severin a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, excepție ridicată de Marin Buțiu cu prilejul soluționării contestației formulate împotriva deciziei de stabilire a pensiei.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile legale criticate au caracter discriminatoriu, întrucât instituie un tratament juridic identic pentru situații diferite. Astfel, ca efect al dispozițiilor de lege criticate, un polițist care, în raport cu vechimea în funcție și cu sporurile ce i se cuvin, ajunge la un procent de peste 100% din baza de calcul folosită la stabilirea pensiei primește doar 100% din aceasta, la fel ca un alt polițist care are o vechime mai mică în funcție și a ajuns la un procent de numai 100% din baza de calcul. Consideră că această plafonare este contrară principiului egalității în drepturi și determină o restrângere a exercițiului unui drept legal.

Tribunalul Caraș-Severin apreciază că dispozițiile art. 79 din Legea nr. 179/2004 sunt neconstituționale prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1), deoarece instituie un tratament juridic identic pentru polițiștii care se găsesc în situații diferite.

Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată. În acest sens arată că din analiza textului de lege criticat nu rezultă discriminări ale persoanelor care se găsesc în situația expusă de ipoteza normei legale, ci doar faptul că legiuitorul a ales să reglementeze astfel situația acestora, în funcție de criterii obiective. De asemenea, consideră că nu este restrâns exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți ale cetățenilor.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constituțional, întrucât nu instituie privilegii sau discriminări între polițiștii aflați în aceeași situație. De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 47 alin. (2) din Constituție, în cadrul realizării politicii în domeniul asigurărilor sociale de stat, legiuitorul are deplina autoritate să stabilească modalități și condiții de acordare a pensiilor.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituția României, ale art. 1 alin. (2) și ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, dispoziții potrivit cărora: "Pensia polițistului stabilită în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul folosită la stabilirea pensiei."

În opinia autorului excepției, dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, și ale art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. De asemenea, invocă dispozițiile art. 20 din Constituție, cu raportare la prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului, ale Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și ale Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, prevederi care se referă la dreptul oricărei persoane de a se bucura de condiții de muncă juste care să asigure un salariu echitabil și o remunerație egală pentru o muncă de valoare egală, precum și cele care consacră egalitatea persoanelor în fața legii și dreptul la o ocrotire egală din partea legii.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dreptul la pensie este un drept fundamental, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constituție, dar se exercită în condițiile prevăzute de lege. Astfel, legiuitorul este liber să stabilească în ce condiții și pe baza căror criterii se acordă pensia, baza de calcul și cuantumul acesteia, în raport cu situația concretă a fiecărui titular al dreptului. Nici Constituția și nici vreun instrument juridic internațional nu prevede cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane. Aceasta se stabilește prin legislația națională. În aceste condiții legiuitorul poate să prevadă și o limită minimă a cuantumului pensiei, ca și plafonul maxim al acesteia.

Potrivit dispozițiilor art. 22, 23, 25 și 78 din Legea nr. 179/2004, pensia de serviciu pentru limită de vârstă și pensia anticipată se determină prin acordarea unui procent de 60-64% din baza de calcul care o constituie salariul de bază brut din ultima lună de activitate sau, în unele cazuri, media salariului de bază brut din ultimele 6 luni. De asemenea, se acordă sporuri de 2% pentru fiecare an ce depășește vechimea de 30 de ani pentru bărbați și 25 de ani pentru femei și de 3-9% pentru contribuția la fondul de pensie suplimentară.

Art. 79 din aceeași lege, criticat pentru neconstituționalitate, prevede, ca și în cazul tuturor celorlalte tipuri de pensie de serviciu, că, indiferent de rezultatul calculului aritmetic privind adăugarea sporurilor, cuantumul pensiei acordate nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul.

Curtea apreciază că această reglementare nu are caracter discriminatoriu, ci o dispoziție de plafonare a cuantumului pensiei, care se înscrie în prerogativele legiuitorului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, excepție ridicată de Marin Buțiu în Dosarul nr. 700/C/2006 al Tribunalului Caraș-Severin.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 30 mai 2006.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...