Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iunie 2006 până la 21 februarie 2007, fiind înlocuit prin Ordonanță de urgență 4/2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea diminuării poluării aerului în aglomerările urbane, datorată emisiilor de gaze de eșapament de la autoturisme, și ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, în scopul încadrării emisiilor în valorile limită admise la nivel european pentru aerul ambiental, în vederea prevenirii formării deșeurilor ca urmare a abandonării autoturismelor uzate, al atingerii țintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea și reciclarea deșeurilor provenite din vehicule uzate, în vederea respectării angajamentelor asumate în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, ținând cont de necesitatea diminuării efectelor negative ale poluării aerului asupra sănătății populației și mediului, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto, denumit în continuare Program, în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. - Modificări (1)

Obiectivul prezentei ordonanțe de urgență este diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi care sunt caracterizate de un nivel de poluare foarte ridicat.

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

1. Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu;

2. autoturism uzat - orice autoturism înmatriculat în România având o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;

3. autoturism nou - un autoturism care nu a fost niciodată înmatriculat și care nu a fost utilizat potrivit destinației acestuia; Modificări (1)

4. proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un autoturism uzat înmatriculat pe numele său, precum și moștenitorii săi;

5. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de autoturisme sau distribuitor autorizat al acestuia, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.

Art. 4. - Modificări (1)

Orice persoană juridică, producător, importator autorizat sau distribuitor autorizat al acestuia, care dorește înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

Art. 5. -

(1) Autoritatea analizează documentația depusă și prin structurile sale de decizie aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.

(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validați. Modificări (1)

Art. 6. -

Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.000 lei (RON) orice proprietar/moștenitor al unui proprietar al unui autoturism uzat, care întrunește cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziționarea unui autoturism nou;

b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere;

c) a radiat autoturismul uzat;

d) achiziționează un autoturism nou de la un producător validat.

Art. 7. -

Suma prevăzută la art. 6 va putea fi obținută o singură dată și se va scădea din prețul de achiziție al unui autoturism nou.

Art. 8. -

(1) Se interzic omologarea pentru circulație și reînmatricularea ulterioară a unui autoturism uzat predat spre casare conform art. 6 sau reutilizarea caroseriei, șasiului ori motorului acestuia. Modificări (1)

(2) Comercializarea ulterioară a autoturismelor uzate complet sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizați prevăzuți la art. 6 lit. b) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON). Modificări (1)

(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se realizează de personal împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

Art. 9. -

Prevederile art. 8 alin. (2) și (3) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. - Modificări (1)

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se alocă din Fondul pentru mediu suma de 49.500.000 lei (RON), în limita sumei alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu.

Art. 11. -

Programul se aplică, în limita sumei alocate, până la data de 12 decembrie 2006.

Art. 12. -

Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 24 mai 2006.

Nr. 38.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...