Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 331/2006 privind aprobarea condițiilor de atestare, a procedurilor de înregistrare și de eliberare a atestatelor de fermă familială cu caracter comercial, precum și a modelului acestui atestat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 mai 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă condițiile de atestare, precum și procedurile de înregistrare și eliberare a atestatelor de fermă familială cu caracter comercial, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelele de cerere, de atestat de fermă familială cu caracter comercial și de declarație pe propria răspundere, prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 2c) și 2d).

Art. 3. -

Anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c) și 2d) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

București, 23 mai 2006.

Nr. 331.

ANEXA Nr. 1

CONDIȚII DE ATESTARE
și proceduri de înregistrare și de eliberare a atestatelor de fermă
familială cu caracter comercial

Art. 1. -

Pentru a beneficia de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană, persoanele fizice sau juridice care constituie fermă familială trebuie să obțină un atestat din partea direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 2b) și 2c).

Art. 2. -

Pentru emiterea atestatului de către direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală, solicitantul depune o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a), însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate al solicitantului persoană fizică;

b) documentul care dovedește pregătirea profesională a unui membru al fermei pentru profilul de activitate;

c) copie de pe actul constitutiv, certificatul de înmatriculare sau orice act care dovedește calitatea de persoană juridică a solicitantului;

d) declarație-tip pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2d), din care să rezulte următoarele:

1. numărul membrilor familiei care lucrează în fermă și, respectiv, numărul persoanelor angajate cu contract de muncă;

2. profilul producției agricole;

3. destinația producției către orice formă organizată de piață;

4. angajamentul că terenurile achiziționate vor fi folosite pentru realizarea investițiilor în producția agricolă, conform art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2006;

e) documente care atestă deținerea terenului agricol în proprietate/arendă/concesiune.

Art. 3. -

Atestatul eliberat va cuprinde:

a) datele de identificare a emitentului;

b) datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice atestate ca ferme familiale cu caracter comercial;

c) activitatea principală a fermei și activitățile secundare ale acesteia;

d) locul de desfășurare a activității și, după caz, a activităților secundare;

e) data eliberării atestatului și numărul de înregistrare al acestuia.

Art. 4. -

(1) Anularea atestatului are loc pe baza cererii de renunțare sau când una dintre condițiile de atestare nu mai este îndeplinită și se realizează de către emitentul atestatului.

(2) Cererea de renunțare la atestat se adresează unității emitente de către reprezentantul fermei familiale.

(3) Anularea atestatului atrage imposibilitatea de a beneficia de facilitățile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 20/2006.

ANEXA Nr. 2a)

Direcția pentru Agricultură

și Dezvoltare Rurală a Județului ...................

Nr. ............. din ..............................

CERERE

Subsemnatul/Subsemnata ................., în vârstă de ....................., reprezentant/reprezentantă al/a .............................., cu domiciliul în localitatea ....................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .......... nr. ............, CNP ........., având pregătire în domeniul .................., solicit acordarea atestatului de fermă familială pentru a beneficia de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/2006.

Data ...............

Semnătura ...............

ANEXA Nr. 2b)

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului ...........

ATESTAT DE FERMĂ FAMILIALĂ
Nr. ......... din ..................

La cererea înregistrată sub nr. ................, având în vedere documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale, se acordă prezentul atestat de fermă familială domnului/doamnei ......................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ........, CNP ................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................., str. ........................ nr. ....., județul ........................, telefon ....................... .

Director executiv,
........................
(L.S.)

ANEXA Nr. 2c)

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului ............

ATESTAT DE FERMĂ FAMILIALĂ
Nr. ........ din ....................

La cererea înregistrată sub nr. ................, având în vedere documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale, se acordă prezentul atestat de fermă familială persoanei juridice ..............................., cu sediul în localitatea ......................., str. ....................... nr. ........., județul ................., înregistrată la registrul comerțului cu nr. ........, cod unic de înregistrare ..............., și înregistrată în Registrul fermelor, după caz, reprezentată prin ................, în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria .......... nr. .................., CNP ................., pentru activitatea principală .................................. și activitățile secundare .........................................., desfășurată/desfășurate în localitatea ............................ .

Director executiv,
............................
(L.S.)

ANEXA Nr. 2d)

DECLARAȚIE-TIP

Subsemnatul/Subsemnata (persoană fizică sau juridică) ......................, posesor/posesoare al /a BI/CI seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberată de .............., CNP .........................., în calitate de:

persoană fizică, reprezentant/împuternicit al formei asociative (oricare dintre formele de asociere permise de legislația în vigoare), cu domiciliul în localitatea ....................................., str. ........................ nr. ........, județul ........................., sau persoană juridică cu sediul în localitatea ................................, str. .......................... nr. ..........., județul ............................, înregistrată la registrul comerțului cu nr. ................, cod unic de înregistrare .................., înregistrată în Registrul fermelor, reprezentată prin ........................., în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria ...................... nr. ..............., declar următoarele, după caz:

a) dețin împreună cu familia ............................... ha teren agricol în proprietate/arendă/concesiune;

b) desfășor următoarea activitate principală ...............................;

c) desfășor următoarele activități secundare ...............................;

d) numărul membrilor familiei care lucrează în fermă este de ...............;

e) numărul persoanelor angajate cu contract de muncă în fermă este de ......;

f) destinația producției este ..............................................;

g) terenurile achiziționate vor fi folosite pentru realizarea investițiilor în producția agricolă, conform art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2006.

La data funcționării ca fermă familială mă oblig să respect prevederile legale în vigoare.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.

Data .......................

Semnătura .....................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...