Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Ordinul nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia

Modificări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2006 până la 23 aprilie 2017, fiind abrogat prin Ordin 591/2017 și înlocuit de Ordin 591/2017; Instrucțiuni 2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu", prevăzut în anexa nr. 1*).

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune potrivit instrucțiunilor cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite în format electronic la Administrația Fondului pentru Mediu. Modificări (1)

(2) Formularul pe suport hârtie și formatul electronic al declarației prevăzute la art. 1 se editează folosindu-se programul informatic de asistență elaborat și pus la dispoziție contribuabililor, în mod gratuit, de către Administrația Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro.

(3) Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de asistență se semnează, se ștampilează și se depune în original la sediul Administrației Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire. Modificări (1)

(4) Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, semnat electronic cu certificat calificat, potrivit legislației în vigoare. Modificări (2)

Art. 4. -

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru obligațiile la Fondul pentru mediu datorate începând cu 1 ianuarie 2006, cu termen de declarare 25 februarie 2006, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 334/2004 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 august 2004.

Art. 6. -

Administrația Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

București, 5 iunie 2006.

Nr. 549.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

                      !||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor §Loc rezervat organului competent: §
Administrația Fondului pentru Mediu     §Nr. înregistrare: ............... §
                      §Data: ........................... §
                      ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||±

                  DECLARAȚIE
          privind obligațiile la Fondul pentru mediu

            Perioada de raportare !|||||||||||||||||||||||||||||||¬
             Luna    Anul   §RECTIFICATIVĂ         §
             !|`|¬   !|`|`|`|¬  §se generează de către programul§
             ¡|°|±   ¡|°|°|°|±  §informatic de asistență    §
                        ¡|||||||||||||||||||||||||||||||±

  I. Date de identificare ale plătitorului
  Cod de identificare fiscală: .............................
  Denumire: ................................................

!|||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§     Județ     §           Localitate           §
—||||||`||||||||||||||||||˜||||||`||||`||||||`|||||`|||||||`||||`||||||||`|||||¯
§Strada§         §Număr §  §(Bloc)§   § Scara §  § Ap.  §   §
—||||||˜||||`||||||||`||||˜||||||˜||||°||||||˜|||||˜|||||||˜||||°||`|||||°|||||¯
§ Cod §  § Sector §  § Tel. §      § Fax §    §E-mail §      §
§poștal§  §    §  §   §      §   §    §    §      §
—||||||°||||°||||||||°||||˜||||||°|||||||||||°|||||°|||||||°|||||||°|||||||||||¯
§Cont           §Banca                        §
¡|||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

  II. Date privind obligația bugetară:

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§    Denumire obligație bugetară    §      Suma datorată      §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§Denumire*):               §                  §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§                     §                  §
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§TOTAL                  §                  §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

  *) Se completează: obligația de plată la bugetul Fondului pentru mediu,
conform O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 105/2006.

  III. Date privind cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de
către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere:

!||||||||||`||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§     §          §     Cantitatea valorificată (kg)     §
§  Tip  §Cantitatea introdusă—||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||¯
§ material § pe piața națională §Cantitatea valorificată prin§  Cantitatea  §
§     §    (kg)    §altă metodă de valorificare §valorificată prin§
§     §          §  decât reciclare (kg)  § reciclare (kg) §
—||||||||||˜||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||¯
§Denumire*)§          §              §         §
—||||||||||˜||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||¯
§     §          §              §         §
—||||||||||˜||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||¯
§TOTAL   §          §              §         §
¡||||||||||°||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||±

  *) Se completează: denumirea materialului de ambalaje introduse pe piața
națională (sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, altele). Materialele
compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.

  IV. Date privind cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate
reutilizării, introduse pe piață de către producătorii și importatorii de
anvelope:

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Cantitatea introdusă pe piață*)  (kg)§Cantitatea gestionată**)     (kg)§
—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§                    §                   §
—||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§TOTAL §                §                   §
¡||||||°||||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

  *) Se completează: cantitatea totală introdusă pe piață în perioada de
raportare aferentă anului precedent perioadei de raportare.
  **) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare,
potrivit legislației în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.

  Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice
ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din
această declarație sunt corecte și complete.

  Nume, prenume:
  Semnătura și ștampila
  Funcția:

!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Loc rezervat pentru coduri de bare generate și tipărite automat de programul §
§informatic de asistență.                           §
§                                       §
§                                       §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

INSTRUCȚIUNI
de completare și depunere a formularului

" Declarație privind
obligațiile la Fondul pentru mediu"

CAPITOLUL I Completarea formularului

" Declarație privind obligațiile
la Fondul pentru mediu"

Perioada de raportare:

În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația, acest lucru fiind valabil și pentru obligațiile de plată cu termen scadent semestrial sau anual (de exemplu: 06 pentru obligațiile de plată reprezentând taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la surse mobile, 12 pentru obligațiile de plată reprezentând taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piața națională de către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere, aferente lunii decembrie).

În rubrica "Anul" se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2006).

Secțiunea I : "Date de identificare ale plătitorului"

Rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează astfel:

a) contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;

b) contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

În cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată nu se completează atributul R.

În rubrica "Denumire" se înscriu denumirea sau numele și prenumele contribuabilului la Fondul pentru mediu, după caz.

Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, după caz.

Secțiunea II : "Date privind obligația bugetară"

Pentru fiecare obligație de plată prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, datorată pentru perioada de raportare, cu termen de declarare lunar, semestrial sau anual, se completează în același formular tabelul generat cu ajutorul programului informatic de asistență. Sumele reprezentând obligații constituite în perioada de raportare la care se referă Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile corespunzătoare, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.

În situația în care, pentru perioada de raportare nu rezultă sume datorate reprezentând contribuții și taxe, pentru care persoanele juridice și persoanele fizice au dobândit calitatea de contribuabili la bugetul Fondului pentru mediu, acestea se înscriu cu cifra 0 (zero).

Sumele stabilite prin actele de inspecție, ca diferențe de contribuții și taxe, nu se înscriu în Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

În coloana "Denumirea obligației bugetare" se înscrie denumirea obligației de plată la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislației în vigoare, datorată în perioada de raportare.

În cazul taxelor cu termen de declarare și de plată semestrial sau anual, obligațiile de plată se completează la Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu aferentă lunilor iunie și decembrie ale anului respectiv (de exemplu:

- pentru taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă provenite de la surse mobile, obligațiile de plată aferente perioadei ianuarie-iunie 2006 se înscriu în declarația lunii iunie 2006, cu termen de declarare până la data de 25 iulie 2007 inclusiv;

- pentru taxa aferentă ambalajelor introduse pe piață de către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere, obligațiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie 2006 se înscriu în declarația lunii decembrie 2006, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv).

În coloana "Suma datorată" se înscrie suma reprezentând contribuții și taxe datorate la bugetul Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislației în vigoare.

Secțiunea III : "Date privind cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere"

Această secțiune reflectă diferența dintre obiectivul de valorificare anual, calculat utilizându-se procentajul stabilit prin legislația în vigoare și obiectivul efectiv realizat, în cazul ambalajelor introduse pe piața națională de către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere.

În coloana "Tip material" se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, altele). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.

În coloana "Cantitatea introdusă pe piața națională" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere în perioada de raportare.

În coloana "Cantitatea valorificată" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate de producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere în perioada de raportare, în mod individual și/sau prin transfer de responsabilitate, astfel:

a) în coloana "Cantitatea valorificată prin altă metodă de valorificare decât reciclare" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin altă metodă de valorificare decât reciclare de către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere în perioada de raportare, în mod individual și/sau prin transfer de responsabilitate;

b) în coloana "Cantitatea valorificată prin reciclare" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere în perioada de raportare, în mod individual și/sau prin transfer de responsabilitate.

În situația în care, pentru perioada de raportare nu rezultă cantități de ambalaje sau deșeuri de ambalaje pentru care producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere sunt răspunzători, acestea se înscriu cu cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.

Secțiunea IV : "Date privind cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piață de către producătorii și importatorii de anvelope"

Această secțiune reflectă diferența dintre obiectivul de gestionare anual, calculat utilizându-se procentajul stabilit prin legislația în vigoare și obiectivul efectiv realizat, în cazul producătorilor și importatorilor de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării.

În coloana "Cantitatea introdusă pe piață" se înscriu cu cifre arabe cantitățile de anvelope noi și/sau uzate, în kilograme, introduse pe piață de producători și importatori în perioada de raportare aferentă anului precedent.

În coloana "Cantitatea gestionată" se înscriu cu cifre arabe cantitățile, în kilograme, de anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de către producătorii și importatorii de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, în mod individual și/sau prin transfer de responsabilitate.

În situația în care, pentru perioada de raportare nu rezultă cantități de anvelope pentru care producătorii și importatorii de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării sunt răspunzători, acestea se înscriu cu cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.

CAPITOLUL II Instrucțiuni de completare a formularului

" Declarație rectificativă
privind obligațiile la Fondul pentru mediu"

În cazul în care contribuabilii au declarat eronat obligațiile la Fondul pentru mediu, în una sau mai multe perioade de raportare, aceștia pot rectifica obligațiile eronat declarate prin depunerea Declarației rectificative privind obligațiile la Fondul pentru mediu, aferentă fiecărei perioade pentru care s-a declarat eronat.

Declarația rectificativă privind obligațiile la Fondul pentru mediu înlocuiește declarația depusă inițial.

Declarația rectificativă privind obligațiile la Fondul pentru mediu se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.

În cazul în care contribuabilii datorează mai multe obligații și declară eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declarației rectificative, vor înscrie datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.

În cazul rectificării obligațiilor prevăzute la secțiunile III și IV după depunerea declarației lunii decembrie, se rectifică obligațiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu comunicată Administrației Fondului pentru Mediu și, în același timp, se întocmește și se depune sau se transmite și Declarația rectificativă privind obligațiile la Fondul pentru mediu, aferentă lunii decembrie a anului respectiv.

CAPITOLUL III Depunerea sau transmiterea Declarației privind obligațiile la
Fondul pentru mediu și a Declarației rectificative
privind obligațiile la Fondul pentru mediu

Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se completează și se depune sau se transmite de către persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislației în vigoare.

Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu în formă editată pe suport hârtie se depune/comunică cu confirmare de primire, iar declarația în format electronic se transmite semnată electronic cu certificat calificat, potrivit legislației în vigoare.

Transmiterea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu în format electronic, semnate cu certificat calificat, se face numai după înregistrarea la Administrația Fondului pentru Mediu a persoanei împuternicite pentru semnarea declarației.

Contribuabilii care transmit declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu în format electronic se înregistrează la Administrația Fondului pentru Mediu prin completarea modelului de împuternicire generat de programul informatic de asistență și, totodată, transmit la Administrația Fondului pentru Mediu respectiva împuternicire în formă editată pe suport hârtie, semnată și ștampilată de reprezentanții legali.

Termenele de declarare a obligațiilor la Fondul pentru mediu sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:

1. Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, pentru obligațiile de plată reprezentând:

a) contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor feroase și neferoase de către deținătorii de astfel de deșeuri, persoane fizice sau juridice. Declarațiile se completează și se depun de operatorii economici colectori și/sau valorificatori autorizați potrivit legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile;

b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la surse fixe, datorate de operatorii economici, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006;

c) contribuția de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață de producători și importatori, cu excepția celor utilizate la producerea medicamentelor;

d) în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obținute în urma exploatării, contribuția la Fondul pentru mediu se stabilește prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vânzare și se achită de cumpărătorul operator economic, care introduce masa lemnoasă într-un proces de prelucrare.

2. Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, pentru:

a) cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională și cantitățile valorificate, în vederea stabilirii diferenței dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislația privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, și cel efectiv realizat. Declarațiile se completează și se depun/transmit de producătorii și importatorii de bunuri ambalate și/sau ambalaje de desfacere;

b) cantitățile de anvelope noi și/sau uzate introduse pe piață și cantitățile colectate în vederea reutilizării, refolosirii ca atare, reșapării, reciclării și/sau valorificării termoenergetice, pentru stabilirea diferenței dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislația privind gestionarea anvelopelor uzate, și cel efectiv realizat. Declarațiile se completează și se depun/transmit de producătorii și importatorii de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării.

3. Semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor pentru semestrul precedent, pentru obligațiile de plată reprezentând:

- taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la surse mobile, datorate de operatorii economici, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

4. Anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligațiile de plată aferente anului precedent, reprezentând:

a) taxele datorate de operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006;

b) taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piața națională de producătorii și importatorii de bunuri ambalate și de ambalaje de desfacere, pentru diferența dintre obiectivul de realizat și obiectivul realizat efectiv;

c) taxa de 1 leu (RON)/kg anvelopă, încasată de la producătorii și importatorii care introduc pe piață anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre obiectivul de realizat și obiectivul realizat efectiv;

d) contribuția de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare. Declarația se completează și se depune/transmite de gestionarii fondurilor de vânătoare.

Depunerea sau transmiterea Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu se realizează de contribuabili persoane juridice, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru activitatea entităților fără personalitate juridică ale acesteia.

Declarația rectificativă privind obligațiile la Fondul pentru mediu se comunică prin aceleași modalități ca și Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

CAPITOLUL IV Caracteristici de tipărire, utilizare și păstrare a formularului

"Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...